Tag - Maya-panchakam lyrics in Punjabi

Panchaka

Yatipanchakam Lyrics in Punjabi

Yati Panchakam Lyrics in Punjabi: ॥ ਯਤਿਪਞ੍ਚਕਮ੍ ॥ ਵੇਦਾਨ੍ਤਵਾਕ੍ਯੇਸ਼ੁ ਸਦਾ ਰਮਨ੍ਤੋ ਭਿਕ੍ਸ਼ਾਨ੍ਨਮਾਤ੍ਰੇਣ ਚ ਤੁਸ਼੍ਟਿਮਨ੍ਤਃ । ਵਿਸ਼ੋਕਵਨ੍ਤਃ ਕਰਣੈਕਵਨ੍ਤਃ ਕੌਪੀਨਵਨ੍ਤਃ ਖਲੁ ਭਾਗ੍ਯਵਨ੍ਤਃ ॥...

Panchaka

Maya Panchakam Lyrics in Punjabi

Maya Panchakam Lyrics in Punjabi: ॥ ਮਾਯਾਪਞ੍ਚਕਮ੍ ॥ ਨਿਰੁਪਮਨਿਤ੍ਯਨਿਰਂਸ਼ਕੇऽਪ੍ਯਖਣ੍ਡੇ ਮਯਿ ਚਿਤਿ ਸਰ੍ਵਵਿਕਲ੍ਪਨਾਦਿਸ਼ੂਨ੍ਯੇ । ਘਟਯਤਿ ਜਗਦੀਸ਼ਜੀਵਭੇਦਂ ਤ੍ਵਘਟਿਤਘਟਨਾਪਟੀਯਸੀ ਮਾਯਾ ॥ ੧॥...