Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Maya-panchakam lyrics in Punjabi

Yatipanchakam Lyrics in Punjabi

Yati Panchakam Lyrics in Punjabi: ॥ ਯਤਿਪਞ੍ਚਕਮ੍ ॥ ਵੇਦਾਨ੍ਤਵਾਕ੍ਯੇਸ਼ੁ ਸਦਾ ਰਮਨ੍ਤੋ ਭਿਕ੍ਸ਼ਾਨ੍ਨਮਾਤ੍ਰੇਣ ਚ ਤੁਸ਼੍ਟਿਮਨ੍ਤਃ । ਵਿਸ਼ੋਕਵਨ੍ਤਃ ਕਰਣੈਕਵਨ੍ਤਃ ਕੌਪੀਨਵਨ੍ਤਃ ਖਲੁ ਭਾਗ੍ਯਵਨ੍ਤਃ ॥ ੧ ॥ ਮੂਲਂ ਤਰੋਃ ਕੇਵਲਮਾਸ਼੍ਰਯਨ੍ਤਃ ਪਾਣਿਦ੍ਵਯਂ ਭੋਕ੍ਤੁਮਮਤ੍ਰਯਨ੍ਤਃ । ਕਨ੍ਥਾਮਿਵ ਸ਼੍ਰੀਮਪਿ ਕੁਤ੍ਸਯਨ੍ਤਃ ਕੌਪੀਨਵਨ੍ਤਃ ਖਲੁ ਭਾਗ੍ਯਵਨ੍ਤਃ ॥ ੨ ॥ ਦੇਹਾਦਿਭਾਵਂ ਪਰਿਮਾਰ੍ਜਯਨ੍ਤ ਆਤ੍ਮਾਨਮਾਤ੍ਮਨ੍ਯਵਲੋਕਯਨ੍ਤਃ । ਨਾਨ੍ਤਂ ਨ ਮਧ੍ਯਂ ਨ ਬਹਿਃ ਸ੍ਮਰਨ੍ਤਃ ਕੌਪੀਨਵਨ੍ਤਃ ਖਲੁ ਭਾਗ੍ਯਵਨ੍ਤਃ ॥ ੩ ॥ ਸ੍ਵਾਨਨ੍ਦਭਾਵੇ […]

Maya Panchakam Lyrics in Punjabi

Maya Panchakam Lyrics in Punjabi: ॥ ਮਾਯਾਪਞ੍ਚਕਮ੍ ॥ ਨਿਰੁਪਮਨਿਤ੍ਯਨਿਰਂਸ਼ਕੇऽਪ੍ਯਖਣ੍ਡੇ ਮਯਿ ਚਿਤਿ ਸਰ੍ਵਵਿਕਲ੍ਪਨਾਦਿਸ਼ੂਨ੍ਯੇ । ਘਟਯਤਿ ਜਗਦੀਸ਼ਜੀਵਭੇਦਂ ਤ੍ਵਘਟਿਤਘਟਨਾਪਟੀਯਸੀ ਮਾਯਾ ॥ ੧॥ ਸ਼੍ਰੁਤਿਸ਼ਤਨਿਗਮਾਨ੍ਤਸ਼ੋਧਕਾਨ- ਪ੍ਯਹਹ ਧਨਾਦਿਨਿਦਰ੍ਸ਼ਨੇਨ ਸਦ੍ਯਃ । ਕਲੁਸ਼ਯਤਿ ਚਤੁਸ਼੍ਪਦਾਦ੍ਯਭਿਨ੍ਨਾ- ਨਘਟਿਤਘਟਨਾਪਟੀਯਸੀ ਮਾਯਾ ॥ ੨॥ ਸੁਖਚਿਦਖਣ੍ਡਵਿਬੋਧਮਦ੍ਵਿਤੀਯਂ ਵਿਯਦਨਲਾਦਿਵਿਨਿਰ੍ਮਿਤੇ ਨਿਯੋਜ੍ਯ । ਭ੍ਰਮਯਤਿ ਭਵਸਾਗਰੇ ਨਿਤਾਨ੍ਤਂ ਤ੍ਵਘਟਿਤਘਟਨਾਪਟੀਯਸੀ ਮਾਯਾ ॥ ੩॥ ਅਪਗਤਗੁਣਵਰ੍ਣਜਾਤਿਭੇਦੇ ਸੁਖਚਿਤਿ ਵਿਪ੍ਰਵਿਡਾਦ੍ਯਹਂਕਤਿਂ ਚ । ਸ੍ਫੁਟਯਤਿ ਸੁਤਦਾਰਗੇਹਮੋਹਂ ਤ੍ਵਘਟਿਤਘਟਨਾਪਟੀਯਸੀ ਮਾਯਾ ॥ ੪॥ ਵਿਧਿਹਰਿਹਰਵਿਭੇਦਮਪ੍ਯਖਣ੍ਡੇ ਬਤ ਵਿਰਚਯ੍ਯ […]

Scroll to top