Tag - Narayana Suktam Lyics Telugu

Shiva Stotram

Narayana Sukta Stotram Lyrics in Telugu and English With Meaning

Narayana Suktam in Telugu సహస్ర శీర్షం దేవం విశ్వాక్షం విశ్వశంభువమ్ । విశ్వై నారాయణం దేవం అక్షరం పరమం పదమ్ ॥ 1 ॥ విశ్వతః పరమాన్నిత్యం విశ్వం నారాయణం హరిమ్ ।...

Ads