Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Narayana Sukta Stotram Lyrics in Telugu With Meaning

Narayana Suktam in Telugu:

సహస్ర శీర్షం దేవం విశ్వాక్షం విశ్వశంభువమ్ ।
విశ్వై నారాయణం దేవం అక్షరం పరమం పదమ్ ॥ 1 ॥

విశ్వతః పరమాన్నిత్యం విశ్వం నారాయణం హరిమ్ ।
విశ్వం ఏవ ఇదం పురుషః తద్విశ్వం ఉపజీవతి ॥ 2 ॥

పతిం విశ్వస్య ఆత్మా ఈశ్వరం శాశ్వతం శివమచ్యుతమ్ ।
నారాయణం మహాజ్ఞేయం విశ్వాత్మానం పరాయణమ్ ॥ 3 ॥

నారాయణ పరో జ్యోతిరాత్మా నారాయణః పరః ।
నారాయణ పరం బ్రహ్మ తత్త్వం నారాయణః పరః ।
నారాయణ పరో ధ్యాతా ధ్యానం నారాయణః పరః ॥ 4 ॥

యచ్చ కించిత్ జగత్ సర్వం దృశ్యతే శ్రూయతేఽపి వా ।
అంతర్బహిశ్చ తత్సర్వం వ్యాప్య నారాయణః స్థితః ॥ 5 ॥

అనన్తం అవ్యయం కవిం సముద్రేన్తం విశ్వశంభువమ్ ।
పద్మ కోశ ప్రతీకాశం హృదయం చ అపి అధోముఖమ్ ॥ 6 ॥

అధో నిష్ఠ్యా వితస్త్యాన్తే నాభ్యామ్ ఉపరి తిష్ఠతి ।
జ్వాలామాలాకులం భాతీ విశ్వస్యాయతనం మహత్ ॥ 7 ॥

సన్తతం శిలాభిస్తు లమ్బత్యా కోశసన్నిభమ్ ।
తస్యాన్తే సుషిరం సూక్ష్మం తస్మిన్ సర్వం ప్రతిష్ఠితమ్ ॥ 8 ॥

తస్య మధ్యే మహానగ్నిః విశ్వార్చిః విశ్వతో ముఖః ।
సోఽగ్రవిభజంతిష్ఠన్ ఆహారం అజరః కవిః ॥ 9 ॥

తిర్యగూర్ధ్వమధశ్శాయీ రశ్మయః తస్య సన్తతా ।
సన్తాపయతి స్వం దేహమాపాదతలమాస్తకః ।
తస్య మధ్యే వహ్నిశిఖా అణీయోర్ధ్వా వ్యవస్థితాః ॥ 10 ॥

నీలతోయద-మధ్యస్థ-ద్విద్యుల్లేఖేవ భాస్వరా ।
నీవారశూకవత్తన్వీ పీతా భాస్వత్యణూపమా ॥ 11 ॥

తస్యాః శిఖాయా మధ్యే పరమాత్మా వ్యవస్థితః ।
స బ్రహ్మ స శివః స హరిః స ఇన్ద్రః సోఽక్షరః పరమః స్వరాట్ ॥ 12 ॥

ఋతం సత్యం పరం బ్రహ్మ పురుషం కృష్ణ పిఙ్గలమ్ ।
ఊర్ధ్వరేతం విరూపాక్షం విశ్వరూపాయ వై నమో నమః ॥ 13 ॥

ఓం నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి ।
తన్నో విష్ణుః ప్రచోదయాత్ ॥

ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః ॥

Narayana Suktam Meaning:

This universe is the Eternal Being (Narayana), the imperishable, the supreme, the goal, multi-headed and multi-eyed (i.e., omnipresent and omniscient), the resplendent, the source of delight for the whole universe.

This universe is the Supreme Being (Purusha) alone; hence it subsists on That, the Eternal which transcends it (in every way), -the omnipresent Absolute which destroys all sins.

The protector of the universe, the Lord of all Souls (or Lord over Self), the perpetual, the auspicious, the indestructible, the Goal of all creation, the Supreme object worthy of being known, the Soul of all beings, the Refuge
unfailing (is He).

The Lord Narayana is the Supreme Absolute; Narayana is the Supreme Reality; Narayana is the Supreme Light; Narayana
is the Supreme Self; Narayana is the Supreme Meditator; Narayana is the Supreme Meditation.

Whatever all this universe is, -seen or heard of, -pervading all this from inside and outside alike, stands supreme the Eternal Divine Being (Narayana).

He is the Limitless, Imperishable, Omniscient, residing in the ocean of the heart, the Cause of the happiness of the universe, the Supreme end of all striving, (manifesting Himself) in the ether of the heart which is comparable to an inverted bud of the lotus flower.

Below the Adams apple, at a distance of a span, and above the navel (i.e., the heart which is the relative seat of the manifestation of Pure Consciousness in the human being), effulges the Great Abode of the universe, as if adorned with garlands of flames.

Surrounded on all sides by nerve-currents (or arteries), suspends the lotus-bud of the heart in an inverted position. It is in a subtle space (a narrow aperture, the Sushumna-Nadi), and therein is to be found the Substratum of all things.

In that space within the heart resides the Great Flaming Fire, undecaying, all-knowing, with tongues spread out in all directions, with faces turned everywhere, consuming food presented before it, and assimilating it unto itself.

His rays, spreading all around, sideways as well as above and below, warm up the whole body from head to foot. In the center of That (Flame) abides the Tongue of Fire as the topmost of all subtle things. (Note: Due to the attachments and entanglements of the Jiva in worldly enjoyment and suffering, the Consciousness is enshrouded in potential as well as expressed objectivity, and hence it appears like a tiny streak of flame within the dark clouds of ignorance. But when the Jiva rises above worldliness the Consciousness is realised as he Infinite.)

Brilliant like a streak of lightning set in the midst of the blue rain-bearing clouds, slender like the awn of paddy grain, yellow (like gold) in color, in subtlety comparable to the minute atom, (this Tongue of Fire) grows splendid.

In the Middle of That Flame, the Supreme Self dwells. This (Self) is Brahma (the Creator), Siva (the Destroyer), Hari (the Protector), Indra (the Ruler), the Imperishable, the Absolute, the Autonomous Being. Prostrations again and again to the Omni-Formed Being, the Truth, the Law, the Supreme Absolute, the Purusha of blue-decked yellow hue, the Centralised-Force, Power, the All-Seeing One.

Prostrations again and again to the Omni-Formed Being, the Truth, the Law, the Supreme Absolute, the Purusha of blue-decked yellow hue, the Centralised-Force, Power, the All-Seeing One.

We commune ourselves with Narayana, and meditate on Vasudeva, may that Vishnu direct us (to the Great Goal).

Om. May there be Peace, Peace, Peace

Also Read:

Narayana Suktam Stotram in Hindi | English | Telugu | Tamil | Kannada | Malayalam | Bengali

Narayana Sukta Stotram Lyrics in Telugu With Meaning

4 thoughts on “Narayana Sukta Stotram Lyrics in Telugu With Meaning

  1. Good post! I read your blog often and you always post excellent content. I posted this article on Facebook and my followers like it. Thanks for writing this!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top