Vishnu Stotram

Narayana Sukta Stotram Lyrics in Tamil With Meaning

Narayana Suktam in Tamil:

ஸஹஸ்ர ஶீர்ஷம் தே³வம் விஶ்வாக்ஷம் விஶ்வஶம்பு⁴வம் ।
விஶ்வை நாராயணம் தே³வம் அக்ஷரம் பரமம் பத³ம் ॥ 1 ॥

விஶ்வத: பரமான்னித்யம் விஶ்வம் நாராயணம் ஹரிம் ।
விஶ்வம் ஏவ இத³ம் புருஷ: தத்³விஶ்வம் உபஜீவதி ॥ 2 ॥

பதிம் விஶ்வஸ்ய ஆத்மா ஈஶ்வரம் ஶாஶ்வதம் ஶிவமச்யுதம் ।
நாராயணம் மஹாஜ்ஞேயம் விஶ்வாத்மானம் பராயணம் ॥ 3 ॥

நாராயண பரோ ஜ்யோதிராத்மா நாராயண: பர: ।
நாராயண பரம் ப்³ரஹ்ம தத்த்வம் நாராயண: பர: ।
நாராயண பரோ த்⁴யாதா த்⁴யானம் நாராயண: பர: ॥ 4 ॥

யச்ச கிஞ்சித் ஜக³த் ஸர்வம் த்³ருʼஶ்யதே ஶ்ரூயதேऽபி வா ।
அந்தர்ப³ஹிஶ்ச தத்ஸர்வம் வ்யாப்ய நாராயண: ஸ்தி²த: ॥ 5 ॥

அனந்தம் அவ்யயம் கவிம் ஸமுத்³ரேந்தம் விஶ்வஶம்பு⁴வம் ।
பத்³ம கோஶ ப்ரதீகாஶம் ஹ்ருʼத³யம் ச அபி அதோ⁴முக²ம் ॥ 6 ॥

அதோ⁴ நிஷ்ட்²யா விதஸ்த்யாந்தே நாப்⁴யாம் உபரி திஷ்ட²தி ।
ஜ்வாலாமாலாகுலம் பா⁴தீ விஶ்வஸ்யாயதனம் மஹத் ॥ 7 ॥

ஸந்ததம் ஶிலாபி⁴ஸ்து லம்ப³த்யா கோஶஸன்னிப⁴ம் ।
தஸ்யாந்தே ஸுஷிரம் ஸூக்ஷ்மம் தஸ்மின் ஸர்வம் ப்ரதிஷ்டி²தம் ॥ 8 ॥

தஸ்ய மத்⁴யே மஹானக்³னி: விஶ்வார்சி: விஶ்வதோ முக:² ।
ஸோऽக்³ரவிப⁴ஜந்திஷ்ட²ன் ஆஹாரம் அஜர: கவி: ॥ 9 ॥

திர்யகூ³ர்த்⁴வமத⁴ஶ்ஶாயீ ரஶ்மய: தஸ்ய ஸந்ததா ।
ஸந்தாபயதி ஸ்வம் தே³ஹமாபாத³தலமாஸ்தக: ।
தஸ்ய மத்⁴யே வஹ்னிஶிகா² அணீயோர்த்⁴வா வ்யவஸ்தி²தா: ॥ 10 ॥

நீலதோயத³-மத்⁴யஸ்த²-த்³வித்³யுல்லேகே²வ பா⁴ஸ்வரா ।
நீவாரஶூகவத்தன்வீ பீதா பா⁴ஸ்வத்யணூபமா ॥ 11 ॥

தஸ்யா: ஶிகா²யா மத்⁴யே பரமாத்மா வ்யவஸ்தி²த: ।
ஸ ப்³ரஹ்ம ஸ ஶிவ: ஸ ஹரி: ஸ இந்த்³ர: ஸோऽக்ஷர: பரம: ஸ்வராட் ॥ 12 ॥

ருʼதம் ஸத்யம் பரம் ப்³ரஹ்ம புருஷம் க்ருʼஷ்ண பிங்க³லம் ।
ஊர்த்⁴வரேதம் விரூபாக்ஷம் விஶ்வரூபாய வை நமோ நம: ॥ 13 ॥

ௐ நாராயணாய வித்³மஹே வாஸுதே³வாய தீ⁴மஹி ।
தன்னோ விஷ்ணு: ப்ரசோத³யாத் ॥

ௐ ஶாந்தி ஶாந்தி ஶாந்தி: ॥

Narayana Suktam Meaning:

This universe is the Eternal Being (Narayana), the imperishable, the supreme, the goal, multi-headed and multi-eyed (i.e., omnipresent and omniscient), the resplendent, the source of delight for the whole universe.

This universe is the Supreme Being (Purusha) alone; hence it subsists on That, the Eternal which transcends it (in every way), -the omnipresent Absolute which destroys all sins.

The protector of the universe, the Lord of all Souls (or Lord over Self), the perpetual, the auspicious, the indestructible, the Goal of all creation, the Supreme object worthy of being known, the Soul of all beings, the Refuge
unfailing (is He).

The Lord Narayana is the Supreme Absolute; Narayana is the Supreme Reality; Narayana is the Supreme Light; Narayana
is the Supreme Self; Narayana is the Supreme Meditator; Narayana is the Supreme Meditation.

Whatever all this universe is, -seen or heard of, -pervading all this from inside and outside alike, stands supreme the Eternal Divine Being (Narayana).

He is the Limitless, Imperishable, Omniscient, residing in the ocean of the heart, the Cause of the happiness of the universe, the Supreme end of all striving, (manifesting Himself) in the ether of the heart which is comparable to an inverted bud of the lotus flower.

Below the Adams apple, at a distance of a span, and above the navel (i.e., the heart which is the relative seat of the manifestation of Pure Consciousness in the human being), effulges the Great Abode of the universe, as if adorned with garlands of flames.

Surrounded on all sides by nerve-currents (or arteries), suspends the lotus-bud of the heart in an inverted position. It is in a subtle space (a narrow aperture, the Sushumna-Nadi), and therein is to be found the Substratum of all things.

In that space within the heart resides the Great Flaming Fire, undecaying, all-knowing, with tongues spread out in all directions, with faces turned everywhere, consuming food presented before it, and assimilating it unto itself.

His rays, spreading all around, sideways as well as above and below, warm up the whole body from head to foot. In the center of That (Flame) abides the Tongue of Fire as the topmost of all subtle things. (Note: Due to the attachments and entanglements of the Jiva in worldly enjoyment and suffering, the Consciousness is enshrouded in potential as well as expressed objectivity, and hence it appears like a tiny streak of flame within the dark clouds of ignorance. But when the Jiva rises above worldliness the Consciousness is realised as he Infinite.)

Brilliant like a streak of lightning set in the midst of the blue rain-bearing clouds, slender like the awn of paddy grain, yellow (like gold) in color, in subtlety comparable to the minute atom, (this Tongue of Fire) grows splendid.

In the Middle of That Flame, the Supreme Self dwells. This (Self) is Brahma (the Creator), Siva (the Destroyer), Hari (the Protector), Indra (the Ruler), the Imperishable, the Absolute, the Autonomous Being. Prostrations again and again to the Omni-Formed Being, the Truth, the Law, the Supreme Absolute, the Purusha of blue-decked yellow hue, the Centralised-Force, Power, the All-Seeing One.

Prostrations again and again to the Omni-Formed Being, the Truth, the Law, the Supreme Absolute, the Purusha of blue-decked yellow hue, the Centralised-Force, Power, the All-Seeing One.

We commune ourselves with Narayana, and meditate on Vasudeva, may that Vishnu direct us (to the Great Goal).

Om. May there be Peace, Peace, Peace

Also Read:

Narayana Suktam Stotram in Hindi | English | Telugu | Tamil | Kannada | Malayalam | Bengali

Add Comment

Click here to post a comment