Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Sri Vishnu Suktam Lyrics in English

Sri Vishnu Suktam in English

om visnornuka’m virya’ni pravo’cam yah parthi’vani vimame rajagm’si yo aska’bhayadutta’ragm sadhastha’m vicakramanastredhoru’gayo visno’rarata’masi visno”h prsthama’si visnoh snaptre”stho visnossyura’si visno”rdhruvama’si vaisnavama’si visna’ve tva ||

tada’sya priyamabhipatho’ asyam | naro yatra’ devayavo mada’nti | urukramasya sa hi bandhu’rittha | visno” pade pa’rame madhva uthsa’h | pratadvisnu’sstavate virya’ya | mrgo na bhimah ku’caro gi’risthah | yasyorusu’ trisu vikrama’nesu | adhi’ksayanti bhuva’nani visva” | paro matra’ya tanuva’ vrdhana | na te’ mahitvamanva’snuvanti ||

ubhe te’ vidma raja’si prthivya visno’ devatvam | paramasya’ vithse | vica’krame prthivimesa etam | ksetra’ya visnurmanu’se dasasyan | dhruvaso’ asya kirayo jana’sah | uruksitigm sujani’macakara | trirdevah pr’thivimesa etam | vica’krame satarca’sam mahitva | pravisnu’rastu tavasastavi’yan | tvesagg hya’sya sthavi’rasya nama’ ||

ato’ deva a’vantu no yato visnu’rvicakrame | prthivyah saptadhama’bhih | idam visnurvica’krame tredha nida’dhe padam | samu’dhamasya pagm sure || trini’ pada vica’krame visnu’rgopa ada”bhyah | tato dharma’ni dharayan’ | visnoh karma’ni pasyata yato” vratani’ pasprse | indra’sya yujyah sakha” ||

tadvisno”h paramam padagm sada’ pasyanti suraya’h | diviva caksurata’tam | tadvipra’so vipanyavo’ jagrvagm sassami’ndhate | visnoryatpa’ramam padam | parya”ptya ana’ntarayaya sarva’stomo‌உti ratra u’ttama maha’rbhavati sarvasyaptyai sarva’sya jittyai sarva’meva tena”pnoti sarvam’ jayati ||

om santih santih santi’h ||

Also Read:

Sri Vishnu Suktam in Hindi | English | Telugu | Tamil | Kannada | Malayalam | Bengali

Sri Vishnu Suktam Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top