Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: pashupata brahma

Home /

paashupatabrahmopanishhat.h Lyrics in English: paashupatabrahmavidyaasa.nvedyaM paramaaksharam.h . paramaanandasaMpuurNa.n raamachandrapadaM bhaje || AUM bhadra.n karNebhiH shR^iNuyaama devaaH || bhadraM pashyemaakshabhiryajatraaH || sthiraira~NgaistushhTuvaa{\m+}sastanuubhiH || vyashema devahita.n yadaayuH || svasti…