Shiva Stotram

Pashupata Brahma Upanishat Lyrics in English

Pasupatha means the way of the animal. It is the path by which the jivas (pasus) attain salvation. Pasupata Upanishad belongs to the Atharva Veda. It is a Saiva Upanishad, which envisions Lord Shiva as the supreme Brahman, the witness of everything and the impelling force behind all movements and actions. He is Pasupathi, the lord of the animals. This Upanishad is also called Pasupatabrahma or Pasupata Brahmana Upanishad.

The Upanishad is devoted to realizing one’s true nature as a soul. Shiva is the source of all knowledge and learning. He is an impeller of the organs in the body. The outer form of learning has limitations since the senses and the mind cannot reach Para Brahman. Even the transcendental knowledge of sruti, what is heard, reaches us because of him only.

Pasupata Brahma Upanishad in English:

॥ paashupatabrahmopanishat ॥
paashupatabrahmavidyaasa.nvedyaM paramaaksharam.h |
paramaanandasaMpuurNa.n raamachandrapadaM bhaje ||
AUM bhadra.n karNebhiH shR^iNuyaama devaaH || bhadraM pashyemaakshabhiryajatraaH ||
sthiraira~NgaistushhTuvaa{\m+}sastanuubhiH || vyashema devahita.n yadaayuH ||
svasti na indro vR^iddhashravaaH || svasti naH puushhaa vishvavedaaH ||
svasti nastaarkshyo arishhTanemiH || svasti no bR^ihaspatirdadhaatu ||
AUM shaantiH shaantiH shaantiH ||
hariH AUM || atha ha vai svayaMbhuurbrahmaa prajaaH sR^ijaaniiti kaamakaamo jaayate
kaameshvaro vaishravaNaH | vaishravaNo brahmaputro vaalakhilyaH svayaMbhuvaM
paripR^ichchhati jagataa.n kaa vidyaa kaa devataa jaagratturiiyayorasya ko devo yaani
tasya vashaani kaalaaH kiyatpramaaNaaH kasyaaj~nayaa ravichandragrahaadayo bhaasante
kasya mahimaa gaganasvaruupa etadaha.n shrotumichchhaami naanyo jaanaati
tvaM bruuhi brahman.h | svayaMbhuuruvaacha kR^itsnajagataaM maatR^ikaa vidyaa
dvitrivarNasahitaa dvivarNamaataa trivarNasahitaa | chaturmaatraatmako~Nkaaro mama
praaNaatmikaa devataa | ahameva jagattrayasyaikaH patiH | mama vashaani sarvaaNi
yugaanyapi | ahoraatraadayo matsa.nvardhitaaH kaalaaH | mama ruupaa
ravestejashchandranakshatragrahatejaa.nsi cha | gagano mama trishaktimaayaasvaruupaH
naanyo madasti | tamomaayaatmako rudraH saatvikamaayaatmako vishhNuu
raajasamaayaatmako brahmaa |
indraadayastaamasaraajasaatmikaa na saatvikaH ko.api aghoraH
sarvasaadhaaraNasvaruupaH | samastayaagaanaa.n rudraH pashupatiH kartaa |
rudro yaagadevo vishhNuradhvaryurhotendro devataa yaj~nabhug
maanasaM brahma maaheshvaraM brahma maanasa.n ha.nsaH
so.aha.n ha.nsa iti | tanmayayaj~no naadaanusa.ndhaanam.h |
tanmayavikaaro jiivaH | paramaatmasvaruupo ha.nsaH | antarbahishcharati
ha.nsaH | antargato.anakaashaantargatasuparNasvaruupo ha.nsaH |
shhaNNavatitattvatantuvadvyakta.n chitsuutratrayachinmayalakshaNa.n
navatattvatriraavR^ita.n brahmavishhNumaheshvaraatmakamagnitrayakalopeta.n
chidgranthibandhanam.h | advaitagranthiH yaj~nasaadhaaraNaa~NgaM
bahirantarjvalana.n yaj~naa~NgalakshaNabrahmasvaruupo ha.nsaH |
upaviitalakshaNasuutrabrahmagaa yaj~naaH | brahmaa~NgalakshaNayukto
yaj~nasuutram.h | tadbrahmasuutram.h | yaj~nasuutrasaMba.ndhii brahmayaj~naH |
tatsvaruupo.a~Ngaani maatraaNi mano yaj~nasya ha.nso yaj~nasuutram.h |
praNavaM brahmasuutraM brahmayaj~namayam.h | praNavaantarvartii ha.nso
brahmasuutram.h | tadeva brahmayaj~namayaM mokshakramam.h |
brahmasandhyaakriyaa manoyaagaH | sandhyaakriyaa manoyaagasya lakshaNam.h |
yaj~nasuutrapraNavabrahmayaj~nakriyaayukto braahmaNaH | brahmacharyeNa
haranti devaaH | ha.nsasuutracharyaa yaj~naaH | ha.nsapraNavayorabhedaH |
ha.nsasya praarthanaastrikaalaaH | trikaalastrivarNaaH | tretaagnyanusandhaano yaagaH |
tretaagnyaatmaakR^itivarNo~Nkaaraha.nsaanusandhaano.antaryaagaH |
chitsvaruupavattanmaya.n turiiyasvaruupam.h | antaraaditye jyotiHsvaruupo ha.nsaH |
yaj~naa~NgaM brahmasaMpattiH | brahmapravR^ittau tatpraNavaha.nsasuutreNaiva
dhyaanamaacharanti | provaacha punaH svayaMbhuvaM pratijaaniite brahmaputro
R^ishhirvaalakhilyaH | ha.nsasuutraaNi katisa.nkhyaani kiyadvaa pramaaNam.h |
hR^idyaadityamariichiinaaM pada.n shhaNNavatiH | chitsuutraghraaNayoH svarnirgataa
praNavadhaaraa shhaDa~NguladashaashiitiH | vaamabaahurdakshiNakaThyorantashcharati
ha.nsaH paramaatmaa brahmaguhyaprakaaro naanyatra viditaH | jaananti te.amR^itaphalakaaH |
sarvakaala.n ha.nsaM prakaashakam.h | praNavaha.nsaantardhyaanaprakR^iti.n vinaa na muktiH |
navasuutraanparicharchitaan.h | te.api yadbrahma charanti | antaraaditye na j~naataM
manushhyaaNaam.h | jagadaadityo rochata iti j~naatvaa te martyaa vibudhaastapana
praarthanaayuktaa aacharanti |
vaajapeyaH pashuhartaa adhvaryurindro devataa ahi.nsaa
dharmayaagaH paramaha.nso.adhvaryuH paramaatmaa devataa
pashupatiH brahmopanishhado brahma | svaadhyaayayuktaa
braahmaNaashcharanti | ashvamedho mahaayaj~nakathaa |
tadraaj~naa brahmacharyamaacharanti | sarveshhaaM
puurvoktabrahmayaj~nakramaM muktikramamiti brahmaputraH
provaacha | udito ha.nsa R^ishhiH | svayaMbhuustirodadhe | rudro
brahmopanishhado ha.nsajyotiH pashupatiH praNavastaarakaH sa eva.n veda |
ha.nsaatmamaalikaavarNabrahmakaalaprachoditaa |
paramaatmaa pumaaniti brahmasaMpattikaariNii || 1 ||

adhyaatmabrahmakalpasyaakR^itiH kiidR^ishii kathaa |
brahmaj~naanaprabhaasandhyaakaalo gachchhati dhiimataam.h |
ha.nsaakhyo devamaatmaakhyamaatmatattvaprajaa katham.h || 2 ||

antaHpraNavanaadaakhyo ha.nsaH pratyayabodhakaH |
antargatapramaaguuDha.n j~naananaala.n viraajitam.h || 3 ||

shivashaktyaatmaka.n ruupa.n chinmayaanandaveditam.h |
naadabindukalaa triiNi netra.n vishvavicheshhTitam.h || 4 ||

triya~Ngaani shikhaa triiNi dvitraaNaa.n sa.nkhyamaakR^itiH |
antarguuDhapramaa ha.nsaH pramaaNaannirgataM bahiH || 5 ||

brahmasuutrapada.n j~neyaM braahma.n vidhyuktalakshaNam.h |
ha.nsaarkapraNavadhyaanamityukto j~naanasaagare || 6 ||

etadvij~naanamatreNa j~naanasaagarapaaragaH |
svataH shivaH pashupatiH saakshii sarvasya sarvadaa || 7 ||

sarveshhaa.n tu manastena prerita.n niyamena tu |
vishhaye gachchhati praaNashcheshhTate vaagvadatyapi || 8 ||

chakshuH pashyati ruupaaNi shrotra.n sarva.n shR^iNotyapi |
anyaani kaani sarvaaNi tenaiva preritaani tu || 9 ||

sva.n sva.n vishhayamuddishya pravartante nirantaram.h |
pravartakatva.n chaapyasya maayayaa na svabhaavataH || 10 ||

shrotramaatmani chaadhyasta.n svayaM pashupatiH pumaan.h |
anupravishya shrotrasya dadaati shrotrataa.n shivaH || 11 ||

manaH svaatmani chaadhyastaM pravishya parameshvaraH |
manastva.n tasya sattvastho dadaati niyamena tu || 12 ||

sa eva viditaadanyastathaivaaviditaadapi |
anyeshhaamindriyaaNaa.n tu kalpitaanaamapiishvaraH || 13 ||

tattadruupamanu praapya dadaati niyamena tu |
tatashchakshushcha vaakchaiva manashchaanyaani khaani cha || 14 ||

na gachchhanti svaya.njyotiHsvabhaave paramaatmani |
akartR^ivishhayapratyakprakaasha.n svaatmanaiva tu || 15 ||

vinaa tarkapramaaNaabhyaaM brahma yo veda veda saH |
pratyagaatmaa para.njyotirmaayaa saa tu mahattamaH || 16 ||

tathaa sati kathaM maayaasaMbhavaH pratyagaatmani |
tasmaattarkapramaaNaabhyaa.n svaanubhuutyaa cha chidghane || 17 ||

svaprakaashaikasa.nsiddhe naasti maayaa paraatmani |
vyaavahaarikadR^ishhTyeya.n vidyaavidyaa na chaanyathaa || 18 ||

tattvadR^ishhTyaa tu naastyeva tattvamevaasti kevalam.h |
vyaavahaarika dR^ishhTistu prakaashaavyabhichaaritaH || 19 ||

prakaasha eva satata.n tasmaadadvaita eva hi |
advaitamiti choktishcha prakaashaavyabhichaarataH || 20 ||

prakaasha eva satata.n tasmaanmauna.n hi yujyate |
ayamartho mahaanyasya svayameva prakaashitaH || 21 ||

na sa jiivo na cha brahmaa na chaanyadapi ki.nchana |
na tasya varNaa vidyante naashramaashcha tathaiva cha || 22 ||

na tasya dharmo.adharmashcha na nishhedho vidhirna cha |
yadaa brahmaatmaka.n sarva.n vibhaati tata eva tu || 23 ||

tadaa duHkhaadibhedo.ayamaabhaaso.api na bhaasate |
jagajjiivaadiruupeNa pashyannapi paraatmavit.h || 24 ||

na tatpashyati chidruupaM brahmavastveva pashyati |
dharmadharmitvavaartaa cha bhede sati hi bhidyate || 25 ||

bhedaabhedastathaa bhedaabhedaH saakshaatparaatmanaH |
naasti svaatmaatirekeNa svayamevaasti sarvadaa || 26 ||

brahmaiva vidyate saakshaadvastuto.avastuto.api cha |
tathaiva brahmavijj~naanii ki.n gR^ihNaati jahaati kim.h || 27 ||

adhishhThaanamanaupamyamavaa~Nmanasagocharam.h |
yattadadreshyamagraahyamagotra.n ruupavarjitam.h || 28 ||

achakshuHshrotramatyartha.n tadapaaNipada.n tathaa |
nitya.n vibhu.n sarvagata.n susuukhma.n cha tadavyayam.h || 29 ||

brahmaivedamamR^ita.n tatpurastaad\-
brahmaanandaM parama.n chaiva pashchaat.h |
brahmaanandaM parama.n dakshiNe cha
brahmaanandaM parama.n chottare cha || 30 ||

svaatmanyeva svaya.n sarva.n sadaa pashyati nirbhayaH |
tadaa mukto na muktashcha baddhasyaiva vimuktataa || 31 ||

eva.nruupaa paraa vidyaa satyena tapasaapi cha |
brahmacharyaadibhirdharmairlabhyaa vedaantavartmanaa || 32 ||

svashariire svaya.njyotiHsvaruupaM paaramaarthikam.h |
kshiiNadoshhaH prapashyanti netare maayayaavR^itaaH || 33 ||

eva.n svaruupavij~naana.n yasya kasyaasti yoginaH |
kutrachidgamana.n naasti tasya saMpuurNaruupiNaH || 34 ||

aakaashameka.n saMpuurNa.n kutrachinna hi gachchhati |
tadvadbrahmaatmavichchhreshhThaH kutrachinnaiva gachchhati || 35 ||

abhakshyasya nivR^ittyaa tu vishuddha.n hR^idayaM bhavet.h |
aahaarashuddhau chittasya vishuddhirbhavati svataH || 36 ||

chittashuddhau kramaajj~naana.n truTyanti granthayaH sphuTam.h |
abhakshyaM brahmavij~naanavihiinasyaiva dehinaH || 37 ||

na samyagj~naaninastadvatsvaruupa.n sakala.n khalu |
ahamanna.n sadaannaada iti hi brahmavedanam.h || 38 ||

brahmavidgrasati j~naanaatsarvaM brahmaatmanaiva tu |
brahmakshatraadika.n sarva.n yasya syaadodana.n sadaa || 39 ||

yasyopasechanaM mR^ityusta.n j~naanii taadR^ishaH khalu |
brahmasvaruupavij~naanaajjagadbhojyaM bhavetkhalu || 40 ||

jagadaatmatayaa bhaati yadaa bhojyaM bhavettadaa |
brahmasvaatmatayaa nityaM bhakshita.n sakala.n tadaa || 41 ||

yadaabhaasena ruupeNa jagadbhojyaM bhaveta tat.h |
maanataH svaatmanaa bhaataM bhakshitaM bhavati dhruvam.h || 42 ||

svasvaruupa.n svayaM bhu~Nkte naasti bhojyaM pR^ithak svataH |
asti chedastitaaruupaM brahmaivaastitvalakshaNam.h || 43 ||

astitaalakshaNaa sattaa sattaa brahma na chaaparaa |
naasti sattaatirekeNa naasti maayaa cha vastutaH || 44 ||

yoginaamaatmanishhThaanaaM maayaa svaatmani kalpitaa |
saakshiruupatayaa bhaati brahmaj~naanena baadhitaa || 45 ||

brahmavij~naanasaMpannaH pratiitamakhila.n jagat.h |
pashyannapi sadaa naiva pashyati svaatmanaH pR^ithak.h || 46 ||
ityupanishhat.h ||
AUM bhadra.n karNebhiH shR^iNuyaama devaaH || bhadraM pashyemaakshabhiryajatraaH ||
sthiraira~NgaistushhTuvaa{\m+}sastanuubhiH || vyashema devahita.n yadaayuH ||
svasti na indro vR^iddhashravaaH || svasti naH puushhaa vishvavedaaH ||
svasti nastaarkshyo arishhTanemiH || svasti no bR^ihaspatirdadhaatu ||

AUM shaantiH shaantiH shaantiH || hariH AUM tatsat.h ||
iti paashupatabrahmopanishhatsamaaptaa ||

Also Read:

Pasupata Brahma Upanishad Lyrics in Sanskrit | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

 

Add Comment

Click here to post a comment