Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Rudrahrudaya Upanishad Lyrics in English

rudrahR^idayopanishhat.h Lyrics in English:

yadbrahma rudrahR^idayamahaavidyaaprakaashitam.h .
tadbrahmamaatraavasthaanapadaviimadhunaa bhaje ..
AUM saha naavavatu .. saha nau bhunaktu .. saha viirya.n karavaavahai ..
tejasvinaavadhiitamastu maa vidvishhaavahai ..
AUM shaantiH shaantiH shaantiH ..
hariH AUM ..
hR^idaya.n kuNDalii bhasmarudraakshagaNadarshanam.h .
taarasaaraM mahaavaakyaM pa~nchabrahmaagnihotrakam.h .. 1..
praNamya shirasaa paadau shuko vyaasamuvaacha ha .
ko devaH sarvadeveshhu kasmindevaashcha sarvashaH .. 2..
kasya shushruushhaNaannityaM priitaa devaa bhavanti me .
tasya tadvachana.n shrutvaa pratyuvaacha pitaa shukam.h .. 3..
sarvadevaatmako rudraH sarve devaaH shivaatmakaaH .
rudrasya dakshiNe paarshve ravirbrahmaa trayo.agnayaH .. 4..
vaamapaarshve umaa devii vishhNuH somo.api te trayaH .
yaa umaa saa svaya.n vishhNuryo vishhNuH sa hi chandramaaH .. 5..
ye namasyanti govinda.n te namasyanti sha~Nkaram.h .
ye.archayanti hariM bhaktyaa te.archayanti vR^ishhadhvajam.h .. 6..
ye dvishhanti viruupaaksha.n te dvishhanti janaardanam.h .
ye rudra.n naabhijaananti te na jaananti keshavam.h .. 7..
rudraatpravartate biijaM biijayonirjanaardanaH .
yo rudraH sa svayaM brahmaa yo brahmaa sa hutaashanaH .. 8..
brahmavishhNumayo rudra agniishhomaatka.n jagat.h .
pu.nli~Nga.n sarvamiishaana.n striili~NgaM bhagavatyumaa .. 9..
umaarudraatmikaaH sarvaaH grajaaH sthaavaraja~NgamaaH .
vyakta.n sarvamumaaruupamavyakta.n tu maheshvaram.h .. 10..
umaa sha~Nkarayogo yaH sa yogo vishhNuruchyate .
yastu tasmai namaskaara.n kuryaadbhaktisamanvitaH .. 11..
aatmaanaM paramaatmaanamantaraatmaanameva cha .
j~naatvaa trividhamaatmaanaM paramaatmaanamaashrayet.h .. 12..
antaraatmaa bhavedbrahmaa paramaatmaa maheshvaraH .
sarveshhaameva bhuutaanaa.n vishhNuraatmaa sanaatanaH .. 13..
asya trailokyavR^ikshasya bhuumau viTapashaakhinaH .
agraM madhya.n tathaa muula.n vishhNubrahmamaheshvaraaH .. 14..
kaarya.n vishhNuH kriyaa brahmaa kaaraNa.n tu maheshvaraH .
prayojanaartha.n rudreNa muurtirekaa tridhaa kR^itaa .. 15..
dharmo rudro jagadvishhNuH sarvaj~naanaM pitaamahaH .
shriirudra rudra rudreti yastaM bruuyaadvichakshaNaH .. 16..
kiirtanaatsarvadevasya sarvapaapaiH pramuchyate .
rudro nara umaa naarii tasmai tasyai namo namaH .. 17..
rudro brahmaa umaa vaaNii tasmai tasyai namo namaH .
rudro vishhNurumaa lakshmiistasmai tasyai namo namaH .. 18..
rudraH suurya umaa chhaayaa tasmai tasyai namo namaH .
rudraH soma umaa taaraa tasmai tasyai namo namaH .. 19..
rudro divaa umaa raatristasmai tasyai namo namaH .
rudro yaj~na umaa vedistasmai tasyai namo namaH .. 20..
rudro vahnirumaa svaahaa tasmai tasyai namo namaH .
rudro veda umaa shaasta.n tasmai tasyai namo namaH .. 21..
rudro vR^iksha umaa vallii tasmai tasyai namo namaH .
rudro gandha umaa pushhpa.n tasmai tasyai namo namaH .. 22..
rudro.artha aksharaH somaa tasmai tasyai namo namaH .
rudro li~Ngamumaa piiTha.n tasmai tasyai namo namaH .. 23..
sarvadevaatmaka.n rudra.n namaskuryaatpR^ithakpR^ithak.h .
ebhirmantrapadaireva namasyaamiishapaarvatii .. 24..
yatra yatra bhavetsaardhamimaM mantramudiirayet.h .
brahmahaa jalamadhye tu sarvapaapaiH pramuchyate .. 25..
sarvaadhishhThaanamadvandvaM paraM brahma sanaatanam.h .
sachchidaanandaruupa.n tadavaa~Nmanasagocharam.h .. 26..
tasminsuvidite sarva.n vij~naata.n syaadida.n shuka .
tadaatmakatvaatsarvasya tasmaadbhinna.n nahi kwachit.h .. 27..
dve vidye veditavye hi paraa chaivaaparaa cha te .
tatraaparaa tu vidyaishhaa R^igvedo yajureva cha .. 28..
saamavedastathaatharvavedaH shikshaa muniishvara .
kalpo vyaakaraNa.n chaiva nirukta.n chhanda eva cha .. 29..
jyotishha.n cha yathaa naatmavishhayaa api buddhayaH .
athaishhaa paramaa vidyaa yayaatmaa paramaaksharam.h .. 30..
yattadadreshyamagraahyamagotra.n ruupavarjitam.h .
achakshuHshrotramatyartha.n tadapaaNipada.n tathaa .. 31..
nitya.n vibhu.n sarvagata.n susuukshma.n cha tadavyayam.h .
tadbhuutayoniM pashyanti dhiiraa aatmaanamaatmani .. 32..
yaH sarvaj~naH sarvavidyo yasya j~naanamaya.n tapaH .
tasmaadatraannaruupeNa jaayate jagadaavaliH .. 33..
satyavadbhaati tatsarva.n rajjusarpavadaasthitam.h .
tadetadakshara.n satya.n tadvij~naaya vimuchyate .. 34..
j~naanenaiva hi sa.nsaaravinaasho naiva karmaNaa .
shrotriyaM brahmanishhTha.n svaguru.n gachchhedyathaavidhi .. 35..
gurustasmai paraa.n vidyaa.n dadyaadbrahmaatmabodhiniim.h .
guhaayaa.n nihita.n saakshaadakshara.n veda chennaraH .. 36..
chhitvaa.avidyaamahaagranthi.n shiva.n gachchhetsanaatanam.h .
tadetadamR^ita.n satya.n tadboddhavyaM mumukshibhiH .. 37..
dhanustaara.n sharo hyaatmaa brahma tallakshyamuchyate .
apramattena veddhavya.n sharavattanmayo bhavet.h .. 38..
lakshya.n sarvagata.n chaiva sharaH sarvagato mukhaH .
veddhaa sarvagatashchaiva shivalakshya.n na sa.nshayaH .. 39..
na tatra chandraarkavapuH prakaashate
na vaanti vaataaH sakalaa devataashcha .
sa eshha devaH kR^itabhaavabhuutaH
svaya.n vishuddho virajaH prakaashate .. 40..
dvau suparNau shariire.asmi~njiiveshaakshyau saha sthitau .
tayorjiivaH phalaM bhu~Nkte karmaNo na maheshvaraH .. 41..
kevala.n saakshiruupeNa vinaa bhogaM maheshvaraH .
prakaashate svayaM bhedaH kalpito maayayaa tayoH .. 42..
ghaTaakaashamaThaakaashau yathaakaashaprabhedataH .
kalpitau paramau jiivashivaruupeNa kalpitau .. 43..
tattvatashcha shivaH saakshaachchijjiivashcha svataH sadaa .
chichchidaakaarato bhinnaa na bhinnaa chittvahaanitaH .. 44..
chitashchinna chidaakaaradbhidyate jaDaruupataH .
bhidyate chejjaDo bhedashchidekaa sarvadaa khalu .. 45..
tarkatashcha pramaaNaachcha chidekatvavyavasthiteH .
chidekatvaparij~naane na shochati na muhyati .. 46..
advaitaM paramaananda.n shiva.n yaati tu kaivalam.h .. 47..
adhishhThaana.n samastasya jagataH satyachidghanam.h .
ahamasmiiti nishchitya viitashoko bhavenmuniH .. 48..
svashariire svaya.n jyotiHsvaruupa.n sarvasaakshiNam.h .
kshiiNadoshhaaH prapashyanti netare maayayaavR^itaaH .. 49..
eva.n ruupaparij~naana.n yasyaasti parayoginaH .
kutrachidgamana.n naasti tasya puurNasvaruupiNaH .. 50..
aakaashameka.n saMpuurNa.n kutrachinnaiva gachchhati .
tadvatsvaatmaparij~naanii kutrachinnaiva gachchhati .. 51..
sa yo ha vai tatparamaM brahma yo veda vai muniH .
brahmaiva bhavati svasthaH sachchidaananda maatR^ikaH .. 52..

ityupanishhat.h ..
AUM saha naavavatu .. saha nau bhunaktu .. saha viirya.n karavaavahai ..
tejasvinaavadhiitamastu maa vidvishhaavahai ..

AUM shaantiH shaantiH shaantiH ..
iti rudrahR^idayopanishhatsamaaptaa ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top