Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: prathosha stotra ashtakam

Home /

ಪ್ರದೋಷ ಸ್ತೋತ್ರಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada: ಶಿವಾಯ ನಮಃ || ಪ್ರದೋಷಸ್ತೋತ್ರಾಷ್ಟಕಮ್ | ಸತ್ಯಂ ಬ್ರವೀಮಿ ಪರಲೋಕಹಿತಂ ಬ್ರವೀಮಿ ಸಾರಂ ಬ್ರವೀಮ್ಯುಪನಿಷದ್ಧೃದಯಂ ಬ್ರವೀಮಿ | ಸಂಸಾರಮುಲ್ಬಣಮಸಾರಮವಾಪ್ಯ ಜನ್ತೋಃ ಸಾರೋಽಯಮೀಶ್ವರಪದಾಂಬುರುಹಸ್ಯ ಸೇವಾ ||೧|| ಯೇ ನಾರ್ಚಯನ್ತಿ ಗಿರಿಶಂ ಸಮಯೇ…

প্রদোষ স্তোত্রাষ্টকম Lyrics in Bengali: প্রদোষস্তোত্রাষ্টকম | সত্যং ব্রৱীমি পরলোকহিতং ব্রৱীমি সারং ব্রৱীম্যুপনিষদ্ধৃদযং ব্রৱীমি | সংসারমুল্বণমসারমৱাপ্য জন্তোঃ সারোঽযমীশ্ৱরপদাংবুরুহস্য সেৱা ||১|| যে নার্চযন্তি গিরিশং সমযে প্রদোষে যে নার্চিতং…

दोष स्तोत्राष्टकम Lyrics in Marathi: प्रदोषस्तोत्राष्टकम । सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषद्धृदयं ब्रवीमि । संसारमुल्बणमसारमवाप्य जन्तोः सारोऽयमीश्वरपदांबुरुहस्य सेवा ॥ 1 ॥ ये नार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे…