Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Prithvi Dhara Raja Putra Ashtakam in English Stotras

pṛthvīdhararājaputryaṣṭakam Lyrics in English: jnatvapi dosanvisayesu sabdarasadimesvapratibaddhatarsam । akaramatratparahamsarupam mam pahi prthvidhararajaputri ॥ 1॥ vivekavairagyasamadisatkamumuksutagandhalavanabhijnam । naktandivam svodarapuranecchum mam pahi puthvidhararajaputri ॥ 2॥ kasayavastrena karattadanḍakamanḍalubhyam japamalaya ca…