Ashtaka

Prithvidhararajaputryashtakam Lyrics in English

pṛthvīdhararājaputryaṣṭakam Lyrics in English:

jnatvapi dosanvisayesu sabdarasadimesvapratibaddhatarsam ।
akaramatratparahamsarupam mam pahi prthvidhararajaputri ॥ 1॥

vivekavairagyasamadisatkamumuksutagandhalavanabhijnam ।
naktandivam svodarapuranecchum mam pahi puthvidhararajaputri ॥ 2॥

kasayavastrena karattadanḍakamanḍalubhyam japamalaya ca ।
vibhramayantam grhinam kadambam mam pahi prthvidhararajaputri ॥ 3॥

vedantavakyani mudhoccarantam tadarthajatam bahu varnayantam ।
kadapi na dhyataparatmatattvam mam pahi prthvidhararajaputri ॥ 4॥

suvarnatantujjvalacelakamam yanesu manesu vivrddharagam ।
angikrtanekasumitrasatrum mam pahi prthvidhararajaputri ॥ 5॥

bhoga aneka manasapyalabhya bhuyasurityanvahamihamanam ।
guruttamaradhanaduracittam mam pahi prthvidhararajaputri ॥ 6॥

kuto yaterasya sariramanadhanabhimanah satatam durantah ।
asesalokairiti nindyamanam mam pahi puthvidhararajaputri ॥ 7॥

nivaritasesamahaghavrndairavyajakarunyasudhatarangaih ।
apangapatairavalokayanti mam pahi purathvidhararajaputri ॥ 8॥

idam hi prthvidhararajaputripadaravindarpitamanasena ।
karmandina nirmitamastakam yah pathetsa bhuyadakhilestageham ॥ 9॥

iti srngeri srijagadguru srisaccidanandasivabhinavanrsimha-
bharatisvamibhih viracitam sriprthvidhararajaputryastakam sampurnam ।

Add Comment

Click here to post a comment