Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Shri Balakrishna Ashtakam 2 Text in Punjabi

ਸ਼੍ਰੀਬਾਲਕਸ਼੍ਣਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ ੨ Lyrics in Punjabi: ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣਦਾਸਕਤਂ ਸ਼੍ਰੀਮਨ੍ਨਨ੍ਦਯਸ਼ੋਦਾਹਦਯਸ੍ਥਿਤਭਾਵਤਤ੍ਪਰੋ ਭਗਵਾਨ੍ । ਪੁਤ੍ਰੀਕਤਨਿਜਰੂਪਃ ਸ ਜਯਤਿ ਪੁਰਤਃ ਕਪਾਲੁਰ੍ਬਾਲਕਸ਼੍ਣਃ ॥ ੧॥ ਕਥਮਪਿ ਰਿਙ੍ਗਣਮਕਰੋਦਙ੍ਗਣਗਤਜਾਨੁਘਰ੍ਸ਼ਣੋਦ੍ਯੁਕ੍ਤਃ । ਕਟਿਤਟਕਿਙ੍ਕਿਣਿਜਾਲਸ੍ਵਨਸ਼ਙ੍ਕਿਤਮਾਨਸਃ ਸਦਾ ਹ੍ਯਾਸ੍ਤੇ ॥ ੨॥ ਵਿਕਸਿਤਪਙ੍ਕਜਨਯਨਃ ਪ੍ਰਕਟਿਤਹਰ੍ਸ਼ਃ ਸਦੈਵ…