Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Shri Krishna Ashtakam in Gujarati

Home /

શ્રીગોપીજનવલ્લભાષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati: ॥ અથ શ્રીગોપીજનવલ્લભાષ્ટકમ્ ॥ સરોજનેત્રાય કૃપાયુતાય મન્દારમાલાપરિભૂષિતાય । ઉદારહાસાય સસન્મુખાય નમોઽસ્તુ ગોપીજનવલ્લભાય ॥ ૧॥ આનન્દનન્દાદિકદાયકાય બકીબકપ્રાણવિનાશકાય । મૃગેન્દ્રહસ્તાગ્રજભૂષણાય નમોઽસ્તુ ગોપીજનવલ્લભાય ॥ ૨॥ ગોપાલલીલાકૃતકૌતુકાય…

શ્રીગોપીજનવલ્લભાષ્ટકમ્ ૨ Lyrics in Gujarati: નવામ્બુદાનીકમનોહરાય પ્રફુલ્લરાજીવવિલોચનાય વેણુસ્વનૈર્મોદિતગોકુલાય નમોઽસ્તુ ગોપીજનવલ્લભાય ॥ ૧॥ કિરીટકેયૂરવિભૂષિતાય ગ્રૈવેયમાલામણિરઞ્જિતાય । સ્ફુરચ્ચલત્કાઞ્ચનકુણ્ડલાય નમોઽસ્તુ ગોપીજનવલ્લભાય ॥ ૨॥ દિવ્યાઙ્ગનાવૃન્દનિષેવિતાય સ્મિતપ્રભાચારુમુખામ્બુજાય । ત્રૈલોક્યસમ્મોહનસુન્દરાય નમોઽસ્તુ ગોપીજનવલ્લભાય ॥…

શ્રીગોપિનાથદેવાષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati: આસ્યે હાસ્યં તત્ર માધ્વીકમસ્મિન્ વંશી તસ્યાં નાદપીયૂષસિન્ધુઃ । તદ્વીચીભિર્મજ્જયન્ ભાતિ ગોપી- ર્ગોપીનાથઃ પીનવક્ષા ગતિર્નઃ ॥ ૧॥ શોણોષ્ણીષભ્રાજિમુક્તાસ્રજોદ્યત્ પિઞ્છોત્તંસસ્પન્દનેનાપિ નૂનમ્ । હૃન્નેત્રાલીવૃત્તિરત્નાનિ મુઞ્ચન્ ગોપીનાથઃ…

શ્રીગોપાલાષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati: શ્રી ગણેશાય નમઃ ॥ યસ્માદ્વિશ્વં જાતમિદં ચિત્રમતર્ક્યં યસ્મિન્નાનન્દાત્મનિ નિત્યં રમતે વૈ । યત્રાન્તે સંયાતિ લયં ચૈતદશેષં તં ગોપાલં સન્તતકાલં પ્રતિ વન્દે ॥ ૧॥…

શ્રીગોપાલદેવાષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati: મધુરમૃદુલચિત્તઃ પ્રેમમાત્રૈકવિત્તઃ સ્વજનરચિતવેષઃ પ્રાપ્તશોભાવિશેષઃ । વિવિધમણિમયાલઙ્કારવાન્ સર્વકાલં સ્ફુરતુ હૃદિ સ એવ શ્રીલગોપાલદેવઃ ॥ ૧॥ નિરુપમગુણરૂપઃ સર્વમાધુર્યભૂપઃ શ્રિતતનુરુચિદાસ્યઃ કોટિચન્દ્રસ્તુતાસ્યઃ । અમૃતવિજયિહાસ્યઃ પ્રોચ્છલચ્ચિલ્લિલાસ્યઃ સ્ફુરતુ હૃદિ…

કૈવલ્યાષ્ટકમ્ અથવા કેવલાષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati: મધુરં મધુરેભ્યોઽપિ મઙ્ગલેભ્યોપિ મઙ્ગલમ્ । પાવનં પાવનેભ્યોઽપિ હરેર્નામૈવ કેવલમ્ ॥ ૧॥ આબ્રહ્મસ્તમ્બપર્યન્તં સર્વં માયામયં જગત્ । સત્યં સત્યં પુનઃ સત્યં હરેર્નામૈવ…

કેશવાષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati: નવપ્રિયકમઞ્જરીરચિતકર્ણપૂરશ્રિયં વિનિદ્રતરમાલતીકલિતશેખરેણોજ્જ્વલમ્ । દરોચ્છ્વસિતયૂથિકાગ્રથિતવલ્ગુવૈકક્ષકૃત્ વ્રજે વિજયિનં ભજે વિપિનદેશતઃ કેશવમ્ ॥ ૧॥ પિશઙ્ગિ મણિકસ્તનિ પ્રણતશૃઙ્ગિ પિઙ્ગેક્ષણે મૃદઙ્ગમુખિ ધૂમલે શવલિ હંસિ વંશીપ્રિયે । ઇતિ સ્વસુરભિકુલં…

શ્રીકૃષ્ણશરણાષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati: સર્વસાધનહીનસ્ય પરાધીનસ્ય સર્વતઃ । પાપપીનસ્ય દીનસ્ય શ્રીકૃષ્ણઃ શરણં મમ ॥ ૧॥ સંસારસુખસમ્પ્રાપ્તિસન્મુખસ્ય વિશેષતઃ । વહિર્મુખસ્ય સતતં શ્રીકૃષ્ણઃ શરણં મમ ॥ ૨॥ સદા વિષયકામસ્ય…

શ્રીકૃષ્ણશરણાષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati: દ્વિદલીકૃતદૃક્સ્વાસ્યઃ પન્નગીકૃતપન્નગઃ । કૃશીકૃતકૃશાનુશ્ચ શ્રીકૃષ્ણઃ શરણં મમ ॥ ૧॥ ફલીકૃતફલાર્થી ચ કુસ્સિતીકૃતકૌરવઃ । નિર્વાતીકૃતવાતારિઃ શ્રીકૃષ્ણઃ શરણં મમ ॥ ૨॥ કૃતાર્થીકૃતકુન્તીજઃ પ્રપૂતીકૃતપૂતનઃ । કલઙ્કીકૃતકંસાદિઃ…