Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Shri Narasimha Ashtakam in Kannada

ಶ್ರೀನರಸಿಂಹಭಾರತೀಪಾದಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada: ಶ್ರೀಕೀರ್ತಿಪ್ರತಿಭಾನಾಂ ಭವನಂ ಭವಿತಾ ಯದೀಯಪದನತ್ಯಾ ತಾನ್ದಾಸೀಕೃತಭೂಪಾನ್ವನ್ದೇ ನರಸಿಂಹಭಾರತೀಪಾದಾನ್ ॥ 1॥ ಚಿತ್ರಂ ಯನ್ಮುಖಚನ್ದ್ರಾಲೋಕಾದ್ವಿಕಸನ್ತಿ ಚಿತ್ತಪದ್ಮಾನಿ । ಶಿಷ್ಯಾಣಾಮನಿಶಂ ತಾನ್ವನ್ದೇ ನರಸಿಂಹಭಾರತೀಪಾದಾನ್ ॥ 2॥ ಸರಸಾನ್ಕವಿತಾಸಾರಾನ್ವರ್ಷತ್ಯಾಸ್ಯೇಷು ನಮ್ರಜನತಾಯಾಃ । ಯದಪಾಂಗವಾರಿದಸ್ತಾನ್ವನ್ದೇ ನರಸಿಂಹಭಾರತೀಪಾದಾನ್ ॥…