Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Shri Narasimha Bharati Pada Ashtakam lyrics in English

śrīnarasiṃhabhāratīpādāṣṭakam Lyrics in English: srikirtipratibhanam bhavanam bhavita yadiyapadanatya tandasikrtabhupanvande narasimhabharatipadan ॥ 1॥ citram yanmukhacandralokadvikasanti cittapadmani । sisyanamanisam tanvande narasimhabharatipadan ॥ 2॥ sarasankavitasaranvarsatyasyesu namrajanatayah । yadapaṅgavaridastanvande narasimhabharatipadan ॥…