Ashtaka

Shri Narasimhabharatipadashtakam Lyrics in English

śrīnarasiṃhabhāratīpādāṣṭakam Lyrics in English:

srikirtipratibhanam bhavanam bhavita yadiyapadanatya
tandasikrtabhupanvande narasimhabharatipadan ॥ 1॥

citram yanmukhacandralokadvikasanti cittapadmani ।
sisyanamanisam tanvande narasimhabharatipadan ॥ 2॥

sarasankavitasaranvarsatyasyesu namrajanatayah ।
yadapaṅgavaridastanvande narasimhabharatipadan ॥ 3॥

enahparvatabhede satakotidhuram dadhati yadbhaktih ।
papabdhibadavamstanvande narasimhabharatipadan ॥ 4॥

yadvaksrutirnaranam bhavasagaratarane nauka ।
silitanigamantamstanvande narasimhabharatipadan ॥ 5॥

trasitakamagajendransvavacascaturyatositaryajanan ।
krodhahivainateyanvande narasimhabharatipadan ॥ 6॥

vitaranadhikkrtakarnanksamaya nirdhutamedinigarvan ।
viratividhutaryasukanvande narasimhabharatipadan ॥ 7॥

yatpadambujabhaktistattvaprasadagamananihsreni ।
tannatasukhabdhicandranvande narasimhabharatipadan ॥ 8॥

bhusitavibhandakatmajajanibhuminkirtirajitadigantan ।
visvottamsitapadanvande narasimhabharatipadan ॥ 9॥

stutimenam gurukrpaya racitamavanavaharnisam pathatam ।
karunaniradhayah syurhrsta narasimhabharatipadah ॥ 10॥

iti srṅgeri srijagadguru srisaccidanandasivabhinavanrsimha-
bharatisvamibhih viracitam srinarasimhabharatipadastakam sampurnam ।