Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Narasimha Swami Ashtakam Text in English

Shri Narasimhabharatipadashtakam Lyrics in English

śrīnarasiṃhabhāratīpādāṣṭakam Lyrics in English: srikirtipratibhanam bhavanam bhavita yadiyapadanatya tandasikrtabhupanvande narasimhabharatipadan ॥ 1॥ citram yanmukhacandralokadvikasanti cittapadmani । sisyanamanisam tanvande narasimhabharatipadan ॥ 2॥ sarasankavitasaranvarsatyasyesu namrajanatayah । yadapaṅgavaridastanvande narasimhabharatipadan ॥ 3॥ enahparvatabhede satakotidhuram dadhati yadbhaktih । papabdhibadavamstanvande narasimhabharatipadan ॥ 4॥ yadvaksrutirnaranam bhavasagaratarane nauka । silitanigamantamstanvande narasimhabharatipadan ॥ 5॥ trasitakamagajendransvavacascaturyatositaryajanan । krodhahivainateyanvande narasimhabharatipadan ॥ 6॥ vitaranadhikkrtakarnanksamaya nirdhutamedinigarvan । viratividhutaryasukanvande […]

Scroll to top