Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Shrigranthakartuh Prarthana lyrics in Kannada

Home /

ಶ್ರೀಶ್ರೀಗ್ರನ್ಥಕರ್ತುಃ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ Lyrics in Kannada: ಸುಬಲಸಖಾಧರಪಲ್ಲವ ಸಮುದಿತಮಧುಮುಗ್ಧಮಧುರೀಲುಬ್ಧಾಮ್ । ರುಚಿಜಿತಕಂಚನಚಿತ್ರಾಂ ಕಾಂಚನ ಚಿತ್ರಾಂ ಪಿಕೀಂ ವನ್ದೇ ॥ 1॥ ವೃಷರವಿಜಾಧರಾಬಿಮ್ಬೀ ಫಲರಸಪಾನೋತ್ಕಮದ್ಭುತಂ ಭ್ರಮರಮ್ । ಧೃತಶಿಖಿಪಿಂಛಕಚೂಲಂ ಪೀತದುಕೂಲಂ ಚಿರಂ ನೌಮಿ ॥ 2॥ ಜಿತಃ ಸುಧಾಂಶುರ್ಯಶಸಾ…