Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Sri Badrinath Ashtakam English lyrics

Home /

śrībadarīnāthāṣṭakam Lyrics in English: bhu-vaikuntha-krtam vasam devadevam jagatpatim। caturvarga-pradataram sribadarisam namamyaham ॥ 1॥ tapatraya-haram saksat santi-pusti-bala-pradam। paramananda-dataram sribadarisam namamyaham ॥ 2॥ sadyah papaksayakaram sadyah kaivalya-dayakam। lokatraya-vidhataram sribadarisam…