Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Badrinath Ashtakam Lyrics in English

śrībadarīnāthāṣṭakam Lyrics in English:

bhu-vaikuntha-krtam vasam devadevam jagatpatim।
caturvarga-pradataram sribadarisam namamyaham ॥ 1॥

tapatraya-haram saksat santi-pusti-bala-pradam।
paramananda-dataram sribadarisam namamyaham ॥ 2॥

sadyah papaksayakaram sadyah kaivalya-dayakam।
lokatraya-vidhataram sribadarisam namamyaham ॥ 3॥

bhakta-vancha-kalpatarum karunarasa-vigraham।
bhavabdhi-para-kartaram sribadarisam namamyaham ॥ 4॥

sarvadeva-stutam sasvat sarva-tirthaspadam vibhum।
lilayopatta-vapusam sribadarisam namamyaham ॥ 5॥

anadinidhanam kalakalam bhimayamacyutam।
sarvascaryamayam devam sribadarisam namamyaham ॥ 6॥

gandamadana-kutastham nara-narayanatmakam।
badarikhanda-madhyastham sribadarisam namamyaham ॥ 7॥

satrudasina-mitranam sarvajnam samadarsinam।
brahmananda-cidabhasam sribadarisam namamyaham ॥ 8॥

sribadrisastakamidam yah patet prayatah sucih।
sarva-papa-vinirmuktah sa santim labhate param ॥ 9॥

॥ Om tatsat॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top