Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Sri Lakshmi Devi Sahasramana in Sanskrit

Home /

1)नित्यागता 2)अनन्तनित्या 3)नन्दिनी 4)जनरञ्जनी 5)नित्यप्रकाशिनी 6)स्वप्रकाशस्वरूपिणी 7)महालक्ष्मी 8)महाकाली 9)महाकन्या 10)सरस्वती 11)भोगवैभवसन्धात्री 12)भक्तानुग्रहकारिणी 13)ईशावास्या 14)महामाया 15)महादेवी 16)महेश्वरी 17)हृल्लेखा 18)परमा 19)शक्ति 20)मातृकाबीजरूपिणी 21)नित्यानन्दा 22)नित्यबोधा 23)नादिनी 24)जनमोदिनी 25)सत्य प्रत्ययनी 26)स्वप्रकाशात्मरूपिणी…