Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Sri Shivastuti Kadambam Lyrics in Marathi

Home /

श्रीशिवस्तुति कदम्बम Lyrics in Marathi: आह्लादजनकस्याद्य सान्निध्यात्तव शङ्कर । चन्द्रश्चन्द्रत्वमापेदे जाने चन्द्रलसज्जट ॥ 1 ॥ कालकूटं निगृह्यादावरक्षः सकलं जगत । को वाऽत्र विस्मयः शंभो कालस्यैकस्य निग्रहे ॥…