Tag - Sri Shodashabahu Narasimha Ashtakam Text in Kannada

Ashtaka Narasimha Stotram

Sri Shodasha Bahu Narasimha Ashtakam Lyrics in Kannada

Shodasha Bahu Narasimha Ashtakam in Kannada: ॥ ಶ್ರೀಷೋಡಶಬಾಹುನೃಸಿಂಹಾಷ್ಟಕಮ್ ॥ ಭೂಖಂಡಂ ವಾರಣಾಂಡಂ ಪರವರವಿರಟಂ ಡಂಪಡಂಪೋರುಡಂಪಂ ಡಿಂ ಡಿಂ ಡಿಂ ಡಿಂ ಡಿಡಿಮ್ಬಂ ದಹಮಪಿ ದಹಮೈಃ...