Tag - upaśāntyaṣṭakam Lyrics in Hindi

Ashtaka

Upashantyashtakam Lyrics in Hindi | उपशान्त्यष्टकम्

उपशान्त्यष्टकम् Lyrics in Hindi: अनुपासादितसुगुरोरविचारितवेदशीर्षतत्त्वस्य । कथमुपशान्तिः स्याद्भो सततं सत्सङ्गरहितस्य ॥ १॥ अन्नमयादिषु पञ्चस्वहम्मतिं यावदेष न...