Ashtaka

Tarastotram Athava Tarashtakam Lyrics in English

tārāstotram athavā tārāṣṭakaṃ Lyrics in English:

sriganesaya namah ।
matarnilasarasvati pranamatam saubhagyasampatprade
pratyaliḍhapadasthite savahrdi smerananambhoruhe ।
phullendivaralocane trinayane kartrikapalotpale khangam
cadadhati tvameva saranam tvamisvarimasraye ॥ 1॥

vacamisvari bhaktikalpalatike sarvarthasiddhisvari
gadyaprakrtapadyajataracanasarvarthasiddhiprade ।
nilendivaralocanatrayayute karunyavarannidhe
saubhagyamrtavardhanena krpayasinca tvamasmadrsam ॥ 2॥

kharve garvasamuhapuritatano sarpadivesojvale
vyaghratvakparivitasundarakativyadhutaghantankite ।
sadyahkrttagaladrajahparimilanmunḍadvayimurddhaja-
granthisreninrmunḍadamalalite bhime bhayam nasaya ॥ 3॥

mayanangavikararupalalanabindvarddhacandrambike
humphatkaramayi tvameva saranam mantratmike madrsah ।
murtiste janani tridhamaghatita sthulatisuksma
para vedanam nahi gocara kathamapi prajnairnutamasraye ॥ 4॥

tvatpadambujasevaya sukrtino gacchanti sayujyatam
tasyah sriparamesvaratrinayanabrahmadisamyatmanah ।
samsarambudhimajjane patutanurdevendramukhyasuran
mataste padasevane hi vimukhan kim mandadhih sevate ॥ 5॥

matastvatpadapankajadvayarajomudrankakotirinaste
deva jayasangare vijayino nihsankamanke gatah ।
devo’ham bhuvane na me sama iti sparddham vahantah pare
tattulyam niyatam yatha sasiravi nasam vrajanti svayam ॥ 6॥

tvannamasmaranatpalayanaparandrastum ca sakta na te
bhutapretapisacaraksasagana yaksasca nagadhipah ।
daitya danavapungavasca khacara vyaghradika jantavo
ḍakinyah kupitantakasca manujan matah ksanam bhutale ॥ 7॥

laksmih siddhiganasca padukamukhah siddhastatha vairinam
stambhascapi varangane gajaghatastambhastatha mohanam ।
matastvatpadasevaya khalu nrnam siddhyanti te te gunah
klantah kantamanobhavo’tra bhavati ksudro’pi vacaspatih ॥ 8॥

tarastakamidam punyam bhaktiman yah pathennarah ।
pratarmadhyahnakale ca sayahne niyatah sucih ॥ 9॥

labhate kavitam vidyam sarvasastrarthavidbhavet
laksmimanasvaram prapya bhuktva bhoganyathepsitan ।
kirtim kantim ca nairujyam prapyante moksamapnuyat ॥ 10॥

॥ iti srinilatantre tarastotram athava tarastakam sampurnam ॥

Add Comment

Click here to post a comment