Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Vallabhasharana Ashtakam Lyrics in Hindi

Vallabhasharana Ashtakam Lyrics in Hindi

86 Views

Vallabhasharanashtakam Text in Hindi:

वल्लभशरणाष्टकम्

निःसाधनजनोद्धारकरणप्रकटीकृतः ।
गोकुलेशस्वरूपः श्रीवल्लभश्शरणं मम ॥ १॥

भजनानन्ददानार्थं पुष्टिमार्गप्रकाशकः ।
करुणावरणीयः श्रीवल्लभः शरणं मम ॥ २॥

स्वामिनीभावसंयुक्तभगवद्भावभावितः ।
अत्यलौकिकमूर्तिः श्रीवल्लभः शरणं मम ॥ ३॥

श्रीकृष्णवदनानन्दो वियोगानलमूर्तिमान् ।
भक्तिमार्गाब्जभानुः श्रीवल्लभः शरणं मम ॥ ४॥

रासलीलारसभरसमाक्रान्ताऽखिलाङ्गभृत् ।
भावरूपाखिलाङ्गः श्रीवल्लभः शरणं मम ॥ ५॥

श्रीभागवतभावार्थाविर्भावार्थानतारितः ।
स्वामिसन्तोषहेतुः श्रीवल्लभः शरणं मम ॥ ६॥

वल्लावीवल्लाभातःस्थलीलानुभववल्लभः ।
अन्यास्फुरणरूपः श्रीवल्लभः शरणं मम ॥ ७॥

जिताम्भोजपदाम्भोजविभूषितवसुन्धरः ।
सदा गोवर्धनस्थः श्रीवल्लभः शरणं मम ॥ ८॥

अनन्यस्तन्मना नित्यं पठेद्यः शरणाष्टकम् ।
स लभेत्साधनाभावयुक्तोऽप्येतत्पदाश्रयः ॥ ९॥

इति श्रीहरिरायजीविरचितं श्रीवल्लभशरणाष्टकं सम्पूर्णम् ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *