Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Viresh Varabhilash Ashtakam or Vishveshvara Stotram Lyrics in English

Viresh Varabhilash Ashtakam or Vishveshvara Stotram Lyrics in English

46 Views

Vireshvarabhilash Ashtakam Lyrics in English:

॥ sri ganesaya namah ॥

visvanara uvaca ।
ekam brahmaivadvitiyam samastam satyam satyam neha nana’sti kim tu ।
eko rudro na dvitiyo’vatasthe tasmadekam tattvam prapadye mahesam ॥ 1॥

ekah karta tvam hi sarvasya sambho nanarupesvekarupo’pyarupah ।
yadvatpratyagdharma eko’pyanekastasmannanyam tvam vinesam prapadye ॥ 2॥

rajjau sarpah suktikayam ca raupyam nairah purastanmrgakhye maricau ।
yadyattadvadvisvagesah prapañco yasmin jñate tvam prapadye mahesam ॥ 3॥

toye saityam dahakatvam ca vahnau tapo bhanau sitabhanau prasadah ।
puspe gandho dugdhamadhye’pi sarpiryattacchambho tvam tatastvam prapadye ॥ 4॥

sabdam grhnasyasravastvam hi jighreraghranastvam vyaṅghrirayasi durat ।
vyaksah pasyestvam rasajño’pyajihvah kastvam samyagvettyatastvam prapadye ॥ 5॥

no vedastvamisa saksadvivedo no va visnurno vidhata’khilasya ।
no yogindra nendramukhyasca deva bhakto vedastvamatastvam prapadye ॥ 6॥

no te gotram napi janmapi nakhya no va rupam naiva silam na tejah ।
ittham bhuto’pisvarastvam trilokyah sarvankamanpurayestvam bhaje tvam ॥ 7॥

tvattatsarvam tvam hi sarvam smarare tvam gaurisastvam ca nagno’tisantah ।
tvam vai vrddhastvam yuva tvam ca balastatkim yattvam nasyatastvam nato’ham ॥ 8॥

stutveti bhumau nipapata viprah sa danḍavadyavadativa hrstah ।
tavatsa balo’khilavrddhavrddhah provaca bhudeva varam vrnihi ॥

tata utthaya hrstatma munirvisvanarah krti ।
pratyabravitkimajñatam sarvajñasya tava prabho ॥

sarvantaratma bhagavansarvah sarvaprado bhavan ।
yatrapratiniyukte mam kimiso dainyakarinim ।
iti srutva vacastasya devo visvanarasya ha ।
sucih sucivratasyatha sucismitvabravicchisuh ॥

bala uvaca ।
tvaya suce sucismatyam yo’bhilasah krto hrdi ।
acirenaiva kalena sa bhavisyatyasamsayah ॥

tava putratvamesyami sucismatyam mahamate ।
khyato grhapatirnamna sucih sarvamarapriyah ॥

abhilasastakam punyam stotrametattvayeritam ।
abdam trikalapathanatkamadam sivasannidhau ॥

etatstotrasya pathanam putrapautradhanapradam ।
sarvasantikaram capi sarvapatparinasanam ॥

svargapavargasampattikarakam natra samsayah ।
pratarutthaya susnato liṅgamabhyarcya sambhavam ॥

varsam japamidam stotramaputrah putravanbhavet ।
vaisakhe kartike maghe visesaniyamairyutah ॥

yah pathetsnanasamaye labhate sakalam phalam ।
kartikasya tu masasya prasadadahamavyayah ॥

tava putratvamesyami yastvanyastatpathisyati ।
abhilasastakamidam na deyam yasya kasyacit ॥

gopaniyam prayatnena mahavandhyaprasutikrt ।
striya va purusenapi niyamalliṅgasannidhau ॥

abdam japamidam stotram putradam natra samsayah ।
ityuktvantardadhe balah sopi vipro grham gatah ॥

॥ iti sriskandapurane kasikhanḍe viresvarastotram sampurnam ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *