Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Vishva Karma Ashtakam Lyrics in English | Biswakarma Ashtakam

Vishva Karma Ashtakam Lyrics in English | Biswakarma Ashtakam

142 Views

Lord Vishvakarma / Biswakarma Puja is an important festival and celebrated in Bengal, Orissa and other parts of eastern India. Vishwakarma Day also known as Vishwakarma Jayanti or Vishwakarma Puja or Biswakarma Puja or Biswa Karma. It is dedicated to Biswakarma, the divine architect of the universe in Hinduism. Vishwakarma Puja falls on the last day of the month of Bengali Bhadra, also known as Bhadra Sankranti or Kanya Sankranti.

Vishwakarma Ashtakam Lyrics in English:

॥ visvanathastakam ॥

gangataramgaramaniyajatakalapam
gaurinirantaravibhusitavamabhagam ।
narayanapriyamanamgamadapaharam
varanasipurapatim bhaja visvanatham ॥

vacamagocaramanekagunasvarupam
vagisavisnusurasevitapadapitham ।
vamenavigrahavarenakalatravantam
varanasipurapatim bhaja visvanatham ॥

bhutadhipam bhujagabhusanabhusitamgam
vyaghrajinambaradharam jatilam trinetram ।
pasamkusabhayavarapradasulapanim
varanasipurapatim bhaja visvanatham ।

sitamsusobhitakiritavirajamanam
bhaleksananalavisositapamcabanam ।
nagadhiparacitabhasurakarnapuram
varanasipurapatim bhaja visvanatham ॥

pamcananam duritamattamatangajanam
nagantakam danujapumgavapannaganam ।
davanalam maranasokajaratavinam
varanasipurapatim bhaja visvanatham ॥

tejomayam sagunanirgunamadvitiyam
anandakandamaparajitamaprameyam ।
nagatmakam sakalaniskalamatmarupam
varanasipurapatim bhaja visvanatham ॥

ragadidosarahitam svajananuragam
vairagyasantinilayam girijasahayam ।
madhuryadhairyasubhagam garalabhiramam
varanasipurapatim bhaja visvanatham ॥

asam vihaya parihrtya parasya nindam
pape ratim ca sunivarya manah samadhau ।
adaya hrtkamalamadhyagatam paresam
varanasipurapatim bhaja visvanatham ॥

varanasipurapateh stavanam sivasya
vyakhyatamastakamidam pathate manusyah ।
vidyam sriyam vipulasaukhyamanantakirtim
samprapya dehavilaye labhate ca moksam ॥

visvanathastakamidam yah pathecchivasannidhau ।
sivalokamavapnoti sivena saha modate ॥

॥ iti sri maharsivyasapranitam sri visvanathastakam sampurnam ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *