Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Vishva Karma Ashtakam Lyrics in Punjabi | Biswakarma Ashtakam

Vishva Karma Ashtakam Lyrics in Punjabi | Biswakarma Ashtakam

127 Views

Lord Vishvakarma / Biswakarma Puja is an important festival and celebrated in Bengal, Orissa and other parts of eastern India. Vishwakarma Day also known as Vishwakarma Jayanti or Vishwakarma Puja or Biswakarma Puja or Biswa Karma. It is dedicated to Biswakarma, the divine architect of the universe in Hinduism. Vishwakarma Puja falls on the last day of the month of Bengali Bhadra, also known as Bhadra Sankranti or Kanya Sankranti.

Vishwakarma Ashtakam Lyrics in Punjabi:

॥ ਵਿਸ਼੍ਵਨਾਥਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ ॥

ਗਙ੍ਗਾਤਰਂਗਰਮਣੀਯਜਟਾਕਲਾਪਂ
ਗੌਰੀਨਿਰਨ੍ਤਰਵਿਭੂਸ਼ਿਤਵਾਮਭਾਗਮ੍ ।
ਨਾਰਾਯਣਪ੍ਰਿਯਮਨਂਗਮਦਾਪਹਾਰਂ
ਵਾਰਾਣਸੀਪੁਰਪਤਿਂ ਭਜ ਵਿਸ਼੍ਵਨਾਥਮ੍ ॥

ਵਾਚਾਮਗੋਚਰਮਨੇਕਗੁਣਸ੍ਵਰੂਪਂ
ਵਾਗੀਸ਼ਵਿਸ਼੍ਣੁਸੁਰਸੇਵਿਤਪਾਦਪੀਠਮ੍ ।
ਵਾਮੇਨਵਿਗ੍ਰਹਵਰੇਣਕਲਤ੍ਰਵਨ੍ਤਂ
ਵਾਰਾਣਸੀਪੁਰਪਤਿਂ ਭਜ ਵਿਸ਼੍ਵਨਾਥਮ੍ ॥

ਭੂਤਾਧਿਪਂ ਭੁਜਗਭੂਸ਼ਣਭੂਸ਼ਿਤਾਂਗਂ
ਵ੍ਯਾਘ੍ਰਾਜਿਨਾਂਬਰਧਰਂ ਜਟਿਲਂ ਤ੍ਰਿਨੇਤ੍ਰਮ੍ ।
ਪਾਸ਼ਾਂਕੁਸ਼ਾਭਯਵਰਪ੍ਰਦਸ਼ੂਲਪਾਣਿਂ
ਵਾਰਾਣਸੀਪੁਰਪਤਿਂ ਭਜ ਵਿਸ਼੍ਵਨਾਥਮ੍ ।

ਸ਼ੀਤਾਂਸ਼ੁਸ਼ੋਭਿਤਕਿਰੀਟਵਿਰਾਜਮਾਨਂ
ਭਾਲੇਕ੍ਸ਼ਣਾਨਲਵਿਸ਼ੋਸ਼ਿਤਪਂਚਬਾਣਮ੍ ।
ਨਾਗਾਧਿਪਾਰਚਿਤਭਾਸੁਰਕਰ੍ਣਪੂਰਂ
ਵਾਰਾਣਸੀਪੁਰਪਤਿਂ ਭਜ ਵਿਸ਼੍ਵਨਾਥਮ੍ ॥

ਪਂਚਾਨਨਂ ਦੁਰਿਤਮਤ੍ਤਮਤਙ੍ਗਜਾਨਾਂ
ਨਾਗਾਨ੍ਤਕਂ ਦਨੁਜਪੁਂਗਵਪਨ੍ਨਗਾਨਾਮ੍ ।
ਦਾਵਾਨਲਂ ਮਰਣਸ਼ੋਕਜਰਾਟਵੀਨਾਂ
ਵਾਰਾਣਸੀਪੁਰਪਤਿਂ ਭਜ ਵਿਸ਼੍ਵਨਾਥਮ੍ ॥

ਤੇਜੋਮਯਂ ਸਗੁਣਨਿਰ੍ਗੁਣਮਦ੍ਵਿਤੀਯਂ
ਆਨਨ੍ਦਕਨ੍ਦਮਪਰਾਜਿਤਮਪ੍ਰਮੇਯਮ੍ ।
ਨਾਗਾਤ੍ਮਕਂ ਸਕਲਨਿਸ਼੍ਕਲਮਾਤ੍ਮਰੂਪਂ
ਵਾਰਾਣਸੀਪੁਰਪਤਿਂ ਭਜ ਵਿਸ਼੍ਵਨਾਥਮ੍ ॥

ਰਾਗਾਦਿਦੋਸ਼ਰਹਿਤਂ ਸ੍ਵਜਨਾਨੁਰਾਗਂ
ਵੈਰਾਗ੍ਯਸ਼ਾਨ੍ਤਿਨਿਲਯਂ ਗਿਰਿਜਾਸਹਾਯਮ੍ ।
ਮਾਧੁਰ੍ਯਧੈਰ੍ਯਸੁਭਗਂ ਗਰਲਾਭਿਰਾਮਂ
ਵਾਰਾਣਸੀਪੁਰਪਤਿਂ ਭਜ ਵਿਸ਼੍ਵਨਾਥਮ੍ ॥

ਆਸ਼ਾਂ ਵਿਹਾਯ ਪਰਿਹਤ੍ਯ ਪਰਸ੍ਯ ਨਿਨ੍ਦਾਂ
ਪਾਪੇ ਰਤਿਂ ਚ ਸੁਨਿਵਾਰ੍ਯ ਮਨਃ ਸਮਾਧੌ ।
ਆਦਾਯ ਹਤ੍ਕਮਲਮਧ੍ਯਗਤਂ ਪਰੇਸ਼ਂ
ਵਾਰਾਣਸੀਪੁਰਪਤਿਂ ਭਜ ਵਿਸ਼੍ਵਨਾਥਮ੍ ॥

ਵਾਰਾਣਸੀਪੁਰਪਤੇਃ ਸ੍ਤਵਨਂ ਸ਼ਿਵਸ੍ਯ
ਵ੍ਯਾਖ੍ਯਾਤਮਸ਼੍ਟਕਮਿਦਂ ਪਠਤੇ ਮਨੁਸ਼੍ਯਃ ।
ਵਿਦ੍ਯਾਂ ਸ਼੍ਰਿਯਂ ਵਿਪੁਲਸੌਖ੍ਯਮਨਨ੍ਤਕੀਰ੍ਤਿਂ
ਸਮ੍ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਦੇਹਵਿਲਯੇ ਲਭਤੇ ਚ ਮੋਕ੍ਸ਼ਮ੍ ॥

ਵਿਸ਼੍ਵਨਾਥਾਸ਼੍ਟਕਮਿਦਂ ਯਃ ਪਠੇਚ੍ਛਿਵਸਨ੍ਨਿਧੌ ।
ਸ਼ਿਵਲੋਕਮਵਾਪ੍ਨੋਤਿ ਸ਼ਿਵੇਨ ਸਹ ਮੋਦਤੇ ॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਮਹਰ੍ਸ਼ਿਵ੍ਯਾਸਪ੍ਰਣੀਤਂ ਸ਼੍ਰੀਵਿਸ਼੍ਵਨਾਥਾਸ਼੍ਟਕਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *