Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Vishwanath Ashtakam Stotram Lyrics in English

Vishwanath Ashtakam Stotram Lyrics in English

27 Views

Vishwanath Ashtakam Lyrics in English:

visvanathastakastotram
adisambhu-svarupa-munivara-candrasisa-jatadharam
mundamala-visalalocana-vahanam vrsabhadhvajam ।
nagacandra-trisuladamaru bhasma-aṅgavibhusanam
sri nilakantha-himadrijaladhara-visvanathavisvesvaram ॥ 1॥

gaṅgasaṅaga-umaṅgavame-kamadeva-susevitam
nadabinduja-yogasadhana-pañcavaktatrilocanam ।
indu-binduviraja-sasidhara-saṅkaram suravanditam
sri nilakantha-himadrijaladhara-visvanathavisvesvaram ॥ 2॥

jyotiliṅga-sphuliṅgaphanimani-divyadevasusevitam
malatisura -puspamala -kañja-dhupa-niveditam ।
analakumbha-sukumbhajhalakata-kalasakañcanasobhitam
sri nilakanthahimadrijaladhara-visvanathavisvesvaram ॥ 3॥

mukutakrita-sukanakakundalarañjitam munimanditam
haramukta-kanakasutrita-sundaram suvisesitam ।
gandhamadana-saila-asana-divyajyotiprakasanam
sri nilakantha-himadrijaladhara-visvanatha-visvesvaram ॥ 4॥

meghadamvarachatradharana-caranakamala-vilasitam
pusparatha-paramadanamurati-gaurisaṅgasadasivam ।
ksetrapala-kapala-bhairava-kusuma-navagrahabhusitam
sri nilakantha-himadrijaladhara-visvanatha-visvesvaram ॥ 5॥

tripuradaitya-vinasakaraka-saṅkaram phaladayakam
ravanaddasakamalamastaka-pujitam varadayakam ।
kotimanmathamathana-visadhara-harabhusana-bhusitam
sri nilakantha-himadrijaladhara-visvanathavisvesvaram ॥ 6॥

mathitajaladhija-sesavigalita-kalakutavisosanam
jyotivigalitadipanayana-trinetrasambhu-suresvaram ।
mahadevasudeva-surapatisevya-devavisvambharam
sri nilakantha-himadrijaladhara-visvanathavisvesvaram ॥ 7॥

rudrarupabhayaṅkaram krtabhuripana-halahalam
gaganavedhita-visvamula-trisulakaradhara-saṅkaram ।
kamakuñjara-manamardana-mahakala-visvesvaram
sri nilakantha-himadrijaladhara-visvenathavisvesvaram ॥ 8॥

rtuvasantavilasa-cahu~disi dipyate phaladayakam
divyakasikadhamavasi-manujamaṅgaladayakam ।
ambikatata-vaidyanatham sailasikharamahesvaram
sri nilakantha-himadrijaladhara-visvanathavisvesvaram ॥ 9॥

sivastotra-pratidina-dhyanadhara-anandamaya-pratipaditam
dhana-dhanya-sampati-grhavilasita-visvanatha-prasadajam ।
hara-dhama-ciragana-saṅgasobhita-bhaktavara-priyamanditam
anandavana-anandachavi-ananda-kanda-vibhusitam ॥ 10॥

iti sri sivadattamisrasastrisamskrtam visvanathastakastotram sampurnam ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *