Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Vrinda Devi Ashtakam Lyrics in English

Vrinda Devi Ashtakam Lyrics in English

79 Views

Vrindadevyashtakam Lyrics in English:

visvanathacakravarti thakurakrtam ।
gangeyacampeyatadidvinindirocihpravahasnapitatmavrnde ।
bandhūkabandhudyutidivyavasovrnde numaste caranaravindam ॥ 1॥

bimbadharoditvaramandahasyanasagramuktadyutidipitasye ।
vicitraratnabharanasriyadhye vrnde numaste caranaravindam ॥ 2॥

samastavaikunthasiromanau srikrsnasya vrndavanadhanyadhamin ।
dattadhikare vrsabhanuputrya vrnde numaste caranaravindam ॥ 3॥

tvadajñaya pallavapuspabhrngamrgadibhirmadhavakelikuñjah ।
madhvadibhirbhanti vibhūsyamanah vrnde numaste caranaravindam ॥ 4॥

tvadiyadautyena nikuñjayūnoh atyutkayoh kelivilasasiddhih ।
tvatsaubhagam kena nirucyatam tadvrnde numaste caranaravindam ॥ 5॥

rasabhilaso vasatisca vrndavane tvadisanghrisarojaseva ।
labhya ca pumsam krpaya tavaiva vrnde numaste caranaravindam ॥ 6॥

tvam kirtyase satvatatantravidbhih lilabhidhana kila krsnasaktih ।
tavaiva mūrtistulasi nrloke vrnde numaste caranaravindam ॥ 7॥

bhaktya vihina aparadhalesaih ksiptasca kamaditarangamadhye ।
krpamayi tvam saranam prapannah vrnde numaste caranaravindam ॥ 8॥

vrndastakam yah srnuyatpathecca vrndavanadhisapadabjabhrngah ।
sa prapya vrndavananityavasam tatpremasevam labhate krtarthah ॥ 9॥

iti visvanathacakravarti thakurakrtam vrndadevyastakam sampūrnam ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *