Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Vrinda Devi Ashtakam Lyrics in Kannada

Vrinda Devi Ashtakam Lyrics in Kannada

29 Views

Vrindadevyashtakam Lyrics in Kannada:

ವೃನ್ದಾದೇವ್ಯಷ್ಟಕಮ್

ವಿಶ್ವನಾಥಚಕ್ರವರ್ತೀ ಠಕುರಕೃತಮ್ ।
ಗಾಂಗೇಯಚಾಮ್ಪೇಯತಡಿದ್ವಿನಿನ್ದಿರೋಚಿಃಪ್ರವಾಹಸ್ನಪಿತಾತ್ಮವೃನ್ದೇ ।
ಬನ್ಧೂಕಬನ್ಧುದ್ಯುತಿದಿವ್ಯವಾಸೋವೃನ್ದೇ ನುಮಸ್ತೇ ಚರಣಾರವಿನ್ದಮ್ ॥ 1॥

ಬಿಮ್ಬಾಧರೋದಿತ್ವರಮನ್ದಹಾಸ್ಯನಾಸಾಗ್ರಮುಕ್ತಾದ್ಯುತಿದೀಪಿತಾಸ್ಯೇ ।
ವಿಚಿತ್ರರತ್ನಾಭರಣಶ್ರಿಯಾಢ್ಯೇ ವೃನ್ದೇ ನುಮಸ್ತೇ ಚರಣಾರವಿನ್ದಮ್ ॥ 2॥

ಸಮಸ್ತವೈಕುಂಠಶಿರೋಮಣೌ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ವೃನ್ದಾವನಧನ್ಯಧಾಮಿನ್ ।
ದತ್ತಾಧಿಕಾರೇ ವೃಷಭಾನುಪುತ್ರ್ಯಾ ವೃನ್ದೇ ನುಮಸ್ತೇ ಚರಣಾರವಿನ್ದಮ್ ॥ 3॥

ತ್ವದಾಜ್ಞಯಾ ಪಲ್ಲವಪುಷ್ಪಭೃಂಗಮೃಗಾದಿಭಿರ್ಮಾಧವಕೇಲಿಕುಂಜಾಃ ।
ಮಧ್ವಾದಿಭಿರ್ಭಾನ್ತಿ ವಿಭೂಷ್ಯಮಾಣಾಃ ವೃನ್ದೇ ನುಮಸ್ತೇ ಚರಣಾರವಿನ್ದಮ್ ॥ 4॥

ತ್ವದೀಯದೌತ್ಯೇನ ನಿಕುಂಜಯೂನೋಃ ಅತ್ಯುತ್ಕಯೋಃ ಕೇಲಿವಿಲಾಸಸಿದ್ಧಿಃ ।
ತ್ವತ್ಸೌಭಗಂ ಕೇನ ನಿರುಚ್ಯತಾಂ ತದ್ವೃನ್ದೇ ನುಮಸ್ತೇ ಚರಣಾರವಿನ್ದಮ್ ॥ 5॥

ರಾಸಾಭಿಲಾಷೋ ವಸತಿಶ್ಚ ವೃನ್ದಾವನೇ ತ್ವದೀಶಾಂಘ್ರಿಸರೋಜಸೇವಾ ।
ಲಭ್ಯಾ ಚ ಪುಂಸಾಂ ಕೃಪಯಾ ತವೈವ ವೃನ್ದೇ ನುಮಸ್ತೇ ಚರಣಾರವಿನ್ದಮ್ ॥ 6॥

ತ್ವಂ ಕೀರ್ತ್ಯಸೇ ಸಾತ್ವತತನ್ತ್ರವಿದ್ಭಿಃ ಲೀಲಾಭಿಧಾನಾ ಕಿಲ ಕೃಷ್ಣಶಕ್ತಿಃ ।
ತವೈವ ಮೂರ್ತಿಸ್ತುಲಸೀ ನೃಲೋಕೇ ವೃನ್ದೇ ನುಮಸ್ತೇ ಚರಣಾರವಿನ್ದಮ್ ॥ 7॥

ಭಕ್ತ್ಯಾ ವಿಹೀನಾ ಅಪರಾಧಲೇಶೈಃ ಕ್ಷಿಪ್ತಾಶ್ಚ ಕಾಮಾದಿತರಂಗಮಧ್ಯೇ ।
ಕೃಪಾಮಯಿ ತ್ವಾಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪನ್ನಾಃ ವೃನ್ದೇ ನುಮಸ್ತೇ ಚರಣಾರವಿನ್ದಮ್ ॥ 8॥

ವೃನ್ದಾಷ್ಟಕಂ ಯಃ ಶೃಣುಯಾತ್ಪಠೇಚ್ಚ ವೃನ್ದಾವನಾಧೀಶಪದಾಬ್ಜಭೃಂಗಃ ।
ಸ ಪ್ರಾಪ್ಯ ವೃನ್ದಾವನನಿತ್ಯವಾಸಂ ತತ್ಪ್ರೇಮಸೇವಾಂ ಲಭತೇ ಕೃತಾರ್ಥಃ ॥ 9॥

ಇತಿ ವಿಶ್ವನಾಥಚಕ್ರವರ್ತೀ ಠಕುರಕೃತಂ ವೃನ್ದಾದೇವ್ಯಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *