Ashtaka

Yamunashtakam 2 Lyrics in Punjabi | River Yamunashtaka

River Shri Yamuna Ashtakam 2 Lyrics in Punjabi:

ਯਮੁਨਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ ੨
॥ ਸ਼੍ਰੀਃ॥

ਕਪਾਪਾਰਾਵਾਰਾਂ ਤਪਨਤਨਯਾਂ ਤਾਪਸ਼ਮਨੀਂ
ਮੁਰਾਰਿਪ੍ਰੇਯਸ੍ਯਾਂ ਭਵਭਯਦਵਾਂ ਭਕ੍ਤਿਵਰਦਾਮ੍ ।
ਵਿਯਜ੍ਜ੍ਵਾਲੋਨ੍ਮੁਕ੍ਤਾਂ ਸ਼੍ਰਿਯਮਪਿ ਸੁਖਾਪ੍ਤੇਃ ਪਰਿਦਿਨਂ
ਸਦਾ ਧੀਰੋ ਨੂਨਂ ਭਜਤਿ ਯਮੁਨਾਂ ਨਿਤ੍ਯਫਲਦਾਮ੍ ॥ ੧॥

ਮਧੁਵਨਚਾਰਿਣਿ ਭਾਸ੍ਕਰਵਾਹਿਨਿ ਜਾਹ੍ਨਵਿਸਙ੍ਗਿਨਿ ਸਿਨ੍ਧੁਸੁਤੇ
ਮਧੁਰਿਪੁਭੂਸ਼ਣਿ ਮਾਧਵਤੋਸ਼ਿਣਿ ਗੋਕੁਲਭੀਤਿਵਿਨਾਸ਼ਕਤੇ ।
ਜਗਦਘਮੋਚਿਨਿ ਮਾਨਸਦਾਯਿਨਿ ਕੇਸ਼ਵਕੇਲਿਨਿਦਾਨਗਤੇ
ਜਯ ਯਮੁਨੇ ਜਯ ਭੀਤਿਨਿਵਾਰਿਣਿ ਸਂਕਟਨਾਸ਼ਿਨਿ ਪਾਵਯ ਮਾਮ੍ ॥ ੨॥

ਅਯਿ ਮਧੁਰੇ ਮਧੁਮੋਦਵਿਲਾਸਿਨਿ ਸ਼ੈਲਵਿਦਾਰਿਣਿ ਵੇਗਪਰੇ
ਪਰਿਜਨਪਾਲਿਨਿ ਦੁਸ਼੍ਟਨਿਸ਼ੂਦਿਨਿ ਵਾਞ੍ਛਿਤਕਾਮਵਿਲਾਸਧਰੇ ।
ਵ੍ਰਜਪੁਰਵਾਸਿਜਨਾਰ੍ਜਿਤਪਾਤਕਹਾਰਿਣਿ ਵਿਸ਼੍ਵਜਨੋਦ੍ਧਰਿਕੇ
ਜਯ ਯਮੁਨੇ ਜਯ ਭੀਤਿਨਿਵਾਰਿਣਿ ਸਂਕਟਨਾਸ਼ਿਨਿ ਪਾਵਯ ਮਾਮ੍ ॥ ੩॥

ਅਤਿਵਿਪਦਮ੍ਬੁਧਿਮਗ੍ਨਜਨਂ ਭਵਤਾਪਸ਼ਤਾਕੁਲਮਾਨਸਕਂ
ਗਤਿਮਤਿਹੀਨਮਸ਼ੇਸ਼ਭਯਾਕੁਲਮਾਗਤਪਾਦਸਰੋਜਯੁਗਮ੍ ।
ऋਣਭਯਭੀਤਿਮਨਿਸ਼੍ਕਤਿਪਾਤਕਕੋਟਿਸ਼ਤਾਯੁਤਪੁਞ੍ਜਤਰਂ
ਜਯ ਯਮੁਨੇ ਜਯ ਭੀਤਿਨਿਵਾਰਿਣਿ ਸਂਕਟਨਾਸ਼ਿਨਿ ਪਾਵਯ ਮਾਮ੍ ॥ ੪॥

ਨਵਜਲਦਦ੍ਯੁਤਿਕੋਟਿਲਸਤ੍ਤਨੁਹੇਮਭਯਾਭਰਰਞ੍ਜਿਤਕੇ
ਤਡਿਦਵਹੇਲਿਪਦਾਞ੍ਚਲਚਞ੍ਚਲਸ਼ੋਭਿਤਪੀਤਸੁਚੇਲਧਰੇ ।
ਮਣਿਮਯਭੂਸ਼ਣਚਿਤ੍ਰਪਟਾਸਨਰਞ੍ਜਿਤਗਞ੍ਜਿਤਭਾਨੁਕਰੇ
ਜਯ ਯਮੁਨੇ ਜਯ ਭੀਤਿਨਿਵਾਰਿਣਿ ਸਂਕਟਨਾਸ਼ਿਨਿ ਪਾਵਯ ਮਾਮ੍ ॥ ੫॥

ਸ਼ੁਭਪੁਲਿਨੇ ਮਧੁਮਤ੍ਤਯਦੂਦ੍ਭਵਰਾਸਮਹੋਤ੍ਸਵਕੇਲਿਭਰੇ
ਉਚ੍ਚਕੁਲਾਚਲਰਾਜਿਤਮੌਕ੍ਤਿਕਹਾਰਮਯਾਭਰਰੋਦਸਿਕੇ ।
ਨਵਮਣਿਕੋਟਿਕਭਾਸ੍ਕਰਕਞ੍ਚੁਕਿਸ਼ੋਭਿਤਤਾਰਕਹਾਰਯੁਤੇ
ਜਯ ਯਮੁਨੇ ਜਯ ਭੀਤਿਨਿਵਾਰਿਣਿ ਸਂਕਟਨਾਸ਼ਿਨਿ ਪਾਵਯ ਮਾਮ੍ ॥ ੬॥

ਕਰਿਵਰਮੌਕ੍ਤਿਕਨਾਸਿਕਭੂਸ਼ਣਵਾਤਚਮਤ੍ਕਤਚਞ੍ਚਲਕੇ
ਮੁਖਕਮਲਾਮਲਸੌਰਭਚਞ੍ਚਲਮਤ੍ਤਮਧੁਵ੍ਰਤਲੋਚਨਿਕੇ ।
ਮਣਿਗਣਕੁਣ੍ਡਲਲੋਲਪਰਿਸ੍ਫੁਰਦਾਕੁਲਗਣ੍ਡਯੁਗਾਮਲਕੇ
ਜਯ ਯਮੁਨੇ ਜਯ ਭੀਤਿਨਿਵਾਰਿਣਿ ਸਂਕਟਨਾਸ਼ਿਨਿ ਪਾਵਯ ਮਾਮ੍ ॥ ੭॥

ਕਲਰਵਨੂਪੁਰਹੇਮਮਯਾਚਿਤਪਾਦਸਰੋਰੁਹਸਾਰੁਣਿਕੇ
ਧਿਮਿਧਿਮਿਧਿਮਿਧਿਮਿਤਾਲਵਿਨੋਦਿਤਮਾਨਸਮਞ੍ਜੁਲਪਾਦਗਤੇ ।
ਤਵ ਪਦਪਙ੍ਕਜਮਾਸ਼੍ਰਿਤਮਾਨਵਚਿਤ੍ਤਸਦਾਖਿਲਤਾਪਹਰੇ
ਜਯ ਯਮੁਨੇ ਜਯ ਭੀਤਿਨਿਵਾਰਿਣਿ ਸਂਕਟਨਾਸ਼ਿਨਿ ਪਾਵਯ ਮਾਮ੍ ॥ ੮॥

ਭਵੋਤ੍ਤਾਪਾਮ੍ਭੋਧੌ ਨਿਪਤਿਤਜਨੋ ਦੁਰ੍ਗਤਿਯੁਤੋ
ਯਦਿ ਸ੍ਤੌਤਿ ਪ੍ਰਾਤਃ ਪ੍ਰਤਿਦਿਨਮਨ੍ਯਾਸ਼੍ਰਯਤਯਾ ।
ਹਯਾਹ੍ਰੇਸ਼ੈਃ ਕਾਮਂ ਕਰਕੁਸੁਮਪੁਞ੍ਜੈ ਰਵਿਸੁਤਾਂ
ਸਦਾ ਭੋਕ੍ਤਾ ਭੋਗਾਨ੍ਮਰਣਸਮਯੇ ਯਾਤਿ ਹਰਿਤਾਮ੍ ॥ ੯॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਪਰਮਹਂਸਪਰਿਵ੍ਰਾਜਕਾਚਾਰ੍ਯਸ੍ਯ
ਸ਼੍ਰੀਗੋਵਿਨ੍ਦਭਗਵਤ੍ਪੂਜ੍ਯਪਾਦਸ਼ਿਸ਼੍ਯਸ੍ਯ
ਸ਼੍ਰੀਮਚ੍ਛਂਕਰਭਗਵਤਃ ਕਤੌ
ਯਮੁਨਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

Add Comment

Click here to post a comment