Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Yamunashtakam 5 Lyrics in Kannada | River Yamunashtaka

Yamunashtakam 5 Lyrics in Kannada | River Yamunashtaka

82 Views

River Shri Yamuna Ashtakam 5 Lyrics in Kannada:

ಯಾ ಗೋಕುಲಾಗಮನಸಮ್ಭ್ರಮದತ್ತಮಾರ್ಗಾ
ಕೃಷ್ಣಾಯ ಶೌರಿಮುದಕೈರವಿಭಾವಯನ್ತೀ ।
ಸ್ರಷ್ಟುಂ ತದಂಘ್ರಿಕಮಲೇಽಭವದುತ್ತರಂಗಾ
ಸಾ ಮನ್ಮನೋರಥಶತಂ ಯಮುನಾ ವಿಧತ್ತಾಮ್ ॥ 1॥

ಯಾ ನನ್ದಸೂನುಮುರಲೀರವಲೀಲಯೋದ್ಯದ್-
ಭಾವಪ್ರಭಾವಗಲದಶ್ರುಪರಾಗಮಂಘ್ರಿಮ್ ।
ಉನ್ಮೀಲಿತಾಬ್ಜನಯನಾಽಸ್ಪೃಶದೂರ್ಮಿದೋರ್ಭಿಃ
ಸಾ ಮನ್ಮನೋರಥಶತಂ ಯಮುನಾ ವಿಧತ್ತಾಮ್ ॥ 2॥

ಯಾ ಗೋಕುಲೇಶಮುಷಿತಾಂಶುಕಲಜ್ಜಿತಾನ್ತ-
ರಾಕಂಠಮಗ್ನನವನನ್ದಕುಮಾರಿಕಾಣಾಮ್ ।
ಕಮ್ಪೋದ್ಗಮಂ ವಿದಧತೀ ನ ವಿಲಮ್ಬಮೈಚ್ಛತ್
ಸಾ ಮನ್ಮನೋರಥಶತಂ ಯಮುನಾ ವಿಧತ್ತಾಮ್ ॥ 3॥

ಯಾ ರಾಧಿಕಾಽಧರಪಯೋಧರಕಾಮುಕಾಯ
ತಸ್ಮೈ ನಿಕುಂಚನಿಲಯಂ ಸ್ವಕರೈಶ್ಚಕಾರ ।
ಸ್ವಚ್ಛೋಚಿತಾತಿಮೃದುವಾಲುಕಭೂವಿತಾನಂ
ಸಾ ಮನ್ಮನೋರಥಶತಂ ಯಮುನಾ ವಿಧತ್ತಾಮ್ ॥ 4॥

ಯಾ ರಾಸಕೇಲಿಜನಿತಶ್ರಮಹಾರಿವಾರಿ-
ಕ್ರೀಡಾಸು ಘೋಷವನಿತೋಚ್ಛಲದಮ್ಬುರಾಶಿಃ ।
ನನ್ದಾತ್ಮಜಂ ಸುಖಯತಿ ಸ್ಮ ಕೃತಾಭಿಷೇಕಂ
ಸಾ ಮನ್ಮನೋರಥಶತಂ ಯಮುನಾ ವಿಧತ್ತಾಮ್ ॥ 5॥

ಯಾ ಚಂಚದಂಚಲದೃಶಃ ಸಭಯಂ ವ್ರಜಸ್ತ್ರೀಃ
ಪೀನೋನ್ನತಸ್ತನತಟೀಃ ಪರಿರಭ್ಯ ಮನ್ದಮ್ ।
ಪಾರೇ ನಯನ್ತಮುಪಲಕ್ಷ್ಯ ಹರಿಂ ಸಮಾಸೀತ್
ಸಾ ಮನ್ಮನೋರಥಶತಂ ಯಮುನಾ ವಿಧತ್ತಾಮ್ ॥ 6॥

ಯಾ ವಿಭ್ರಮದ್ಭ್ರಮರಪಂಕ್ತಿತದಂಗಸಂಗ-
ಲಗ್ನಾಂಗರಾಗರುಚಿರದ್ಯುತಿದಾಮನೇತ್ರೀ ।
ತತ್ಪಾದಪಂಕಜರಜೋಪಚಿತಾಂಗದಾತ್ರೀ
ಸಾ ಮನ್ಮನೋರಥಶತಂ ಯಮುನಾ ವಿಧತ್ತಾಮ್ ॥ 7॥

ಯಾ ಸೇವಿತಾಽನಿಶಮಶೇಷಜನೈರ್ವ್ರಜೇಶ-
ಪಾದಾಮ್ಬುಜೇಽತಿರತಿಮಾಶು ದದಾತಿ ತೇಭ್ಯಃ ।
ಸಂಸ್ತೂಯತೇ ಶಿವವಿರಂಚಿಮುನೀನ್ದ್ರವರ್ಯೈಃ
ಸಾ ಮನ್ಮನೋರಥಶತಂ ಯಮುನಾ ವಿಧತ್ತಾಮ್ ॥ 8॥

ಉಕ್ತಂ ಮಯಾಽಷ್ಟಕಮಿದಂ ತವ ಸೂರಸೂತೇ
ಯಃ ಸಾದರಂ ತ್ವಯಿ ಮನಃ ಪ್ರಪಠೇನ್ನಿಧಾಯ ।
ತಸ್ಯಾಚಲಾ ವ್ರಜಪತೌ ರತಿರಾವಿರಾಸ್ತಾಂ
ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಸೀದ ಮಯಿ ದೇವಕಿನನ್ದನೇಽಪಿ ॥ 9॥

ಇತಿ ಶ್ರೀದೇವಕೀನನ್ದನಕೃತಂ ಯಮುನಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *