Ashtaka

Yamunashtakam 5 Lyrics in Oriya | River Yamunashtaka

River Shri Yamuna Ashtakam 5 Lyrics in Oriya:

ୟା ଗୋକୁଲାଗମନସମ୍ଭ୍ରମଦତ୍ତମାର୍ଗା
କୃଷ୍ଣାୟ ଶୌରିମୁଦକୈରଵିଭାଵୟନ୍ତୀ ।
ସ୍ରଷ୍ଟୁଂ ତଦଙ୍ଘ୍ରିକମଲେଽଭଵଦୁତ୍ତରଙ୍ଗା
ସା ମନ୍ମନୋରଥଶତଂ ୟମୁନା ଵିଧତ୍ତାମ୍ ॥ ୧॥

ୟା ନନ୍ଦସୂନୁମୁରଲୀରଵଲୀଲୟୋଦ୍ୟଦ୍-
ଭାଵପ୍ରଭାଵଗଲଦଶ୍ରୁପରାଗମଙ୍ଘ୍ରିମ୍ ।
ଉନ୍ମୀଲିତାବ୍ଜନୟନାଽସ୍ପୃଶଦୂର୍ମିଦୋର୍ଭିଃ
ସା ମନ୍ମନୋରଥଶତଂ ୟମୁନା ଵିଧତ୍ତାମ୍ ॥ ୨॥

ୟା ଗୋକୁଲେଶମୁଷିତାଂଶୁକଲଜ୍ଜିତାନ୍ତ-
ରାକଣ୍ଠମଗ୍ନନଵନନ୍ଦକୁମାରିକାଣାମ୍ ।
କମ୍ପୋଦ୍ଗମଂ ଵିଦଧତୀ ନ ଵିଲମ୍ବମୈଚ୍ଛତ୍
ସା ମନ୍ମନୋରଥଶତଂ ୟମୁନା ଵିଧତ୍ତାମ୍ ॥ ୩॥

ୟା ରାଧିକାଽଧରପୟୋଧରକାମୁକାୟ
ତସ୍ମୈ ନିକୁଞ୍ଚନିଲୟଂ ସ୍ଵକରୈଶ୍ଚକାର ।
ସ୍ଵଚ୍ଛୋଚିତାତିମୃଦୁଵାଲୁକଭୂଵିତାନଂ
ସା ମନ୍ମନୋରଥଶତଂ ୟମୁନା ଵିଧତ୍ତାମ୍ ॥ ୪॥

ୟା ରାସକେଲିଜନିତଶ୍ରମହାରିଵାରି-
କ୍ରୀଡାସୁ ଘୋଷଵନିତୋଚ୍ଛଲଦମ୍ବୁରାଶିଃ ।
ନନ୍ଦାତ୍ମଜଂ ସୁଖୟତି ସ୍ମ କୃତାଭିଷେକଂ
ସା ମନ୍ମନୋରଥଶତଂ ୟମୁନା ଵିଧତ୍ତାମ୍ ॥ ୫॥

ୟା ଚଞ୍ଚଦଞ୍ଚଲଦୃଶଃ ସଭୟଂ ଵ୍ରଜସ୍ତ୍ରୀଃ
ପୀନୋନ୍ନତସ୍ତନତଟୀଃ ପରିରଭ୍ୟ ମନ୍ଦମ୍ ।
ପାରେ ନୟନ୍ତମୁପଲକ୍ଷ୍ୟ ହରିଂ ସମାସୀତ୍
ସା ମନ୍ମନୋରଥଶତଂ ୟମୁନା ଵିଧତ୍ତାମ୍ ॥ ୬॥

ୟା ଵିଭ୍ରମଦ୍ଭ୍ରମରପଙ୍କ୍ତିତଦଙ୍ଗସଙ୍ଗ-
ଲଗ୍ନାଙ୍ଗରାଗରୁଚିରଦ୍ୟୁତିଦାମନେତ୍ରୀ ।
ତତ୍ପାଦପଙ୍କଜରଜୋପଚିତାଙ୍ଗଦାତ୍ରୀ
ସା ମନ୍ମନୋରଥଶତଂ ୟମୁନା ଵିଧତ୍ତାମ୍ ॥ ୭॥

ୟା ସେଵିତାଽନିଶମଶେଷଜନୈର୍ଵ୍ରଜେଶ-
ପାଦାମ୍ବୁଜେଽତିରତିମାଶୁ ଦଦାତି ତେଭ୍ୟଃ ।
ସଂସ୍ତୂୟତେ ଶିଵଵିରଞ୍ଚିମୁନୀନ୍ଦ୍ରଵର୍ୟୈଃ
ସା ମନ୍ମନୋରଥଶତଂ ୟମୁନା ଵିଧତ୍ତାମ୍ ॥ ୮॥

ଉକ୍ତଂ ମୟାଽଷ୍ଟକମିଦଂ ତଵ ସୂରସୂତେ
ୟଃ ସାଦରଂ ତ୍ଵୟି ମନଃ ପ୍ରପଠେନ୍ନିଧାୟ ।
ତସ୍ୟାଚଲା ଵ୍ରଜପତୌ ରତିରାଵିରାସ୍ତାଂ
ନିତ୍ୟଂ ପ୍ରସୀଦ ମୟି ଦେଵକିନନ୍ଦନେଽପି ॥ ୯॥

ଇତି ଶ୍ରୀଦେଵକୀନନ୍ଦନକୃତଂ ୟମୁନାଷ୍ଟକଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ।

Add Comment

Click here to post a comment