Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Yamunashtakam 7 Lyrics in Kannada | River Yamunashtaka

Yamunashtakam 7 Lyrics in Kannada | River Yamunashtaka

87 Views

River Shri Yamuna Ashtakam 7 Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀಯಮುನಾಷ್ಟಕಮ್ 7
ತ್ವಯಿ ಸ್ನಾತಾ ಧ್ಯಾತಾ ತವ ಸಲಿಲಪಾತಾ ನಮಯಿತಾ
ಸ್ತುತೇಃ ಕರ್ತಾ ಧರ್ತಾ ತವ ರಜಸಿ ಮರ್ತಾ ರವಿಸುತೇ ।
ನ ಚೈವಾಖ್ಯಾಂ ವಕ್ತಾ ಶಮನಸದನೇ ಯಾತಿ ಯಮುನೇ
ನಮಾಮಸ್ತ್ವಾಂ ನಿತ್ಯಾಂ ಸಕಲಗುಣಯುಕ್ತಾಂ ರವಿಸುತಾಮ್ ॥ 1॥

ಮುರಾರಾತೇಃ ಕಾಯಪ್ರತಿಮಲಲಿತಂ ವಾರಿ ದಧತೀಂ
ಕಲಿನ್ದಾದ್ರೇಃ ಶೃಂಗಾದಪಿ ಪತನಶೀಲಾಂ ಗತಿಮತೀಮ್ ।
ಸ್ವಪಾದಾಬ್ಜಂ ಧ್ಯಾತುರ್ಜನಿಮರಣಶೋಕಂ ವಿತುದತೀಂ
ನಮಾಮಸ್ತ್ವಾಂ ನಿತ್ಯಾಂ ಸಕಲಗುಣಯುಕ್ತಾಂ ರವಿಸುತಾಮ್ ॥ 2॥

ಕದಮ್ಬಾನಾಂ ಪುಷ್ಪಾವಲಿಭಿರನಿಶಂ ರೂಷಿತಜಲಾಂ
ವಿಧೀನ್ದ್ರಾದ್ಯೈರ್ದೇವೈರ್ಮುನಿಜನಕುಲೈಃ ಪೂಜಿತಪದಾಮ್ ।
ಭ್ರಮದ್ಗೋಗೋಧುಗ್ಭಿರ್ವಿಹಗನಿಕರೈರ್ಭೂಷಿತತಟಾಂ
ನಮಾಮಸ್ತ್ವಾಂ ನಿತ್ಯಾಂ ಸಕಲಗುಣಯುಕ್ತಾಂ ರವಿಸುತಾಮ್ ॥ 3॥

ರಣದ್ಭೃಂಗಶ್ರೇಣೀವಿಕಸಿತಸರೋಜಆವಲಿಯುತಾಂ
ತರಂಗಾನ್ತರ್ಭ್ರಾಮ್ಯನ್ಮಕರಸಫರೀಕಚ್ಛಪಕುಲಾಮ್ ।
ಜಲಕ್ರೀಡದ್ರಾಮಾನುಜಚರಣಸಂಶ್ಲೇಷರಸಿಕಾಂ
ನಮಾಮಸ್ತ್ವಾಂ ನಿತ್ಯಾಂ ಸಕಲಗುಣಯುಕ್ತಾಂ ರವಿಸುತಾಮ್ ॥ 4॥

ತರುಶ್ರೇಣೀಕುಂಜಾವಲಿಭಿರಭಿತಃ ಶೋಭಿತತಟಾಂ
ಮಹೋಕ್ಷಾಣಾಂ ಶೃಂಗಾವಲಿಭಿರಭಿತೋ ಮರ್ದಿತತಟಾಮ್ ।
ಸ್ಥಿತಾಂ ವೃನ್ದಾಟವ್ಯಾಂ ಸತತಮಭಿತಃ ಪುಷ್ಪಿತವನಾಂ
ನಮಾಮಸ್ತ್ವಾಂ ನಿತ್ಯಾಂ ಸಕಲಗುಣಯುಕ್ತಾಂ ರವಿಸುತಾಮ್ ॥ 5॥

ನಿಶಾಯಾಂ ಯಸ್ಯಾಂ ಬಿಮ್ಬಿತಮಮಲತಾರಾಗಣಮಹೋ
ವಿಲೋಕ್ಯೋತ್ಕಂಠನ್ತೇ ಸಕಲಸಫರಾ ಅತ್ತುಮನಿಶಮ್ ।
ವಿಕೀರ್ಣಂ ಲಾಜಾನಾಂ ನಿಕರಮಿತಿ ಮತ್ವಾ ಸರಭಸಂ
ನಮಾಮಸ್ತ್ವಾಂ ನಿತ್ಯಾಂ ಸಕಲಗುಣಯುಕ್ತಾಂ ರವಿಸುತಾಮ್ ॥ 6॥

ಶರನ್ಮೇಘಚ್ಛಾಯಾ ಸಕಲಮನುಜೈರ್ಯತ್ಸಲಿಲಗಾ
ಹರೇಃ ಸ್ವಸ್ಯಾಮಾಪ್ತುಂ ಸ್ನಪನಮಿತಿ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಸರಭಸಮ್ ।
ಕಿಮಾಯಾತಾ ಗರ್ಭೇ ಸುರಸರಿದಹೋ ತರ್ಕ್ಯತ ಇತಿ
ನಮಾಮಸ್ತ್ವಾಂ ನಿತ್ಯಾಂ ಸಕಲಗುಣಯುಕ್ತಾಂ ರವಿಸುತಾಮ್ ॥ 7॥

ನೃಣಾಮೀಕ್ಷಾಮಾತ್ರಾದಪಿ ಸಕಲಸೌಖ್ಯಂ ವಿದಧತೀ-
ಮನಾಯಾಸೇನೈವಾಖಿಲಭುವನಭೋಗ್ಯಂ ಪ್ರದದತೀಮ್ ।
ಸ್ವಕಾನ್ತೀನಾಂ ವ್ಯೂಹೈರ್ಬಲಭಿದುಪಲಂ ಚಾಪಿ ತುದತೀಂ
ನಮಾಮಸ್ತ್ವಾಂ ನಿತ್ಯಾಂ ಸಕಲಗುಣಯುಕ್ತಾಂ ರವಿಸುತಾಮ್ ॥ 8॥

ಮಮೈಷಾ ವಿಜ್ಞಪ್ತಿಃ ಪದಕಮಲಯೋಸ್ತೇ ತರಣಿಜೇ
ಬಟೇ ಹಾ ಭಾಂಡೀರೇ ತವ ವಿಮಲತೀರೇ ನಿವಸತಃ ।
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣೇತ್ಯುಚ್ಚೈರಪಿ ಚ ತವ ನಾಮಾನಿ ಗದತಃ
ಸದಾ ವೃನ್ದಾರಣ್ಯೇ ಜನನಿ ಜನನಂ ಯಾತು ಮಮ ವೈ ॥ 9॥

ಕಿಮಾಯಾತಾ ಕಾಲಃ ಸ ಇಹ ಜನನೇ ಮೇ ಹತವಿಧೇ-
ರ್ಯದಾಯಾತಃ ಕೃಷ್ಣೋ ಮಧುಮಧುರವಾಙ್ನಿರ್ಝರಜಲೈಃ ।
ಶ್ರುತೇರ್ಮಾರ್ಗಂ ಸಿಂಚನ್ಕರಕಮಲಯುಗ್ಮೇನ ಸಹಸಾ
ಮದಂಗಂ ಸ್ವಾಂಗೇ ಹಾ ವ್ರತತಿಮಿವ ವೃಕ್ಷೋ ಗಮಯಿತಾ ॥ 10॥

ಇದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪ್ರಾತಃ ಪಠತಿ ಯಮುನಾಯಾಃ ಪ್ರತಿದಿನಂ
ಶರೀರೀ ಯಸ್ತಸ್ಯೋಪರಿ ಭವತಿ ಪ್ರೀತಾ ರವಿಸುತಾ ।
ಹರೇಃ ಪ್ರೇಷ್ಠೋ ಭೂತ್ವಾ ಹರಿಚರಣಭಕ್ತಿಂ ಚ ಲಭತೇ
ಭುವೋ ಭೋಗಾನ್ಮುಕ್ತ್ವಾ ವ್ರಜತಿ ಮರಣಾನ್ತೇ ಹರಿಪದಮ್ ॥ 11॥

ಇತಿ ಶ್ರೀವನಮಾಲಿಶಾಸ್ತ್ರಿವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀಯಮುನಾಷ್ಟಕಮ್ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *