Ashtaka

Yamunashtakam 9 Lyrics in English | River Yamunashtaka

River Shri Yamuna Ashtakam 9 Lyrics in English:

sriyamunastakam 9
matardevi kalindabhudharasute nilambujasyamala
snigdhodyadvimalormitandavadhare tubhyam namaskurmahe ।
tvam turyapyasi yatpriya muraripostadbalyatarunyayo-
rlilanamavadhayikanyamahisivrndesu vandyadhikam ॥1॥

lokanyankalikalakilitamahaduskarmakutankitan-
nenikte divamutpatisyati hi sa girvanakulankasa ।
tanmatastvayi samsrtiprasrmaraklesabhibhutam manah
svarnihsrenimupetumarkatanaye sraddham nibadhnati nah ॥2॥

sonnadam nipatankalindasikharaprottungasrngantara-
dgacchanpracyamapanidhim janani sadvaram pravahastava ।
madhyemargamavaptabhurivisayamstatkalamunmarjayan
disyannah sriyamuddhuram marakatasyamabhiramadyutih ॥3॥

sayyotthayamajasramatmasadanattvam viksya laksyam ksanan-
matah pratarapohayami vitatam duspatakavratakam ।
sandhibhuya samulakasamakhilam sankasya satkarmanam
kandam drag apavargamargagamane yenargalibhuyate ॥4॥

navasam dyusadam na pannagapuram nanyasca bhogasthalih
slaghe’ham paramatra kim tu vipulah sribharatiya bhuvah ।
svecchadhavadudagraduskalikarikridakrpanayita
yasvetastava varinam ravisute cancvanti vicicchatah ॥5॥

tvatkule nivasanvasanna vrjinavyuho’bhipunvanmuhuh
paryapayamapayavari madhuram vari grahesatmaje ।
durikrtya rnacayam saphalayanjanmatmano nirbhara
nandasvadanatatparo gamayita kalam kadayam janah ॥6॥

no tattvavagamasprha na vipulayasah satam sangatau
no tattannigamagamoktavividhanusthananisthapi ca ।
yesam te’pi janah patangatanaye bhittva piturmandalam
sodaryam ca vadhirya te sukrtino brahmatmatam bibhrati ॥7॥

vaktum te mahimanamasmi na vibhurloke vikuntho’pyalam
kamsaratikutumbini prakatayatpritim param kunthitam ।
yadvedairapi mrgyamanamanisam tadbrahma mataryata-
stvatkulasthanikunjamanjuvalayakrodesu vikridati ॥8॥

iti sriyamunastakam sampurnam ।

Add Comment

Click here to post a comment