1008 - Sahasranamavali

1000 Names of Bhagavad | Sahasranamavali Dramidopanishad Sara Stotram Lyrics in Oriya

Bhagavadshatanamavali Dramidopanishad Sara Introduction:

The twin works Dramidopanishad sara and Dramidopanishad tatparya ratnavali by Sri Vedanta Desika are the essence and summary of 1102 verses or pasurams by Sri Nammazhwar celebrated under the name of Thiruvaimozhi. Sri Vedanta Desika calls Thiruvaimozhi “sarviya shakha” or Veda which is intended for everyone and says that Sri Nammazhwar discovered this “sarviya shakha”.

Sri Nammazhwar in his Thiruvaimozhi highlighted the countless auspicious attributes of God. Sri Vedanta Desika selected 1001 auspicious attributes from the verses sung by Sri Nammazhwar and put them in Dramidopanishad sara and Dramidopanishad tatparya ratnavali.

The main body of 20 sara Dramidopanishad slokas composed of 26 slokas in total, presents the quintessence of the ten shatakas or centuries of Thiruvaimozhi. The 100 verses of Dramidopanishad tatparya ratnavali summarize more than a thousand pasurams of Sri Nammazhwar. The essence and philosophy contained in each Thiruvaimozhi as a dashaka or decomposition of ten stanzas is summarized in a shloka by Sri Vedanta Desika.

A new collection of a thousand names was selected and invented from this by extracting an appropriate name of God from each of the ten stanzas that make up the dashaka, together forming the sahasranama.

The ten auspicious attributes selected from each dashaka will establish a main attribute of the Lord, which together form the shatanama.

The ten main attributes chosen in each shataka give ten very important attributes of the Lord, these form the dashanama.

These lead to the main auspicious attribute of God on which depends the realization of the highest human aspiration to free oneself from the slavery of Karma, equality with divine beings and brotherhood with others.

Sri Vedanta Desika has given for the benefit of mumukshus the one name containing the all-important chief auspicious attribute of the Lord which can be repeated and realized even by those who have very little time at their disposal for Puja. This is – OM devaya shrishaya svasiddheH karanaya namah. This shows that the Lord is himself both the End and the means… the Goal as well as the Way.

Based on Sri Nammazhwar’s Thiruvaimozhi in Tamil and Sri Vedanta Desika’s Dramidopanishad sira and Dramidopanishad titparya ratnivali in Sanskrit, these names have the combined flavor and the joint aroma of what is called Ubhaya Vedanta or the dual philosophy emboded in the northern tongue of Sanskrit and in the southern tongue of Tamil. The work is thus typically South Indian and truly representative of Ubhaya Vedanta Vaishnavism.

(Source: DLI book – bhaghavan nama sahasram., 5010010079089. sri vedanta desika. 1951.)

Bhagavad Sahasranamavali Dramidopanishad Sara Lyrics in Oriya:

॥ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗଵନ୍ନାମାଵଲିଃ ॥
ଓଂ ଦେଵାୟ ଶ୍ରୀଶାୟ ସ୍ଵସିଦ୍ଧେଃ କରଣାୟ ନମଃ ।

ଶ୍ରୀଭଗଵନ୍ନାମଦଶକମ୍

ଓଂ ସେଵାୟୋଗ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅତିଭୋଗ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୁଭସୁଭଗତନଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଭୋଗାତିଶାୟିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରେୟସ୍ତଦ୍ଧେତୁଦାତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରପଦନସୁଲଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନିଷ୍ଟଵିଧ୍ଵଂସଶୀଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭକ୍ତଚ୍ଛନ୍ଦାନୁଵର୍ତିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ନିରୁପଧିକସୁହୃଦେ ନମଃ ।
ଓଂ ସତ୍ପଦଵ୍ୟାଂ ସହାୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀମତେ ନମଃ ।

ଦ୍ରମିଡୋପନିଷଦଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲିଃ

ପ୍ରଥମଶତକମ୍

ଓଂ ପରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିର୍ଵୈଷ୍ମ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଲଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅପରାଧପ୍ରସହନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଶୀଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵାରାଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସରସଭଜନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵାର୍ଜଵଗୁଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁସାତ୍ମ୍ୟସ୍ଵାନନ୍ଦପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନଘଵିଶ୍ରାଣନପରାୟ ନମଃ ।

ଦ୍ଵିତୀୟଶତକମ୍

ଓଂ ଅତିକ୍ଲେଶକ୍ଷଣଵିରହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଉତ୍ତୁଙ୍ଗଲଲିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମିଲତ୍ସର୍ଵାସ୍ଵାଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵ୍ୟସନଶମନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵାପ୍ତିମୁଦିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵଵୈମୁଖ୍ୟତ୍ରସ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵଜନସୁହୃଦେ ନମଃ ।
ଓଂ ମୁକ୍ତିରସଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵକୈଙ୍କର୍ୟୋଦ୍ଦେଶ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଭଗସଵିଧସ୍ଥାୟ ନମଃ ।

ତୃତୀୟଶତକମ୍

ଓଂ ଅନୀଦୃକ୍ସୌନ୍ଦର୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତନୁଵିହିତସର୍ଗାଦିସୁଭଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵସେଵାର୍ଥାକାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଗୁଣଵପୁଷେ ନମଃ ।
ଓଂ ମୋହନତନଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଲଭ୍ୟାର୍ଚାଵିଭଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅତିଦାସ୍ୟାଵହତନଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ସଦା ଦୃଶ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ତୁତ୍ୟାକୃତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଘଵିରୁଦ୍ଧାକୃତୟେ ନମଃ ।

ଚତୁର୍ଥଶତକମ୍

ଓଂ ସ୍ଥିରୈଶ୍ଵର୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସହଜବହୁଭୋଗ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମିଥଃଶ୍ଲିଷ୍ଟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କ୍ଲେଶାଵହସହିତତୁଲ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିଜଜନଂ କୃତାର୍ଥୀକୁର୍ଵତେ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଣୟିଭିଷଜେ ନମଃ ।
ଓଂ ସଦ୍ବହୁଗୁଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵହେୟସ୍ଵୋପେକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵମତଫଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଉଚ୍ଚୈଃ ସ୍ଵଵଗତାୟ ନମଃ ।

ପଞ୍ଚମଶତକମ୍

ଓଂ ଦୟାନିଘ୍ନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭକ୍ତୈରଧଵିମଥନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରେମଜନକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଗଦ୍ରକ୍ଷାଦୀକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ମୃତିଜୁଷେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅହଂଭାଵଵିଷୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୀନାନାଂ ଶରଣ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵରସକୃତଦାସ୍ୟାଭ୍ୟୁପଗମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରାପ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଶନକୃତେ ନମଃ ।

ଷଷ୍ଠଶତକମ୍

ଓଂ ଗୁରୁଦ୍ଵାରୋପେୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵୟମଭିମତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୈରିଘଟକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚରିତ୍ରୈଃ କର୍ଷତେ ନମଃ ।
ଓଂ ପରଵିଘଟନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵାନ୍ଵିତହରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧୃତ୍ୟାଦେର୍ନିଦାନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଘଟକଵଶଭୂତିଦ୍ଵୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନର୍ହଦ୍ଵୈଘଟ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଵିକଲଶରଣ୍ୟସ୍ଥିତୟେ ନମଃ ।

ସପ୍ତମଶତକମ୍

ଓଂ ଶାଠ୍ୟାଶଙ୍କାଂ ସହତେ ନମଃ ।
ଓଂ ଉପଶମିତଗର୍ହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵଗୋପ୍ତୃତ୍ଵଂ ପ୍ରକଟୟତେ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁପ୍ତିକ୍ରମଂ ପ୍ରକଟୟତେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଖିଲଜନ୍ତୁପ୍ରଣୟିତାମ୍ ପ୍ରକଟୟତେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରିତାକ୍ରନ୍ଦଚ୍ଛେତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ମରଣଵିଶଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚିତ୍ରଵିଭଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ତୁତୌ ୟୁଞ୍ଜତେ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ତୋତ୍ରଵ୍ୟସନଜିତେ ନମଃ ।

ଅଷ୍ଟମଶତକମ୍

ଓଂ ଦିଦୃକ୍ଷାୟାଂ ଦୃଶ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିସ୍ସଙ୍ଗସୁଲଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵଵିଶ୍ଲେଷେ କାନ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରିତଵିହିତପୌଷ୍କଲ୍ୟଵିଭଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅପେକ୍ଷାସାପେକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵଵିତରଣସଜ୍ଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହୃଦି ରତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵଦାସ୍ୟଂ ପ୍ରକଟୟତେ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵଦାସ୍ୟନିଷ୍ଠାଂ ପ୍ରକଟୟତେ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵଦାସ୍ୟାଵଧିଂ ପ୍ରକଟୟତେ ନମଃ ।

ନଵମଶତକମ୍

ଓଂ ଏକବନ୍ଧଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଚିରକୃତଦୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୀଲଜଲଧୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵସଂବନ୍ଧାତ୍ ଗୋପ୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵଗୁଣଗରିମସ୍ମାରଣପରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିସ୍ମର୍ତୁମ୍ ଅଶକ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଘଟକମୁଖଵିସ୍ତ୍ରଂଭଵିଷୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁମଜ୍ଜାନୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଦ୍ଧ୍ୟୁନ୍ମୁଖସମୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଵସରମ୍ ଇଚ୍ଛତେ ନମଃ ।

ଦଶମଶତକମ୍

ଓଂ ଗତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵ୍ୟଧ୍ଵକ୍ଲେଶ୍ଚ୍ଛିଦେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅପଦଶଙ୍କାସ୍ପଦରସାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭଜଦ୍ଭିଃ ସୁପ୍ରାପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଵିଧଭଜନପ୍ରକ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଫଲେ ତୀଵ୍ରୋଦ୍ୟୋଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵଵିଷୟକୃତାତ୍ୟାଦରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟଦୃଚ୍ଛାତୁଷ୍ଟୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସତ୍ସରଣୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅପୁନର୍ଜନ୍ମସୟୁଜେ ନମଃ ।

ଇତି ଶ୍ରୀ ଵେଦାନ୍ତଦେଶିକା ଵିରଚିତଂ
ଦ୍ରମିଡୋପନିଷତ୍ସାରାତ୍ ଦିଵ୍ୟନାମଶତଂ ସମାପ୍ତମ୍ ।

Also Read 1000 Names of Bhagavad Dramidopanishad Sara:

1000 Names of Bhagavad | Sahasranamavali Dramidopanishad Sara Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment