Sahasranamavali Vishnu Stotram

1000 Names of Kakaradi Sri Krishna | Sahasranamavali Stotram Lyrics in English

Kakaradi Shrikrishna Sahasranamavali Lyrics in English:

॥ kakaradisrikrsnasahasranamavalih ॥
Om asya sripuranapurusottamasrikrsnakadisahasranamamantrasya
narada rsih anustupchandah, sarvatmasvarupi sriparamatma devata ।
Om iti bijam, nama iti saktih, krsnayeti kilakam,
dharmarthakamamoksarthe srikrsnaprityarthe jape viniyogah ॥

atha karanyasah ।
Om kalatmetyangusthabhyam namah ।
Om kirtivarddhana iti tarjanibhyam namah ।
Om kutasthasaksiti madhyamabhyam namah ।
Om kaivalyajnanasadhana iti anamikabhyam namah ।
Om kaustubhodbhasitoraska iti kanisthakabhyam namah ।
Om kandarpajvaranasana iti karatalakaraprsthabhyam namah ॥

atha anganyasah ।
Om kalatmeti hrdayaya namah ।
Om kirtivardhana iti sirase svaha ।
Om kutasthasaksiti sikhayai vasat ।
Om kaivalyajnanasadhana iti kavacaya hum ।
Om kaustubhodbhasitoraska iti netratrayaya vausat ।
Om kandarpajvaranasana ityastraya phat ।

atha dhyanam ।
vande krsnam krpalum kalikuladalanam kesavam kamsasatrum
dharmistham brahmanistham dvijavaravaradam kalamayatiriktam ।
kalindikelisaktam kuvalayanayanam kundalodbhasitasyam
kalatitasvadhamasritanijayuvativallabham kalakalam ॥

Om krsnaya namah । krsnatmakaya । krsnasvarupaya ।
krsnanamadhrte । krsnangaya । krsnadaivatyaya ।
krsnaraktavilocanaya । krsnasrayaya । krsnavartmane ।
krsnalaktabhiraksakaya । krsnesapritijanakaya ।
krsnesapriyakarakaya । krsnesaristasamhartre ।
krsnesapranavallabhaya । krsnesanandajanakaya ।
krsnesayurvivardhanaya । krsnesarisamuhaghnaya ।
krsnesabhistasiddhidaya । krsnadhisaya ।
krsnakesaya namah ॥ 20 ॥

Om krsnanandavivardhanaya namah । krsnagarusugandhadhyaya ।
krsnagarusugandhavide । krsnagaruvivekajnaya ।
krsnagaruvilepanaya । krtajnaya । krtakrtyatmane ।
krpasindhave । krpakaraya । krsnanandaikavaradaya ।
krsnanandapadasrayaya । kamalavallabhakaraya । kalighnaya ।
kamalapataye । kamalanandasampannaya । kamalasevitakrtaye ।
kamalamanasollasine । kamalamanadayakaya । kamalalankrtakaraya ।
kamalasritavigrahaya namah ॥ 40 ॥

Om kamalamukhapadmarkaya namah । kamalakarapujitaya ।
kamalakaramadhyasthaya । kamalakaratositaya ।
kamalakarasamsevyaya । kamalakarabhusitaya । kamalakarabhavajnaya ।
kamalakarasamyutaya । kamalakaraparsvasthaya । kamalakararupavate ।
kamalakarasobhadhyaya । kamalakarapankajaya । kamalakarapapaghnaya ।
kamalakarapustikrte । kamalarupasaubhagyavardhanaya ।
kamaleksanaya । kamalakalitanghryabjaya । kamalakalitakrtaye ।
kamalahrdayanandavardhanaya । kamalapriyaya namah ॥ 60 ॥

Om kamalacalacittatmane namah । kamalalankrtakrtaye ।
kamalacalabhavajnaya । kamalalingitakrtaye । kamalamalanetrasriye ।
kamalacalamanasaya । kamalaparamanandavardhanaya । kamalananaya ।
kamalanandasaubhagyavardhanaya । kamalasrayaya । kamalavilasatpanaye ।
kamalamalalocanaya । kamalamalaphalasriye । kamalakarapallavaya ।
kamalesaya । kamalabhuve । kamalanandadayakaya । kamalodbhavabhitighnaya ।
kamalodbhavasamstutaya । kamalakarapasadhyaya namah ॥ 80 ॥

Om kamalodbhavapalakaya namah । kamalasanasamsevyaya ।
kamalasanasamsthitaya । kamalasanarogaghnaya । kamalasanapapaghne ।
kamalodaramadhyasthaya । kamalodaradipanaya । kamalodarasampannaya ।
kamalodarasundaraya । kanakalankrtakaraya । kanakalankrtambaraya ।
kanakalankrtagaraya । kanakalankrtasanaya ।
kanakalankrtasyasriye । kanakalankrtaspadaya ।
kanakalankrtanghryabjaya । kanakalankrtodaraya ।
kanakambarasobhadhyaya । kanakambarabhusanaya ।
kanakottamabhalasriye namah ॥ 100 ॥

Om kanakottamarupadhrse namah । kanakagharamadhyasthaya ।
kanakagarakarakaya । kanakacalamadhyasthaya । kanakacalapalakaya ।
kanakacalasobhadhyaya । kanakacalabhusanaya । kanakaikaprajakartre ।
kanakaikapradayakaya । kalananaya । kalaravaya । kalastriparivestitaya ।
kalahamsaparitratre । kalahamsaparakramaya । kalahamsasamanasriye ।
kalahamsapriyankaraya । kalahamsasvabhavasthaya । kalahamsaikamanasaya ।
kalahamsasamarudhaya । kalahamsasamaprabhaya namah ॥ 120 ॥

Om kalahamsavivekajnaya namah । kalahamsagatipradaya ।
kalahamsaparitratre । kalahamsasukhaspadaya । kalahamsakuladhisaya ।
kalahamsakulaspadaya । kalahamsakuladharaya । kalahamsakulesvaraya ।
kalahamsakulacarine । kalahamsakulapriyaya । kalahamsakulatratre ।
kalahamsakulatmakaya । kavisaya । kavibhavasthaya । kavinathaya ।
kavipriyaya । kavimanasahamsatmane । kavivamsavibhusanaya ।
kavinayakasamsevyaya । kavinayakapalakaya namah ॥ 140 ॥

Om kavivamsaikavaradaya namah । kavivamsasiromanaye ।
kavivamsavivekajnaya । kavivamsaprabodhakaya । kavivamsaparitratre ।
kavivamsaprabhavavide । kavitvamrtasamsiddhaya । kavitvamrtasagaraya ।
kavitvakarasamyuktaya । kavitvakarapalakaya । kavitvadvaitabhavasthaya ।
kavitvasrayakarakaya । kavindrahrdayanandine । kavindrahrdayaspadaya ।
kavindrahrdayantahsthaya । kavindrajnanadayakaya ।
kavindrahrdayambhojaprakasaikadivakaraya । kavindrahrdayambhoja-
hladanaikanisakaraya । kavindrahrdayabjasthaya ।
kavindrapratibodhakaya namah ॥ 160 ॥

Om kavindranandajanakaya namah । kavindrasritapankajaya ।
kavisabdaikavaradaya । kavisabdaikadohanaya । kavisabdaikabhavasthaya ।
kavisabdaikakaranaya । kavisabdaikasamstutyaya । kavisbdaikabhusanaya ।
kavisabdaikarasikaya । kavisabdavivekavide । kavitvabrahmavikhyataya ।
kavitvabrahmagocaraya । kavivanivivekajnaya । kavivanivibhusanaya ।
kavivanisudhasvadine । kavivanisudhakaraya । kavivanivivekasthaya ।
kavivanivivekavide । kavivaniparitratre । kavivanivilasavate namah ॥ 180 ॥

Om kavisaktipradatre namah । kavisaktipravartakaya ।
kavisaktisamuhasthaya । kavisaktikalanidhaye । kalakotisamayuktaya ।
kalakotisamavrtaya । kalakotiprakasasthaya । kalakotipravartakaya ।
kalanidhisamakaraya । kalanidhisamanvitaya । kalakotiparitratre ।
kalakotipravardhanaya । kalanidhisudhasvadine । kalanidhisamasritaya ।
kalankarahitakaraya । kalankarahitaspadaya । kalankarahitanandaya ।
kalankarahitatmakaya । kalankarahitabhasaya ।
kalankarahitodayaya namah ॥ 200 ॥

Om kalankarahitoddesaya namah । kalankarahitananaya ।
kalankarahitasrisaya । kalankarahitastutaye ।
kalankarahitotsahaya । kalankarahitapriyaya । kalankarahitoccaraya ।
kalankarahitendirayaya । kalankarahitakaraya । kalankarahitotsavaya ।
kalankankitadustaghnaya । kalankankitadharmaghne ।
kalankankitakarmaraye । kalankankitamargahrte ।
kalankankitadurdarsaya । kalankankitatadussahaya ।
kalankankitadurasthaya । kalankankitadusanaya ।
kalahotpattisamhartre । kalahotpattikrdripave namah ॥ 220 ॥

Om kalahatitadhamasthaya namah । kalahatitanayakaya ।
kalahatitatattvajnaya । kalahatitavaibhavaya । kalahatitabhavasthaya ।
kalahatitasattamaya । kalikalabalatitaya । kalikalavilopakaya ।
kalikalaikasamhartre । kalikalaikadusanaya । kalikalakuladhvamsine ।
kalikalakulapahaya । kalikalabhayacchetre । kalikalamadapahaya ।
kaliklesavinirmuktaya । kaliklesavinasanaya । kaligrastajanatratre ।
kaligrastanijartighne । kaligrastajaganmitraya ।
kaligrastajagatpataye namah ॥ 240 ॥

Om kaligrastajagattratre namah । kalipasavinasanaya ।
kalimuktipradatre (pradayakaya) । kalimuktakalevaraya ।
kalimuktamanovrttaye । kalimuktamahamataye । kalikalamatatitaya ।
kalidharmavilopakaya । kalidharmadhipadhvamsine । kalidharmaikakhandanaya ।
kalidharmadhipalaksyaya । kalikalavikaraghne । kalikarmakathatitaya ।
kalikarmakatharipave । kalikastaikasamanaya । kalikastavivarjitaya ।
kalighnaya । kalidharmaghnaya । kalidharmadhikaraghne namah ॥ 260 ॥

Om karmavide namah । karmakrte । karmine । karmakandaikadohanaya ।
karmasthaya । karmajanakaya । karmisthaya । karmasadhanaya । karmakartre ।
karmabhartre । karmahartre । karmajite । karmajatajagattratre ।
karmajatajagatpataye । karmajatajaganmitraya । karmajatajagadgurave ।
karmabhutabhavacchatraya । karmambhutabhavartighne ।
kamakandaparijnatre । karmakandapravartakaya namah ॥ 280 ॥

Om karmakandaparitratre namah । karmakandapramanakrte ।
karmakandavivekajnaya । karmakandaprakarakaya । karmakandavivekasthaya ।
karmakandaikadohanaya । karmakandaratabhistapradatre । karmatatparaya ।
karmabaddhajagattratre । karmabaddhajagadgurave । karmabandhartisamanaya ।
karmabandhavimocanaya । karmisthadvijavaryasthaya ।
karmisthadvijavallabhaya । karmisthadvijajivatmane ।
karmisthadvijajivanaya । karmisthadvijabhavajnaya ।
karmisthadvijapalakaya । karmisthadvijajatisthaya ।
karmisthadvijakamadaya namah ॥ 300 ॥

Om karmisthadvijasamsevyaya namah । karmisthadvijapapaghne ।
karmisthadvijabuddhisthaya । karmisthadvijabodhakaya ।
karmisthadvijabhitighnaya । karmisthadvijamuktidaya ।
karmisthadvijadosaghnaya । karmisthadvijakamaduhe ।
karmisthadvijasampujyaya । karmisthadvijatarakaya ।
karmistharistasamhartre । karmisthabhistasiddhidaya ।
karmisthadrstamadhyasthaya । karmisthadrstavardhanaya ।
karmamulajagaddhetave । karmamulanikandanaya । karmabijaparitratre ।
karmabijavivardhanaya । karmadrumaphaladhisaya ।
karmadrumaphalapradaya namah ॥ 320 ॥

Om kasturidravaliptangaya namah । kasturidravavallabhaya ।
kasturisaurabhagrahine । kasturimrgavallabhaya । kasturitilakanandine ।
kasturitilakapriyaya । kasturitilakaslesine । kasturitilakankitaya ।
kasturivasanalinaya । kasturivasanapriyaya । kasturivasanarupaya ।
kasturivasanatmakaya । kasturivasanantasthaya । kasturivasanaspadaya ।
kasturicandanagrahine । kasturicandanarcitaya । kasturicandanagaraya ।
kasturicandananvitaya । kasturicandanakaraya ।
kasturicandanasanaya namah ॥ 340 ॥

Om kasturicarcitoraskaya namah । kasturicarvitananaya ।
kasturicarvitasrisaya । kasturicarcitambaraya ।
kasturicarcitasyasriye । kasturicarcitapriyaya । kasturimodamuditaya ।
kasturimodavardhanaya । kasturimodadiptangaya । kasturisundarakrtaye ।
kasturimodarasikaya । kasturimodalolupaya । kasturiparamanandine ।
kasturiparamesvaraya । kasturidanasantusthaya । kasturidanavallabhaya ।
kasturiparamahladaya । kasturipustivardhanaya । kasturimuditatmane ।
kasturimuditasayaya namah ॥ 360 ॥

Om kadalivanamadhyasthaya namah । kadalivanapalakaya ।
kadalivanasancarine । kadalivanasancarine । kadalivanavallabhaya ।
kadalidarsananandine । kadalidarsanotsukaya । kadalipallavasvadine ।
kadalipallavasrayaya । kadaliphalasantustaya । kadaliphaladayakaya ।
kadaliphalasampustaya । kadaliphalabhojanaya । kadaliphalavaryasine ।
kadaliphalatositaya । kadaliphalamadhuryavallabhaya । kadalipriyaya ।
kapidhvajasamayuktaya । kapidhvajaparistutaya । kapidhvajaparitratre ।
kapidhvajasamasritaya namah ॥ 380 ॥

Om kapidhvajapadantasthaya namah । kapidhvajajayapradaya ।
kapidhvajaratharudhaya । kapidhvajayasahpradaya । kapidhvajaikapapaghnaya ।
kapidhvajasukhapradaya । kapidhvajarisamhartre । kapidhvajabhayapahaya ।
kapidhvajamano’bhijnaya । kapidhvajamatipradaya ।
kapidhvajasuhrnmitraya । kapidhvajasuhrtsakhaya ।
kapidhvajanganaradhyaya । kapidhvajagatipradaya ।
kapidhvajanganarighnaya । kapidhvajaratipradaya । kapidhvajakulatratre ।
kapidhvajakularighne । kapidhvajakuladhisaya ।
kapidhvajakulapriyaya namah ॥ 400 ॥
Om kapindrasevitanghyrabjaya namah । kapindrastutivallabhaya ।
kapindranandajanakaya । kapindrasritavigrahaya ।
kapindrasritapadabjaya । kapindrasritamanasaya । kapindraradhitakaraya ।
kapindrabhistasiddhidaya । kapindraratisamhartre । kapindratibalapradaya ।
kapindraikaparitratre । kapindraikayasahpradaya ।
kapindranandasampannaya । kapindranandavardhanaya ।
kapindradhyanagamyatmane । kapindrajnanadayakaya ।
kalyanamangalakaraya । kalyanamangalaspadaya । kalyanamangaladhisaya ।
kalyanamangalapradaya namah ॥ 420 ॥

Om kalyanamangalagaraya namah । kalyanamangalatmakaya ।
kalyananandasampannaya । kalyananandavardhanaya । kalyananandasahitaya ।
kalyananandadayakaya । kalyananandasantustaya । kalyananandasamyutaya ।
kalyaniragasangitaya । kalyaniragavallabhaya । kalyaniragarasikaya ।
kalyaniragakarakaya । kalyaniragavallabhaya । kalyaniragharasikaya ।
kalyaniragakarakaya । kalyanikelikusalaya । kalyanipriyadarsanaya ।
kalpasastraparijnatre । kalpasastrarthadohanaya ।
kalpasastrasamuddhartre । kalpasastraprastutaya । kalpakotisatatitaya ।
kalpakotisatottaraya namah ॥ 440 ॥

Om kalpakotisatajnanine namah । kalpakotisataprabhave ।
kalpavrksasamakaraya । kalpavrksasamaprabhaya ।
kalpavrksasamodaraya । kalpavrksasamasthitaya ।
kalpavrksaparitratre । kalpavrksasamavrtaya ।
kalpavrksavanadhisaya । kalpavrksavanaspadaya ।
kalpantadahanakaraya । kalpantadahanopamaya । kalpantakalasamanaya ।
kalpantatitavigrahaya । kalasodbhavasamsevyaya । kalasodbhavavallabhaya ।
kalasodbhavabhitighnaya । kalasodbhavasiddhidaya । kapilaya ।
kapilakaraya namah ॥ 460 ॥

Om kapilapriyadasanaya namah । kardamatmajabhavasthaya ।
kardamapriyakarakaya । kanyakanikavaradaya । kanyakanikavallabhaya ।
kanyakanikasamstutyaya । kanyakanikanayakaya । kanyadanapradatratre ।
kanyadanapradapriyaya । kanyadanaprabhavajnaya । kanyadanapradayakaya ।
kasyapatmajabhavasthaya । kasyapatmajabhaskaraya ।
kasyapatmajasatrughnaya । kasyapatmajapalakaya ।
kasyapatmajamadhyasthaya । kasyapatmajavallabhaya ।
kasyapatmajabhitighnaya । kasyapatmajadurlabhaya ।
kasyapatmajabhavasthaya namah ॥ 480 ॥

Om kasyapatmajabhavavide namah । kasyapodbhavadaityaraye ।
kasyapodbhavadevaraje । kasyapanandajanakaya । kasyapanandavardhanaya ।
kasyaparistasamhartre । kasyapabhistasiddhidaya ।
kartrkarmakriyatitaya । kartrkarmakriyanvayaya ।
kartrkarmakriyalaksyaya । kartrkarmakriyaspadaya ।
kartrkarmakriyadhisaya । kartrkarmakriyatmakaya ।
kartrkarmakriyabhasaya । kartrkarmakriyapradaya । krpanathaya ।
krpasindhave । krpadhisaya । krpakaraya ।
krpasagaramadhyasthaya namah ॥ 500 ॥

Om krpapatraya namah । krpanidhaye । krpapatraikavaradaya ।
krpapatrabhayapahaya । krpakataksapapaghnaya । krtakrtyaya ।
krtantakaya । kadambavanamadhyasthaya । kadambakusumapriyaya ।
kadambavanasancarine । kadambavanavallabhaya । karpuramodamuditaya ।
karpuramodavallabhaya । karpuravasanasaktaya । karpuragarucarcitaya ।
karunarasasampurnaya । karunarasavardhanaya । karunakaravikhyataya ।
karunakarasagaraya । kalatmane namah ॥ 520 ॥

Om kalajanakaya namah । kalagnaye । kalasamjnakaya । kalaya ।
kalakalatitaya । kalasthaya । kalabhairavaya । kalajnaya । kalasamhartre ।
kalacakrapravartakaya । kalarupaya । kalanathaya । kalakrte ।
kalikapriyaya । kalaikavaradaya । kalaya । karanaya । kalarupabhaje ।
kalamayakalatitaya । kalamayapravartakaya namah ॥ 540 ॥

Om kalamayavinirmuktaya namah । kalamayabalapahaya ।
kalatrayagatijnatre । kalatrayaparakramaya । kalajnanakalatitaya ।
kalajnanapradayakaya । kalajnaya । kalarahitaya । kalananasamaprabhaya ।
kalacakraikahetusthaya । kalaratriduratyayaya । kalapasavinirmuktaya ।
kalapasavimocanaya । kalavyalaikadalanaya । kalavyalabhayapahaya ।
kalakarmakalatitaya । kalakarmakalasrayaya । kalakarmakaladhisaya ।
kalakarmakalatmakaya । kalavyalaparigrastanijabhaktaikamocanaya namah ॥ 560 ॥

om kasirajasiraschetre namah । kasisapriyakarakaya ।
kasisthartiharaya । kasimadhyasthaya । kasikapriyaya ।
kasivasijananandine । kasivasijanapriyaya । kasivasijanatratre ।
kasivasijanastutaya । kasivasivikaraghnaya । kasivasivimocanaya ।
kasivasijanoddhartre । kasivasikulapradaya ।
kasivasyasritanghyrabjaya । kasivasisukhapradaya ।
kasisthabhistaphaladaya । kasistharistanasanaya ।
kasisthadvijasamsevyaya । kasisthadvijapalakaya ।
kasisthadvijasadbuddhipradatre namah ॥ 580 ॥

Om kasikasrayaya namah । kantisaya । kantidaya । kantaya ।
kantarapriyadarsanaya । kantimate । kantijanakaya । kantisthaya ।
kantivardhanaya । kalagurusugandhadhyaya । kalagaruvilepanaya ।
kalagarusugandhajnaya । kalagarusugandhakrte । kapatyapatalacchetre ।
kayasthaya । kayavardhanaya । kayabhagbhayabhitighnaya ।
kayarogapaharakaya । karyakaranakartrsthaya ।
karyakaranakarakaya namah ॥ 600 ॥

Om karyakaranasampannaya namah । karyakaranasiddhidaya ।
kavyamrtarasasvadine । kavyamrtarasatmakaya । kavyamrtarasabhijnaya ।
kavyamrtarasapriyaya । kadivarnaikajanakaya । kadivarnapravartakaya ।
kadivarnavivekajnaya । kadivarnavinodavate । kadihadimanujnatre ।
kadihadimanupriyaya । kadihadimanuddharakarakaya । kadisamjnakaya ।
kalusyarahitakaraya । kalusyaikavinasanaya । karagaravimuktatmane ।
karagrhavimocanaya । kamatmane । kamadaya namah ॥ 620 ॥

Om kamine namah । kamesaya । kamapurakaya । kamahrte । kamajanakaya ।
kamikamapradayakaya । kamapalaya । kamabhartre । kamakelikalanidhaye ।
kamakelikalasaktaya । kamakelikalapriyaya । kamabijaikavaradaya ।
kamabijasamanvitaya । kamajite । kamavaradaya । kamakridatilalasaya ।
kamartisamanaya । kamalankrtaya । kamasamstutaya ।
kaminikamajanakaya namah ॥ 640 ॥

Om kaminikamavardhanaya namah । kaminikamarasikaya । kaminikamapurakaya ।
kaminimanadaya । kamakalakautuhalapriyaya । kaminipremajanakaya ।
kaminipremavardhanaya । kaminihavabhavajnaya । kaminiruparasikaya ।
kaminirupabhusanaya । kaminimanasollasine । kaminimanasaspadaya ।
kamibhaktajanatratre । kamibhaktajanapriyaya । kamesvaraya । kamadevaya ।
kambijaikajivanaya । kalindivisasamhartre ।
kalindipranajivanaya namah ॥ 660 ॥

Om kalindihrdayanandine namah । kalindiniravallabhaya ।
kalindikelikusalaya । kalindipritivardhanaya । kalindikelirasikaya ।
kalindikelilalasaya । kalindinirasankheladgopiyuthasamavrtaya ।
kalindiniramadhyasthaya । kalindinirakelikrte । kalindiramanasaktaya ।
kalinagamadapahaya । kamadhenuparitratre । kamadhenusamavrtaya ।
kancanadrisamanasriye । kancanadrinivasakrte ।
kancanabhusanasaktaya । kancanaikavivardhanaya ।
kancanabhasriyasaktaya । kancanabhasriyasritaya ।
kartikeyaikavaradaya namah ॥ 680 ॥

Om kartaviryamadapahaya namah । kisorinayikasaktaya ।
kisorinayikapriyaya । kisorikelikusalaya । kisoripranajivanaya ।
kisorivallabhakaraya । kisoripranavallabhaya । kisoripritijanakaya ।
kisoripriyadarsanaya । kisorikelisamsaktaya । kisorikelivallabhaya ।
kisorikelisamyuktaya । kisorikelilolupaya । kisorihrdayanandine ।
kisorihrdayaspadaya । kisorisaya । kisoratmane । kisoraya ।
kimsukakrtaye । kimsukabharanalaksyaya namah ॥ 700 ॥

Om kimsukabharananvitaya namah । kirtimate । kirtijanakaya ।
kirtaniyaparakramaya । kirtaniyayasorasaye । kirtisthaya ।
kirtanapriyaya । kirtisrimatidaya । kisaya । kirtijnaya ।
kirtivardhanaya । kriyatmakaya । kriyadharaya । kriyabhasaya ।
kriyaspadaya । kilalamalacidvrttaye । kilalasrayakaranaya ।
kuladharmadhipadhisaya । kuladharmadhipapriyaya ।
kuladharmaparitratre namah ॥ 720 ॥

Om kuladharmapatistutaya namah । kuladharmapadadharaya ।
kuladharmapadasrayaya । kuladharmapatipranaya । kuladharmapatipriyaya ।
kuladharmapatitratre । kuladharmaikaraksakaya । kuladharmasamasaktaya ।
kuladharmaikadohanaya । kuladharmasamuddhartre । kuladharmaprabhavavide ।
kuladharmasamaradhyaya । kuladharmadhurandharaya । kulamargaratasaktaya ।
kulamargaratasrayaya । kulamargasamasinaya । kulamargasamutsukaya ।
kuladharmadhikarasthaya । kuladharmavivardhanaya ।
kulacaravicarajnaya namah ॥ 740 ॥

Om kulacarasamasritaya namah । kulacarasamayuktaya ।
kulacarasukhapradaya । kulacaraticaturaya । kulacarativallabhaya ।
kulacarapavitrangaya । kulacarapramanakrte । kulavrksaikajanakaya ।
kulavrksavivardhanaya । kulavrksaparitratre ।
kulavrksaphalapradaya । kulavrksaphaladhisaya ।
kulavrksaphalasanaya । kulamargakalabhijnaya । kulamargakalanvitaya ।
kukarmaniratatitaya । kukarmaniratantakaya । kukarmamargarahitaya ।
kukarmaikanisudanaya । kukarmarahitadhisaya namah ॥ 760 ॥

Om kukarmarahitatmakaya namah । kukarmarahitakaraya । kukarmarahitaspadaya ।
kukarmarahitacaraya । kukarmarahitotsavaya । kukarmarahitoddesaya ।
kukarmarahitapriyaya । kukarmarahitantasthaya । kukarmarahitesvaraya ।
kukarmarahitastrisaya । kukarmarahitaprajaya । kukarmodbhavapapaghnaya ।
kukarmodbhavaduhkhaghne । kutarkarahitadhisaya । kutarkarahitakrtaye ।
kutasthasaksine । kutatmane । kutasthaksaranayakaya ।
kutasthaksarasamsevyaya । kutasthaksarakaranaya namah ॥ 780 ॥

Om kuberabandhave namah । kusalaya । kumbhakarnavinasanaya ।
kurmakrtidharaya । kurmaya । kurmasthavanipalakaya । kumarivaradaya ।
kusthaya । kumariganasevitaya । kusasthalisamasinaya ।
kusadaityavinasanaya । kesavaya । klesasamhartre ।
kesidaityavinasanaya । klesahinamanovrttaye । klesahinaparigrahaya ।
klesatitapadadhisaya । klesatitajanapriyaya । klesatitasubhakaraya ।
klesatitasukhaspadaya namah ॥ 800 ॥

Om klesatitasamajasthaya namah । klesatitamahamataye ।
klesatitajanatratre । klesahinajanesvaraya । klesahinasvadharmasthaya ।
klesahinavimuktidaya । klesahinanaradhisaya । klesahinanarottamaya ।
klesatiriktasadanaya । klesamulanikandanaya । klesatiraktabhavasthaya ।
klesahinaikavallabhaya । klesahinapadantasthaya । klesahinajanardanaya ।
kesarankitabhalasriye । kesarankitavallabhaya । kesaraliptahrdayaya ।
kesaraliptasadbhujaya । kesarankitavasasriye ।
kesarankitavigrahaya namah ॥ 820 ॥

Om kesarakrtigopisaya namah । kesaramodavallabhaya ।
kesaramodamadhupaya । kesaramodasundaraya । kesaramodamuditaya ।
kesaramodavardhanaya । kesararcitabhalasriye । kesararcitavigrahaya ।
kesararcitapadabjaya । kesararcitakundalaya । kesaramodasampannaya ।
kesaramodalolupaya । ketakikusumasaktaya । ketakikusumapriyaya ।
ketakikusumadhisaya । ketakikusumankitaya । ketakikusumamodavardhanaya ।
ketakipriyaya । ketakisobhitakaraya । ketakisobhitambaraya namah ॥ 840 ॥

Om ketakikusumamodavallabhaya namah । ketakisvaraya ।
ketakisaurabhanandine । ketakisaurabhapriyaya । keyuralankrtabhujaya ।
keyuralankrtatmakaya । keyuralankrtasrisaya ।
keyurapriyadarsanaya । kedaresvarasamyuktaya । kedaresvaravallabhaya ।
kedaresvaraparsvasthaya । kedaresvarabhaktapaya । kedarakalpasarajnaya ।
kedarasthalavasakrte । kedarasritabhitighnaya । kedarasritamuktidaya ।
kedaravasivaradaya । kedarasritaduhkhaghne । kedaraposakaya ।
kesaya namah ॥ 860 ॥

Om kedarannavivardhanaya namah । kedarapustijanakaya ।
kedarapriyadarsanaya । kailasesasamajasthaya । kailasesapriyankaraya ।
kailasesasamayuktaya । kailasesaprabhavavide । kailasadhisasatrughnaya ।
kailasapatitosakaya । kailasadhisasahitaya । kailasadhisavallabhaya ।
kaivalyamuktijanakaya । kaivalyapadavisvaraya । kaivalyapadavitratre ।
kaivalyapadavipriyaya । kaivalyajnanasampannaya । kaivalyajnanasadhanaya ।
kaivalyajnanagamyatmane । kaivalyajnanadayakaya ।
kaivalyajnanasamsiddhaya namah ॥ 880 ॥

Om kaivalyajnanadipakaya namah । kaivalyajnanavikhyataya ।
kaivalyaikapradayakaya । krodhalobhabhayatitaya । krodhalobhavinasanaya ।
krodharaye । krodhahinatmane । krodhahinajanapriyaya ।
krodhahinajanadhisaya । krodhahinaprajesvaraya । kopatapopasamanaya ।
kopahinavarapradaya । kopahinanaratratre । kopahinajanadhipaya ।
kopahinanarantahsthaya । kopahinaprajapataye । kopahinapriyasaktaya ।
kopahinajanartighne । kopahinapadadhisaya । kopahinapadapradaya namah ॥ 900 ॥

Om kopahinanarasvamine namah । kopahinasvarupadhrse ।
kokilalapasangitaya । kokilalapavallabhaya । kokilalapalinatmane ।
kokilalapakaraya । kokilalapakantesaya । kokilalapabhavavide ।
kokilaganarasikaya । kokilasvaravallabhaya । kotisuryasamanasriye ।
koticandramrtatmakaya । kotidanavasamhartre । kotikandarpadarpaghne ।
kotidevendrasamsevyaya । kotibrahmarcitakrtaye ।
kotibrahmandamadhyasthaya । kotividyutsamadyutaye ।
kotyasvamedhapapaghnaya । kotikamesvarakrtaye namah ॥ 920 ॥

Om kotimeghasamodaraya namah । kotivahnisuduhsahaya ।
kotipathodhigambhiraya । kotimerusamasthiraya ।
kotigopijanadhisaya । kotigopanganavrtaya । kotidaityesadarpaghnaya ।
kotirudraparakramaya । kotibhaktartisamanaya । kotidustavimardanaya ।
kotibhaktajanoddhartre । kotiyajnaphalapradaya । kotidevarsisamsevyaya ।
kotibrahmarsimuktidaya । kotirajarsisamstutyaya । kotibrahmandamandanaya ।
kotyakasaprakasatmane । kotivayumahabalaya । kotitejomayakaraya ।
kotibhumisamaksamine namah ॥ 940 ॥

Om kotinirasamasvacchaya । kotidigjnanadayakaya । kotibrahmandajanakaya ।
kotibrahmandabodhakaya । kotibrahmandapalakaya । kotibrahmandasamhartre ।
kotivakpativacalaya । kotisukrakavisvaraya । kotidvijasamacaraya ।
kotiherambavighnaghne । kotimanasahamsatmane । kotimanasasamsthitaya ।
koticchalakararataye । kotidambhikanasanaya । kotisunyapathacchetre ।
kotipakhandakhandanaya । kotisesadharadharaya । kotikalaprabodhakaya ।
kotivedantasamvedyaya । kotisiddhantaniscayaya namah ॥ 960 ॥

Om kotiyogisvaradhisaya namah । kotiyogaikasiddhidaya ।
kotidhamadhipadhisaya । kotilokaikapalakaya । kotiyajnaikabhoktre ।
kotiyajnaphalapradaya । kotibhaktahrdantasthaya ।
kotibhaktabhayapradaya । kotijanmartisamanaya । kotijanmaghanasanaya ।
kotijanmantarajnanapradatre । kotibhaktapaya । kotisaktisamayuktaya ।
koticaitanyabodhakaya । koticakravrtakaraya । koticakrapravartakaya ।
koticakrarcanatratre । kotiviravalivrtaya । kotitirthajalantasthaya ।
kotitirthaphalapradaya namah ॥ 980 ॥

Om komalamalacidvrttaye namah । komalamalamanasaya ।
kaustubhodbhasitoraskaya । kaustubhodbhasitakrtaye ।
kauravanikasamhartre । kauravarnavakumbhabhuve । kaunteyasritapadabjaya ।
kauntayabhayadayakaya । kaunteyaratisamhartre । kaunteyapratipalakaya ।
kaunteyanandajanakaya । kaunteyapranajivanaya । kauntayacalabhavajnaya ।
kauntayacalamuktidaya । kaumudimuditakaraya । kaumudimuditananaya ।
kaumudimuditapranaya । kaumudimuditasayaya । kaumudimodamuditaya ।
kaumudimodavallabhaya namah ॥ 1000 ॥

Om kaumudimodamadhupaya namah । kaumudimodavardhanaya ।
kaumudimodamanatmane । kaumudimodasundaraya । kaumudidarsananandine ।
kaumudidarsanotsukaya । kausalyaputrabhavasthaya ।
kausalyanandavardhanaya । kamsaraye । kamsahinatmane ।
kamsapaksanikandanaya । kankalaya । kankavaradaya ।
kantakaksayakarakaya । kandarpadarpasamanaya । kandarpabhimanoharaya ।
kandarpakamanahinaya । kandarpajvaranasanaya namah ॥ 1018 ॥

iti sribrahmandapurane’dhyatmakabhagavate srutirahasye
kakaradi srikrsnasahasranamavalih samapta ।

Also Read 1000 Names of Kakaradi Shri Krishna:

1000 Names of Kakaradi Sri Krishna | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil