Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sarayunama | Sahasranama Stotram from Bhrushundi Ramayana Lyrics in English

SarayunamaSahasranamastotram Bhushundiramayana Lyrics in English:

॥ sarayunamasahasranamastotram bhusundiramayanantargatam ॥

suka uvaca –
sabravijjatamatraiva bhumanam purusam tatah ।
ramapremodgamodbhutaromancavyaptavigraham ॥ 1 ॥

sarayuruvaca –
ki nu kuryamahe bhuman kim ca me nama niscitam ।
bhavatparsve’thavanyatra kutra me’vasthitirbhavet ॥ 2 ॥

ramapremodbhavanandatsusrurnetrani nah prthak ।
tudatthabaspavaribhyah sambhuta tvam tarangini ॥ 3 ॥

sarayuriti te nama tasmanniscitameva me ।
nayanotthairjalairjata tasmannetrajaleti ca ॥ 4 ॥

vasisthasca bhavattire tapasa siddhimesyati ।
vasisthiti bhuvi khyatam tava nama bhavisyati ॥ 5 ॥

saketanagare gatva ramasya sukhavarddhini ।
ramagangeti te nama bhuvi khyatam bhavisyati ॥ 6 ॥

purvam tu tamasa jata airavataradahatat ।
mahasailasya sikharatpascattvam visvapavini ॥ 7 ॥

dvirvaheti ca te nama loke khyatam bhavisyati ।
premanandatsamudbhutam tasmatpremajaleti ca ॥ 8 ॥

atha te’ham pravaksyami namasahasrakam subham ।
yasya sravanamatrena premanandah pravarddhate ॥ 9 ॥

sarayuh premasarayuh premanandasarojala ।
premapurna premamayi prematoya mahodaka ॥ 10 ॥

ramaganga ramanadi ramaprema mahanadi ।
sudhavarna candravarna dhanasararasodaka ॥ 11 ॥

rasatmika rasamayi rasapurna rasodaka ।
rasa rasapriya rasya rasaramya rasavaha ॥ 12 ॥

sudhama vasudha laksmirvasudhama vasudbhava ।
saridvara saricchrestha saridrupa saromayi ॥ 13 ॥

ramakelikari rama ramacittaprasadini ।
lokasantapaharini hanumatsevitodaka ॥ 14 ॥

maricirmarudaradhya ramacandratanuprabha ।
dravadavyamayo devi dolarudhamrtadrava ॥ 15 ॥

dravini dravinavasa dravamrtamayi sarit ।
sarani sarini sara sararupa sarovara ॥ 16 ॥

purusasrumayi moda pramodavanavahini ।
kallolini kalihara kalmasadhni kaladhara ॥ 17 ॥

kalamayi kalapurna candrika ramacandrika ।
vaikunthavahini varya varenya varidevata ॥ 18 ॥

guduci gudasusvadurgaudi gudasamudbhava ।
vasisthi ca vasisthasrirvasistharadhyadevata ॥ 19 ॥

vasisthavasini vasya vasyakarsanakarini ।
suvarna caiva sauvarnisuvarnasikatavaha ॥ 20 ॥

suvarnatatini caiva suvarnasravanodaka ।
vidhinetrajala vaidhi vidhiprema vidhipriya ॥ 21 ॥

uttaranga ca tarala tarakapatinirmala ।
tamasa tamasahara tamohartri tamovaha ॥ 22 ॥

tiksna toksnagatistunga tungavicirvinodini ।
tungatira tungabhava tungatiraprasarini ॥ 23 ॥

tungatoya tungavaha tungaga tungagamini ।
taditprabha tadidrupa tadidvicistadjjila ॥ 24 ॥

taptodaka taptatanustapaha tapasasraya ।
tapahsiddhikari tapi tapanatapaharini ॥ 25 ॥

tapasantapaharini tapanottha tapomayi ।
tapini tapanakara tapartuh sukhakarini ॥ 26 ॥

tarangini taralini tarani tarini tarih ।
sthema sthiragatih sthatristhavarottha sthirodaka ॥ 27 ॥

sthairyakartri sthirakara sthira sthavaradevata ।
puta putagatih putalokapavanakarini ॥ 28 ॥

pavini pavanakara pavamanagunaprada ।
sitala sitasalila sitalakrtivahini ॥ 29 ॥

manda mandagatirmanda mandalasvarapurani ।
mandakini madaghuni mandamandagamodaka ॥ 30 ॥

minadhya minasukhada minakelividhayini ।
mahorbhimalini manya mananiyamahaguna ॥ 31 ॥

marutsevya marullola maruttanrpasevita ।
iksvakusevitatata iksakrtamahotsava ॥ 32 ॥

iksaniya iksumati iksukhandarasodaka ।
karpuranira karpura karpuradhavalodaka ॥ 33 ॥

nagakanya nagarudha nagarajavibhedini ।
patalaganga putangi pujaniya parapara ॥ 34 ॥

paravaraikanilaya paravaraviharini ।
parigata paraprema parapritivivarddhini ॥ 35 ॥

phalgujala phalgujala phalgunasya varaprada ।
phenavrta phenasita phenodvamanakarini ॥ 36 ॥
phalakara phalakari phalini phalapujita ।
phanindraphanasamsevya phanikankanabhusita ॥ 37 ॥

kharakara kharatara khararaksasaharini ।
khagendrabhajaniya ca khagavamsavivarddhini ॥ 38 ॥

khagarudha khagaih stutya khagaja ca khagamini ।
khasaradhya khasavrta khasavamsaikajivana ॥ 39 ॥

khelagatih khalahara khalatapariharini ।
khadini khadini khedya khedaha khelakarini ॥ 40 ॥

gananiya ganaih pujya ganapatyamahaphala ।
ganesapujita ganya ganaduhkhanivarini ॥ 41 ॥

gunadhya gunasampanna gunagumphitavigraha ।
gunaniya guruguna gurupujya gurudrava ॥ 42 ॥

gurvi gispatisamsevya giracarya girasraya ।
girindrakandaravasa girisasevitodaka ॥ 43 ॥

koticandramasajyotih koticandrimahojjvala ।
katahabhedanapara kathorajavagamini ॥ 44 ॥

kathasakhapatharata kathakanam varaprada ।
kasthapara kasthabheda kasthastakavinodini ॥ 45 ॥

karaviraprasunadhya karavalasiticchavih ।
kambusveta kabukantha kambubhrtpranavallabha ॥ 46 ॥

dharmadhya dharmasamani dharmapathavinodini ।
dharmayogasusantusta ghatakara ghatodaka ॥ 47 ॥

ghattini ghattasukhada ghattapalavaraprada ।
ghatakotisusampanna ghatatopajalormibhrt ॥ 48 ॥

cancalyadarinindrani candalagatidayini ।
candatapaklesahara canda candimamandita ॥ 49 ॥

campeyakusumaprita capala capalakrtih ।
campugranthavidhanajna cancuputahrtodaka ॥ 50 ॥

ca@krama ca@kramakari camatkaravivarddhini ।
carmakarakuloddhara carma carmanvati nadi ॥ 51 ॥

bhumeksanasamudbhuta bhugata bhumipapaha ।
bhutalastha bhayahara vibhisanasukhaprada ॥ 52 ॥

bhutapretapisacadhni durgatiksayakarini ।
durgama durganilaya durgaradhanakarini ॥ 53 ॥

duraradhya duhkhahara durgabhumijayaprada ।
vanya vanapriya vani vinaravavinodini ॥ 54 ॥

varanasivasarata vasavi vasavapriya ।
vasudha vasudhama ca vasudatri vasupriya ॥ 55 ॥

vasuteja vasupara vasuvasavidhayini ।
vaisvanari visvavandya visvapavanakarini ॥ 56 ॥

vaisvanararucirvisva visvadiptirvisakhini ।
visvasana visvasana visvavasyatvakarini ॥ 57 ॥

visvavasupriyajala visvamitranisevita ।
visvaradhya visnurupa vasatkaraksarapriya ॥ 58 ॥

panapriya panakartri patakaughapraharini ।
nanayudha navajala navinagatibhusita ॥ 59 ॥

uttarangagatistara svastaruprasavarcita ।
tuhinadrisamudbhuta tuhita tuhinodaka ॥ 60 ॥

kulini kulamilita kulapatanatatpara ।
kalatigamini kali kalika kalarupini ॥ 61 ॥

kilalini kilahara kilitakhilapataka ।
kamala kamalakara kamalarcitavigraha ॥ 62 ॥

karalakamalavesa kalikollasakarini ।
karini karini kirna kirnarupa krpavati ॥ 63 ॥

kulina kulavandya ca kalanada kalavati ।
khagendragamini khalya khalina khalatapaha ॥ 64 ॥

skhaladgatih khamargastha khilakhilakathanaka ।
khecarimudrikarupa khakhegatigamini ॥ 65 ॥ syllable missing

gangajala gitaguna gita guptarthabodhini ।
giyamanagunagrama girvana ca gariyasi ॥ 66 ॥

grahapaha grahanakrd grhya grhyarthadayini ।
gehini gilitaghaudha gavendragrhagamini ॥ 67 ॥

gopijanaganaradhya sriramagunagayini ।
gunanubandhini gunya gunagramanisevita ॥ 68 ॥

guhamata guhantastha gudha gudharthabodhino ।
gharghararavamudita ghargharaghatanakrtih ॥ 69 ॥

ghatibandhaikanilaya ghata ghantalavigraha ।
ghanaghanasvana ghora ghanasarasamakrtih ॥ 70 ॥

ghosa ghosavati ghusya ghosesvarasutapriya ।
ghoraghanasanakari gharmatibhayaharini ॥ 71 ॥

ghrnakari ghrnimati ghrnirghranendriyapriya ।
ghrata gharmasuduhita ghatitagha ghanaghana ॥ 72 ॥

candri candramati candra candrika candrikakrtih ।
candraka candrakakara candanalepakarini ॥ 73 ॥

candanadravasamsita camatkrtajagattraya ।
citta cittahara citya cintamanisamakrtih ॥ 74 ॥

cintahara cintaniya caracarasukhaprada ।
caturasramasamsevya caturananasevita ॥ 75 ॥

catura caturakara cirnavratasukhaprada ।
curna curnausadhasama capala capalakrtih ॥ 76 ॥

chalino chalahartri ca chalitasesamanava ।
chadmini chadmaharini chadmasadmavidhayini ॥ 77 ॥

channa channagatischinna chidakartri chidakrtih ।
channakara channajala channapatakaharini ॥ 78 ॥

jayaghosa jayakara jaitra janamanohara ।
janmini janmaharini jagattrayavinodini ॥ 79 ॥

jagannathapriya laksmirjambudvipasukhaprada ।
jambalini javagatirjapakusumasundari ॥ 80 ॥

jambirarasasantusta jambunadavibhusana ।
jatadhara ca jatila jambharikarapujita ॥ 81 ॥

jangama jitadaiteya jitvara jayavarddhini ।
jivantaragatirjivya jivakarsanatatpara ॥ 82 ॥

jyaninadaikamudita jaranasanatatpara ।
jalasraya jalakari jalini jalavartini ॥ 83 ॥

jimutavarsini jara jarini jaravallabha ।
jhanjharava jhanatkara jhajhamraravakarini ॥ 84 ॥

jhillininadamudita jhallarinadatosini ।
jhari jharjharikarupa jhankararavakarini ॥ 85 ॥

tamkarini tamkahasta tapino tapagamini ।
tamtamninadamudita thamthamsabdaprabodhini ॥ 86 ॥

thakura thakkurajna ca thamthamninadakarini ।
damaruvadanapara dakkadamkarakarini ॥ 87 ॥

dakini damaracarya damadumaravotkata ।
dhakka dhakkaravadhya ca dhamdhadhumdharavasini ॥ 88 ॥

dhumdhipuranadaksa ca dhumdhirajaprapujita ।
tattatata mahatata tejini tejasanvita ॥ 82 ॥

toyanvita toyakari tatapatanakarino ।
taruni tarusachanna talasitalanirini ॥ 90 ॥

tulasisaurabhadhya ca tularahitarupini ।
tanvi tavamamakara tapasya tapasi sthita ॥ 91 ॥

theitheisabdarata thamthusabdasukhavaha ।
dayavati duhkhahara dravini dravadevata ॥ 92 ॥

dinadaridrathaharini damini damakarini ।
duragata duragata duritasesapataka ॥ 93 ॥

durvrttaghno daityahara darini davaharini ।
devadaruvanaprita dosaghni diptikarini ॥ 94 ॥

dipamala dvipacara durita duritapaha ।
dhanya dhanavati dhira dhamati dhenumandita ॥ 95 ॥

dhayini dharini dhatri dhatritaruphalasini ।
dharadhara dharakara dharadharavicarini ॥ 96 ॥

dhavini dhavanakari dhanesvaravaraprada ।
dharmaprada dharmarata dharmika dharmikapriya ॥ 97 ॥

dharmarthakamamoksakhya dhamani dhamanigatih ।
dhatturaphalasamprita dhrtadhyanapara dhrtih ॥ 98 ॥

dharana dhirdharadhisa dhigamya dharanavati ।
namya namonamahprita narma narmagatirnava ॥ 99 ॥

nirajaksi niravaha nimnaga nirmalakrtih ।
narayani naraprajna nari narakaharino ॥ 100 ॥

navina navapadmabha nabhistagatidapini ।
nagodbhava nagarudha nagalokatipavini ॥ 101 ॥

nandini nadini nada nindanadavivarjita ।
nagari nagaraprita nagarajaprapujita ॥ 102 ॥

nagakesaramaladhya nagendramadagandhini ।
purnima paramakara paraparavivekini ॥ 103 ॥

prabhatini prabhavandha prabhasa purusestada । var prabhavandhya
purusarthaprada puta paktipavanakarini ॥ 104 ॥

phaladhya phaladatri ca phanindravaradayini ।
phalini phalapuspanka phalgunasphitakirtida ॥ 105 ॥

balipujya balihita baladevaprapujita ।
bala balaraviprakhya balaramagunaprada ॥ 106 ॥

balakini bahulaga bahula bahulabhada ।
bahukridamahormisca bahvibahulamasaga ॥ 107 ॥

bhavita bhabukakari bharmada bhargapujita ।
bhavahatrim bhavaprita bhavani bhuvanoddhata ॥ 108 ॥

bhutikartri bhutihatrim bhutini bhutasevita ।
bhudhara bhudharodbheda bhutanatharcitodaka ॥ 109 ॥

bhuritoya bhucari ca bhupatipriyakarini ।
manorama mahotsaha mahaniya mahatmika ॥ 110 ॥

mahatmyavarddhini moha modini mohanasini ।
mugdha mugdhagatirmadhya madhyalokapriyavaha ॥ 111 ॥

madhura madhuralapa madhurapativallabha ।
madhuryavaridhirmadhvi madhvikakusumotkata ॥ 112 ॥

madhukapuspamudita madirarasaghurnita ।
madini malatomalamallimalyaprapujita ॥ 113 ॥

mandarapuspapujya ca manda mandakinipriya ।
mandaracalasamsthana mandirantaramodini ॥ 114 ॥

yavasavalisambhinna yamunajalakelini ।
yamabhitiprasamini yaminiyaminam hita ॥ 115 ॥

yogamargaprada yogya yogacarya prapujita ।
yoktri yogabalaprita yogikarthaprakasino ॥ 116 ॥

yadayettadramanoramya yadovaravibhusita ।
yattatpadartharupa ca yaskacaryahitaprada ॥ 117 ॥

yasya yasahprada yamya yajna yajnavivarddhini ।
rama rama rata ramya ramani ramaniyabhuh ॥ 118 ॥

ramaniyakarasisca rasisarucidayini ।
ramapriya ramarata ramarama ramarucih ॥ 119 ॥

rucya ruciprada rociprada rocitavigraha ।
rupini rupanirata rupakarthasukhavaha ॥ 120 ॥

ranjini rajanirupa rajatacalasundari ।
rajogunavati raksa raksodhni rajasi ratih ॥ 121 ॥

lavanyakrllavanaha laksmirlaksyanubandhini ।
laksmanasya pritikari laksmana laksmanasraya ॥ 122 ॥

lalama locanabhava lola lolormimalika ।
lilavati labhakari lobhaniyagunavaha ॥ 123 ॥

lajjavati lokavati lokalokaparasthita ।
lokaniya lokahita lokesavaradayini ॥ 124 ॥

lalityakarini lila lopamudrasukhaprada ।
vanaja vanaramya ca vaniravanagamini ॥ 125 ॥

vanaresvarasuprita vagvati vindhyavasini ।
varanasipunyakari variga varivahini ॥ 126 ॥

varivahaganasyama varanendrasukhaprada ।
vataramha vatagatirvamarajyasukhaprada ॥ 127 ॥

valita vanita vani vanillabhavavallabha ।
vahini vahanauddhatya vadavadavivadabhuh ॥ 128 ॥

samini samini syama syamayamaprabodhini ।
samikamunisamsevya samivrksodbhava sama ॥ 129 ॥

sanaiscara sanihara sanigrahabhayapaha ।
samanartihara sampa satahradahavilasini ॥ 130 ॥

sesasesagatih sosya sesaputri sasiprabha ।
smasanacarini sunya sunyakasanivasini ॥ 131 ॥

sarartiha sarirartiharini sarabhesvari ।
salyapaha salabhaha saladanavanasini ॥ 132 ॥

sanmukhi sanmukhihata sadaksina sadangabhuh ।
sasthisanathasamsevya sastipujanakarini ॥ 133 ॥

sadvargajayini satka sad vasatkaprapujita ।
sita sita suta suta satam pujya satam gatih ॥ 134 ॥

sadahasyakriya satya sati satyarthadayini ।
saranih sarayuh sira salilaughapravahini ॥ 135 ॥

saddharmacarino surmih supasya supapadita ।
sulabha sukhada supta sangramabhayaharini ॥ 136 ॥

suttara sutara soma somanathaprapujita ।
samidheni samitprita samidha ca samedhini ॥ 137 ॥

sama samana samaga sammatta sumata subha ।
sumarcya susumadhara sarojabalipujita ॥ 138 ॥

haripriya himavaha himani himatoyaga ।
haridastakasankirtya haridasvaprapujita ॥ 139 ॥

hambharavekasuprita hindolakelikarini ।
himsadosaprasamini himsramuktipradayini ॥ 140 ॥

harini harasamstutya hakaraksarasamstuta ।
hatyahara hatharipurharacapaprabhanjini ॥ 141 ॥

ksemya ksemakari ksema ksudhaksobhavinasini ।
ksunna ksoda ksiranidhih ksirasagaravasini । । 142 ॥

ksiva ksutiksuraprakhya ksipra ksiprarthakarino ।
ksonih ksonihita ksama ksapakaranibhodaka ॥ 143 ॥

ksara ksarambunidhiga ksapasancarakarini ।
amala amlasalila adahsabdartharupini ॥ 144 ॥

akaraksararupa ca hyakaraksararupini ।
ardrambara amajala asadhi asvinatmika ॥ 145 ॥

agrahayanarupa ca aturatvavinasini ।
asuri asurisuta asutustha ilesvari ॥ 146 ॥

indriya indrasampujya isusamharakarini ।
itvari inasamsevya ira inavarendira ॥ 147 ॥

isvaro itihantri ca irini isvarupini ।
udakaughapravahini uttankamunipujita ॥ 148 ॥

uttaradrisuta unna uttirna uttaraprada ।
uttaptakancananibha uhini uhakarini ॥ 149 ॥

usara usaraksetra utirupo rbhustuta ।
rtapravartini rksa rksendrakulapujita ॥ 150 ॥

ṝkaraksararupa ca ṝkari ṝsvarupini ।
ḷtaka ḷtakacarya ḷkaraksaravasini ॥ 151 ॥

esa esitavedartha evamevartharupada ।
evakararthagamya ca etacchabdartharupini ॥ 152 ॥

eta aita aikrtisca aindri aimkararupini ।
ota okararupa ca ausadhisaprapujita ॥ 153 ॥

aunnatyakarini amba ambika ankavarjita ।
antakapreyasi ankya antaka atavarjita ॥ 154 ॥

ahkaramudita caiva sarvavarnasvarupini ।
sarvasastrartharupa ca sarvakalyanakarini ॥ 155 ॥

idam srisarayudevya namasahasramuttamam ।
maya nigaditam srutva sarvapapairvimucyate ॥ 156 ॥

bahuni tava namani anantanyeva sarvasah ।
tva ganga yamuna caiva goda caiva sarasvati ॥ 157 ॥

narmada caiva kaveri bhima krsna ca parvati ।
sindhuh sindhusuta caiva sarvadevasvarupini ॥ 158 ॥

yastvam smarati vai nityam manujo ramasevakah ।
sarvavighnahara tasya bhavisyasi na samsayah ॥ 159 ॥

pratarutthaya ca naro yau’vagaheta vai tvayi ।
tasya sarvaghahantro tvam ramabhaktim pravartayeh ॥ 160 ॥

darsanatsparsanaccaiva smaranannamakirtanat ।
ramapremaprada nityam tvam sarvasubhakarini ॥ 161 ॥

iti srimadadiramayane brahmabhusundasamvade pascimakhande sitajanmotsave
pramodavanavarnane sarayunamasahasrakam nama sattrimso’dhyayah ॥ 36 ॥

Also Read 1000 Names of Bhushundiramayana’s Sarayunama :

1000 Names of Sarayunama | Sahasranama Stotram from Bhrushundi Ramayana Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top