Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Shakini SadaShiva Stavana Mangala | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Shakini SadaShiva Stavana MangalaSahasranamastotram Lyrics in Malayalam:

॥ ശാകിനീസദാശിവസ്തവനമങ്ഗലാഷ്ടോത്തരസഹസ്രനാമസ്തോത്ര ॥

ശ്രീഗണേശായ നമഃ ।
ശ്രീആനന്ദഭൈരവീ ഉവാച ।
കൈലാസശിഖരാരൂഢ പഞ്ചവക്ത്ര ത്രിലോചന ।
അഭേദ്യഭേദകപ്രാണവല്ലഭ ശ്രീസദാശിവ ॥ 1 ॥

ഭവപ്രാണപ്രരക്ഷായ കാലകൂടഹരായ ച ।
പ്രത്യങ്ഗിരാപാദുകായ ദാന്തം ശബ്ദമയം പ്രിയം ॥ 2 ॥

ഇച്ഛാമി രക്ഷണാര്‍ഥായ ഭക്താനാം യോഗിനാം സദാം ।
അവശ്യം കഥയാംയത്ര സര്‍വമങ്ഗലലക്ഷണം ॥ 3 ॥

അഷ്ടോത്തരസഹസ്രാഖ്യം സദാശിവസമന്വിതം ।
മഹാപ്രഭാവജനനം ദമനം ദുഷ്ടചേതസാം ॥ 4 ॥

സര്‍വരക്ഷാകരം ലോകേ കണ്ഠപദ്മപ്രസിദ്ധയേ ।
അകാലമൃത്യുഹരണം സര്‍വവ്യാധിനിവാരണം ॥ 5 ॥

യോഗസിദ്ധികരം സാക്ഷാദ് അമൃതാനന്ദകാരകം ।
വിഷജ്വാലാദിഹരണം മന്ത്രസിദ്ധികരം പരം ॥ 6 ॥

നാംനാം സ്മരണമാത്രേണ യോഗിനാം വല്ലഭോ ഭവേത് ।
സദാശിവയുതാം ദേവീം സമ്പൂജ്യ സംസ്മരേദ് യദി ॥ 7 ॥

മാസാന്തേ സിദ്ധിമാപ്നോതി ഖേചരീമേലനം ഭവേത് ।
ആകാശഗാമിനീസിദ്ധിഃ പഠിത്വാ ലഭ്യതേ ധ്രുവം ॥ 8 ॥

ധനം രത്നം ക്രിയാസിദ്ധിം വിഭൂതിസിദ്ധിമാം ലഭേത് ।
പഠനാദ് ധാരണാദ്യോഗീ മഹാദേവഃ സദാശിവഃ ॥ 9 ॥

വിഷ്ണുശ്ചക്രധരഃ സാക്ഷാദ് ബ്രഹ്മാ നിത്യം തപോധനഃ ।
യോഗിനഃ സര്‍വദേവാശ്ച മുനയശ്ചാപി യോഗിനഃ ॥ 10 ॥

സിദ്ധാഃ സര്‍വേ സഞ്ചരന്തി ധൃത്വാ ച പഠനാദ് യതഃ ।
യേ യേ പഠന്തി നിത്യം തു തേ സിദ്ധാ വിഷ്ണുസംഭവാഃ ॥ 11 ॥

കിമന്യത് കഥനേനാപി ഭുക്തിം മുക്തിം ക്ഷണാല്ലഭേത് ॥ 12 ॥

അസ്യ ശ്രീഭുവനമങ്ഗലമഹാസ്തോത്രാഷ്ടോത്തരസഹസ്രനാംനഃ ,
ശ്രീസദാശിവഋഷിഃ , ഗായത്രീച്ഛന്ദഃ , ശ്രീസദാശിവശാകിനീദേവതാ ,
പുരുഷാര്‍ഥാഷ്ടസിദ്ധിസമയയോഗസമൃദ്ധയേ വിനിയോഗഃ ।
ഓം ശാകിനീ പീതവസ്ത്രാ സദാശിവ ഉമാപതിഃ ।
ശാകംഭരീ മഹാദേവീ ഭവാനീ ഭുവനപ്രിയഃ ॥ 13 ॥

യോഗിനീ യോഗധര്‍മാത്മാ യോഗാത്മാ ശ്രീസദാശിവഃ ।
യുഗാദ്യാ യുഗധര്‍മാ ച യോഗവിദ്യാ സുയോഗിരാട് ॥ 14 ॥

യോഗിനീ യോഗജേതാഖ്യഃ സുയോഗാ യോഗശങ്കരഃ ।
യോഗപ്രിയാ യോഗവിദ്വാന്‍ യോഗദാ യോഗഷഡ്ഭുവിഃ ॥ 15 ॥

ത്രിയോഗാ ജഗദീശാത്മാ ജാപികാ ജപസിദ്ധിദഃ ।
യത്നീ യത്നപ്രിയാനന്ദോ വിധിജ്ഞാ വേദസാരവിത് ॥ 16 ॥

സുപ്രതിഷ്ഠാ ശുഭകരോ മദിരാ മദനപ്രിയഃ ।
മധുവിദ്യാ മാധവീശഃ ക്ഷിതിഃ ക്ഷോഭവിനാശനഃ ॥ 17 ॥

വീതിജ്ഞാ മന്‍മഥഘ്നശ്ച ചമരീ ചാരുലോചനഃ ।
ഏകാന്തരാ കല്‍പതരുഃ ക്ഷമാബുദ്ധോ രമാസവഃ ॥ 18 ॥

വസുന്ധരാ വാമദേവഃ ശ്രീവിദ്യാ മന്ദരസ്ഥിതഃ ।
അകലങ്കാ നിരാതങ്കഃ ഉതങ്കാ ശങ്കരാശ്രയഃ ॥ 19 ॥

നിരാകാരാ നിര്‍വികല്‍പോ രസദാ രസികാശ്രയഃ ।
രാമാ രാമനനാഥശ്ച ലക്ഷ്മീ നീലേഷുലോചനഃ ॥ 20 ॥

വിദ്യാധരീ ധരാനന്ദഃ കനകാ കാഞ്ചനാങ്ഗധൃക് ।
ശുഭാ ശുഭകരോന്‍മത്തഃ പ്രചണ്ഡാ ചണ്ഡവിക്രമഃ ॥ 21 ॥

സുശീലാ ദേവജനകഃ കാകിനീ കമലാനനഃ ।
കജ്ജലാഭാ കൃഷ്ണദേഹഃ ശൂലിനീ ഖഡ്ഗചര്‍മധൃക് ॥ 22 ॥

ഗതിഗ്രാഹ്യഃ പ്രഭാഗൌരഃ ക്ഷമാ ക്ഷുബ്ധഃ ശിവാ ശിവഃ ।
ജവാ യതിഃ പരാ ഹരിര്‍ഹരാഹരോഽക്ഷരാക്ഷരഃ ॥ 23 ॥

സനാതനീ സനാതനഃ ശ്മശാനവാസിനീപതിഃ ।
ജയാക്ഷയോ ധരാചരഃ സമാഗതിഃ പ്രമാപതിഃ ॥ 24 ॥

കുലാകുലോ മലാനനോ വലീവലാ മലാമലഃ ।
പ്രഭാധരഃ പരാപരഃ സരാസരഃ കരാകരഃ ॥ 25 ॥

മയാമയഃ പയാപയഃ പലാപലോ ദയാദയഃ ।
ഭയാഭയോ ജയാജയോ ഗയാഗയഃ ഫലാന്വയഃ ॥ 26 ॥

സമാഗമോ ധമാധമോ രമാരമോ വമാവമഃ ।
വരാങ്ഗണാ ധരാധരഃ പ്രഭാകരോ ഭ്രമാഭ്രമഃ ॥ 27 ॥

സതീ സുഖീ സുലക്ഷണാ കൃപാകരോ ദയാനിധിഃ ।
ധരാപതിഃ പ്രിയാപതിവീരാഗിണീ മനോന്‍മനഃ ॥ 28 ॥

പ്രധാവിനീ സദാചലഃ പ്രചഞ്ചലാതിചഞ്ചലഃ ।
കടുപ്രിയാ മഹാകടുഃ പടുപ്രിയാ മഹാപടുഃ ॥ 29 ॥

ധനാവലീ ഗണാഗണീ ഖരാഖരഃ ഫണിഃ ക്ഷണഃ ।
പ്രിയാന്വിതാ ശിരോമണിസ്തു ശാകിനീ സദാശിവഃ ॥ 30 ॥

രുണാരുണോ ഘനാഘനോ ഹയീ ഹയോ ലയീ ലയഃ ।
സുദന്തരാ സുദാഗമഃ ഖലാപഹാ മഹാശയഃ ॥ 31 ॥

ചലത്കുചാ ജവാവൃതോ ഘനാന്തരാ സ്വരാന്തകഃ ।
പ്രചണ്ഡഘര്‍ഘരധ്വനിഃ പ്രിയാ പ്രതാപവഹ്നിഗഃ ॥ 32 ॥

പ്രശാന്തിരുന്ദുരുസ്ഥിതാ മഹേശ്വരീ മഹേശ്വരഃ ।
മഹാശിവാവിനീ ഘനീ രണേശ്വരീ രണേശ്വരഃ ॥ 33 ॥

പ്രതാപിനീ പ്രതാപനഃ പ്രമാണികാ പ്രമാണവിത് ।
വിശുദ്ധവാസിനീ മുനിവിശുദ്ധവിന്‍മധൂത്തമാ ॥ 34 ॥

തിലോത്തമാ മഹോത്തമഃ സദാമയാ ദയാമയഃ ।
വികാരതാരിണീ തരുഃ സുരാസുരോഽമരാഗുരുഃ ॥ 35 ॥

പ്രകാശികാ പ്രകാശകഃ പ്രചണ്ഡികാ വിഭാണ്ഡകഃ ।
ത്രിശൂലിനീ ഗദാധരഃ പ്രവാലികാ മഹാബലഃ ॥ 36 ॥

ക്രിയാവതീ ജരാപതിഃ പ്രഭാംബരാ ദിഗംബരഃ ।
കുലാംബരാ മൃഗാംബരാ നിരന്തരാ ജരാന്തരഃ ॥ 37 ॥

ശ്മശാനനിലയാ ശംഭുര്‍ഭവാനീ ഭീമലോചനഃ ।
കൃതാന്തഹാരിണീകാന്തഃ കുപിതാ കാമനാശനഃ ॥ 38 ॥

ചതുര്‍ഭുജാ പദ്മനേത്രോ ദശഹസ്താ മഹാഗുരുഃ ।
ദശാനനാ ദശഗ്രീവഃ ക്ഷിപ്താക്ഷീ ക്ഷേപനപ്രിയഃ ॥ 39 ॥

വാരാണസീ പീഠവാസീ കാശീ വിശ്വഗുരുപ്രിയഃ ।
കപാലിനീ മഹാകാലഃ കാലികാ കലിപാവനഃ ॥ 40 ॥

രന്ധ്രവര്‍ത്മസ്ഥിതാ വാഗ്മീ രതീ രാമഗുരുപ്രഭുഃ ।
സുലക്ഷ്മീഃ പ്രാന്തരസ്ഥശ്ച യോഗികന്യാ കൃതാന്തകഃ ॥ 41 ॥

സുരാന്തകാ പുണ്യദാതാ താരിണീ തരുണപ്രിയഃ ।
മഹാഭയതരാ താരാസ്താരികാ താരകപ്രഭുഃ ॥ 42 ॥

താരകബ്രഹ്മജനനീ മഹാദൃപ്തഃ ഭവാഗ്രജഃ ।
ലിങ്ഗഗംയാ ലിങ്ഗരൂപീ ചണ്ഡികാ വൃഷവാഹനഃ ॥ 43 ॥

രുദ്രാണീ രുദ്രദേവശ്ച കാമജാ കാമമന്ഥനഃ ।
വിജാതീയാ ജാതിതാതോ വിധാത്രീ ധാതൃപോഷകഃ ॥ 44 ॥

നിരാകാരാ മഹാകാശഃ സുപ്രവിദ്യാ വിഭാവസുഃ ।
വാസുകീ പതിതത്രാതാ ത്രിവേണീ തത്ത്വദര്‍ശകഃ ॥ 45 ॥

പതാകാ പദ്മവാസീ ച ത്രിവാര്‍താ കീര്‍തിവര്‍ധനഃ ।
ധരണീ ധാരണാവ്യാപ്തോ വിമലാനന്ദവര്‍ധനഃ ॥ 46 ॥

വിപ്രചിത്താ കുണ്ഡകാരീ വിരജാ കാലകമ്പനഃ ।
സൂക്ഷ്മാധാരാ അതിജ്ഞാനീ മന്ത്രസിദ്ധിഃ പ്രമാണഗഃ ॥ 47 ॥

വാച്യാ വാരണതുണ്ഡശ്ച കമലാ കൃഷ്ണസേവകഃ ।
ദുന്ദുഭിസ്ഥാ വാദ്യഭാണ്ഡോ നീലാങ്ഗീ വാരണാശ്രയഃ ॥ 48 ॥

വസന്താദ്യാ ശീതരശ്മിഃ പ്രമാദ്യാ ശക്തിവല്ലഭഃ ।
ഖഡ്ഗനാ ചക്രകുന്താഢ്യഃ ശിശിരാല്‍പധനപ്രിയഃ ॥ 49 ॥

ദുര്‍വാച്യാ മന്ത്രനിലയഃ ഖണ്ഡകാലീ കുലാശ്രയഃ ।
വാനരീ ഹസ്തിഹാരാദ്യഃ പ്രണയാ ലിങ്ഗപൂജകഃ ॥ 50 ॥

മാനുഷീ മനുരൂപശ്ച നീലവര്‍ണാ വിധുപ്രഭഃ ।
അര്‍ധശ്ചന്ദ്രധരാ കാലഃ കമലാ ദീര്‍ഘകേശധൃക് ॥ 51 ॥

ദീര്‍ഘകേശീ വിശ്വകേശീ ത്രിവര്‍ഗാ ഖണ്ഡനിര്‍ണയഃ ।
ഗൃഹിണീ ഗ്രഹഹര്‍താ ച ഗ്രഹപീഡാ ഗ്രഹക്ഷയഃ ॥ 52 ॥

പുഷ്പഗന്ധാ വാരിചരഃ ക്രോധാദേവീ ദിവാകരഃ ।
അഞ്ജനാ ക്രൂരഹര്‍താ ച കേവലാ കാതരപ്രിയഃ ॥ 53 ॥

പദ്യാമയീ പാപഹര്‍താ വിദ്യാദ്യാ ശൈലമര്‍ദകഃ ।
കൃഷ്ണജിഹ്വാ രക്തമുഖോ ഭുവനേശീ പരാത്പരഃ ॥ 54 ॥

വദരീ മൂലസമ്പര്‍കഃ ക്ഷേത്രപാലാ ബലാനലഃ ।
പിതൃഭൂമിസ്ഥിതാചാര്യോ വിഷയാ ബാദരായണിഃ ॥ 55 ॥

പുരോഗമാ പുരോഗാമീ വീരഗാ രിപുനാശകഃ ।
മഹാമായാ മഹാന്‍മായോ വരദഃ കാമദാന്തകഃ ॥ 56 ॥

പശുലക്ഷ്മീഃ പശുപതിഃ പഞ്ചശക്തിഃ ക്ഷപാന്തകഃ ।
വ്യാപികാ വിജയാച്ഛന്നോ വിജാതീയാ വരാനനഃ ॥ 57 ॥

കടുമൂതീഃ ശാകമൂതീസ്ത്രിപുരാ പദ്മഗര്‍ഭജഃ ।
അജാബ്യാ ജാരകഃ പ്രക്ഷ്യാ വാതുലഃ ക്ഷേത്രബാന്ധവാ ॥ 58 ॥

അനന്താനന്തരൂപസ്ഥോ ലാവണ്യസ്ഥാ പ്രസഞ്ചയഃ ।
യോഗജ്ഞോ ജ്ഞാനചക്രേശോ ബഭ്രമാ ഭ്രമണസ്ഥിതഃ ॥ 59 ॥

ശിശുപാലാ ഭൂതനാശോ ഭൂതകൃത്യാ കുടുംബപഃ ।
തൃപ്താശ്വത്ഥോ വരാരോഹാ വടുകഃ പ്രോടികാവശഃ ॥ 60 ॥

ശ്രദ്ധാ ശ്രദ്ധാന്വിതഃ പുഷ്ടിഃ പുഷ്ടോ രുഷ്ടാഷ്ടമാധവാ ।
മിലിതാ മേലനഃ പൃഥ്വീ തത്ത്വജ്ഞാനീ ചാരുപ്രിയാ ॥ 61 ॥

അലബ്ധാ ഭയഹന്ത്യാ ദശനഃ പ്രാപ്തമാനസാ ।
ജീവനീ പരമാനന്ദോ വിദ്യാഢ്യാ ധര്‍മകര്‍മജഃ ॥ 62 ॥

അപവാദരതാകാങ്ക്ഷീ വില്വാനാഭദ്രകംബലഃ ।
ശിവിവാരാഹനോന്‍മത്തോ വിശാലാക്ഷീ പരന്തപഃ ॥ 63 ॥

ഗോപനീയാ സുഗോപ്താ ച പാര്‍വതീ പരമേശ്വരഃ ।
ശ്രീമാതങ്ഗീ ത്രിപീഠസ്ഥോ വികാരീ ധ്യാനനിര്‍മലഃ ॥ 64 ॥

ചാതുരീ ചതുരാനന്ദഃ പുത്രിണീ സുതവത്സലഃ ।
വാമനീ വിഷയാനന്ദഃ കിങ്കരീ ക്രോധജീവനഃ ॥ 65 ॥

ചന്ദ്രാനനാ പ്രിയാനന്ദഃ കുശലാ കേതകീപ്രിയഃ ।
പ്രചലാ താരകജ്ഞാനീ ത്രികര്‍മാ നര്‍മദാപതിഃ ॥ 66 ॥

കപാടസ്ഥാ കലാപസ്ഥോ വിദ്യാജ്ഞാ വര്‍ധമാനഗഃ ।
ത്രികൂടാ ത്രിവിധാനന്ദോ നന്ദനാ നന്ദനപ്രിയഃ ॥ 67 ॥

വിചികിത്സാ സമാപ്താങ്ഗോ മന്ത്രജ്ഞാ മനുവര്‍ധനഃ ।
മന്നികാ ചാംബികാനാഥോ വിവാശീ വംശവര്‍ധനഃ ॥ 68 ॥

വജ്രജിഹ്വാ വജ്രദന്തോ വിക്രിയാ ക്ഷേത്രപാലനഃ ।
വികാരണീ പാര്‍വതീശഃ പ്രിയാങ്ഗീ പഞ്ചചാമരഃ ॥ 69 ॥

ആംശികാ വാമദേവാദ്യാ വിമായാഢ്യാ പരാപരഃ ।
പായാങ്ഗീ പരമൈശ്വര്യാ ദാതാ ഭോക്ത്രീ ദിവാകരഃ ॥ 70 ॥

കാമദാത്രീ വിചിത്രാക്ഷോ രിപുരക്ഷാ ക്ഷപാന്തകൃത് ।
ഘോരമുഖീ ഘര്‍ഘരാഖ്യോ വിലജ്വാ ജ്വാലിനീപതിഃ ॥ 71 ॥

ജ്വാലാമുഖീ ധര്‍മകര്‍താ ശ്രീകര്‍ത്രീ കാരണാത്മകഃ ।
മുണ്ഡാലീ പഞ്ചചൂഡാശ്ച ത്രിശാവര്‍ണാ സ്ഥിതാഗ്രജഃ ॥ 72 ॥

വിരൂപാക്ഷീ ബൃഹദ്ഗര്‍ഭോ രാകിനീ ശ്രീപിതാമഹഃ ।
വൈഷ്ണവീ വിഷ്ണുഭക്തശ്ച ഡാകിനീ ഡിണ്ഡിമപ്രിയഃ ॥ 73 ॥

രതിവിദ്യാ രാമനാഥോ രാധികാ വിഷ്ണുലക്ഷണഃ ।
ചതുര്‍ഭുജാ വേദഹസ്തോ ലാകിനീ മീനകുന്തലഃ ॥ 74 ॥

മൂര്‍ധജാ ലാങ്ഗലീദേവഃ സ്ഥവിരാ ജീര്‍ണവിഗ്രഹഃ ।
ലാകിനീശാ ലാകിനീശഃ പ്രിയാഖ്യാ ചാരുവാഹനഃ ॥ 75 ॥

ജടിലാ ത്രിജടാധാരീ ചതുരാങ്ഗീ ചരാചരഃ ।
ത്രിശ്രോതാ പാര്‍വംതീനാഥോ ഭുവനേശീ നരേശ്വരഃ ॥ 76 ॥

പിനാകിനീ പിനാകീ ച ചന്ദ്രചൂഡാ വിചാരവിത് ।
ജാഡ്യഹന്ത്രീ ജഡാത്മാ ച ജിഹ്വായുക്തോ ജരാമരഃ ॥ 77 ॥

അനാഹതാഖ്യാ രാജേന്ദ്രഃ കാകിനീ സാത്ത്വികസ്ഥിതഃ ।
മരുന്‍മൂര്‍തി പദ്മഹസ്തോ വിശുദ്ധാ ശുദ്ധവാഹനഃ ॥ 78 ॥

വൃഷലീ വൃഷപൃഷ്ഠസ്ഥോ വിഭോഗാ ഭോഗവര്‍ധനഃ ।
യൌവനസ്ഥാ യുവാസാക്ഷീ ലോകാദ്യാ ലോകസാക്ഷിണീ ॥ 79 ॥

ബഗലാ ചന്ദ്രചൂഡാഖ്യോ ഭൈരവീ മത്തഭൈരവഃ ।
ക്രോധാധിപാ വജ്രധാരീ ഇന്ദ്രാണീ വഹ്നിവല്ലഭഃ ॥ 80 ॥

നിര്‍വികാരാ സൂത്രധാരീ മത്തപാനാ ദിവാശ്രയഃ ।
ശബ്ദഗര്‍ഭാ ശബ്ദമയോ വാസവാ വാസവാനുജഃ ॥ 81 ॥

ദിക്പാലാ ഗ്രഹനാഥശ്ച ഈശാനീ നരവാഹനഃ ।
യക്ഷിണീശാ ഭൂതിനീശോ വിഭൂതിര്‍ഭൂതിവര്‍ധനഃ ॥ 82 ॥

ജയാവതീ കാലകാരീ കല്‍ക്യവിദ്യാ വിധാനവിത് ।
ലജ്ജാതീതാ ലക്ഷണാങ്ഗോ വിഷപായീ മദാശ്രയഃ ॥ 83 ॥

വിദേശിനീ വിദേശസ്ഥോഽപാപാ പാപവര്‍ജിതഃ ।
അതിക്ഷോഭാ കലാതീതോ നിരിന്ദ്രിയഗണോദയാ ॥ 84 ॥

വാചാലോ വചനഗ്രന്ഥിമന്ദരോ വേദമന്ദിരാ ।
പഞ്ചമഃ പഞ്ചമീദുര്‍ഗോ ദുര്‍ഗാ ദുര്‍ഗതിനാശനഃ ॥ 85 ॥

ദുര്‍ഗന്ധാ ഗന്ധരാജശ്ച സുഗന്ധാ ഗന്ധചാലനഃ ।
ചാര്‍വങ്ഗീ ചര്‍വണപ്രീതോ വിശങ്കാ മരലാരവിത് ॥ 86 ॥

അതിഥിസ്ഥാ സ്ഥാവരാദ്യാ ജപസ്ഥാ ജപമാലിനീ ।
വസുന്ധരസുതാ താര്‍ക്ഷീ താര്‍കീകഃ പ്രാണതാര്‍കീകഃ ॥ 87 ॥

താലവൃക്ഷാവൃതോന്നാസാ താലജായാ ജടാധരഃ ।
ജടിലേശീ ജടാധാരീ സപ്തമീശഃ പ്രസപ്തമീ ॥ 88 ॥

അഷ്ടമീവേശകൃത് കാലീ സര്‍വഃ സര്‍വേശ്വരീശ്വരഃ ।
ശത്രുഹന്ത്രീ നിത്യമന്ത്രീ തരുണീ താരകാശ്രയഃ ॥ 89 ॥

ധര്‍മഗുപ്തിഃ സാരഗുപ്തോ മനോയോഗാ വിഷാപഹഃ ।
വജ്രാവീരഃ സുരാസൌരീ ചന്ദ്രികാ ചന്ദ്രശേഖരഃ ॥ 90 ॥

വിടപീന്ദ്രാ വടസ്ഥാനീ ഭദ്രപാലഃ കുലേശ്വരഃ ।
ചാതകാദ്യാ ചന്ദ്രദേഹഃ പ്രിയാഭാര്യാ മനോയവഃ ॥ 91 ॥

തീര്‍ഥപുണ്യാ തീര്‍ഥയോഗീ ജലജാ ജലശായകഃ ।
ഭൂതേശ്വരപ്രിയാഭൂതോ ഭഗമാലാ ഭഗാനനഃ ॥ 92 ॥

ഭഗിനീ ഭഗവാന്‍ ഭോഗ്യാ ഭവതീ ഭീമലോചനഃ ।
ഭൃഗുപുത്രീ ഭാര്‍ഗവേശഃ പ്രലയാലയകാരണഃ ॥ 93 ॥

രുദ്രാണീ രുദ്രഗണപോ രൌദ്രാക്ഷീ ക്ഷീണവാഹനഃ ।
കുംഭാന്തകാ നികുംഭാരിഃ കുംഭാന്തീ കുംഭിനീരഗഃ ॥ 94 ॥

കൂഷ്മാണ്ഡീ ധനരത്നാഢ്യോ മഹോഗ്രാഗ്രാഹകഃ ശുഭാ ।
ശിവിരസ്ഥാ ശിവാനന്ദഃ ശവാസനകൃതാസനീ ॥ 95 ॥

പ്രശംസാ സമനഃ പ്രാജ്ഞാ വിഭാവ്യാ ഭവ്യലോചനഃ ।
കുരുവിദ്യാ കൌരവംശഃ കുലകന്യാ മൃണാലധൃക് ॥ 96 ॥

ദ്വിദലസ്ഥാ പരാനന്ദോ നന്ദിസേവ്യാ ബൃഹന്നലാ ।
വ്യാസസേവ്യാ വ്യാസപൂജ്യോ ധരണീ ധീരലോചനഃ ॥ 97 ॥

ത്രിവിധാരണ്യാ തുലാകോടിഃ കാര്‍പാസാ ഖാര്‍പരാങ്ഗധൃക് ।
വശിഷ്ഠാരാധിതാവിഷ്ടോ വശഗാ വശജീവനഃ ॥ 98 ॥

ഖഡ്ഗഹസ്താ ഖഡ്ഗധാരീ ശൂലഹസ്താ വിഭാകരഃ ।
അതുലാ തുലനാഹീനോ വിവിധാ ധ്യാനനിര്‍ണയഃ ॥ 99 ॥

അപ്രകാശ്യാ വിശോധ്യശ്ച ചാമുണ്ഡാ ചണ്ഡവാഹനഃ ।
ഗിരിജാ ഗായനോന്‍മത്തോ മലാമാലീ ചലാധമഃ ॥ 100 ॥

പിങ്ഗദേഹാ പിങ്ഗകേശോഽസമര്‍ഥാ ശീലവാഹനഃ ।
ഗാരുഡീ ഗരുഡാനന്ദോ വിശോകാ വംശവര്‍ധനഃ ॥ 101 ॥

വേണീന്ദ്രാ ചാതകപ്രായോ വിദ്യാദ്യാ ദോഷമര്‍ദകഃ ।
അട്ടഹാസാ അട്ടഹാസോ മധുഭക്ഷാ മധുവ്രതഃ ॥ 102 ॥

മധുരാനന്ദസമ്പന്നാ മാധവോ മധുനാശികാ ।
മാകരീ മകരപ്രേമോ മാഘസ്ഥാ മഘവാഹനഃ ॥ 103 ॥

വിശാഖാ സുസഖാ സൂക്ഷ്മാ ജ്യേഷ്ഠോ ജ്യേഷ്ഠജനപ്രിയാ ।
ആഷാഢനിലയാഷാഢോ മിഥിലാ മൈഥിലീശ്വരഃ ॥ 104 ॥

ശീതശൈത്യഗതോ വാണീ വിമലാലക്ഷണേശ്വരഃ ।
അകാര്യകാര്യജനകോ ഭദ്രാ ഭാദ്രപദീയകഃ ॥ 105 ॥

പ്രവരാ വരഹംസാഖ്യഃ പവശോഭാ പുരാണവിത് ।
ശ്രാവണീ ഹരിനാഥശ്ച ശ്രവണാ ശ്രവണാങ്കുരഃ ॥ 106 ॥

സുകര്‍ത്രീ സാധനാധ്യക്ഷോ വിശോധ്യാ ശുദ്ധഭാവനഃ ।
ഏകശേഷാ ശശിധരോ ധരാന്തഃ സ്ഥാവരാധരഃ ॥ 107 ॥

ധര്‍മപുത്രീ ധര്‍മമാത്രോ വിജയാ ജയദായകഃ ।
ദാസരക്ഷാദി വിദശകലാപോ വിധവാപതിഃ ॥ 108 ॥

വിധവാധവലോ ധൂര്‍തഃ ധൂര്‍താഢ്യോ ധൂര്‍തപാലികാ ।
ശങ്കരഃ കാമഗാമീ ച ദേവലാ ദേവമായികാ ॥ 109 ॥

വിനാശോ മന്ദരാച്ഛന്നാ മന്ദരസ്ഥോ മഹാദ്വയാ ।
അതിപുത്രീ ത്രിമുണ്ഡീ ച മുണ്ഡമാലാ ത്രിചണ്ഡികാ ॥ 110 ॥

കര്‍കടീശഃ കോടരശ്ച സിംഹികാ സിംഹവാഹനഃ ।
നാരസിംഹീ നൃസിംഹശ്ച നര്‍മദാ ജാഹ്നവീപതിഃ ॥ 111 ॥

ത്രിവിധസ്ത്രീ ത്രിസര്‍ഗാസ്ത്രോ ദിഗംബരോ ദിഗംബരീ ।
മുഞ്ചാനോ മഞ്ചഭേദീ ച മാലഞ്ചാ ചഞ്ചലാഗ്രജഃ ॥ 112 ॥

കടുതുങ്ഗീ വികാശാത്മാ ഋദ്ധിസ്പഷ്ടാക്ഷരോഽന്തരാ ।
വിരിഞ്ചഃ പ്രഭവാനന്ദോ നന്ദിനീ മന്ദരാദ്രിധൃക് ॥ 113 ॥

കാലികാഭാ കാഞ്ചനാഭോ മദിരാദ്യാ മദോദയഃ ।
ദ്രവിഡസ്ഥാ ദാഡിമസ്ഥോ മജ്ജാതീതാ മരുദ്ഗതിഃ ॥ 114 ॥

ക്ഷാന്തിപ്രജ്ഞോ വിധിപ്രജ്ഞാ വീതിജ്ഞോത്സുകനിശ്ചയാ ।
അഭാവോ മലിനാകാരാ കാരാഗാരാ വിചാരഹാ ॥ 115 ॥

ശബ്ദഃ കടാഹഭേദാത്മാ ശിശുലോകപ്രപാലികാ ।
അതിവിസ്താരവദനോ വിഭവാനന്ദമാനസാ ॥ 116 ॥

ആകാശവസനോന്‍മാദീ മേപുരാ മാംസചര്‍വണഃ ।
അതികാന്താ പ്രശാന്താത്മാ നിത്യഗുഹ്യാ ഗഭീരഗഃ ॥ 117 ॥

ത്രിഗംഭീരാ തത്ത്വവാസീ രാക്ഷസീ പൂതനാക്ഷരഃ ।
അഭോഗഗണികാ ഹസ്തീ ഗണേശജനനീശ്വരഃ ॥ 118 ॥

കുണ്ഡപാലകകര്‍താ ച ത്രിരൂണ്ഡാ രുണ്ഡഭാലധൃക് ।
അതിശക്താ വിശക്താത്മാ ദേവ്യാങ്ഗീ നന്ദനാശ്രയഃ ॥ 119 ॥

ഭാവനീയാ ഭ്രാന്തിഹരഃ കാപിലാഭാ മനോഹരഃ ।
ആര്യാദേവീ നീലവര്‍ണാ സായകോ ബലവീര്യദാ ॥ 120 ॥

സുഖദോ മോക്ഷദാതാഽതോ ജനനീ വാഞ്ഛിതപ്രദഃ ।
ചാതിരൂപാ വിരൂപസ്ഥോ വാച്യാ വാച്യവിവര്‍ജിതഃ ॥ 121 ॥

മഹാലിങ്ഗസമുത്പന്നാ കാകഭേരീ നദസ്ഥിതഃ ।
ആത്മാരാമകലാകായഃ സിദ്ധിദാതാ ഗണേശ്വരീ ॥ 122 ॥

കല്‍പദ്രുമഃ കല്‍പലതാ കുലവൃക്ഷഃ കുലദ്രുമാ ।
സുമനാ ശ്രീഗുരുമയീ ഗുരുമന്ത്രപ്രദായകഃ ॥ 123 ॥

അനന്തശയനാഽനന്തോ ജലേശീ ജഹ്നജേശ്വരഃ ।
ഗങ്ഗാ ഗങ്ഗാധരഃ ശ്രീദാ ഭാസ്കരേശോ മഹാബലാ ॥ 124 ॥

ഗുപ്താക്ഷരോ വിധിരതാ വിധാനപുരുഷേശ്വരഃ ।
സിദ്ധകലങ്കാ കുണ്ഡാലീ വാഗ്ദേവഃ പഞ്ചദേവതാ ॥ 125 ॥

അല്‍പാതീതാ മനോഹാരീ ത്രിവിധാ തത്ത്വലോചനാ ।
അമായാപതിര്‍ഭൂഭ്രാന്തിഃ പാഞ്ചജന്യധരോഽഗ്രജാ ॥ 126 ॥

അതിതപ്തഃ കാമതപ്താ മായാമോഹവിവര്‍ജിതഃ ।
ആര്യാ പുത്രീശ്വരഃ സ്ഥാണുഃ കൃശാനുസ്ഥാ ജലാപ്ലുതഃ ॥ 127 ॥

വാരുണീ മദിരാമത്തോ മാംസപ്രേമദിഗംബരാ ।
അന്തരസ്ഥോ ദേഹസിദ്ധാ കാലാനലസുരാദ്രിപഃ ॥ 128 ॥

ആകാശവാഹിനീ ദേവഃ കാകിനീശോ ദിഗംബരീ ।
കാകചഞ്ചുപുടമധുഹരോ ഗഗനമാബ്ധിപാ ॥ 129 ॥

മുദ്രാഹാരീ മഹാമുദ്രാ മീനപോ മീനഭക്ഷിണീ ।
ശാകിനീ ശിവനാഥേശഃ കാകോര്‍ധ്വേശീ സദാശിവഃ ॥ 130 ॥

കമലാ കണ്ഠകമലഃ സ്ഥായുകഃ പ്രേമനായികാ ।
മൃണാലമാലാധാരീ ച മൃണാലമാലാമാലിനീ ॥ 131 ॥

അനാദിനിധനാ താരാ ദുര്‍ഗതാരാ നിരക്ഷരാ ।
സര്‍വാക്ഷരാ സര്‍വവര്‍ണാ സര്‍വമന്ത്രാക്ഷമാലികാ ॥ 132 ॥

ആനന്ദഭൈരവോ നീലകണ്ഠോ ബ്രഹ്മാണ്ഡമണ്ഡിതഃ ।
ശിവോ വിശ്വേശ്വരോഽനന്തഃ സര്‍വാതീതോ നിരഞ്ജനഃ ॥ 133 ॥

ഇതി തേ കഥിതം നാഥ ത്രൈലോക്യസാരമങ്ഗലം ।
ഭുവനമങ്ഗലം നാമ മഹാപാതകനാശനം ॥ 134 ॥

അസ്യ പ്രപഠനേഽപി ച യത്ഫലം ലഭതേ നരഃ ।
തത്സര്‍വം കഥിതും നാലം കോടിവര്‍ഷശതൈരപി ॥ 135 ॥

തഥാപി തവ യത്നേന ഫലം ശൃണു ദയാര്‍ണവ ।
രാജദ്വാരേ നദീതീരേ സങ്ഗ്രാമേ വിജനേഽനലേ ॥ 136 ॥

ശൂന്യാഗാരേ നിര്‍ജനേ വാ ഘോരാന്ധകാരരാത്രികേ ।
ചതുഷ്ടയേ ശ്മശാനേ വാ പഠിത്വാ ഷോഡശേ ദലേ ॥ 137 ॥

രക്താംഭോജൈഃ പൂജയിത്വാ മനസാ കാമചിന്തയന്‍ ।
ഘൃതാക്തൈര്‍ജുഹുയാന്നിത്യം നാമ പ്രത്യേകമുച്ചരന്‍ ॥ 138 ॥

മൂലമന്ത്രേണ പുടിതമാജ്യം വഹ്നൌ സമര്‍പയേത് ।
അന്തരേ സ്വസുഖേ ഹോമഃ സര്‍വസിദ്ധിസുഖപ്രദഃ ॥ 139 ॥

സദ്യോമധുയുതൈര്‍മാംസൈഃ സുസുഖേ മന്ത്രമുച്ചരന്‍ ।
പ്രത്യേകം നാമപുടിതം ഹുത്വാ പുനര്‍മുഖാംബുജേ ॥ 140 ॥

കുണ്ഡലീരസജിഹ്വായാം ജീവന്‍മുക്തോ ഭവേന്നരഃ ।
ധൃത്വാ വാപി പഠിത്വാ വാ സ്തുത്വാ വാ വിധിനാ പ്രഭോ ॥ 141 ॥

മഹാരുദ്രോ ഭവേത്സാക്ഷാന്‍മമ ദേഹാന്വിതോ ഭവേത് ।
യോഗീ ജ്ഞാനീ ഭവേത് സിദ്ധഃ സാരസങ്കേതദര്‍ശകഃ ॥ 142 ॥

അപരാജിതഃ സര്‍വലോകേ കിമന്യത് ഫലസാധനം ।
ധൃത്വാ രാജത്വമാപ്നോതി കണ്ഠേ പൃഥ്വീശ്വരോ ഭവേത് ॥ 143 ॥

ദക്ഷഹസ്തേ തഥാ ധൃത്വാ ധനവാന്‍ ഗുണവാന്‍ ഭവേത് ।
അകാലമൃത്യുഹരണം സര്‍വവ്യാധിനിവാരണം ॥ 144 ॥

ഹുത്വാ രാജേന്ദ്രനാഥശ്ച മഹാവാഗ്മീ സദാഽഭയഃ ।
സര്‍വേഷാം മഥനം കൃത്വാ ഗണേശോ മമ കാര്‍തീകഃ ॥ 145 ॥

ദേവനാമധിപോ ഭൂത്വാ സര്‍വജ്ഞോ ഭവതി പ്രഭോ ।
യഥാ തഥാ മഹായോഗീ ഭ്രമത്യേവ ന സംശയഃ ॥ 146 ॥

പ്രാതഃകാലേ പഠേദ് യസ്തു മസ്തകേ സ്തുതിധാരകഃ ।
ജലസ്തംഭം കരോത്യേവ രസസ്തംഭം തഥൈവ ച ॥ 147 ॥

രാജ്യസ്തംഭം നരസ്തംഭം വീര്യസ്തംഭം തഥൈവ ച
വിദ്യാസ്തംഭം സുഖസ്തംഭം ക്ഷേത്രസ്തംഭം തഥൈവ ച ॥ 148 ॥

രാജസ്തംഭം ധനസ്തംഭം ഗ്രാമസ്തംഭം തഥൈവ ച
മധ്യാഹ്നേ ച പഠേദ് യസ്തു വഹ്നിസ്തംഭം കരോത്യപി ॥ 149 ॥

കാലസ്തംഭം വയഃസ്തംഭം ശ്വാസസ്തംഭം തഥൈവ ച ।
രസസ്തംഭം വായുസ്തംഭം ബാഹുസ്തംഭം കരോത്യപി ॥ 150 ॥

സായാഹ്നേ ച പഠേദ് യസ്തു കണ്ഠോദരേ ച ധാരയന്‍ ।
മന്ത്രസ്തംഭം ശിലാസ്തംഭം ശാസ്ത്രസ്തംഭം കരോത്യപി ॥ 151 ॥

ഹിരണ്യരജതസ്തംഭം വജ്രസ്തംഭം തഥൈവ ച ।
അകാലത്വാദിസംസ്തംഭം വാതസ്തംഭം കരോത്യപി ॥ 152 ॥

പാരദസ്തംഭനം ശില്‍പകല്‍പനാ ജ്ഞാനസ്തംഭനം ।
ആസനസ്തംഭനം വ്യാധിസ്തംഭനം ബന്ധനം രിപോഃ ॥ 153 ॥

ഷട്പദ്മസ്തംഭനം കൃത്വാ യോഗീ ഭവതി നിശ്ചിതം ।
വന്ധ്യാ നാരീ ലഭേത് പുത്രം സുന്ദരം സുമനോഹരം ॥ 154 ॥

ഭ്രഷ്ടോ മനുഷ്യോ രാജേന്ദ്രഃ കിമന്യേ സാധവോ ജനാഃ ।
ശ്രവണാന്‍മകരേ ലഗ്നേ ചിത്രായോഗേ ച പര്‍വണി ॥ 155 ॥

ഹിരണ്യയോഗേ വായവ്യാം ലിഖിത്വാ മാഘമാസകേ ।
വൈശാഖേ രാജയോഗേ വാ രോഹിണ്യാഖ്യാ വിശേഷതഃ ॥ 156 ॥

ശ്രീമദ്ഭുവനമങ്ഗലം നാമ യശോദാതൃ ഭവേദ് ധ്രുവം ।
ജായന്തേ രാജവല്ലഭാ അമരാഃ ഖേചരാ ലിഖനേന ॥ 157 ॥

ധര്‍മാര്‍ഥകാമമോക്ഷം ച പ്രാപ്നുവന്തി ച പാഠകാഃ ।
കീര്‍തിരാത്മദൃഷ്ടിപാതം ലഭതേ നാത്ര സംശയഃ ॥ 158 ॥

॥ ഇതി ശ്രീരുദ്രയാമലേ ഉത്തരതന്ത്രേ ഭൈരവീഭൈരവസംവാദേ
ശാകിനീസദാശിവസ്തവനമങ്ഗലാഷ്ടോത്തരസഹസ്രനാമ സമ്പൂര്‍ണം ॥

Also Read 1000 Names of Shakini Sada Shiva Stavana Mangala:

1000 Names of Shakini SadaShiva Stavana Mangala | Sahasranama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top