Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Adi Varahi | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Kannada

Shri Adi Varahi Sahasranamavali Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಆದಿವಾರಾಹೀಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥
ಉಡ್ಡಾಮರತನ್ತ್ರ್ನ್ತರ್ಗತಮ್
॥ ಶ್ರೀವಾರಾಹೀಧ್ಯಾನಮ್ ॥

ನಮೋಽಸ್ತು ದೇವಿ ವಾರಾಹಿ ಜಯೈಂಕಾರಸ್ವರೂಪಿಣಿ ।
ಜಯ ವಾರಾಹಿ ವಿಶ್ವೇಶಿ ಮುಖ್ಯವಾರಾಹಿ ತೇ ನಮಃ ॥ 1 ॥

ವಾರಾಹಮುಖಿ ವನ್ದೇ ತ್ವಾಂ ಅನ್ಧೇ ಅನ್ಧಿನಿ ತೇ ನಮಃ ।
ಸರ್ವದುರ್ಷ್ಟಪ್ರದುಷ್ಟಾನಾಂ ವಾಕ್ಸ್ತಮ್ಭನಕರೇ ನಮಃ ॥ 2 ॥

ನಮಃ ಸ್ತಮ್ಭಿನಿ ಸ್ತಮ್ಭೇ ತ್ವಾಂ ಜೃಮ್ಭೇ ಜೃಮ್ಭಿಣಿ ತೇ ನಮಃ ।
ರುನ್ಧೇ ರುನ್ಧಿನಿ ವನ್ದೇ ತ್ವಾಂ ನಮೋ ದೇವೇಶಿ ಮೋಹಿನಿ ॥ 3 ॥

ಸ್ವಭಕ್ತಾನಾಂ ಹಿ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಸರ್ವಕಾಮಪ್ರದೇ ನಮಃ ।
ಬಾಹ್ವೋಃ ಸ್ತಮ್ಭಕರೀಂ ವನ್ದೇ ಜಿಹ್ವಾಸ್ತಮ್ಭನಕಾರಿಣೀಮ್ ॥ 4 ॥

ಸ್ತಮ್ಭನಂ ಕುರು ಶತ್ರೂಣಾಂ ಕುರು ಮೇ ಶತ್ರುನಾಶನಮ್ ।
ಶೀಘ್ರಂ ವಶ್ಯಂ ಚ ಕುರು ಮೇ ಯಾಽಗ್ನೌ ವಾಗಾತ್ಮಿಕಾ ಸ್ಥಿತಾ ॥ 5 ॥

ಠಚತುಷ್ಟಯರೂಪೇ ತ್ವಾಂ ಶರಣಂ ಸರ್ವದಾ ಭಜೇ ।
ಹುಮಾತ್ಮಿಕೇ ಫಡ್ರೂಪೇಣ ಜಯ ಆದ್ಯಾನನೇ ಶಿವೇ ॥ 6 ॥

ದೇಹಿ ಮೇ ಸಕಲಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ವಾರಾಹಿ ಜಗದೀಶ್ವರಿ ।
ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 7 ॥

॥ ವಾರಾಹೀ ಗಾಯತ್ರೀ ॥

ವರಾಹಮುಖ್ಯೈ ವಿದ್ಮಹೇ । ದಂಡನಾಥಾಯೈ ಧೀಮಹೀ ।
ತನ್ನೋ ಅರ್ಘ್ರಿ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ॥

॥ ಅಥ ಶ್ರೀಆದಿವಾರಾಹೀಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಅಥ ಧ್ಯಾನಮ್ ।
ವನ್ದೇ ವಾರಾಹವಕ್ತ್ರಾಂ ವರಮಣಿಮಕುಟಾಂ ವಿದ್ರುಮಶ್ರೋತ್ರಭೂಷಾಂ
ಹಾರಾಗ್ರೈವೇಯತುಂಗಸ್ತನಭರನಮಿತಾಂ ಪೀತಕೌಶೇಯವಸ್ತ್ರಾಮ್ ।
ದೇವೀಂ ದಕ್ಷೋರ್ಧ್ವಹಸ್ತೇ ಮುಸಲಮಥಪರಂ ಲಾಂಗಲಂ ವಾ ಕಪಾಲಂ
ವಾಮಾಭ್ಯಾಂ ಧಾರಯನ್ತೀಂ ಕುವಲಯಕಲಿಕಾಂ ಶ್ಯಾಮಲಾಂ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾಮ್ ॥

ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಐಂ ನಮೋ ಭಗವತಿ ವಾರ್ತಾಲಿ ವಾರ್ತಾಲಿ ವಾರಾಹಿ ವಾರಾಹಿ ವರಾಹಮುಖಿ
ವರಾಹಮುಖಿ ಅನ್ಧೇ ಅನ್ಧಿನಿ ನಮಃ ರುನ್ಧೇ ರುನ್ಧಿನಿ ನಮಃ ಜಮ್ಭೇ ಜಮ್ಭಿನಿ ನಮಃ
ಮೋಹೇ ಮೋಹಿನಿ ನಮಃ ಸ್ತಮ್ಭೇ ಸ್ತಮ್ಭಿನಿ ನಮಃ ಸರ್ವದುಷ್ಟಪ್ರದುಷ್ಟಾನಾಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ
ಸರ್ವವಾಕ್ಚಿತ್ತಚಕ್ಷುರ್ಮುಖಗತಿಜಿಹ್ವಾಸ್ತಮ್ಭನಂ ಕುರು ಕುರು ಶೀಘ್ರಂ ವಶ್ಯಂ
ಕುರು ಕುರು । ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಠಃ ಠಃ ಠಃ ಠಃ ಹುಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಮಹಾವಾರಾಹ್ಯಂ ವಾ ಶ್ರೀಪಾದುಕಾಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ನಮಃ ॥

ದೇವ್ಯುವಾಚ —
ಶ್ರೀಕಂಠ ಕರುಣಾಸಿನ್ಧೋ ದೀನಬನ್ಧೋ ಜಗತ್ಪತೇ ।
ಭೂತಿಭೂಷಿತಸರ್ವಾಂಗ ಪರಾತ್ಪರತರ ಪ್ರಭೋ ॥ 1 ॥

ಕೃತಾಂಜಲಿಪುಟಾ ಭೂತ್ವಾ ಪೃಚ್ಛಾಮ್ಯೇಕಂ ದಯಾನಿಧೇ ।
ಆದ್ಯಾ ಯಾ ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪಾ ಯಾ ನಿರ್ವಿಕಾರಾ ನಿರಂಜನಾ ॥ 2 ॥

ಬೋಧಾತೀತಾ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಾ ಕೂಟಸ್ಥಾಽಽನನ್ದವಿಗ್ರಹಾ ।
ಅಗ್ರಾಹ್ಯಾಽತೀನ್ದ್ರಿಯಾ ಶುದ್ಧಾ ನಿರೀಹಾ ಸ್ವಾವಭಾಸಿಕಾ ॥ 3 ॥

ಗುಣಾತೀತಾ ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಾ ಹ್ಯವಾಙ್ಮನಸಗೋಚರಾ ।
ಪ್ರಕೃತಿರ್ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿಸ್ಥಿತಿಸಂಹಾರಕಾರಿಣೀ ॥ 4 ॥

ರಕ್ಷಾರ್ಥೇ ಜಗತಾಂ ದೇವಕಾರ್ಯಾರ್ಥಂ ವಾ ಸುರದ್ವಿಷಾಮ್ ।
ನಾಶಾಯ ಧತ್ತೇ ಸಾ ದೇಹಂ ತತ್ತತ್ಕಾರ್ಯೈಕಸಾಧನಮ್ ॥ 5 ॥

ತತ್ರ ಭೂಧರಣಾರ್ಥಾಯ ಯಜ್ಞವಿಸ್ತಾರಹೇತವೇ ।
ವಿದ್ಯುತ್ಕೇಶಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷಬಲಾಕಾದಿವಧಾಯ ಚ ॥ 6 ॥

ಆವಿರ್ಬಭೂವ ಯಾ ಶಕ್ತಿರ್ಘೋರಾ ಭೂದಾರರೂಪಿಣೀ ।
ವಾರಾಹೀ ವಿಕಟಾಕಾರಾ ದಾನವಾಸುರನಾಶಿನೀ ॥ 7 ॥

ಸದ್ಯಃಸಿದ್ಧಿಕರೀ ದೇವೀ ಧೋರಾ ಘೋರತರಾ ಶಿವಾ ।
ತಸ್ಯಾಃ ಸಹಸ್ರನಾಮಾಖ್ಯಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಮೇ ಸಮುದೀರಯ ॥ 8 ॥

ಕೃಪಾಲೇಶೋಽಸ್ತಿ ಮಯಿ ಚೇದ್ಭಾಗ್ಯಂ ಮೇ ಯದಿ ವಾ ಭವೇತ್ ।
ಅನುಗ್ರಾಹ್ಯಾ ಯದ್ಯಹಂ ಸ್ಯಾಂ ತದಾ ವದ ದಯಾನಿಧೇ ॥ 9 ॥

ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ ।
ಸಾಧು ಸಾಧು ವರಾರೋಹೇ ಧನ್ಯಾ ಬಹುಮತಾಸಿ ಮೇ ।
ಶುಶ್ರೂಷಾದಿಸಮುತ್ಪನ್ನಾ ಭಕ್ತಿಶ್ರದ್ಧಾಸಮನ್ವಿತಾ ತವ ॥ 10 ॥

ಸಹಸ್ರನಾಮ ವಾರಾಹ್ಯಾಃ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿವಿಧಾಯಿ ಚ ।
ತವ ಚೇನ್ನ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಪ್ರಿಯೇ ಕಸ್ಯ ವದಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 11 ॥

ಕಿನ್ತು ಗೋಪ್ಯಂ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ಸಂರಕ್ಷ್ಯಂ ಪ್ರಾಣತೋಽಪಿ ಚ ।
ವಿಶೇಷತಃ ಕಲಿಯುಗೇ ನ ದೇಯಂ ಯಸ್ಯ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ॥

ಸರ್ವೇಽನ್ಯಥಾ ಸಿದ್ಧಿಭಾಜೋ ಭವಿಷ್ಯನ್ತಿ ವರಾನನೇ ॥ 12 ॥

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀವಾರಾಹೀಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ಮಹಾದೇವ ಋಷಿಃ । ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛನ್ದಃ ।
ವಾರಾಹೀ ದೇವತಾ । ಐಂ ಬೀಜಮ್ । ಕ್ರೋಂ ಶಕ್ತಿಃ । ಹುಂ ಕೀಲಕಮ್ ।
ಮಮ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಓಂ ವಾರಾಹೀ ವಾಮನೀ ವಾಮಾ ಬಗಲಾ ವಾಸವೀ ವಸುಃ ।
ವೈದೇಹೀ ವಿರಸೂರ್ಬಾಲಾ ವರದಾ ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲಭಾ ॥ 13 ॥

ವನ್ದಿತಾ ವಸುದಾ ವಶ್ಯಾ ವ್ಯಾತ್ತಾಸ್ಯಾ ವಂಚಿನೀ ಬಲಾ ।
ವಸುನ್ಧರಾ ವೀತಿಹೋತ್ರಾ ವೀತರಾಗಾ ವಿಹಾಯಸೀ ॥ 14 ॥

ಸರ್ವಾ ಖನಿಪ್ರಿಯಾ ಕಾಮ್ಯಾ ಕಮಲಾ ಕಾಂಚನೀ ರಮಾ ।
ಧೂಮ್ರಾ ಕಪಾಲಿನೀ ವಾಮಾ ಕುರುಕುಲ್ಲಾ ಕಲಾವತೀ ॥ 15 ॥

ಯಾಮ್ಯಾಽಗ್ನೇಯೀ ಧರಾ ಧನ್ಯಾ ಧರ್ಮಿಣೀ ಧ್ಯಾನಿನೀ ಧ್ರುವಾ ।
ಧೃತಿರ್ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಜಯಾ ತುಷ್ಟಿಃ ಶಕ್ತಿರ್ಮೇಧಾ ತಪಸ್ವಿನೀ ॥ 16 ॥

ವೇಧಾ ಜಯಾ ಕೃತಿಃ ಕಾನ್ತಿಃ ಸ್ವಾಹಾ ಶಾನ್ತಿರ್ದಮಾ ರತಿಃ ।
ಲಜ್ಜಾ ಮತಿಃ ಸ್ಮೃತಿರ್ನಿದ್ರಾ ತನ್ದ್ರಾ ಗೌರೀ ಶಿವಾ ಸ್ವಧಾ ॥ 17 ॥

ಚಂಡೀ ದುರ್ಗಾಽಭಯಾ ಭೀಮಾ ಭಾಷಾ ಭಾಮಾ ಭಯಾನಕಾ ।
ಭೂದಾರಾ ಭಯಾಪಹಾ ಭೀರುರ್ಭೈರವೀ ಭಂಗರಾ ಭಟೀ ॥ 18 ॥

ಘುರ್ಘುರಾ ಘೋಷಣಾ ಘೋರಾ ಘೋಷಿಣೀ ಘೋಣಸಂಯುತಾ ।
ಘನಾಧನಾ ಘರ್ಘರಾ ಚ ಘೋಣಯುಕ್ತಾಽಘನಾಶಿನೀ ॥ 19 ॥

ಪೂರ್ವಾಗ್ನೇಯೀ ಪಾತು ಯಾಮ್ಯಾ ವಾಯವ್ಯುತ್ತರವಾರುಣೀ ।
ಐಶಾನ್ಯೂರ್ಧ್ವಾಧಃಸ್ಥಿತಾ ಚ ಪೃಷ್ಟಾ ದಕ್ಷಾಗ್ರವಾಮಗಾ ॥ 20 ॥

ಹೃನ್ನಾಭಿಬ್ರಹ್ಮರನ್ಧ್ರಾರ್ಕಸ್ವರ್ಗಪಾತಾಲಭೂಮಿಗಾ ।
ಐಂ ಶ್ರೀಃ ಹ್ರೀಃ ಕ್ಲೀಂ ತೀರ್ಥಗತಿಃ ಪ್ರೀತಿರ್ಧೀರ್ಗೀಃ ಕಲಾಽವ್ಯಯಾ ॥ 21 ॥

ಋಗ್ಯಜುಃ ಸಾಮರೂಪಾ ಚ ಪರಾ ಯಾತ್ರಿಣ್ಯುದುಮ್ಬರಾ ।
ಗದಾಸಿಶಕ್ತಿಚಾಪೇಷುಶೂಲಚಕ್ರಕ್ರಷ್ಟಿಧಾರಿಣೀ ॥ 22 ॥

ಜರತೀ ಯುವತೀ ಬಾಲಾ ಚತುರಂಗಬಲೋತ್ಕಟಾ ।
ಸತ್ಯಾಕ್ಷರಾ ಚಾಧಿಭೇತ್ರೀ ಧಾತ್ರೀ ಪಾತ್ರೀ ಪರಾ ಪಟುಃ ॥ 23 ॥

ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಾ ಕಮ್ಪಿನೀ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ದೂರಧರ್ಶಾ ಧುರನ್ಧರಾ ।
ಮಾಲಿನೀ ಮಾನಿನೀ ಮಾತಾ ಮಾನನೀಯಾ ಮನಸ್ವಿನೀ ॥ 24 ॥

ಮಹೋತ್ಕಟಾ ಮನ್ಯುಕರೀ ಮನುರೂಪಾ ಮನೋಜವಾ ।
ಮೇದಸ್ವಿನೀ ಮದ್ಯರತಾ ಮಧುಪಾ ಮಂಗಲಾಽಮರಾ ॥ 25 ॥

ಮಾಯಾ ಮಾತಾಽಽಮಯಹರೀ ಮೃಡಾನೀ ಮಹಿಲಾ ಮೃತಿಃ ।
ಮಹಾದೇವೀ ಮೋಹಹರೀ ಮಂಜುರ್ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಽಮಲಾ ॥ 26 ॥

ಮಾಂಸಲಾ ಮಾನವಾ ಮೂಲಾ ಮಹಾರಾತ್ರಿಮಹಾಲಸಾ ।
ಮೃಗಾಂಕಾ ಮೀನಕಾರೀ ಸ್ಯಾನ್ಮಹಿಷಘ್ನೀ ಮದನ್ತಿಕಾ ॥ 27 ॥

ಮೂರ್ಚ್ಛಾಮೋಹಮೃಷಾಮೋಘಾಮದಮೃತ್ಯುಮಲಾಪಹಾ ।
ಸಿಂಹರ್ಕ್ಷಮಹಿಷವ್ಯಾಘ್ರಮೃಗಕ್ರೋಡಾನನಾ ಧುನೀ ॥ 28 ॥

ಧರಿಣೀ ಧಾರಿಣೀ ಧೇನುರ್ಧರಿತ್ರೀ ಧಾವನೀ ಧವಾ ।
ಧರ್ಮಧ್ವನಾ ಧ್ಯಾನಪರಾ ಧನಧಾನ್ಯಧರಾಪ್ರದಾ ॥ 29 ॥

ಪಾಪದೋಷರಿಪುವ್ಯಾಧಿನಾಶಿನೀ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಿನೀ ।
ಕಲಾಕಾಷ್ಠಾತ್ರಪಾಪಕ್ಷಾಽಹಸ್ತ್ರುಟಿಶ್ವಾಸರೂಪಿಣೀ ॥ 30 ॥

ಸಮೃದ್ಧಾ ಸುಭುಜಾ ರೌದ್ರೀ ರಾಧಾ ರಾಕಾ ರಮಾಽರಣಿಃ ।
ರಾಮಾ ರತಿಃ ಪ್ರಿಯಾ ರುಷ್ಟಾ ರಕ್ಷಿಣೀ ರವಿಮಧ್ಯಗಾ ॥ 31 ॥

ರಜನೀ ರಮಣೀ ರೇವಾ ರಂಕಿನೀ ರಂಜಿನೀ ರಮಾ ।
ರೋಷಾ ರೋಷವತೀ ರೂಕ್ಷಾ ಕರಿರಾಜ್ಯಪ್ರದಾ ರತಾ ॥ 32 ॥

ರೂಕ್ಷಾ ರೂಪವತೀ ರಾಸ್ಯಾ ರುದ್ರಾಣೀ ರಣಪಂಡಿತಾ ।
ಗಂಗಾ ಚ ಯಮುನಾ ಚೈವ ಸರಸ್ವತಿಸ್ವಸೂರ್ಮಧುಃ ॥ 33 ॥

ಗಂಡಕೀ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಚ ಕಾವೇರೀ ಕೌಶಿಕೀ ಪಟುಃ ।
ಖಟ್ವೋರಗವತೀ ಚಾರಾ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾ ಪ್ರತರ್ದನಾ ॥ 34 ॥

ಸರ್ವಜ್ಞಾ ಶಾಂಕರೀ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ಜಟಾಧಾರಿಣ್ಯಯೋರದಾ ।
ಯಾವನೀ ಸೌರಭೀ ಕುಬ್ಜಾ ವಕ್ರತುಂಡಾ ವಧೋದ್ಯತಾ ॥ 35 ॥

ಚನ್ದ್ರಾಪೀಡಾ ವೇದವೇದ್ಯಾ ಶಂಖಿನೀ ನೀಲ್ಲಓಹಿತಾ ।
ಧ್ಯಾನಾತೀತಾಽಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯಾ ಮೃತ್ಯುರೂಪಾ ತ್ರಿವರ್ಗದಾ ॥ 36 ॥

ಅರೂಪಾ ಬಹುರೂಪಾ ಚ ನಾನಾರೂಪಾ ನತಾನನಾ ।
ವೃಷಾಕಪಿರ್ವೃಷಾರೂಢಾ ವೃಷೇಶೀ ವೃಷವಾಹನಾ ॥ 37 ॥

ವೃಷಪ್ರಿಯಾ ವೃಷಾವರ್ತಾ ವೃಷಪರ್ವಾ ವೃಷಾಕೃತಿಃ ।
ಕೋದಂಡಿನೀ ನಾಗಚೂಡಾ ಚಕ್ಷುಷ್ಯಾ ಪರಮಾರ್ಥಿಕಾ ॥ 38 ॥

ದುರ್ವಾಸಾ ದುರ್ಗ್ರಹಾ ದೇವೀ ಸುರಾವಾಸಾ ದುರಾರಿಹಾ ।
ದುರ್ಗಾ ರಾಧಾ ದುರ್ಗಹನ್ತ್ರೀ ದುರಾರಾಧ್ಯಾ ದವೀಯಸೀ ॥ 39 ॥

ದುರಾವಾಸಾ ದುಃಪ್ರಹಸ್ತಾ ದುಃಪ್ರಕಮ್ಪಾ ದುರುಹಿಣೀ ।
ಸುವೇಣೀ ಶ್ರಮಣೀ ಶ್ಯಾಮಾ ಮೃಗವ್ಯಾಧಾಽರ್ಕತಾಪಿನೀ ॥ 40 ॥

ದುರ್ಗಾ ತಾರ್ಕ್ಷೀ ಪಾಶುಪತೀ ಕೌಣಪೀ ಕುಣಪಾಶನಾ ।
ಕಪರ್ದಿನೀ ಕಾಮಕಾಮಾ ಕಮನೀಯಾ ಕಲೋಜ್ವಲಾ ॥ 41 ॥

ಕಾಸಾವಹೃತ್ಕಾರಕಾನೀ ಕಮ್ಬುಕಂಠೀ ಕೃತಾಗಮಾ ।
ಕರ್ಕಶಾ ಕಾರಣಾ ಕಾನ್ತಾ ಕಲ್ಪಾಽಕಲ್ಪಾ ಕಟಂಕಟಾ ॥ 42 ॥

ಶ್ಮಶಾನನಿಲಯಾ ಭಿನ್ನೀ ಗಜಾರುಢಾ ಗಜಾಪಹಾ ।
ತತ್ಪ್ರಿಯಾ ತತ್ಪರಾ ರಾಯಾ ಸ್ವರ್ಭಾನುಃ ಕಾಲವಂಚಿನೀ ॥ 43 ॥

ಶಾಖಾ ವಿಶಾಖಾ ಗೋಶಾಖಾ ಸುಶಾಖಾ ಶೇಷಶಾಖಿನೀ ।
ವ್ಯಂಗಾ ಸುಭಾಂಗಾ ವಾಮಾಂಗಾ ನೀಲಾಂಗಾಽನಂಗರೂಪಿಣೀ ॥ 44 ॥

ಸಾಂಗೋಪಾಂಗಾ ಚ ಶಾರಂಗಾ ಶುಭಾಂಗಾ ರಂಗರೂಪಿಣೀ ।
ಭದ್ರಾ ಸುಭದ್ರಾ ಭದ್ರಾಕ್ಷೀ ಸಿಂಹಿಕಾ ವಿನತಾಽದಿತಿಃ ॥ 45 ॥

ಹೃದ್ಯಾ ವದ್ಯಾ ಸುಪದ್ಯಾ ಚ ಗದ್ಯಪದ್ಯಪ್ರಿಯಾ ಪ್ರಸೂಃ ।
ಚರ್ಚಿಕಾ ಭೋಗವತ್ಯಮ್ಬಾ ಸಾರಸೀ ಶಬರೀ ನಟೀ ॥ 46 ॥

ಯೋಗಿನೀ ಪುಷ್ಕಲಾಽನನ್ತಾ ಪರಾ ಸಾಂಖ್ಯಾ ಶಚೀ ಸತೀ ।
ನಿಮ್ನಗಾ ನಿಮ್ನನಾಭಿಶ್ಚ ಸಹಿಷ್ಣುರ್ಜಾಗೃತೀ ಲಿಪಿಃ ॥ 47 ॥

ದಮಯನ್ತೀ ದಮೀ ದಂಡೋದ್ದಂಡಿನೀ ದಾರದಾಯಿಕಾ ।
ದೀಪಿನೀ ಧಾವಿನೀ ಧಾತ್ರೀ ದಕ್ಷಕನ್ಯಾ ದರಿದ್ರತೀ ॥ 48 ॥

ದಾಹಿನೀ ದ್ರವಿಣೀ ದರ್ವೀ ದಂಡಿನೀ ದಂಡನಾಯಿಕಾ ।
ದಾನಪ್ರಿಯಾ ದೋಷಹನ್ತ್ರೀ ದುಃಖದಾರಿದ್ರ್ಯನಾಶಿನೀ ॥ 49 ॥

ದೋಷದಾ ದೋಷಕೃದ್ದೋಗ್ಧ್ರೀ ದೋಹದಾ ದೇವಿಕಾಽದನಾ ।
ದರ್ವೀಕರೀ ದುರ್ವಲಿತಾ ದುರ್ಯುಗಾಽದ್ವಯವಾದಿನೀ ॥ 50 ॥

ಚರಾಚರಾಽನನ್ತವೃಷ್ಟಿರುನ್ಮತ್ತಾ ಕಮಲಾಲಸಾ ।
ತಾರಿಣೀ ತಾರಕಾನ್ತಾರಾ ಪರಾತ್ಮಾ ಕುಬ್ಜಲೋಚನಾ ॥ 51 ॥

ಇನ್ದುರ್ಹಿರಣ್ಯಕವಚಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ವ್ಯವಸಾಯಿಕಾ ।
ಈಶನನ್ದಾ ನದೀ ನಾಗೀ ಯಕ್ಷಿಣೀ ಸರ್ಪಿಣೀ ವರೀ ॥ 52 ॥

ಸುಧಾ ಸುರಾ ವಿಶ್ವಸಹಾ ಸುವರ್ಣಾಂಗದಧಾರಿಣೀ ।
ಜನನೀ ಪ್ರೀತಿಪಾಕೇರುಃ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞೀ ಸಂವಿದುತ್ತಮಾ ॥ 53 ॥

ಅಮೇಯಾಽರಿಷ್ಟದಮನೀ ಪಿಂಗಲಾ ಲಿಂಗಧಾರಿಣೀ ।
ಚಾಮುಂಡಾ ಪ್ಲಾವಿನೀ ಹಾಲಾ ಬೃಹಜ್ಜ್ಯೋತಿರುರುಕ್ರಮಾ ॥ 54 ॥

ಸುಪ್ರತೀಕಾ ಚ ಸುಗ್ರೀವಾ ಹವ್ಯವಾಹಾ ಪ್ರಲಾಪಿನೀ ।
ನಭಸ್ಯಾ ಮಾಧವೀ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ಶಿಶಿರಾ ಜ್ವಾಲಿನೀ ರುಚಿಃ ॥ 55 ॥

ಶುಕ್ಲಾ ಶುಕ್ರಾ ಶುಚಾ ಶೋಕಾ ಶುಕೀ ಭೇಕೀ ಪಿಕೀ ಭಕೀ ।
ಪೃಷದಶ್ವಾ ನಭೋಯೋನೀ ಸುಪ್ರತೀಕಾ ವಿಭಾವರೀ ॥ 56 ॥

ಗರ್ವಿತಾ ಗುರ್ವಿಣೀ ಗಣ್ಯಾ ಗುರುರ್ಗುರುತರೀ ಗಯಾ ।
ಗನ್ಧರ್ವೀ ಗಣಿಕಾ ಗುನ್ದ್ರಾ ಗಾರುಡೀ ಗೋಪಿಕಾಽಗ್ರಗಾ ॥ 57 ॥

ಗಣೇಶೀ ಗಾಮಿನೀ ಗನ್ತ್ರೀ ಗೋಪತಿರ್ಗನ್ಧಿನೀ ಗವೀ ।
ಗರ್ಜಿತಾ ಗಾನನೀ ಗೋನಾ ಗೋರಕ್ಷಾ ಗೋವಿದಾಂ ಗತಿಃ ॥ 58 ॥

ಗ್ರಾಥಿಕೀ ಗ್ರಥಿಕೃದ್ಗೋಷ್ಠೀ ಗರ್ಭರೂಪಾ ಗುಣೈಷಿಣೀ ।
ಪಾರಸ್ಕರೀ ಪಾಂಚನದಾ ಬಹುರೂಪಾ ವಿರೂಪಿಕಾ ॥ 59 ॥

ಊಹಾ ವ್ಯೂಹಾ ದುರೂಹಾ ಚ ಸಮ್ಮೋಹಾ ಮೋಹಹಾರಿಣೀ ।
ಯಜ್ಞವಿಗ್ರಹಿಣೀ ಯಜ್ಞಾ ಯಾಯಜೂಕಾ ಯಶಸ್ವಿನೀ ॥ 60 ॥

ಅಗ್ನಿಷ್ಠೋಮೋಽತ್ಯಗ್ನಿಷ್ಟೋಮೋ ವಾಜಪೇಯಶ್ಚ ಷೋಡಶೀ ।
ಪುಂಡರೀಕೋಽಶ್ವಮೇಧಶ್ಚ ರಾಜಸೂಯಶ್ಚ ನಾಭಸಃ ॥ 61 ॥

ಸ್ವಿಷ್ಟಕೃದ್ಬಹುಸೌವರ್ಣೋ ಗೋಸವಶ್ಚ ಮಹಾವ್ರತಃ ।
ವಿಶ್ವಜಿದ್ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞಶ್ಚ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯಃ ಶಿಲಾಯವಃ ॥ 62 ॥

ಅಶ್ವಕ್ರಾನ್ತೋ ರಥಕ್ರಾನ್ತೋ ವಿಷ್ಣುಕ್ರಾನ್ತೋ ವಿಭಾವಸುಃ ।
ಸೂರ್ಯಕ್ರಾನ್ತೋ ಗಜಕ್ರಾನ್ತೋ ಬಲಿಭಿನ್ನಾಗಯಜ್ಞಕಃ ॥ 63 ॥

ಸಾವಿತ್ರೀ ಚಾರ್ಧಸಾವಿತ್ರೀ ಸರ್ವತೋಭದ್ರವಾರುಣಃ ।
ಆದಿತ್ಯಾಮಯಗೋದೋಹಗವಾಮಯಮೃಗಾಮಯಾಃ ॥ 64 ॥

ಸರ್ಪಮಯಃ ಕಾಲಪಿಂಜಃ ಕೌಂಡಿನ್ಯೋಪನಕಾಹಲಃ ।
ಅಗ್ನಿವಿದ್ದ್ವಾದಶಾಹಃ ಸ್ವೋಪಾಂಶುಃ ಸೋಮದೋಹನಃ ॥ 65 ॥

ಅಶ್ವಪ್ರತಿಗ್ರಹೋ ಬರ್ಹಿರಥೋಽಭ್ಯುದಯ ಋದ್ಧಿರಾಟ್ ।
ಸರ್ವಸ್ವದಕ್ಷಿಣೋ ದೀಕ್ಷಾ ಸೋಮಾಖ್ಯಾ ಸಮಿದಾಹ್ವಯಃ ॥ 66 ॥

ಕಠಾಯನಶ್ಚ ಗೋದೋಹಃ ಸ್ವಾಹಾಕಾರಸ್ತನೂನಪಾತ್ ।
ದಂಡಾಪುರುಷಮೇಧಶ್ಚ ಶ್ಯೇನೋ ವಜ್ರ ಇಷುರ್ಯಮಃ ॥ 67 ॥

ಅಂಗಿರಾ ಕಂಗಭೇರುಂಡಾ ಚಾನ್ದ್ರಾಯಣಪರಾಯಣಾ ।
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮಃ ಕುತೋ ದರ್ಶೋ ನನ್ದ್ಯಾಖ್ಯಃ ಪೌರ್ಣಮಾಸಿಕಃ ॥ 68 ॥

ಗಜಪ್ರತಿಗ್ರಹೋ ರಾತ್ರಿಃ ಸೌರಭಃ ಶಾಂಕಲಾಯನಃ ।
ಸೌಭಾಗ್ಯಕೃಚ್ಚ ಕಾರೀಷೋ ವೈತಲಾಯನರಾಮಠೀ ॥ 69 ॥

ಶೋಚಿಷ್ಕಾರೀ ನಾಚಿಕೇತಃ ಶಾನ್ತಿಕೃತ್ಪುಷ್ಟಿಕೃತ್ತಥಾ ।
ವೈನತೇಯೋಚ್ಚಾಟನೌ ಚ ವಶೀಕರಣಮಾರಣೇ ॥ 70 ॥

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮೋಹನೋ ವೀರಃ ಕನ್ದರ್ಪಬಲಶಾತನಃ ।
ಶಂಖಚೂಡೋ ಗಜಾಚ್ಛಾಯೋ ರೌದ್ರಾಖ್ಯೋ ವಿಷ್ಣುವಿಕ್ರಮಃ ॥ 71 ॥

ಭೈರವಃ ಕವಹಾಖ್ಯಶ್ಚಾವಭೃಥೋಽಷ್ಟಾಕಪಾಲಕಃ ।
ಶ್ರೌಷಟ್ ವೌಷಟ್ ವಷಟ್ಕಾರಃ ಪಾಕಸಂಸ್ಥಾ ಪರಿಶ್ರುತೀ ॥ 72 ॥

ಚಯನೋ ನರಮೇಧಶ್ಚ ಕಾರೀರೀ ರತ್ನದಾನಿಕಾ ।
ಸೌತ್ರಾಮಣೀ ಚ ಭಾರುನ್ದಾ ಬಾರ್ಹಸ್ಪತ್ಯೋ ಬಲಂಗಮಃ ॥ 73 ॥

ಪ್ರಚೇತಾಃ ಸರ್ವಸತ್ರಶ್ಚ ಗಜಮೇಧಃ ಕರಮ್ಭಕಃ ।
ಹವಿಃಸಂಸ್ಥಾ ಸೋಮಸಂಸ್ಥಾ ಪಾಕಸಂಸ್ಥಾ ಗರುತ್ಮತೀ ॥ 74 ॥

ಸತ್ಯಸೂರ್ಯಶ್ಚಮಸಃ ಸ್ರುಕ್ಸ್ರುವೋಲೂಖಲಮೇಕ್ಷಣೀ ।
ಚಪಲೋ ಮನ್ಥಿನೀ ಮೇಢೀ ಯೂಪಃ ಪ್ರಾಗ್ವಂಶಕುಂಜಿಕಾ ॥ 75 ॥

ರಶ್ಮಿರಶುಶ್ಚ ದೋಭ್ಯಶ್ಚ ವಾರುಣೋದಃ ಪವಿಃ ಕುಥಾ ।
ಆಪ್ತೋರ್ಯಾಮೋ ದ್ರೋಣಕಲಶೋ ಮೈತ್ರಾವರುಣ ಆಶ್ವಿನಃ ॥ 76 ॥

ಪಾತ್ನೀವತಶ್ಚ ಮನ್ಥೀ ಚ ಹಾರಿಯೋಜನ ಏವ ಚ ।
ಪ್ರತಿಪ್ರಸ್ಥಾನಶುಕ್ರೌ ಚ ಸಾಮಿಧೇನೀ ಸಮಿತ್ಸಮಾ ॥ 77 ॥

ಹೋತಾಽಧ್ವರ್ಯುಸ್ತಥೋದ್ಘಾತಾ ನೇತಾ ತ್ವಷ್ಟಾ ಚ ಯೋತ್ರಿಕಾ ।
ಆಗ್ನೀಧ್ರೋಽಚ್ಛವಗಾಷ್ಟಾವಗ್ರಾವಸ್ತುತ್ಪ್ರತರ್ದಕಃ ॥ 78 ॥

ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಶ್ಚ ಮೈತ್ರಾವರುಣವಾರುಣೌ ।
ಪ್ರಸ್ತೋತಾ ಪ್ರತಿಪ್ರಸ್ಥಾತಾ ಯಜಮಾನಾ ಧ್ರುವಂತ್ರಿಕಾ ॥ 79 ॥

ಆಮಿಕ್ಷಾಮೀಷದಾಜ್ಯಂ ಚ ಹವ್ಯಂ ಕವ್ಯಂ ಚರುಃ ಪಯಃ ।
ಜುಹೂದ್ಧುಣೋಭೃತ್ ಬ್ರಹ್ಮಾ ತ್ರಯೀ ತ್ರೇತಾ ತರಶ್ವಿನೀ ॥ 80 ॥

ಪುರೋಡಾಶಃ ಪಶುಕರ್ಷಃ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀ ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞಿನೀ ।
ಅಗ್ನಿಜಿಹ್ವಾ ದರ್ಭರೋಮಾ ಬ್ರಹ್ಮಶೀರ್ಷಾ ಮಹೋದರೀ ॥ 81 ॥

ಅಮೃತಪ್ರಾಶಿಕಾ ನಾರಾಯಣೀ ನಗ್ನಾ ದಿಗಮ್ಬರಾ ।
ಓಂಕಾರಿಣೀ ಚತುರ್ವೇದರೂಪಾ ಶ್ರುತಿರನುಲ್ವಣಾ ॥ 82 ॥

ಅಷ್ಟಾದಶಭುಜಾ ರಮ್ಭಾ ಸತ್ಯಾ ಗಗನಚಾರಿಣೀ ।
ಭೀಮವಕ್ತ್ರಾ ಮಹಾವಕ್ತ್ರಾ ಕೀರ್ತಿರಾಕೃಷ್ಣಪಿಂಗಲಾ ॥ 83 ॥

ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ದ್ಧಾ ಮಹಾಮೂರ್ದ್ಧಾ ಘೋರಮೂರ್ದ್ಧಾ ಭಯಾನನಾ ।
ಘೋರಾನನಾ ಘೋರಜಿಹ್ವಾ ಘೋರರಾವಾ ಮಹಾವ್ರತಾ ॥ 84 ॥

ದೀಪ್ತಾಸ್ಯಾ ದೀಪ್ತನೇತ್ರಾ ಚಂಡಪ್ರಹರಣಾ ಜಟೀ ।
ಸುರಭೀ ಸೌನಭೀ ವೀಚೀ ಛಾಯಾ ಸನ್ಧ್ಯಾ ಚ ಮಾಂಸಲಾ ॥ 85 ॥

ಕೃಷ್ಣಾ ಕೃಷ್ಣಾಮ್ಬರಾ ಕೃಷ್ಣಶಾರ್ಂಗಿಣೀ ಕೃಷ್ಣವಲ್ಲಭಾ ।
ತ್ರಾಸಿನೀ ಮೋಹಿನೀ ದ್ವೇಷ್ಯಾ ಮೃತ್ಯುರೂಪಾ ಭಯಾವಹಾ ॥ 86 ॥

ಭೀಷಣಾ ದಾನವೇನ್ದ್ರಘ್ನೀ ಕಲ್ಪಕರ್ತ್ರೀ ಕ್ಷಯಂಕರೀ ।
ಅಭಯಾ ಪೃಥಿವೀ ಸಾಧ್ವೀ ಕೇಶಿನೀ ವ್ಯಾಧಿಜನ್ಮಹಾ ॥ 87 ॥

ಅಕ್ಷೋಭ್ಯಾ ಹ್ಲಾದಿನೀ ಕನ್ಯಾ ಪವಿತ್ರಾ ರೋಪಿಣೀ ಶುಭಾ ।
ಕನ್ಯಾದೇವೀ ಸುರಾದೇವೀ ಭೀಮಾದೇವೀ ಮದನ್ತಿಕಾ ॥ 88 ॥

ಶಾಕಮ್ಬರೀ ಮಹಾಶ್ವೇತಾ ಧೂಮ್ರಾ ಧೂಮ್ರೇಶ್ವರೀಶ್ವರೀ ।
ವೀರಭದ್ರಾ ಮಹಾಭದ್ರಾ ಮಹಾದೇವೀ ಮಹಾಸುರೀ ॥ 89 ॥

ಶ್ಮಶಾನವಾಸಿನೀ ದೀಪ್ತಾ ಚಿತಿಸಂಸ್ಥಾ ಚಿತಿಪ್ರಿಯಾ ।
ಕಪಾಲಹಸ್ತಾ ಖಟ್ವಾಂಗೀ ಖಡ್ಗಿನೀ ಶೂಲಿನೀ ಹಲೀ ॥ 90 ॥

ಕಾನ್ತಾರಿಣೀ ಮಹಾಯೋಗೀ ಯೋಗಮಾರ್ಗಾ ಯುಗಗ್ರಹಾ ।
ಧೂಮ್ರಕೇತುರ್ಮಹಾಸ್ಯಾಯುರ್ಯುಗಾನಾಂ ಪರಿವರ್ತಿನೀ ॥ 91 ॥

ಅಂಗಾರಿಣ್ಯಂಕುಶಕರಾ ಘಂಟಾವರ್ಣಾ ಚ ಚಕ್ರಿಣೀ ।
ವೇತಾಲೀ ಬ್ರಹ್ಮವೇತಾಲೀ ಮಹಾವೇತಾಲಿಕಾ ತಥಾ ॥ 92 ॥

ವಿದ್ಯಾರಾಜ್ಞೀ ಮೋಹರಾಜ್ಞೀ ಮಹಾರಾಜ್ಞೀ ಮಹೋದರೀ ।
ಭೂತಂ ಭವ್ಯಂ ಭವಿಷ್ಯಂ ಚ ಸಾಂಖ್ಯಂ ಯೋಗಸ್ತತೋ ದಮಃ ॥ 93 ॥

ಅಧ್ಯಾತ್ಮಂ ಚಾಧಿದೈವಂ ಚಾಧಿಭೂತಾಂಶ ಏವ ಚ ।
ಘಂಟಾರವಾ ವಿರೂಪಾಕ್ಷೀ ಶಿಖಿಚಿಚ್ಛ್ರೀಚಯಪ್ರಿಯಾ ॥ 94 ॥

ಖಡ್ಗಶೂಲಗದಾಹಸ್ತಾ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನೀ ।
ಮಾತಂಗೀ ಮತ್ತಮಾತಂಗೀ ಕೌಶಿಕೀ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನೀ ॥ 95 ॥

ಉಗ್ರತೇಜಾ ಸಿದ್ಧಸೇನಾ ಜೃಮ್ಭಿಣೀ ಮೋಹಿನೀ ತಥಾ ।
ಜಯಾ ಚ ವಿಜಯಾ ಚೈವ ವಿನತಾ ಕದ್ರುರೇವ ಚ ॥ 96 ॥

ಧಾತ್ರೀ ವಿಧಾತ್ರೀ ವಿಕ್ರಾನ್ತಾ ಧ್ವಸ್ತಾ ಮೂರ್ಚ್ಛಾ ಚ ಮೂರ್ಚ್ಛನೀ ।
ದಮನೀ ದಾಮಿನೀ ದಮ್ಯಾ ಛೇದಿನೀ ತಾಪಿನೀ ತಪೀ ॥ 97 ॥

ಬನ್ಧಿನೀ ಬಾಧಿನೀ ಬನ್ಧ್ಯಾ ಬೋಧಾತೀತಾ ಬುಧಪ್ರಿಯಾ ।
ಹರಿಣೀ ಹಾರಿಣೀ ಹನ್ತ್ರೀ ಧರಿಣೀ ಧಾರಿಣೀ ಧರಾ ॥ 98 ॥

ವಿಸಾಧಿನೀ ಸಾಧಿನೀ ಚ ಸನ್ಧ್ಯಾ ಸಂಗೋಪನೀ ಪ್ರಿಯಾ ।
ರೇವತೀ ಕಾಲಕರ್ಣೀ ಚ ಸಿದ್ಧಿಲಕ್ಷ್ಮೀರರುನ್ಧತೀ ॥ 99 ॥

ಧರ್ಮಪ್ರಿಯಾ ಧರ್ಮರತಿಃ ಧರ್ಮಿಷ್ಠಾ ಧರ್ಮಚಾರಿಣೀ ।
ವ್ಯುಷ್ಟಿಃ ಖ್ಯಾತಿಃ ಸಿನೀವಾಲೀ ಕುಹೂಃ ಋತುಮತೀ ಮೃತಿಃ ॥ 100 ॥

ತವಾಷ್ಟ್ರೀ ವೈರೋಚನೀ ಮೈತ್ರೀ ನೀರಜಾ ಕೈಟಭೇಶ್ವರೀ ।
ಭ್ರಮಣೀ ಭ್ರಾಮಣೀ ಭ್ರಾಮಾ ಭ್ರಮರೀ ಭ್ರಾಮರೀ ಭ್ರಮಾ ॥ 101 ॥

ನಿಷ್ಕಲಾ ಕಲಹಾ ನೀತಾ ಕೌಲಾಕಾರಾ ಕಲೇಬರಾ ।
ವಿದ್ಯುಜ್ಜಿಹ್ವಾ ವರ್ಷಿಣೀ ಚ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನಿಪಾತಿನೀ ॥ 102 ॥

ಜಿತಕಾಮಾ ಕಾಮೃಗಯಾ ಕೋಲಾ ಕಲ್ಪಾಂಗಿನೀ ಕಲಾ ।
ಪ್ರಧಾನಾ ತಾರಕಾ ತಾರಾ ಹಿತಾತ್ಮಾ ಹಿತಭೇದಿನೀ ॥ 103 ॥

ದುರಕ್ಷರಾ ಪರಮ್ಬ್ರಹ್ಮ ಮಹಾತಾನಾ ಮಹಾಹವಾ ।
ವಾರುಣೀ ವ್ಯರುಣೀ ವಾಣೀ ವೀಣಾ ವೇಣೀ ವಿಹಂಗಮಾ ॥ 104 ॥

ಮೋದಪ್ರಿಯಾ ಮೋದಕಿನೀ ಪ್ಲವನೀ ಪ್ಲಾವಿನೀ ಪ್ಲುತಿಃ ।
ಅಜರಾ ಲೋಹಿತಾ ಲಾಕ್ಷಾ ಪ್ರತಪ್ತಾ ವಿಶ್ವಭೋಜಿನೀ ॥ 105 ॥

ಮನೋ ಬುದ್ಧಿರಹಂಕಾರಃ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಾ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಿಕಾ ।
ಚತುರ್ವೇದಾ ಚತುರ್ಭಾರಾ ಚತುರನ್ತಾ ಚರುಪ್ರಿಯಾ ॥ 106 ॥

ಚರ್ವಿಣೀ ಚೋರಿಣೀ ಚಾರೀ ಚಾಂಕರೀ ಚರ್ಮಭೇಭೈರವೀ ।
ನಿರ್ಲೇಪಾ ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಾ ಚ ಪ್ರಶಾನ್ತಾ ನಿತ್ಯವಿಗ್ರಹಾ ॥ 107 ॥

ಸ್ತವ್ಯಾ ಸ್ತವಪ್ರಿಯಾ ವ್ಯಾಲಾ ಗುರುರಾಶ್ರಿತವತ್ಸಲಾ ।
ನಿಷ್ಕಲಂಕಾ ನಿರಾಲಮ್ಬಾ ನಿರ್ದ್ವನ್ದ್ವಾ ನಿಷ್ಪರಿಗ್ರಹಾ ॥ 108 ॥

ನಿರ್ಗುಣಾ ನಿರ್ಮಲಾ ನಿತ್ಯಾ ನಿರೀಹಾ ನಿರಘಾ ನವಾ ।
ನಿರಿನ್ದ್ರಿಯಾ ನಿರಾಭಾಸಾ ನಿರ್ಮೋಹಾ ನೀತಿನಾಯಿಕಾ ॥ 109 ॥

ನಿರಿನ್ಧನಾ ನಿಷ್ಕಲಾ ಚ ಲೀಲಾಕಾರಾ ನಿರಾಮಯಾ ।
ಮುಂಡಾ ವಿರೂಪಾ ವಿಕೃತಾ ಪಿಂಗಲಾಕ್ಷೀ ಗುಣೋತ್ತರಾ ॥ 110 ॥

ಪದ್ಮಗರ್ಭಾ ಮಹಾಗರ್ಭಾ ವಿಶ್ವಗರ್ಭಾ ವಿಲಕ್ಷಣಾ ।
ಪರಮಾತ್ಮಾ ಪರೇಶಾನೀ ಪರಾ ಪಾರಾ ಪರನ್ತಪಾ ॥ 111 ॥

ಸಂಸಾರಸೇತುಃ ಕ್ರೂರಾಕ್ಷೀ ಮೂರ್ಚ್ಛಾ ಮತ್ತಾ ಮನುಪ್ರಿಯಾ ।
ವಿಸ್ಮಯಾ ದುರ್ಜಯಾ ದಕ್ಷಾ ತನುಹನ್ತ್ರೀ ದಯಾಲಯಾ ॥ 112 ॥

ಪರಬ್ರಹ್ಮಾಽಽನನ್ದರೂಪಾ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿವಿಧಾಯಿನೀ । ಓಂ।
ಏವಮುಡ್ಡಾಮರತನ್ತ್ರಾನ್ಮಯೋದ್ಧೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶಿತಮ್ ॥ 113 ॥

ಗೋಪನೀಯಂ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ನಾಖ್ಯೇಯಂ ಯಸ್ಯ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ।
ಯದೀಚ್ಛಸಿ ದ್ರುತಂ ಸಿದ್ಧಿಂ ಐಶ್ವರ್ಯಂ ಚಿರಜೀವಿತಾಮ್ ॥ 114 ॥

ಆರೋಗ್ಯಂ ನೃಪಸಮ್ಮಾನಂ ತದಾ ನಾಮಾನಿ ಕೀರ್ತಯೇತ್ ।
ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ವಾರಾಹ್ಯಾಃ ಮಯಾ ತೇ ಸಮುದೀರಿತಮ್ ॥ 115 ॥

ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛೃಣುಯಾದ್ವಾಪಿ ಸರ್ವಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ ।
ಅಶ್ಚಮೇಧಸಹಸ್ರಸ್ಯ ವಾಜಪೇಯಶತಸ್ಯ ಚ ॥ 116 ॥

ಪುಂಡರೀಕಾಯುತಸ್ಯಾಪಿ ಫಲಂ ಪಾಠಾತ್ ಪ್ರಜಾಯತೇ ।
ಪಠತಃ ಸರ್ವಭಾವೇನ ಸರ್ವಾಃ ಸ್ಯುಃ ಸಿದ್ಧಯಃ ಕರೇ ॥ 117 ॥

ಜಾಯತೇ ಮಹದೈಶ್ವರ್ಯಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ದಯಿತೋ ಭವೇತ್ ।
ಧನಸಾರಾಯತೇ ವಹ್ನಿರಗಾಧೋಽಬ್ಧಿಃ ಕಣಾಯತೇ ॥ 118 ॥

ಸಿದ್ಧಯಶ್ಚ ತೃಣಾಯನ್ತೇ ವಿಷಮಪ್ಯಮೃತಾಯತೇ ।
ಹಾರಾಯನ್ತೇ ಮಹಾಸರ್ಪಾಃ ಸಿಂಹಃ ಕ್ರೀಡಾಮೃಗಾಯತೇ ॥ 119 ॥

ದಾಸಾಯನ್ತೇ ಮಹೀಪಾಲಾ ಜಗನ್ಮಿತ್ರಾಯತೇಽಖಿಲಮ್ ।
ತಸ್ಮಾನ್ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರೇಣ ಸ್ತುತಾ ಸಾ ಜಗದಮ್ಬಿಕಾ ।
ಪ್ರಯಚ್ಛತ್ಯಖಿಲಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ದೇಹಾನ್ತೇ ಪರಮಾಂ ಗತಿಮ್ ॥ 120 ॥

॥ ಇತಿ ಉಡ್ಡಾಮರತನ್ತ್ರಾನ್ತರ್ಗತಂ ಶ್ರೀಆದಿವಾರಾಹೀಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Adi Varahi:

1000 Names of Sri Adi Varahi | Sahasranamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top