Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Adi Varahi | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Tamil

Shri Adi Varahi Sahasranamavali Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீஆதி³வாராஹீஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ॥
உட்³டா³மரதந்த்ர்ந்தர்க³தம்
॥ ஶ்ரீவாராஹீத்⁴யாநம் ॥

நமோঽஸ்து தே³வி வாராஹி ஜயைங்காரஸ்வரூபிணி ।
ஜய வாராஹி விஶ்வேஶி முக்²யவாராஹி தே நம: ॥ 1 ॥

வாராஹமுகி² வந்தே³ த்வாம் அந்தே⁴ அந்தி⁴நி தே நம: ।
ஸர்வது³ர்ஷ்டப்ரது³ஷ்டாநாம் வாக்ஸ்தம்ப⁴நகரே நம: ॥ 2 ॥

நம: ஸ்தம்பி⁴நி ஸ்தம்பே⁴ த்வாம் ஜ்ருʼம்பே⁴ ஜ்ருʼம்பி⁴ணி தே நம: ।
ருந்தே⁴ ருந்தி⁴நி வந்தே³ த்வாம் நமோ தே³வேஶி மோஹிநி ॥ 3 ॥

ஸ்வப⁴க்தாநாம் ஹி ஸர்வேஷாம் ஸர்வகாமப்ரதே³ நம: ।
பா³ஹ்வோ: ஸ்தம்ப⁴கரீம் வந்தே³ ஜிஹ்வாஸ்தம்ப⁴நகாரிணீம் ॥ 4 ॥

ஸ்தம்ப⁴நம் குரு ஶத்ரூணாம் குரு மே ஶத்ருநாஶநம் ।
ஶீக்⁴ரம் வஶ்யம் ச குரு மே யாঽக்³நௌ வாகா³த்மிகா ஸ்தி²தா ॥ 5 ॥

ட²சதுஷ்டயரூபே த்வாம் ஶரணம் ஸர்வதா³ ப⁴ஜே ।
ஹுமாத்மிகே ப²ட்³ரூபேண ஜய ஆத்³யாநநே ஶிவே ॥ 6 ॥

தே³ஹி மே ஸகலாந் காமாந் வாராஹி ஜக³தீ³ஶ்வரி ।
நமஸ்துப்⁴யம் நமஸ்துப்⁴யம் நமஸ்துப்⁴யம் நமோ நம: ॥ 7 ॥

॥ வாராஹீ கா³யத்ரீ ॥

வராஹமுக்²யை வித்³மஹே । த³ண்ட³நாதா²யை தீ⁴மஹீ ।
தந்நோ அர்க்⁴ரி ப்ரசோத³யாத் ॥

॥ அத² ஶ்ரீஆதி³வாராஹீஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ॥

அத² த்⁴யாநம் ।
வந்தே³ வாராஹவக்த்ராம் வரமணிமகுடாம் வித்³ருமஶ்ரோத்ரபூ⁴ஷாம்
ஹாராக்³ரைவேயதுங்க³ஸ்தநப⁴ரநமிதாம் பீதகௌஶேயவஸ்த்ராம் ।
தே³வீம் த³க்ஷோர்த்⁴வஹஸ்தே முஸலமத²பரம் லாங்க³லம் வா கபாலம்
வாமாப்⁴யாம் தா⁴ரயந்தீம் குவலயகலிகாம் ஶ்யாமலாம் ஸுப்ரஸந்நாம் ॥

ஐம் க்³லௌம் ஐம் நமோ ப⁴க³வதி வார்தாலி வார்தாலி வாராஹி வாராஹி வராஹமுகி²
வராஹமுகி² அந்தே⁴ அந்தி⁴நி நம: ருந்தே⁴ ருந்தி⁴நி நம: ஜம்பே⁴ ஜம்பி⁴நி நம:
மோஹே மோஹிநி நம: ஸ்தம்பே⁴ ஸ்தம்பி⁴நி நம: ஸர்வது³ஷ்டப்ரது³ஷ்டாநாம் ஸர்வேஷாம்
ஸர்வவாக்சித்தசக்ஷுர்முக²க³திஜிஹ்வாஸ்தம்ப⁴நம் குரு குரு ஶீக்⁴ரம் வஶ்யம்
குரு குரு । ஐம் க்³லௌம் ட:² ட:² ட:² ட:² ஹும் ப²ட் ஸ்வாஹா ।
மஹாவாராஹ்யம் வா ஶ்ரீபாது³காம் பூஜயாமி நம: ॥

தே³வ்யுவாச —
ஶ்ரீகண்ட² கருணாஸிந்தோ⁴ தீ³நப³ந்தோ⁴ ஜக³த்பதே ।
பூ⁴திபூ⁴ஷிதஸர்வாங்க³ பராத்பரதர ப்ரபோ⁴ ॥ 1 ॥

க்ருʼதாஞ்ஜலிபுடா பூ⁴த்வா ப்ருʼச்சா²ம்யேகம் த³யாநிதே⁴ ।
ஆத்³யா யா சித்ஸ்வரூபா யா நிர்விகாரா நிரஞ்ஜநா ॥ 2 ॥

போ³தா⁴தீதா ஜ்ஞாநக³ம்யா கூடஸ்தா²ঽঽநந்த³விக்³ரஹா ।
அக்³ராஹ்யாঽதீந்த்³ரியா ஶுத்³தா⁴ நிரீஹா ஸ்வாவபா⁴ஸிகா ॥ 3 ॥

கு³ணாதீதா நிஷ்ப்ரபஞ்சா ஹ்யவாங்மநஸகோ³சரா ।
ப்ரக்ருʼதிர்ஜக³து³த்பத்திஸ்தி²திஸம்ஹாரகாரிணீ ॥ 4 ॥

ரக்ஷார்தே² ஜக³தாம் தே³வகார்யார்த²ம் வா ஸுரத்³விஷாம் ।
நாஶாய த⁴த்தே ஸா தே³ஹம் தத்தத்கார்யைகஸாத⁴நம் ॥ 5 ॥

தத்ர பூ⁴த⁴ரணார்தா²ய யஜ்ஞவிஸ்தாரஹேதவே ।
வித்³யுத்கேஶஹிரண்யாக்ஷப³லாகாதி³வதா⁴ய ச ॥ 6 ॥

ஆவிர்ப³பூ⁴வ யா ஶக்திர்கோ⁴ரா பூ⁴தா³ரரூபிணீ ।
வாராஹீ விகடாகாரா தா³நவாஸுரநாஶிநீ ॥ 7 ॥

ஸத்³ய:ஸித்³தி⁴கரீ தே³வீ தோ⁴ரா கோ⁴ரதரா ஶிவா ।
தஸ்யா: ஸஹஸ்ரநாமாக்²யம் ஸ்தோத்ரம் மே ஸமுதீ³ரய ॥ 8 ॥

க்ருʼபாலேஶோঽஸ்தி மயி சேத்³பா⁴க்³யம் மே யதி³ வா ப⁴வேத் ।
அநுக்³ராஹ்யா யத்³யஹம் ஸ்யாம் ததா³ வத³ த³யாநிதே⁴ ॥ 9 ॥

ஈஶ்வர உவாச ।
ஸாது⁴ ஸாது⁴ வராரோஹே த⁴ந்யா ப³ஹுமதாஸி மே ।
ஶுஶ்ரூஷாதி³ஸமுத்பந்நா ப⁴க்திஶ்ரத்³தா⁴ஸமந்விதா தவ ॥ 10 ॥

ஸஹஸ்ரநாம வாராஹ்யா: ஸர்வஸித்³தி⁴விதா⁴யி ச ।
தவ சேந்ந ப்ரவக்ஷ்யாமி ப்ரியே கஸ்ய வதா³ம்யஹம் ॥ 11 ॥

கிந்து கோ³ப்யம் ப்ரயத்நேந ஸம்ரக்ஷ்யம் ப்ராணதோঽபி ச ।
விஶேஷத: கலியுகே³ ந தே³யம் யஸ்ய கஸ்யசித் ॥

ஸர்வேঽந்யதா² ஸித்³தி⁴பா⁴ஜோ ப⁴விஷ்யந்தி வராநநே ॥ 12 ॥

ௐ அஸ்ய ஶ்ரீவாராஹீஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரஸ்ய மஹாதே³வ ருʼஷி: । அநுஷ்டுப்ச²ந்த:³ ।
வாராஹீ தே³வதா । ஐம் பீ³ஜம் । க்ரோம் ஶக்தி: । ஹும் கீலகம் ।
மம ஸர்வார்த²ஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே விநியோக:³ ।

ௐ வாராஹீ வாமநீ வாமா ப³க³லா வாஸவீ வஸு: ।
வைதே³ஹீ விரஸூர்பா³லா வரதா³ விஷ்ணுவல்லபா⁴ ॥ 13 ॥

வந்தி³தா வஸுதா³ வஶ்யா வ்யாத்தாஸ்யா வஞ்சிநீ ப³லா ।
வஸுந்த⁴ரா வீதிஹோத்ரா வீதராகா³ விஹாயஸீ ॥ 14 ॥

ஸர்வா க²நிப்ரியா காம்யா கமலா காஞ்சநீ ரமா ।
தூ⁴ம்ரா கபாலிநீ வாமா குருகுல்லா கலாவதீ ॥ 15 ॥

யாம்யாঽக்³நேயீ த⁴ரா த⁴ந்யா த⁴ர்மிணீ த்⁴யாநிநீ த்⁴ருவா ।
த்⁴ருʼதிர்லக்ஷ்மீர்ஜயா துஷ்டி: ஶக்திர்மேதா⁴ தபஸ்விநீ ॥ 16 ॥

வேதா⁴ ஜயா க்ருʼதி: காந்தி: ஸ்வாஹா ஶாந்திர்த³மா ரதி: ।
லஜ்ஜா மதி: ஸ்ம்ருʼதிர்நித்³ரா தந்த்³ரா கௌ³ரீ ஶிவா ஸ்வதா⁴ ॥ 17 ॥

சண்டீ³ து³ர்கா³ঽப⁴யா பீ⁴மா பா⁴ஷா பா⁴மா ப⁴யாநகா ।
பூ⁴தா³ரா ப⁴யாபஹா பீ⁴ருர்பை⁴ரவீ ப⁴ங்க³ரா ப⁴டீ ॥ 18 ॥

கு⁴ர்கு⁴ரா கோ⁴ஷணா கோ⁴ரா கோ⁴ஷிணீ கோ⁴ணஸம்யுதா ।
க⁴நாத⁴நா க⁴ர்க⁴ரா ச கோ⁴ணயுக்தாঽக⁴நாஶிநீ ॥ 19 ॥

பூர்வாக்³நேயீ பாது யாம்யா வாயவ்யுத்தரவாருணீ ।
ஐஶாந்யூர்த்⁴வாத:⁴ஸ்தி²தா ச ப்ருʼஷ்டா த³க்ஷாக்³ரவாமகா³ ॥ 20 ॥

ஹ்ருʼந்நாபி⁴ப்³ரஹ்மரந்த்⁴ரார்கஸ்வர்க³பாதாலபூ⁴மிகா³ ।
ஐம் ஶ்ரீ: ஹ்ரீ: க்லீம் தீர்த²க³தி: ப்ரீதிர்தீ⁴ர்கீ:³ கலாঽவ்யயா ॥ 21 ॥

ருʼக்³யஜு: ஸாமரூபா ச பரா யாத்ரிண்யுது³ம்ப³ரா ।
க³தா³ஸிஶக்திசாபேஷுஶூலசக்ரக்ரஷ்டிதா⁴ரிணீ ॥ 22 ॥

ஜரதீ யுவதீ பா³லா சதுரங்க³ப³லோத்கடா ।
ஸத்யாக்ஷரா சாதி⁴பே⁴த்ரீ தா⁴த்ரீ பாத்ரீ பரா படு: ॥ 23 ॥

க்ஷேத்ரஜ்ஞா கம்பிநீ ஜ்யேஷ்டா² தூ³ரத⁴ர்ஶா து⁴ரந்த⁴ரா ।
மாலிநீ மாநிநீ மாதா மாநநீயா மநஸ்விநீ ॥ 24 ॥

மஹோத்கடா மந்யுகரீ மநுரூபா மநோஜவா ।
மேத³ஸ்விநீ மத்³யரதா மது⁴பா மங்க³ளாঽமரா ॥ 25 ॥

மாயா மாதாঽঽமயஹரீ ம்ருʼடா³நீ மஹிலா ம்ருʼதி: ।
மஹாதே³வீ மோஹஹரீ மஞ்ஜுர்ம்ருʼத்யுஞ்ஜயாঽமலா ॥ 26 ॥

மாம்ஸலா மாநவா மூலா மஹாராத்ரிமஹாலஸா ।
ம்ருʼகா³ங்கா மீநகாரீ ஸ்யாந்மஹிஷக்⁴நீ மத³ந்திகா ॥ 27 ॥

மூர்ச்சா²மோஹம்ருʼஷாமோகா⁴மத³ம்ருʼத்யுமலாபஹா ।
ஸிம்ஹர்க்ஷமஹிஷவ்யாக்⁴ரம்ருʼக³க்ரோடா³நநா து⁴நீ ॥ 28 ॥

த⁴ரிணீ தா⁴ரிணீ தே⁴நுர்த⁴ரித்ரீ தா⁴வநீ த⁴வா ।
த⁴ர்மத்⁴வநா த்⁴யாநபரா த⁴நதா⁴ந்யத⁴ராப்ரதா³ ॥ 29 ॥

பாபதோ³ஷரிபுவ்யாதி⁴நாஶிநீ ஸித்³தி⁴தா³யிநீ ।
கலாகாஷ்டா²த்ரபாபக்ஷாঽஹஸ்த்ருடிஶ்வாஸரூபிணீ ॥ 30 ॥

ஸம்ருʼத்³தா⁴ ஸுபு⁴ஜா ரௌத்³ரீ ராதா⁴ ராகா ரமாঽரணி: ।
ராமா ரதி: ப்ரியா ருஷ்டா ரக்ஷிணீ ரவிமத்⁴யகா³ ॥ 31 ॥

ரஜநீ ரமணீ ரேவா ரங்கிநீ ரஞ்ஜிநீ ரமா ।
ரோஷா ரோஷவதீ ரூக்ஷா கரிராஜ்யப்ரதா³ ரதா ॥ 32 ॥

ரூக்ஷா ரூபவதீ ராஸ்யா ருத்³ராணீ ரணபண்டி³தா ।
க³ங்கா³ ச யமுநா சைவ ஸரஸ்வதிஸ்வஸூர்மது:⁴ ॥ 33 ॥

க³ண்ட³கீ துங்க³ப⁴த்³ரா ச காவேரீ கௌஶிகீ படு: ।
க²ட்வோரக³வதீ சாரா ஸஹஸ்ராக்ஷா ப்ரதர்த³நா ॥ 34 ॥

ஸர்வஜ்ஞா ஶாங்கரீ ஶாஸ்த்ரீ ஜடாதா⁴ரிண்யயோரதா³ ।
யாவநீ ஸௌரபீ⁴ குப்³ஜா வக்ரதுண்டா³ வதோ⁴த்³யதா ॥ 35 ॥

சந்த்³ராபீடா³ வேத³வேத்³யா ஶங்கி²நீ நீல்லஓஹிதா ।
த்⁴யாநாதீதாঽபரிச்சே²த்³யா ம்ருʼத்யுரூபா த்ரிவர்க³தா³ ॥ 36 ॥

அரூபா ப³ஹுரூபா ச நாநாரூபா நதாநநா ।
வ்ருʼஷாகபிர்வ்ருʼஷாரூடா⁴ வ்ருʼஷேஶீ வ்ருʼஷவாஹநா ॥ 37 ॥

வ்ருʼஷப்ரியா வ்ருʼஷாவர்தா வ்ருʼஷபர்வா வ்ருʼஷாக்ருʼதி: ।
கோத³ண்டி³நீ நாக³சூடா³ சக்ஷுஷ்யா பரமார்தி²கா ॥ 38 ॥

து³ர்வாஸா து³ர்க்³ரஹா தே³வீ ஸுராவாஸா து³ராரிஹா ।
து³ர்கா³ ராதா⁴ து³ர்க³ஹந்த்ரீ து³ராராத்⁴யா த³வீயஸீ ॥ 39 ॥

து³ராவாஸா து:³ப்ரஹஸ்தா து:³ப்ரகம்பா து³ருஹிணீ ।
ஸுவேணீ ஶ்ரமணீ ஶ்யாமா ம்ருʼக³வ்யாதா⁴ঽர்கதாபிநீ ॥ 40 ॥

து³ர்கா³ தார்க்ஷீ பாஶுபதீ கௌணபீ குணபாஶநா ।
கபர்தி³நீ காமகாமா கமநீயா கலோஜ்வலா ॥ 41 ॥

காஸாவஹ்ருʼத்காரகாநீ கம்பு³கண்டீ² க்ருʼதாக³மா ।
கர்கஶா காரணா காந்தா கல்பாঽகல்பா கடங்கடா ॥ 42 ॥

ஶ்மஶாநநிலயா பி⁴ந்நீ க³ஜாருடா⁴ க³ஜாபஹா ।
தத்ப்ரியா தத்பரா ராயா ஸ்வர்பா⁴நு: காலவஞ்சிநீ ॥ 43 ॥

ஶாகா² விஶாகா² கோ³ஶாகா² ஸுஶாகா² ஶேஷஶாகி²நீ ।
வ்யங்கா³ ஸுபா⁴ங்கா³ வாமாங்கா³ நீலாங்கா³ঽநங்க³ரூபிணீ ॥ 44 ॥

ஸாங்கோ³பாங்கா³ ச ஶாரங்கா³ ஶுபா⁴ங்கா³ ரங்க³ரூபிணீ ।
ப⁴த்³ரா ஸுப⁴த்³ரா ப⁴த்³ராக்ஷீ ஸிம்ஹிகா விநதாঽதி³தி: ॥ 45 ॥

ஹ்ருʼத்³யா வத்³யா ஸுபத்³யா ச க³த்³யபத்³யப்ரியா ப்ரஸூ: ।
சர்சிகா போ⁴க³வத்யம்பா³ ஸாரஸீ ஶப³ரீ நடீ ॥ 46 ॥

யோகி³நீ புஷ்கலாঽநந்தா பரா ஸாங்க்²யா ஶசீ ஸதீ ।
நிம்நகா³ நிம்நநாபி⁴ஶ்ச ஸஹிஷ்ணுர்ஜாக்³ருʼதீ லிபி: ॥ 47 ॥

த³மயந்தீ த³மீ த³ண்டோ³த்³த³ண்டி³நீ தா³ரதா³யிகா ।
தீ³பிநீ தா⁴விநீ தா⁴த்ரீ த³க்ஷகந்யா த³ரித்³ரதீ ॥ 48 ॥

தா³ஹிநீ த்³ரவிணீ த³ர்வீ த³ண்டி³நீ த³ண்ட³நாயிகா ।
தா³நப்ரியா தோ³ஷஹந்த்ரீ து:³க²தா³ரித்³ர்யநாஶிநீ ॥ 49 ॥

தோ³ஷதா³ தோ³ஷக்ருʼத்³தோ³க்³த்⁴ரீ தோ³ஹதா³ தே³விகாঽத³நா ।
த³ர்வீகரீ து³ர்வலிதா து³ர்யுகா³ঽத்³வயவாதி³நீ ॥ 50 ॥

சராசராঽநந்தவ்ருʼஷ்டிருந்மத்தா கமலாலஸா ।
தாரிணீ தாரகாந்தாரா பராத்மா குப்³ஜலோசநா ॥ 51 ॥

இந்து³ர்ஹிரண்யகவசா வ்யவஸ்தா² வ்யவஸாயிகா ।
ஈஶநந்தா³ நதீ³ நாகீ³ யக்ஷிணீ ஸர்பிணீ வரீ ॥ 52 ॥

ஸுதா⁴ ஸுரா விஶ்வஸஹா ஸுவர்ணாங்க³த³தா⁴ரிணீ ।
ஜநநீ ப்ரீதிபாகேரு: ஸாம்ராஜ்ஞீ ஸம்விது³த்தமா ॥ 53 ॥

அமேயாঽரிஷ்டத³மநீ பிங்க³லா லிங்க³தா⁴ரிணீ ।
சாமுண்டா³ ப்லாவிநீ ஹாலா ப்³ருʼஹஜ்ஜ்யோதிருருக்ரமா ॥ 54 ॥

ஸுப்ரதீகா ச ஸுக்³ரீவா ஹவ்யவாஹா ப்ரலாபிநீ ।
நப⁴ஸ்யா மாத⁴வீ ஜ்யேஷ்டா² ஶிஶிரா ஜ்வாலிநீ ருசி: ॥ 55 ॥

ஶுக்லா ஶுக்ரா ஶுசா ஶோகா ஶுகீ பே⁴கீ பிகீ ப⁴கீ ।
ப்ருʼஷத³ஶ்வா நபோ⁴யோநீ ஸுப்ரதீகா விபா⁴வரீ ॥ 56 ॥

க³ர்விதா கு³ர்விணீ க³ண்யா கு³ருர்கு³ருதரீ க³யா ।
க³ந்த⁴ர்வீ க³ணிகா கு³ந்த்³ரா கா³ருடீ³ கோ³பிகாঽக்³ரகா³ ॥ 57 ॥

க³ணேஶீ கா³மிநீ க³ந்த்ரீ கோ³பதிர்க³ந்தி⁴நீ க³வீ ।
க³ர்ஜிதா கா³நநீ கோ³நா கோ³ரக்ஷா கோ³விதா³ம் க³தி: ॥ 58 ॥

க்³ராதி²கீ க்³ரதி²க்ருʼத்³கோ³ஷ்டீ² க³ர்ப⁴ரூபா கு³ணைஷிணீ ।
பாரஸ்கரீ பாஞ்சநதா³ ப³ஹுரூபா விரூபிகா ॥ 59 ॥

ஊஹா வ்யூஹா து³ரூஹா ச ஸம்மோஹா மோஹஹாரிணீ ।
யஜ்ஞவிக்³ரஹிணீ யஜ்ஞா யாயஜூகா யஶஸ்விநீ ॥ 60 ॥

அக்³நிஷ்டோ²மோঽத்யக்³நிஷ்டோமோ வாஜபேயஶ்ச ஷோட³ஶீ ।
புண்ட³ரீகோঽஶ்வமேத⁴ஶ்ச ராஜஸூயஶ்ச நாப⁴ஸ: ॥ 61 ॥

ஸ்விஷ்டக்ருʼத்³ப³ஹுஸௌவர்ணோ கோ³ஸவஶ்ச மஹாவ்ரத: ।
விஶ்வஜித்³ப்³ரஹ்மயஜ்ஞஶ்ச ப்ராஜாபத்ய: ஶிலாயவ: ॥ 62 ॥

அஶ்வக்ராந்தோ ரத²க்ராந்தோ விஷ்ணுக்ராந்தோ விபா⁴வஸு: ।
ஸூர்யக்ராந்தோ க³ஜக்ராந்தோ ப³லிபி⁴ந்நாக³யஜ்ஞக: ॥ 63 ॥

ஸாவித்ரீ சார்த⁴ஸாவித்ரீ ஸர்வதோப⁴த்³ரவாருண: ।
ஆதி³த்யாமயகோ³தோ³ஹக³வாமயம்ருʼகா³மயா: ॥ 64 ॥

ஸர்பமய: காலபிஞ்ஜ: கௌண்டி³ந்யோபநகாஹல: ।
அக்³நிவித்³த்³வாத³ஶாஹ: ஸ்வோபாம்ஶு: ஸோமதோ³ஹந: ॥ 65 ॥

அஶ்வப்ரதிக்³ரஹோ ப³ர்ஹிரதோ²ঽப்⁴யுத³ய ருʼத்³தி⁴ராட் ।
ஸர்வஸ்வத³க்ஷிணோ தீ³க்ஷா ஸோமாக்²யா ஸமிதா³ஹ்வய: ॥ 66 ॥

கடா²யநஶ்ச கோ³தோ³ஹ: ஸ்வாஹாகாரஸ்தநூநபாத் ।
த³ண்டா³புருஷமேத⁴ஶ்ச ஶ்யேநோ வஜ்ர இஷுர்யம: ॥ 67 ॥

அங்கி³ரா கங்க³பே⁴ருண்டா³ சாந்த்³ராயணபராயணா ।
ஜ்யோதிஷ்டோ²ம: குதோ த³ர்ஶோ நந்த்³யாக்²ய: பௌர்ணமாஸிக: ॥ 68 ॥

க³ஜப்ரதிக்³ரஹோ ராத்ரி: ஸௌரப:⁴ ஶாங்கலாயந: ।
ஸௌபா⁴க்³யக்ருʼச்ச காரீஷோ வைதலாயநராமடீ² ॥ 69 ॥

ஶோசிஷ்காரீ நாசிகேத: ஶாந்திக்ருʼத்புஷ்டிக்ருʼத்ததா² ।
வைநதேயோச்சாடநௌ ச வஶீகரணமாரணே ॥ 70 ॥

த்ரைலோக்யமோஹநோ வீர: கந்த³ர்பப³லஶாதந: ।
ஶங்க²சூடோ³ க³ஜாச்சா²யோ ரௌத்³ராக்²யோ விஷ்ணுவிக்ரம: ॥ 71 ॥

பை⁴ரவ: கவஹாக்²யஶ்சாவப்⁴ருʼதோ²ঽஷ்டாகபாலக: ।
ஶ்ரௌஷட் வௌஷட் வஷட்கார: பாகஸம்ஸ்தா² பரிஶ்ருதீ ॥ 72 ॥

சயநோ நரமேத⁴ஶ்ச காரீரீ ரத்நதா³நிகா ।
ஸௌத்ராமணீ ச பா⁴ருந்தா³ பா³ர்ஹஸ்பத்யோ ப³லங்க³ம: ॥ 73 ॥

ப்ரசேதா: ஸர்வஸத்ரஶ்ச க³ஜமேத:⁴ கரம்ப⁴க: ।
ஹவி:ஸம்ஸ்தா² ஸோமஸம்ஸ்தா² பாகஸம்ஸ்தா² க³ருத்மதீ ॥ 74 ॥

ஸத்யஸூர்யஶ்சமஸ: ஸ்ருக்ஸ்ருவோலூக²லமேக்ஷணீ ।
சபலோ மந்தி²நீ மேடீ⁴ யூப: ப்ராக்³வம்ஶகுஞ்ஜிகா ॥ 75 ॥

ரஶ்மிரஶுஶ்ச தோ³ப்⁴யஶ்ச வாருணோத:³ பவி: குதா² ।
ஆப்தோர்யாமோ த்³ரோணகலஶோ மைத்ராவருண ஆஶ்விந: ॥ 76 ॥

பாத்நீவதஶ்ச மந்தீ² ச ஹாரியோஜந ஏவ ச ।
ப்ரதிப்ரஸ்தா²நஶுக்ரௌ ச ஸாமிதே⁴நீ ஸமித்ஸமா ॥ 77 ॥

ஹோதாঽத்⁴வர்யுஸ்ததோ²த்³கா⁴தா நேதா த்வஷ்டா ச யோத்ரிகா ।
ஆக்³நீத்⁴ரோঽச்ச²வகா³ஷ்டாவக்³ராவஸ்துத்ப்ரதர்த³க: ॥ 78 ॥

ஸுப்³ரஹ்மண்யோ ப்³ராஹ்மணஶ்ச மைத்ராவருணவாருணௌ ।
ப்ரஸ்தோதா ப்ரதிப்ரஸ்தா²தா யஜமாநா த்⁴ருவந்த்ரிகா ॥ 79 ॥

ஆமிக்ஷாமீஷதா³ஜ்யம் ச ஹவ்யம் கவ்யம் சரு: பய: ।
ஜுஹூத்³து⁴ணோப்⁴ருʼத் ப்³ரஹ்மா த்ரயீ த்ரேதா தரஶ்விநீ ॥ 80 ॥

புரோடா³ஶ: பஶுகர்ஷ: ப்ரேக்ஷணீ ப்³ரஹ்மயஜ்ஞிநீ ।
அக்³நிஜிஹ்வா த³ர்ப⁴ரோமா ப்³ரஹ்மஶீர்ஷா மஹோத³ரீ ॥ 81 ॥

அம்ருʼதப்ராஶிகா நாராயணீ நக்³நா தி³க³ம்ப³ரா ।
ஓங்காரிணீ சதுர்வேத³ரூபா ஶ்ருதிரநுல்வணா ॥ 82 ॥

அஷ்டாத³ஶபு⁴ஜா ரம்பா⁴ ஸத்யா க³க³நசாரிணீ ।
பீ⁴மவக்த்ரா மஹாவக்த்ரா கீர்திராக்ருʼஷ்ணபிங்க³லா ॥ 83 ॥

க்ருʼஷ்ணமூர்த்³தா⁴ மஹாமூர்த்³தா⁴ கோ⁴ரமூர்த்³தா⁴ ப⁴யாநநா ।
கோ⁴ராநநா கோ⁴ரஜிஹ்வா கோ⁴ரராவா மஹாவ்ரதா ॥ 84 ॥

தீ³ப்தாஸ்யா தீ³ப்தநேத்ரா சண்ட³ப்ரஹரணா ஜடீ ।
ஸுரபீ⁴ ஸௌநபீ⁴ வீசீ சா²யா ஸந்த்⁴யா ச மாம்ஸலா ॥ 85 ॥

க்ருʼஷ்ணா க்ருʼஷ்ணாம்ப³ரா க்ருʼஷ்ணஶார்ங்கி³ணீ க்ருʼஷ்ணவல்லபா⁴ ।
த்ராஸிநீ மோஹிநீ த்³வேஷ்யா ம்ருʼத்யுரூபா ப⁴யாவஹா ॥ 86 ॥

பீ⁴ஷணா தா³நவேந்த்³ரக்⁴நீ கல்பகர்த்ரீ க்ஷயங்கரீ ।
அப⁴யா ப்ருʼதி²வீ ஸாத்⁴வீ கேஶிநீ வ்யாதி⁴ஜந்மஹா ॥ 87 ॥

அக்ஷோப்⁴யா ஹ்லாதி³நீ கந்யா பவித்ரா ரோபிணீ ஶுபா⁴ ।
கந்யாதே³வீ ஸுராதே³வீ பீ⁴மாதே³வீ மத³ந்திகா ॥ 88 ॥

ஶாகம்ப³ரீ மஹாஶ்வேதா தூ⁴ம்ரா தூ⁴ம்ரேஶ்வரீஶ்வரீ ।
வீரப⁴த்³ரா மஹாப⁴த்³ரா மஹாதே³வீ மஹாஸுரீ ॥ 89 ॥

ஶ்மஶாநவாஸிநீ தீ³ப்தா சிதிஸம்ஸ்தா² சிதிப்ரியா ।
கபாலஹஸ்தா க²ட்வாங்கீ³ க²ட்³கி³நீ ஶூலிநீ ஹலீ ॥ 90 ॥

காந்தாரிணீ மஹாயோகீ³ யோக³மார்கா³ யுக³க்³ரஹா ।
தூ⁴ம்ரகேதுர்மஹாஸ்யாயுர்யுகா³நாம் பரிவர்திநீ ॥ 91 ॥

அங்கா³ரிண்யங்குஶகரா க⁴ண்டாவர்ணா ச சக்ரிணீ ।
வேதாலீ ப்³ரஹ்மவேதாலீ மஹாவேதாலிகா ததா² ॥ 92 ॥

வித்³யாராஜ்ஞீ மோஹராஜ்ஞீ மஹாராஜ்ஞீ மஹோத³ரீ ।
பூ⁴தம் ப⁴வ்யம் ப⁴விஷ்யம் ச ஸாங்க்²யம் யோக³ஸ்ததோ த³ம: ॥ 93 ॥

அத்⁴யாத்மம் சாதி⁴தை³வம் சாதி⁴பூ⁴தாம்ஶ ஏவ ச ।
க⁴ண்டாரவா விரூபாக்ஷீ ஶிகி²சிச்ச்²ரீசயப்ரியா ॥ 94 ॥

க²ட்³க³ஶூலக³தா³ஹஸ்தா மஹிஷாஸுரமர்தி³நீ ।
மாதங்கீ³ மத்தமாதங்கீ³ கௌஶிகீ ப்³ரஹ்மவாதி³நீ ॥ 95 ॥

உக்³ரதேஜா ஸித்³த⁴ஸேநா ஜ்ருʼம்பி⁴ணீ மோஹிநீ ததா² ।
ஜயா ச விஜயா சைவ விநதா கத்³ருரேவ ச ॥ 96 ॥

தா⁴த்ரீ விதா⁴த்ரீ விக்ராந்தா த்⁴வஸ்தா மூர்ச்சா² ச மூர்ச்ச²நீ ।
த³மநீ தா³மிநீ த³ம்யா சே²தி³நீ தாபிநீ தபீ ॥ 97 ॥

ப³ந்தி⁴நீ பா³தி⁴நீ ப³ந்த்⁴யா போ³தா⁴தீதா பு³த⁴ப்ரியா ।
ஹரிணீ ஹாரிணீ ஹந்த்ரீ த⁴ரிணீ தா⁴ரிணீ த⁴ரா ॥ 98 ॥

விஸாதி⁴நீ ஸாதி⁴நீ ச ஸந்த்⁴யா ஸங்கோ³பநீ ப்ரியா ।
ரேவதீ காலகர்ணீ ச ஸித்³தி⁴லக்ஷ்மீரருந்த⁴தீ ॥ 99 ॥

த⁴ர்மப்ரியா த⁴ர்மரதி: த⁴ர்மிஷ்டா² த⁴ர்மசாரிணீ ।
வ்யுஷ்டி: க்²யாதி: ஸிநீவாலீ குஹூ: ருʼதுமதீ ம்ருʼதி: ॥ 100 ॥

தவாஷ்ட்ரீ வைரோசநீ மைத்ரீ நீரஜா கைடபே⁴ஶ்வரீ ।
ப்⁴ரமணீ ப்⁴ராமணீ ப்⁴ராமா ப்⁴ரமரீ ப்⁴ராமரீ ப்⁴ரமா ॥ 101 ॥

நிஷ்கலா கலஹா நீதா கௌலாகாரா கலேப³ரா ।
வித்³யுஜ்ஜிஹ்வா வர்ஷிணீ ச ஹிரண்யாக்ஷநிபாதிநீ ॥ 102 ॥

ஜிதகாமா காம்ருʼக³யா கோலா கல்பாங்கி³நீ கலா ।
ப்ரதா⁴நா தாரகா தாரா ஹிதாத்மா ஹிதபே⁴தி³நீ ॥ 103 ॥

து³ரக்ஷரா பரம்ப்³ரஹ்ம மஹாதாநா மஹாஹவா ।
வாருணீ வ்யருணீ வாணீ வீணா வேணீ விஹங்க³மா ॥ 104 ॥

மோத³ப்ரியா மோத³கிநீ ப்லவநீ ப்லாவிநீ ப்லுதி: ।
அஜரா லோஹிதா லாக்ஷா ப்ரதப்தா விஶ்வபோ⁴ஜிநீ ॥ 105 ॥

மநோ பு³த்³தி⁴ரஹங்கார: க்ஷேத்ரஜ்ஞா க்ஷேத்ரபாலிகா ।
சதுர்வேதா³ சதுர்பா⁴ரா சதுரந்தா சருப்ரியா ॥ 106 ॥

சர்விணீ சோரிணீ சாரீ சாங்கரீ சர்மபே⁴பை⁴ரவீ ।
நிர்லேபா நிஷ்ப்ரபஞ்சா ச ப்ரஶாந்தா நித்யவிக்³ரஹா ॥ 107 ॥

ஸ்தவ்யா ஸ்தவப்ரியா வ்யாலா கு³ருராஶ்ரிதவத்ஸலா ।
நிஷ்கலங்கா நிராலம்பா³ நிர்த்³வந்த்³வா நிஷ்பரிக்³ரஹா ॥ 108 ॥

நிர்கு³ணா நிர்மலா நித்யா நிரீஹா நிரகா⁴ நவா ।
நிரிந்த்³ரியா நிராபா⁴ஸா நிர்மோஹா நீதிநாயிகா ॥ 109 ॥

நிரிந்த⁴நா நிஷ்கலா ச லீலாகாரா நிராமயா ।
முண்டா³ விரூபா விக்ருʼதா பிங்க³லாக்ஷீ கு³ணோத்தரா ॥ 110 ॥

பத்³மக³ர்பா⁴ மஹாக³ர்பா⁴ விஶ்வக³ர்பா⁴ விலக்ஷணா ।
பரமாத்மா பரேஶாநீ பரா பாரா பரந்தபா ॥ 111 ॥

ஸம்ஸாரஸேது: க்ரூராக்ஷீ மூர்ச்சா² மத்தா மநுப்ரியா ।
விஸ்மயா து³ர்ஜயா த³க்ஷா தநுஹந்த்ரீ த³யாலயா ॥ 112 ॥

பரப்³ரஹ்மாঽঽநந்த³ரூபா ஸர்வஸித்³தி⁴விதா⁴யிநீ । ௐ।
ஏவமுட்³டா³மரதந்த்ராந்மயோத்³த்⁴ருʼத்ய ப்ரகாஶிதம் ॥ 113 ॥

கோ³பநீயம் ப்ரயத்நேந நாக்²யேயம் யஸ்ய கஸ்யசித் ।
யதீ³ச்ச²ஸி த்³ருதம் ஸித்³தி⁴ம் ஐஶ்வர்யம் சிரஜீவிதாம் ॥ 114 ॥

ஆரோக்³யம் ந்ருʼபஸம்மாநம் ததா³ நாமாநி கீர்தயேத் ।
நாம்நாம் ஸஹஸ்ரம் வாராஹ்யா: மயா தே ஸமுதீ³ரிதம் ॥ 115 ॥

ய: படே²ச்ச்²ருʼணுயாத்³வாபி ஸர்வபாபை: ப்ரமுச்யதே ।
அஶ்சமேத⁴ஸஹஸ்ரஸ்ய வாஜபேயஶதஸ்ய ச ॥ 116 ॥

புண்ட³ரீகாயுதஸ்யாபி ப²லம் பாடா²த் ப்ரஜாயதே ।
பட²த: ஸர்வபா⁴வேந ஸர்வா: ஸ்யு: ஸித்³த⁴ய: கரே ॥ 117 ॥

ஜாயதே மஹதை³ஶ்வர்யம் ஸர்வேஷாம் த³யிதோ ப⁴வேத் ।
த⁴நஸாராயதே வஹ்நிரகா³தோ⁴ঽப்³தி:⁴ கணாயதே ॥ 118 ॥

ஸித்³த⁴யஶ்ச த்ருʼணாயந்தே விஷமப்யம்ருʼதாயதே ।
ஹாராயந்தே மஹாஸர்பா: ஸிம்ஹ: க்ரீடா³ம்ருʼகா³யதே ॥ 119 ॥

தா³ஸாயந்தே மஹீபாலா ஜக³ந்மித்ராயதேঽகி²லம் ।
தஸ்மாந்நாம்நாம் ஸஹஸ்ரேண ஸ்துதா ஸா ஜக³த³ம்பி³கா ।
ப்ரயச்ச²த்யகி²லாந் காமாந் தே³ஹாந்தே பரமாம் க³திம் ॥ 120 ॥

॥ இதி உட்³டா³மரதந்த்ராந்தர்க³தம் ஶ்ரீஆதி³வாராஹீஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

Encoded by Shankara shankara underscore 2000 at yahoo.com
Proofread by Shankara, DPD

Also Read 1000 Names of Sri Adi Varahi:

1000 Names of Sri Adi Varahi | Sahasranamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top