1008 - Sahasranamavali

1000 Names of Sri Bala | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Malayalam

Shri Balasahasranamavali Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീബാലാസഹസ്രനാമസ്തോത്രം 3 ॥
ശൌനക ഉവാച –
കൈലാസശിഖരേ രംയേ നാനാപുയ്ഷ്പോപശോഭിതേ ।
കല്‍പപാദപമധ്യസ്ഥേ ഗന്ധര്‍വഗണസേവിതേ ॥ 1 ॥

മണിമണ്ഡപമധ്യസ്ഥേ നാനാരത്നോപശോഭിതേ ।
തം കദാചിത് സുഖാസീനം ഭഗവന്തം ജഗദ്ഗുരും ॥ 2 ॥

കപാലഖട്വാങ്ഗധരം ചന്ദ്രാര്‍ധകൃതശേഖരം ।
ത്രിശൂലഡമരുധരം മഹാവൃഷഭവാഹനം ॥ 3 ॥

ജടാജൂടധരം ദേവം വാസുകികണ്ഠഭൂഷണം ।
വിഭൂതിഭൂഷണം ദേവം നീലകണ്ഠം ത്രിലോചനം ॥ 4 ॥

ദ്വീപിചര്‍മപരീധാനം ശുദ്ധസ്ഫടികസന്നിഭം ।
സഹസ്രാദിത്യസങ്കാശം ഗിരിജാര്‍ധാങ്ഗഭൂഷണം ॥ 5 ॥

പ്രണംയ ശിരസാ നാഥം കാരണം വിശ്വരൂപിണം ।
കൃതാഞ്ജലിപുടോ ഭൂത്വാ പ്രാഹ തം ശിഖിവാഹനഃ ॥ 6 ॥

കാര്‍തികേയ ഉവാച –
ദേവദേവ മഹാദേവ ! സൃഷ്ടിസ്ഥിത്യന്തകാരക ! ।
ത്വം ഗതിഃ സര്‍വദേവാനാം ത്വം ഗതിഃ സര്‍വദേഹിനാം ॥ 7 ॥

ത്വം ഗതിഃ സര്‍വദേവാനാം സര്‍വേഷാം ത്വം ഗതിര്‍വിഭോ ! ।
ത്വമേവ ജഗദാധാരസ്ത്വമേവ വിശ്വകാരണം ॥ 8 ॥

ത്വമേവ പൂജ്യഃ സര്‍വേഷാം ത്വദന്യോ നാസ്തി മേ ഗതിഃ ।
കിം ഗുഹ്യം പരമം ലോകേ കിമേകം സര്‍വസിദ്ധിദം ॥ 9 ॥

കിമേകം പരമം സൃഷ്ടിഃ കിം ഭൌമൈശ്വര്യമോക്ഷദം ।
വിനാ തീര്‍ഥേന തപസാ വിനാ വേദൈര്‍വിനാ മഖൈഃ ॥ 10 ॥

വിനാ ജാപ്യേന ധ്യാനേന കഥം സിദ്ധിമവാപ്നുയാത് ।
കസ്മാദുത്പദ്യതേ സൃഷ്ടിഃ കസ്മിംശ്ച വിലയോ ഭവേത് ॥ 11 ॥

കസ്മാദുത്തീര്യതേ ദേവ ! സംസാരാര്‍ണവസങ്കടാത് ।
തദഹം ശ്രോതുമിച്ഛാമി കഥയസ്വ മഹേശ്വര ! ॥ 12 ॥

ശ്രീമഹാദേവ ഉവാച –
സാധു സാധു ത്വയാ പൃഷ്ടോഽസ്ംയഹം പാര്‍വതീനന്ദന ! ।
അസ്തി ഗുഹ്യതമം പുത്ര ! കഥയിഷ്യാംയസംശയം ॥ 13 ॥

സത്ത്വം രജസ്തമശ്ചൈവ ബ്രഹ്മവിഷ്ണുശിവാദയഃ ।
യേ ചാന്യേ ബഹവോ ഭൂതാഃ സര്‍വേ പ്രകൃതിസംഭവാഃ ॥ 14 ॥

സൈവ ദേവീ പരാശക്തിര്‍മഹാത്രിപുരസുന്ദരീ ।
സൈവ സംഹരതേ വിശ്വം ജഗദേതച്ചരാചരം ॥ 15 ॥

ആധാരം സര്‍വഭൂതാനാം സൈവ രോഗാര്‍തിഹാരിണീ ।
ഇച്ഛാശക്തിഃ ക്രിയാരൂപാ ബ്രഹ്മവിഷ്ണുശിവാത്മികാ ॥ 16 ॥

ത്രിധാ ശക്തിസ്വരൂപേണ സൃഷ്ടിസ്ഥിതിവിനാശിനീ ।
സൃജതി ബ്രഹ്മരൂപേണ വിഷ്ണുരൂപേണ രക്ഷതി ॥ 17 ॥

ഹരതേ രുദ്രരൂപേണ ജഗദേതച്ചരാചരം ।
യസ്യ യോനൌ ജഗത്സര്‍വമദ്യാപി വര്‍തതേഽഖിലം ॥ 18 ॥

യസ്യാം പ്രലീയതേ ചാന്തേ യസ്യാം ച ജായതേ പുനഃ ।
യാം സമാരാധ്യ ത്രൈലോക്യേ സമ്പ്രാപ്തം പദമുത്തമം ।
തസ്യാ നാമസഹസ്രം തേ കഥയാമി ശൃണുഷ്വ തത് ॥ 19 ॥

ഓം അസ്യ ശ്രീബാലാസഹസ്രനാമസ്തോത്രമന്ത്രസ്യ, ഭഗവാന്‍ ദക്ഷിണാമുര്‍തിര്‍വാമദേവഃ ഋഷിഃ,
ഗായത്രീ ഛന്ദഃ, പ്രകടഗുപ്തഗുപ്തതരസമ്പ്രദായ കുലകൌലോത്തീര്‍ണാനിഗര്‍ഭരഹസ്യാതിരഹസ്യ
പരാപരരഹസ്യാ ചിന്ത്യാ വര്‍തിനീ ബാലാ ദേവതാ ।
ആം ബീജം, ഹ്രീം ശക്തിഃ, ക്ലീം കീലകം, ശ്രീ ബാലാപ്രീത്യര്‍ഥേ പാരായണേ വിനിയോഗഃ ।

ധ്യാനം
ആധാരേ തരുണാര്‍കബിംബസദൃശം ഹേമപ്രഭം വാഗ്ഭവം
ബീജം മാന്‍മഥമിന്ദ്രഗോപസദൃശം ഹൃത്പങ്കജേ സംസ്ഥിതം ।
ചക്രം ഭാലമയം ശശാങ്കരുചിരം ബീജം തു താര്‍തീയകം
യേ ധ്യായന്തി പദത്രയം തവ ശിവേ തേ യാന്തി സൂക്ഷ്മാം ഗതിം ॥

കല്യാണീ കമലാ കാലീ കരാലീ കാമരൂപിണീ ।
കാമാക്ഷാ കാമദാ കാംയാ കാമനാ കാമചാരിണീ ॥ 22 ॥

കൌമാരീ കരുണാമൂര്‍തിഃ കലികല്‍മഷനാശിനീ ।
കാത്യായനീ കലാധാരാ കൌമുദീ കമലപ്രിയാ ॥ 23 ॥

കീര്‍തിദാ ബുദ്ധിദാ മേധാ നീതിജ്ഞാ നീതിവത്സലാ ।
മാഹേശ്വരീ മഹാമായാ മഹാതേജാ മഹേശ്വരീ ॥ 24 ॥

മഹാമോഹാന്ധകാരഘ്നീ മഹാമോക്ഷപ്രദയിനീ ।
മഹാദാരിദ്ര്യരാശിഘ്നീ മഹാശത്രുവിമര്‍ദിനീ ॥ 26 ॥

മഹാശക്തിര്‍മഹാജ്യോതിര്‍മഹാസുരവിമര്‍ദിനീ ।
മഹാകായാ മഹാബീജാ മഹാപാതകനാശിനീ ॥ 27 ॥

മഹാമഖാ മന്ത്രമയീ മണിപുരനിവാസിനീ ।
മാനസീ മാനദാ മാന്യാ മനശ്ചക്ഷുരഗോചരാ ॥ 28 ॥

ഗണമാതാ ച ഗായത്രീ ഗണഗന്ധര്‍വസേവിതാ ।
ഗിരിജാ ഗിരിശാ സാധ്വീ ഗിരിസൂര്‍ഗിരിസംഭവാ ॥ 29 ॥

ചണ്ഡേശ്വരീ ചന്ദ്രരൂപാ പ്രചണ്ഡാ ചണ്ഡമാലിനീ ।
ചര്‍ചികാ ചര്‍ചിതാകാരാ ചണ്ഡികാ ചാരുരൂപിണീ ॥ 30 ॥

യജ്ഞേശ്വരീ യജ്ഞരൂപാ ജപയജ്ഞപരായണാ ।
യജ്ഞമാതാ യജ്ഞഗോപ്ത്രീ യജ്ഞേശീ യജ്ഞസംഭവാ ॥ 31 ॥

യജ്ഞസിദ്ധിഃ ക്രിയാസിദ്ധിര്യജ്ഞാങ്ഗീ യജ്ഞരക്ഷകാ ।
യജ്ഞപ്രിയാ യജ്ഞരൂപാ യാജ്ഞീ യജ്ഞകൃപാലയാ ॥ 32 ॥

ജാലന്ധരീ ജഗന്‍മാതാ ജാതവേദാ ജഗത്പ്രിയാ ।
ജിതേന്ദ്രിയാ ജിതക്രോധാ ജനനീ ജന്‍മദായിനീ ॥ 33 ॥

ഗങ്ഗാ ഗോദാവരീ ഗൌരീ ഗൌതഭീ ച ശതഹ്രദാ ।
ഘുര്‍ഘുരാ വേദഗര്‍ഭാ ച രേവികാ കരസംഭവാ ॥ 34 ॥

സിന്ധുര്‍മന്ദാകിനീ ക്ഷിപ്രാ യമുനാ ച സരസ്വതീ ।
ചന്ദ്രഭാഗാ വിപാശാ ച ഗണ്ഡകീ വിന്ധ്യവാസിനീ ॥ 35 ॥

നര്‍മദാ കഹ്നകാവേരീ വേത്രവത്യാ ച കൌശികീ ।
മഹോനതനയാ ചൈവ അഹല്യാ ചമ്പകാവതീ ॥ 36 ॥

അയോധ്യാ മഥുരാ മായാ കാശീ കാഞ്ചീ അവന്തികാ ।
ദ്വാരാവതീ ച തീര്‍ഥേശീ മഹാകില്വിഷനാശിനീ ॥ 37 ॥

പദ്മിനീ പദ്മമധ്യസ്ഥാ പദ്മകിഞ്ജല്‍കവാസിനീ ।
പദ്മവക്ത്രാ ച പദ്മാക്ഷീ പദ്മസ്ഥാ പദ്മസംഭവാ ॥ 38 ॥

ഹ്രീങ്കാരീ കുണ്ഡലീ ധാത്രീ ഹൃത്പദ്മഥാ സുലോചനാ ।
ശ്രീങ്കാരീ ഭൂഷണാ ലക്ഷ്മീഃ ക്ലീങ്കാരീ ക്ലേശനാശിനീ ॥ 39 ॥

ഹരിപ്രിയാ ഹരേര്‍മൂര്‍തിര്‍ഹരിനേത്രകൃതാലയാ ।
ഹരിവക്ത്രോദ്ഭവാ ശാന്താ ഹരിവക്ഷഃസ്ഥിതാലയാ ॥ 40 ॥

വൈഷ്ണവീ വിഷ്ണുരൂപാ ച വിഷ്ണുമാതൃസ്വരൂപിണീ ।
വിഷ്ണുമായാ വിശാലാക്ഷീ വിശാലനയനോജ്ജ്വലാ ॥ 41 ॥

വിശ്വേശ്വരീ ച വിശ്വാത്മാ വിശ്വേശീ വിശ്വരൂപിണീ ।
വിശ്വേശ്വരീ ശിവാധാരാ ശിവനാഥാ ശിവപ്രിയാ ॥ 42 ॥

ശിവമാതാ ശിവാക്ഷീ ച ശിവദാ ശിവരൂപിണീ ।
ഭവേശ്വരീ ഭവാരാധ്യാ ഭവേശീ ഭവനായികാ ॥ 43 ॥

ഭവമാതാ ഭവാഗംയാ ഭവകണ്ടകനാശിനീ ।
ഭവപ്രിയാ ഭവാനന്ദാ ഭവാനീ ഭവമോചിനീ ॥ 44 ॥

ഗീതിര്‍വരേണ്യാ സാവിത്രീ ബ്രഹ്മാണീ ബ്രഹ്മരൂപിണീ ।
ബ്രഹ്മേശീ ബ്രഹ്മദാ ബ്രാഹ്മീ ബ്രഹ്മാണീ ബ്രഹ്മവാദിനീ ॥ 45 ॥

ദുര്‍ഗസ്ഥാ ദുര്‍ഗരൂപാ ച ദുര്‍ഗാ ദുര്‍ഗാര്‍തിനാശിനീ ।
ത്രയീദാ ബ്രഹ്മദാ ബ്രാഹ്മീ ബ്രഹ്മാണീ ബ്രഹ്മവാദിനീ ॥ 46 ॥

ത്വക്സ്ഥാ തഥാ ച ത്വഗ്രൂപാ ത്വഗ്ഗാ ത്വഗാര്‍തിഹാരിണീ ।
സ്വഗമാ നിര്‍ഗമാ ദാത്രീ ദായാ ദോഗ്ധ്രീ ദുരാപഹാ ॥ 47 ॥

ദൂരഘ്നീ ച ദുരാരാധ്യാ ദൂരദുഷ്കൃതനാശിനീ ।
പഞ്ചസ്ഥാ പഞ്ചമീ പൂര്‍ണാ പൂര്‍ണാപീഠ നിവാസിനീ ॥ 48 ॥

സത്ത്വസ്ഥാ സത്ത്വരൂപാ ച സത്ത്വദാ സത്ത്വസംഭവാ ।
രജഃസ്ഥാ ച രജോതൂപാ രജോഗുണസമുദ്ഭവാ ॥ 49 ॥

താമസീ ച തമോരൂപാ താമസീ തമസഃ പ്രിയാ ।
തമോഗുണസമുദ്ഭൂതാ സാത്ത്വികീ രാജസീ തമീ ॥ 50 ॥

കലാ കാഷ്ഠാ നിമേഷാ ച സ്വകൃതാ തദനന്തരാ ।
അര്‍ധമാസാ ച മാസാ ച സംവത്സരസ്വരൂപിണീ ॥ 51 ॥

യുഗസ്ഥാ യുഗരൂപാ ച കല്‍പസ്ഥാ കല്‍പരൂപിണീ ।
നാനാരത്നവിചിത്രാങ്ഗീ നാനാഭരണമണ്ഡിതാ ॥ 52 ॥

വിശ്വാത്മികാ വിശ്വമാതാ വിശ്വപാശാ വിധായിനീ ।
വിശ്വാസകാരിണീ വിശ്വാ വിശ്വശക്തിര്‍വിചക്ഷണാ ॥ 53 ॥

ജപാകുസുമസങ്കാശാ ദാഡിമീകുസുമോപമാ ।
ചതുരങ്ഗാ ചതുര്‍ബാഹുശ്ചതുരാ ചാരുഹാസിനീ ॥ 54 ॥

സര്‍വേശീ സര്‍വദാ സര്‍വാ സര്‍വജ്ഞാ സര്‍വദായിനീ ।
സര്‍വേശ്വരീ സര്‍വവിദ്യാ ശര്‍വാണീ സര്‍വമങ്ഗലാ ॥ 55 ॥

നലിനീ നന്ദിനീ നന്ദാ ആനന്ദാനന്ദവര്‍ധിനീ ।
വ്യാപിനീ സര്‍വഭൂതേഷു ഭവഭാരവിനാശിനീ ॥ 56 ॥

കുലീനാ കുലമധ്യസ്ഥാ കുലധര്‍മോപദേശിനീ ।
സര്‍വശൃങ്ഗാരവേശാഢ്യാ പാശാങ്കുശകരോദ്യതാ ॥ 57 ॥

സൂര്യകോടിസഹസ്രഭാ ചന്ദ്രകോടിനിഭാനനാ ।
ഗണേശകോടിലാവണ്യാ വിഷ്ണുകോട്യരിമര്‍ദിനീ ॥ 58 ॥

ദാവാഗ്നികോടിജ്വലിനീ രുദ്രകോട്യുഗ്രരൂപിണീ
സമുദ്രകോടിഗംഭീരാ വായുകോടിമഹാബലാ ॥ 59 ॥

ആകാശകോടിവിസ്താരാ യമകോടിഭയങ്കരാ ।
മേരുകോടിസമുഞ്ച്ഛ്രാ യാ ഗുണകോടിസമൃദ്ധിദാ ॥ 60 ॥

നിഷ്കലങ്കാ നിരാധാരാ നിര്‍ഗുണാ ഗുണവര്‍ജിതാ ।
അശോകാ ശോകരഹിതാ താപത്രയവിവര്‍ജിതാ ॥ 61 ॥

വിശിഷ്ടാ വിശ്വജനനീ വിശ്വമോഹവിധാരിണീ ।
ചിത്രാ വിചിത്രാ ചിത്രാശീ ഹേതുഗര്‍ഭാ കുലേശ്വരീ ॥ 62 ॥

ഇച്ഛാശാക്തിഃ ജ്ഞാനശക്തിഃ ക്രിയാശക്തിഃ ശുചിസ്മിതാ ।
ശ്രുതിസ്മൃതിമയീ സത്യാ ശ്രുതിരൂപാ ശ്രുതിപ്രിയാ ॥ 63 ॥

ശ്രുതിപ്രജ്ഞാ മഹാസത്യാ പഞ്ചതത്ത്വോപരിസ്ഥിതാ ।
പാര്‍വതീ ഹിമവത്പുത്രീ പാശസ്ഥാ പാശരൂപിണീ ॥ 64 ॥

ജയന്തീ ഭദ്രകാലീ ച അഹല്യാ കുലനായികാ ।
ഭൂതധാത്രീ ച ഭൂതേശീ ഭൂതസ്ഥാ ഭൂതഭാവിനീ ॥ 65 ॥

മഹാകുണ്ഡലിനീശക്തിര്‍മഹാവിഭവവര്‍ധിനീ ।
ഹംസാക്ഷീ ഹംസരൂപാ ച ഹംസസ്ഥാ ഹംസരൂപിണീ ॥ 66 ॥

സോമസൂര്യാഗ്നിമധ്യസ്ഥാ മണിപൂരകവാസിനീ ।
ഷട് പത്രാംഭോജമധ്യസ്ഥാ മണിപൂരനിവാസിനീ ॥ 67 ॥

ദ്വാദശാരസരോജസ്ഥാ സൂര്യമണ്ഡലവാസിനീ ।
അകലങ്കാ ശശാങ്കാഭാ ഷോഡശാരനിവാസിനീ ॥ 68 ॥

ദ്വിപത്രദലമധ്യസ്ഥാ ലലാടതലവാസിനീ ।
ഡാകിനീ ശാകിനീ ചൈവ ലാകിനീ കാകിനീ തഥാ ॥ 69 ॥

രാകിണീ ഹാകിനീ ചൈവ ഷട്ചക്രക്രമവാസിനീ ।
സൃഷ്ടിസ്ഥിതിവിനാശാ ച സൃഷ്ടിസ്ഥിത്യന്തകാരിണീ ॥ 70 ॥

ശ്രീകണ്ഠാ ശ്രീപ്രിയാ കണ്ഠനാദാഖ്യാ ബിന്ദുമാലിനീ ।
ചതുഃഷഷ്ടികലാധാരാ മേരുദണ്ഡസമാശ്രയാ ॥ 71 ॥

മഹാകാലീ ദ്യുതിര്‍മേധാ സ്വധാ തുഷ്ടിര്‍മഹാദ്യുതിഃ ।
ഹിങ്ഗുലാ മങ്ഗലശിവാ സുഷുംണാമധ്യഗാമിനീ ॥ 72 ॥

പരാ ഘോരാ കരാലാക്ഷീ വിജയാ ജയശാലിനീ ।
ഹൃത്പദ്മനിലയാ ദേവീ ഭീമാ ഭൈരവനാദിനീ ॥ 73 ॥

ആകാശലിങ്ഗഭൂതാ ച ഭുവനോദ്യാനവാസിനീ ।
മഹാസൂക്ഷ്മാഽഭയാ കാലീ ഭീമരൂപാ മഹാബലാ ॥ 74 ॥

മേനകാഗര്‍ഭസംഭൂതാ തപ്തകാഞ്ചനസന്നിഭാ ।
അന്തഃസ്ഥാ കൂടബീജാ ച ത്രികൂടാചലവാസിനീ ॥ 75 ॥

വര്‍ണാക്ഷാ വര്‍ണരഹിതാ പഞ്ചാശദ്വര്‍ണഭേദിനീ ।
വിദ്യാധരീ ലോകധാത്രീ അപ്സരാ അപ്സരഃപ്രിയാ ॥ 76 ॥

ദക്ഷാ ദാക്ഷായണീ ദീക്ഷാ ദക്ഷയജ്ഞവിനാശിനീ ।
യശസ്വിനീ യശഃപൂര്‍ണാ യശോദാഗര്‍ഭസംഭവാ ॥ 77 ॥

ദേവകീ ദേവമാതാ ച രാധികാ കൃഷ്ണവല്ലഭാ ।
അരുന്ധതീ ശചീന്ദ്രാണീ ഗാന്ധാരീ ഗന്ധമോദിനീ ॥ 78 ॥

ധ്യാനാതീതാ ധ്യാനഗംയാ ധ്യാനാ ധ്യാനാവധാരിണീ ।
ലംബോദരീ ച ലംബോഷ്ഠാ ജാംബവതീ ജലോദരീ ॥ 79 ॥

മഹോദരീ മുക്തകേശീ മുക്തികാമാര്‍ഥസിദ്ധിദാ ।
തപസ്വിനീ തപോനിഷ്ഠാ ചാപര്‍ണാ പര്‍ണഭക്ഷിണീ ॥ 80 ॥

ബാണചാപധരാ വീരാ പാഞ്ചാലീ പഞ്ചമപ്രിയാ ।
ഗുഹ്യാ ഗഭീരാ ഗഹനാ ഗുഹ്യതത്ത്വാ നിരഞ്ജനാ ॥ 81 ॥

അശരീരാ ശരീരസ്ഥാ സംസാരാര്‍ണവതാരിണീ ।
അമൃതാ നിഷ്കലാ ഭദ്രാ സകലാ കൃഷ്ണപിങ്ഗലാ ॥ 82 ॥

ചക്രേശ്വരീ ചക്രഹസ്താ പാശചക്രനിവാസിനീ ।
പദ്മരാഗപ്രതീകാശാ നിര്‍മലാകാശസന്നിഭാ ॥ 83 ॥

ഊര്‍ധ്വസ്ഥാ ഊര്‍ധ്വരൂപാ ച ഊര്‍ധ്വപദ്മനിവാസിനീ ।
കാര്യകാരണകര്‍ത്രീ ച പര്‍വാഖ്യാ രൂപസംസ്ഥിതാ ॥ 84 ॥

രസജ്ഞാ രസമധ്യസ്ഥാ ഗന്ധജ്ഞാ ഗന്ധരൂപിണീ ।
പരബ്രഹ്മസ്വരൂപാ ച പരബ്രഹ്മനിവാസിനീ ॥ 85 ॥

ശബ്ദബ്രഹ്മസ്വരൂപാ ച ശബ്ദസ്ഥാ ശബ്ദവര്‍ജിതാ ।
സിദ്ധിര്‍വൃദ്ധിപരാ വൃദ്ധിഃ സകീര്‍തിര്‍ദീപ്തിസംസ്ഥിതാ ॥ 86 ॥

സ്വഗുഹ്യാ ശാംഭവീശക്തിസ്തത്ത്വജ്ഞാ തത്ത്വരൂപിണീ ।
സരസ്വതീ ഭൂതമാതാ മഹാഭൂതാധിപപ്രിയാ ॥ 87 ॥

ശ്രുതിപ്രജ്ഞാദിമാ സിദ്ധിഃ ദക്ഷകന്യാഽപരാജിതാ ।
കാമസന്ദീപനീ കാമാ സദാകാമാ കുതൂഹലാ ॥ 88 ॥

ഭോഗോപചാരകുശലാ അമലാ ഹ്യമലാനനാ ।
ഭക്താനുകമ്പിനീ മൈത്രീ ശരണാഗതവത്സലാ ॥ 89 ॥

സഹസ്രഭുജാ ചിച്ഛക്തിഃ സഹസ്രാക്ഷാ ശതാനന ।
സിദ്ധലക്ഷ്മീര്‍മഹാലക്ഷ്മീര്‍വേദലക്ഷ്മീഃ സുലക്ഷണാ ॥ 90 ॥

യജ്ഞസാരാ തപസ്സാരാ ധര്‍മസാരാ ജനേശ്വരീ ।
വിശ്വോദരീ വിശ്വസൃഷ്ടാ വിശ്വാഖ്യാ വിശ്വതോമുഖീ ॥ 91 ॥

വിശ്വാസ്യശ്രവണഘ്രാണാ വിശ്വമാലാ പരാത്മികാ ।
തരുണാദിത്യസങ്കാശാ കരണാനേകസങ്കുലാ ॥ 92 ॥

ക്ഷോഭിണീ മോഹിനീ ചൈവ സ്തംഭിനീ ജൃംഭിനീ തഥാ ।
രഥിനീ ധ്വജിനീ സേനാ സര്‍വമന്ത്രമയീ ത്രയീ ॥ 93 ॥

ജ്ഞാനമുദ്രാ മഹാമുദ്രാ ജപമുദ്രാ മഹോത്സവാ ।
ജടാജൂട ധരാ മുക്താ സൂക്ഷ്മശാന്തിര്‍വിഭീഷണാ ॥ 94 ॥

ദ്വീപിചര്‍മപരീധാനാ ചീരവല്‍കലധാരിണീ ।
ത്രിശൂലഡമരുധരാ നരമാലാവിഭൂഷിണീ ॥ 95 ॥

അത്യുഗ്രരൂപിണീ ചോഗ്രാ കല്‍പാന്തദഹനോപമാ ।
ത്രൈലോക്യസാധിനീ സാധ്യാ സിദ്ധസാധകവത്സലാ ॥ 96 ॥

സര്‍വവിദ്യാമയീ സാരാ അസുരാംബുധിധാരിണീ ।
സുഭഗാ സുമുഖീ സൌംയാ സുശൂരാ സോമഭൂഷണാ ॥ 97 ॥

ശുദ്ധസ്ഫടികസങ്കശാ മഹാവൃഷഭവാഹിനീ ।
മഹിഷീ മഹിഷാരൂഢാ മഹിഷാസുരഘാതിനീ ॥ 98 ॥

ദമിനീ ദാമിനീ ദാന്താ ദയാ ദോഗ്ധ്രീ ദുരാപഹാ ।
അഗ്നിജിഹ്വാ മഹാഘോരാഽഘോരാ ഘോരതരാനനാ ॥ 99 ॥

നാരായണീ നാരസിംഹീ നൃസിംഹഹൃദയസ്ഥിതാ ।
യോഗേശ്വരീ യോഗരൂപാ യോഗമാലാ ച യോഗിനീ ॥ 100 ॥

ഖേചരീ ഭൂചരീ ഖേലാ നിര്‍വാണപദസംശ്രയാ ।
നാഗിനീ നാഗകന്യാ ച സുവേഗാ നാഗനായികാ ॥ 101 ॥

വിഷജ്വാലാവതീ ദീപ്താ കലാശതവിഭൂഷണാ ।
ഭീമവക്ത്രാ മഹാവക്ത്രാ വക്ത്രാണാം കോടിധാരിണീ ॥ 102 ॥

മഹദാത്മാ ച ധര്‍മജ്ഞാ ധര്‍മാതിസുഖദായിനീ ।
കൃഷ്ണമൂര്‍തിര്‍മഹാമൂര്‍തിര്‍ഘോരമൂര്‍തിര്‍വരാനനാ ॥ 103 ॥

സര്‍വേന്ദ്രിയമനോന്‍മത്താ സര്‍വേന്ദ്രിയമനോമയീ ।
സര്‍വസങ്ഗ്രാമജയദാ സര്‍വപ്രഹരണോദ്യതാ ॥ 104 ॥

സര്‍വപീഡോപശമനീ സര്‍വാരിഷ്ടവിനാശിനീ ।
സര്‍വൈശ്വര്യസമുത്പത്തിഃ സര്‍വഗ്രഹവിനാശിനീ ॥ 105 ॥

ഭീതിഘ്നീ ഭക്തിഗംയാ ച ഭക്താനാമാര്‍തിനാശിനീ ।
മാതങ്ഗീ മത്തമാതങ്ഗീ മാതങ്ഗഗണമണ്ഡിതാ ॥ 106 ॥

അമൃതോദധിമധ്യസ്ഥാ കടിസൂത്രൈരലങ്കൃതാ ।
അമൃതദ്വീപമധ്യസ്ഥാ പ്രബലാ വത്സലോജ്ജ്വലാ ॥ 107 ॥

മണിമണ്ഡപമധ്യസ്ഥാ രത്നസിംഹാസനസ്ഥിതാ ।
പരമാനന്ദമുദിതാ ഈഷത്പ്രഹസിതാനനാ ॥ 108 ॥

കുമുദാ ലലിതാ ലോലാ ലാക്ഷാ ലോഹിതലോചനാ ।
ദിഗ്വാസാ ദേവദൂതീ ച ദേവദേവാദിദേവതാ ॥ 109 ॥

സിംഹോപരിസമാരൂഢാ ഹിമാചലനിവാസിനീ ।
അട്ടാട്ടഹാസിനീ ഘോരാ ഘോരദൈത്യവിനാശിനീ ॥ 110 ॥

അത്യുഗ്രാ രക്തവസനാ നാഗകേയൂരമണ്ഡിതാ ।
മുക്താഹാരസ്തനോപേതാ തുങ്ഗപീനപയോധരാ ॥ 111 ॥

രക്തോത്പലദലാകാരാ മദാഘൂര്‍ണിതലോചനാ ।
ഗണ്ഡമണ്ഡിതതാടങ്കാ ഗുഞ്ജാഹാരവിഭൂഷണാ ॥ 112 ॥

സങ്ഗീതരങ്ഗരസനാ വീണാവാദ്യകുതൂഹലാ ।
സമസ്തദേവമൂര്‍തിശ്ച ഹ്യസുരക്ഷയകാരിണീ ॥ 113 ॥

ഖഡ്ഗിനീ ശൂലഹസ്താ ച ചക്രിണീ ചാക്ഷമാലിനീ ।
പാശിനീ ചക്രിണീ ദാന്താ വജ്രിണീ വജ്രദണ്ഡിനീ ॥ 114 ॥

ആനന്ദോദധിമധ്യസ്ഥാ കടിസൂത്രൈരലങ്കൃതാ ।
നാനാഭരണദീപ്താങ്ഗീ നാനാമണിവിഭൂഷണാ ॥ 115 ॥

ജഗദാനന്ദസംഭൂതിശ്ചിന്താമണിഗുണാകരാ ।
ത്രൈലോക്യനമിതാ പൂജ്യാ ചിന്‍മയാഽഽനന്ദരൂപിണീ ॥ 116 ॥

ത്രൈലോക്യനന്ദിനീ ദേവീ ദുഃഖദുഃസ്വപ്നനാശിനീ ।
ഘോരാഗ്നിദാഹശമനീ രാജദൈവാദിശാലിനീ ॥ 117 ॥

മഹാഽപരാധരാശിഘ്നീ മഹാവൈരിഭയാപഹാ ।
രാഗാദിദോഷരഹിതാ ജരാമരണവര്‍ജിതാ ॥ 118 ॥

ചന്ദ്രമണ്ഡലമധ്യസ്ഥാ പീയൂഷാര്‍ണവസംഭവാ ।
സര്‍വദേവൈഃ സ്തുതാ ദേവീ സര്‍വസിദ്ധിനമസ്കൃതാ ॥ 119 ॥

അചിന്ത്യശക്തിരൂപാ ച മണിമന്ത്രമഹൌഷധീ ।
സ്വസ്തിഃ സ്വസ്തിമതീ ബാലാ മലയാചലസംസ്ഥിതാ ॥ 120 ॥

ധാത്രീ വിധാത്രീ സംഹാരാ രതിജ്ഞാ രതിദായിനീ ।
രുദ്രാണീ രുദ്രരൂപാ ച രൌദ്രീ രൌദ്രാര്‍തിഹാരിണീ ॥ 121 ॥

സര്‍വജ്ഞാ ചൌരധര്‍മജ്ഞാ രസജ്ഞാ ദീനവത്സലാ ।
അനാഹതാ ത്രിനയനാ നിര്‍ഭരാ നിര്‍വൃതിഃ പരാ ॥ 122 ॥

പരാ ഘോരകരാലാക്ഷീ സ്വമാതാ പ്രിയദായിനീ ।
മന്ത്രാത്മികാ മന്ത്രഗംയാ മന്ത്രമാതാ സമന്ത്രിണീ ॥ 123 ॥

ശുദ്ധാനന്ദാ മഹാഭദ്രാ നിര്‍ദ്വന്ദ്വാ നിര്‍ഗുണാത്മികാ ।
ധരണീ ധാരിണീ പൃഥ്വീ ധരാ ധാത്രീ വസുന്ധരാ ॥ 124 ॥

മേരുമന്ദിരമധ്യസ്ഥാ ശിവാ ശങ്കരവല്ലഭാ ।
ശ്രീഗതിഃ ശ്രീമതീ ശ്രേഷ്ഠാ ശ്രീകരീ ശ്രീവിഭാവനീ ॥ 125 ॥

ശ്രീദാ ശ്രീമാ ശ്രീനിവാസാ ശ്രീമതീ ശ്രീമതാം ഗതിഃ ।
ഉമാ ശാരങ്ഗിണീ കൃഷ്ണാ കുടിലാ കുടിലാലകാ ॥ 126 ॥

ത്രിലോചനാ ത്രിലോകാത്മാ പുണ്യദാ പുണ്യകീര്‍തിദാ ।
അമൃതാ സത്യസങ്കല്‍പാ സത്യാശാ ഗ്രന്ഥിഭേദിനീ ॥ 127 ॥

പരേശാ പരമാ വിദ്യാ പരാവിദ്യാ പരാത്പരാ ।
സുന്ദരാങ്ഗീ സുവര്‍ണാഭാ സുരാസുരനമസ്കൃതാ ॥ 128 ॥

പ്രജാ പ്രജാവതീ ധന്യാ ധനധാന്യസമൃദ്ധിദാ ।
ഈശാനീ ഭുവനേശാനീ ഭുവനാ ഭുവനേശ്വരീ ॥ 129 ॥

അനന്താനന്തമഹിമാ ജഗത്സാരാ ജഗദ്ഭവാ ।
അചിന്ത്യശക്തിമഹിമാ ചിന്ത്യാചിന്ത്യസ്വരൂപിണീ ॥ 130 ॥

ജ്ഞാനഗംയാ ജ്ഞാനമൂര്‍തിര്‍ജ്ഞാനദാ ജ്ഞാനശാലിനീ ।
അമിതാ ഘോരരൂപാ ച സുധാധാരാ സുധാവഹാ ॥ 131 ॥

ഭാസ്കരീ ഭാസുരീ ഭാതീ ഭാസ്വദുത്താനശായിനീ ।
അനസൂയാ ക്ഷമാ ലജ്ജാ ദുര്ലഭാ ഭുവനാന്തികാ ॥ 132 ॥

വിശ്വവന്ദ്യാ വിശ്വബീജാ വിശ്വധീര്‍വിശ്വസംസ്ഥിതാ ।
ശീലസ്ഥാ ശീലരൂപാ ച ശീലാ ശീലപ്രദായിനീ ॥ 133 ॥

ബോധിനീ ബോധകുശലാ രോധിനീ ബാധിനീ തഥാ ।
വിദ്യോതിനീ വിചിത്രാത്മാ വിദ്യുത്പടലസന്നിഭാ ॥ 134 ॥

വിശ്വയോനിര്‍മഹായോനിഃ കര്‍മയോനിഃ പ്രിയംവദാ ।
രോഗിണീ രോഗശമനീ മഹാരോഗഭയാവഹാ ॥ 135 ॥

വരദാ പുഷ്ടിദാ ദേവീ മാനദാ മാനവപ്രിയാ ।
കൃഷ്ണാങ്ഗവാഹിനീ ചൈവ കൃഷ്ണാ കൃഷ്ണസഹോദരീ ॥ 136 ॥

ശാംഭവീ ശംഭുരൂപാ ച തഥൈവ ശംഭുസംഭവാ ।
വിശ്വോദരീ വിശ്വമാതാ യോഗമുദ്രാ ച യോഗിനീ ॥ 137 ॥

വാഗീശ്വരീ യോഗമുദ്രാ യോഗിനീകോടിസേവിതാ ।
കൌലികാനന്ദകന്യാ ച ശൃങ്ഗാരപീഠവാസിനീ ॥ 138 ॥

ക്ഷേമങ്കരീ സര്‍വരൂപാ ദിവ്യരൂപാ ദിഗംബരാ ।
ധൂംരവക്ത്രാ ധൂംരനേത്രാ ധൂംരകേശീ ച ധൂസരാ ॥ 139 ॥

പിനാകീ രുദ്രവേതാലീ മഹാവേതാലരൂപിണീ ।
തപനീ താപിനീ ദക്ഷാ വിഷ്ണുവിദ്യാ ത്വനാഥിതാ ॥ 140 ॥

അങ്കുരാ ജഠരാ തീവ്രാ അഗ്നിജിഹ്വാ ഭയാപഹാ ।
പശുഘ്നീ പശുരൂപാ ച പശുദാ പശുവാഹിനീ ॥ 141 ॥

പിതാ മാതാ ച ഭ്രാതാ ച പശുപാശവിനാശിനീ ।
ചന്ദ്രമാ ചന്ദ്രരേഖാ ച ചന്ദ്രകാന്തിവിഭൂഷണാ ॥ 142 ॥

കുങ്കുമാങ്കിതസര്‍വാങ്ഗീ സുധീര്‍ബുദ്ബുദലോചനാ ।
ശുക്ലാംബരധരാ ദേവീ വീണാപുസ്തകധാരിണീ ॥ 143 ॥

ശ്വേതവസ്ത്രധരാ ദേവീ ശ്വേതപദ്മാസനസ്ഥിതാ ।
രക്താംബരാ ച രക്താങ്ഗീ രക്തപദ്മവിലോചനാ ॥ 144 ॥

നിഷ്ഠുരാ ക്രൂരഹൃദയാ അക്രൂരാ മിതഭാഷിണീ ।
ആകാശലിങ്ഗസംഭൂതാ ഭുവനോദ്യാനവാസിനീ ॥ 145 ॥

മഹാസൂക്ഷ്മാ ച കങ്കാലീ ഭീമരൂപാ മഹാബലാ ।
അനൌപംയഗുണോപേതാ സദാ മധുരഭാഷിണീ ॥ 146 ॥

വിരൂപാക്ഷീ സഹസ്രാക്ഷീ ശതാക്ഷീ ബഹുലോചനാ ।
ദുസ്തരീ താരിണീ താരാ തരുണീ താരരൂപിണീ ॥ 147 ॥

സുധാധാരാ ച ധര്‍മജ്ഞാ ധര്‍മയോഗോപദേശിനീ ।
ഭഗേശ്വരീ ഭഗാരാധ്യാ ഭഗിനീ ഭഗിനീപ്രിയാ ॥ 148 ॥

ഭഗവിശ്വാ ഭഗക്ലിന്നാ ഭഗയോനിര്‍ഭഗപ്രദാ ।
ഭഗേശ്വരീ ഭഗരൂപാ ഭഗഗുഹ്യാ ഭഗാവഹാ ॥ 149 ॥

ഭഗോദരീ ഭഗാനന്ദാ ഭഗാഢ്യാ ഭഗമാലിനീ ।
സര്‍വസങ്ക്ഷോഭിണീശക്തിഃ സര്‍വവിദ്രാവിണീ തഥാ ॥ 150 ॥

മാലിനീ മാധവീ മാധ്വീ മദരൂപാ മദോത്കടാ ।
ഭേരുണ്ഡാ ചണ്ഡികാ ജ്യോത്സ്നാ വിശ്വചക്ഷുസ്തപോവഹാ ॥ 151 ॥

സുപ്രസന്നാ മഹാദൂതീ യമദൂതീ ഭയങ്കരീ ।
ഉന്‍മാദിനീ മഹാരൂപാ ദിവ്യരൂപാ സുരാര്‍ചിതാ ॥ 152 ॥

ചൈതന്യരൂപിണീ നിത്യാ നിത്യക്ലിന്നാ മദോല്ലസാ ।
മദിരാനന്ദകൈവല്യാ മദിരാക്ഷീ മദാലസാ ॥ 153 ॥

സിദ്ധേശ്വരീ സിദ്ധവിദ്യാ സിദ്ധാദ്യാ സിദ്ധവന്ദിതാ ।
സിദ്ധാര്‍ചിതാ സിദ്ധമാതാ സിദ്ധസര്‍വാര്‍ഥസാധികാ ॥ 154 ॥

മനോന്‍മനീ ഗുണാതീതാ പരഞ്ജ്യോതിഃസ്വരൂപിണീ ।
പരേശീ പാരഗാ പാരാ പാരസിദ്ധിഃ പരാ ഗതിഃ ॥ 155 ॥

വിമലാ മോഹിനീരൂപാ മധുപാനപരായണാ ।
വേദവേദാങ്ഗജനനീ സര്‍വശാസ്ത്രവിശാരദാ ॥ 156 ॥

സര്‍വവേദമയീ വിദ്യാ സര്‍വശാസ്ത്രമയീ തഥാ ।
സര്‍വജ്ഞാനമയീ ദേവീ സര്‍വധര്‍മമയീശ്വരീ ॥ 157 ॥

സര്‍വയജ്ഞമയീ യജ്വാ സര്‍വമന്ത്രാധികാരിണീ ।
ത്രൈലോക്യാകര്‍ഷിണീ ദേവീ സര്‍വാദ്യാനന്ദരൂപിണീ ॥ 158 ॥

സര്‍വസമ്പത്ത്യധിഷ്ഠാത്രീ സര്‍വവിദ്രാവിണീ പരാ ।
സര്‍വസങ്ക്ഷോഭിണീ ദേവീ സര്‍വമങ്ഗലകാരിണീ ॥ 159 ॥

ത്രൈലോക്യരഞ്ജനീ ദേവീ സര്‍വസ്തംഭനകാരിണീ ।
ത്രൈലോക്യജയിനീ ദേവീ സര്‍വോന്‍മാദസ്വരൂപിണീ ॥ 160 ॥

സര്‍വസമ്മോഹിനീ ദേവീ സര്‍വവശ്യങ്കരീ തഥാ ।
സര്‍വാര്‍ഥസാധിനീ ദേവീ സര്‍വസമ്പത്തിദായിനീ ॥ 161 ॥

സര്‍വകാമപ്രദാ ദേവീ സര്‍വമങ്ഗലകാരിണീ ।
സര്‍വസിദ്ധിപ്രദാ ദേവീ സര്‍വദുഃഖവിമോചിനീ ॥ 162 ॥

സര്‍വമൃത്യുപ്രശമനീ സര്‍വവിഘ്നവിനാശിനീ ।
സര്‍വാങ്ഗസുന്ദരീ മാതാ സര്‍വസൌഭാഗ്യദായിനീ ॥ 163 ॥

സര്‍വദാ സര്‍വശക്തിശ്ച സര്‍വൈശ്വര്യഫലപ്രദാ ।
സര്‍വജ്ഞാനമയീ ദേവീ സര്‍വവ്യാധിവിനാശിനീ ॥ 164 ॥

സര്‍വാധാരാ സര്‍വരൂപാ സര്‍വപാപഹരാ തഥാ ।
സര്‍വാനന്ദമയീ ദേവീ സര്‍വരക്ഷാസ്വരൂപിണീ ॥ 165 ॥

സര്‍വലക്ഷ്മീമയീ വിദ്യാ സര്‍വേപ്സിതഫലപ്രദാ ।
സര്‍വദുഃഖപ്രശമനീ പരമാനന്ദദായിനീ ॥ 166 ॥

ത്രികോണനിലയാ ത്രീഷ്ടാ ത്രിമതാ ത്രിതനുസ്ഥിതാ ।
ത്രൈവിദ്യാ ചൈവ ത്രിസ്മാരാ ത്രൈലോക്യത്രിപുരേശ്വരീ ॥ 167 ॥

ത്രികോദരസ്ഥാ ത്രിവിധാ ത്രിപുരാ ത്രിപുരാത്മികാ ।
ത്രിധാത്രീ ത്രിദശാ ത്ര്യക്ഷാ ത്രിഘ്നീ ത്രിപുരവാഹിനീ ॥ 168 ॥

ത്രിപുരാശ്രീഃ സ്വജനനീ ബാലാത്രിപുരസുന്ദരീ ।
ശ്രീമത്ത്രിപുരസുന്ദര്യാ മന്ത്രനാമസഹസ്രകം ॥ 169 ॥

ഗുഹ്യാദ്ഗുഹ്യതരം പുത്ര ! തവ പ്രീത്യാ പ്രകീര്‍തിതം ।
ഗോപനീയം പ്രയത്നേനേ പഠനീയം പ്രയത്നതഃ ॥ 170 ॥

നാതഃ പരതരം പുണ്യം നാതഃ പരതരം ശുഭം ।
നാതഃ പരതരം സ്തോത്രം നാതഃ പരതരാ ഗതിഃ ॥ 171 ॥

സ്തോത്രം സഹസ്രനാമാഖ്യം മമ വക്ത്രാദ്വിനിസ്സൃതം ।
യഃ പഠേത്പരയാ ഭക്ത്യാ ശൃണുയാദ്വാ സമാഹിതഃ ॥ 172 ॥

മോക്ഷാര്‍ഥീ ലഭതേ മോക്ഷം സുഖാര്‍ഥീ സുഖമാപ്നുയാത് ।
ഫലാര്‍ഥീ ലഭതേ കാമാന്‍ ധനാര്‍ഥീ ലഭതേ ധനം ॥ 173 ॥

വിദ്യാര്‍ഥീ ലഭതേ വിദ്യാം യശോഽര്‍ഥീ ലഭതേ യശഃ ।
കന്യാര്‍ഥീ ലഭതേ കന്യാം സുതാര്‍ഥീ ലഭതേ സുതം ॥ 174 ॥

ഗുര്‍വിണീ ലഭതേ പുത്രം കന്യാ വിന്ദതി സത്പതിം ।
മൂര്‍ഖേഽപി ലഭതേ ശാസ്ത്രം ചൌരോഽപി ലഭതേ ഗതിം ॥ 175 ॥

സക്രാംന്താവമാവാസ്യായാമഷ്ടംയാം ഭൌമവാസരേ ।
പഠേദ്വാ പാഠയേദ്വാപി ശൃണുയാദ്വാ സമാഹിതഃ ॥ 176 ॥

പൌര്‍ണമാസ്യാം ചതുര്‍ദശ്യാം നവംയാം ച വിശേഷതഃ ।
സ മുക്തഃ സര്‍വപാപേഭ്യഃ കാമേശ്വരസമോ ഭവേത് ॥ 177 ॥

ലക്ഷ്മീവാന്‍ സുതവാംശ്ചൈവ വല്ലഭഃ സര്‍വയോഷിതാം ।
തസ്യാ വശ്യം ഭവേദ്ദാസ്യേ ത്രൈലോക്യം സചരാചരം ॥ 178 ॥

രുദ്രം ദൃഷ്ട്വാ യഥാ ദേവാ വിഷ്ണും ദൃഷ്ട്വാ ച ദാനവാഃ ।
പന്നഗാ ഗരുഡം ദൃഷ്ട്വാ സിംഹം ദൃഷ്ട്വാ യഥാ മൃഗാഃ ॥ 179 ॥

മണ്ഡൂകാ ഭോഗിനം ദൃഷ്ട്വാ മാര്‍ജാരം മൂഷകോ യഥാ ।
കീടവത്പ്രപലായന്തേ തസ്യ വക്ത്രാവലോകനാത് ॥ 180 ॥

അഗ്നിചൌരഭയം തസ്യ കദാചിന്നൈവ സംഭവേത് ।
പാതകാ വിവിധാഃ സന്തി മേരുമന്ദരസന്നിഭാഃ ॥ 181 ॥

ഭസ്മസാത്തത്ക്ഷണം കുര്യാത് തൃണം വഹ്നിയുതം യഥാ ।
ഏകധാ പഠനാദേവ സര്‍പപാപക്ഷയോ ഭവേത് ॥ 182 ॥

ദശധാ പഠനാദേവ വാഞ്ഛാസിദ്ധിഃ പ്രജായതേ ।
നശ്യന്തി സഹസാ രോഗാ ദശധാഽഽവര്‍തനേന ച ॥ 183 ॥

സഹസ്രം വാ പഠേദ്യസ്തു ഖേചരോ ജായതേ നരഃ ।
സഹസ്രദശകം യസ്തു പഠേദ്ഭക്തിപരായണഃ ॥ 184 ॥

സാ തസ്യ ജഗതാം ധാത്രീ പ്രത്യക്ഷാ ഭവതി ധ്രുവം ।
ലക്ഷം പൂര്‍ണം യദാ പുത്ര ! സ്തവരാജം പഠേത്സുധീഃ ॥ 185 ॥

ഭവപാശവിനിര്‍മുക്തോ മമ തുല്യോ ന സംശയഃ ।
സര്‍വതീര്‍ഥേഷു യത്പുണ്യം സര്‍വയജ്ഞേഷു യത്ഫലം ॥ 186 ॥

സര്‍വദേവേഷു യത്പുണ്യം തത്ഫലം പരികിര്‍തിതം ।
തത്ഫലം കോടിഗുണിതം സകൃജ്ജപ്ത്വാ ലഭേന്നരഃ ॥ 187 ॥

ശ്രുത്വാ മഹാബലശ്ചാശു പുത്രവാന്‍ സര്‍വസമ്പദഃ ।
ദേഹാന്തേ പരമം സ്ഥാനം യത്സുരൈരപി ദുര്ലഭം ॥ 188 ॥

അദ്വൈതയോഗിഭിര്‍ജ്ഞേയം മാര്‍ഗഗൈരപി ദുര്ലഭം ।
സ യാസ്യതി ന സന്ദേഹഃ സ്തവരാജപ്രകീര്‍തനാത് ॥ 189 ॥

യഃ സദാ പഠതേ ഭക്തോ മുക്തിസ്തസ്യ ന സംശയഃ ॥ 190 ॥

ഇതി ശ്രീവാമകേശ്വരതന്ത്രാന്തര്‍ഗതം ശ്രീബാലാസഹസ്രനാമസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ।

Also Read 1000 Names of Sri Bala 3:

1000 Names of Sri Bala 3 | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment