1008 - Sahasranamavali Ganesh Stotram

1000 Names of Sri Ganapati | Sahasranamavali Stotram Lyrics in English

Shri Ganapati Sahasranamavali Lyrics in English:

॥ sriganapatisahasranamavali ॥
asya srimahaganapatisahasranamastotramalamantrasya ।
ganesa rsih । mahaganapatirdevata । nanavidhanicchandamsi ।
humiti bijam । tungamiti saktih । svahasaktiriti kilakam ॥

atha karanyasah ।
ganesvaro ganakrida ityangusthabhyam namah ।
kumaragururisana iti tarjanibhyam namah ॥ 1 ॥

brahmandakumbhascidvyometi madhyamabhyam namah ।
rakto raktambaradhara ityanamikabhyam namah ॥ 2 ॥

sarvasadgurusamsevya iti kanisthikabhyam namah ।
luptavighna ॥ svabhaktanamiti karatalakaraprsthabhyam namah ॥ 3 ॥

atha hrdayadinyasah ।
chandaschandodbhava iti hrdayaya namah ।
niskalo nirmala iti sirase svaha ।
srstisthitilayakrida iti sikhayai vasat ।
jnanam vijnanamananda iti kavacaya hum ।
astangayogaphalabhrditi netratrayaya vausat ।
anantasaktisahita ityastraya phat ।
bhurbhuvah svarom iti digbandhah ॥

atha dhyanam ।
gajavadanamacintyam tiksnadamstram trinetram
brhadudaramasesam bhutirajam puranam ।
amaravarasupujyam raktavarnam suresam
pasupatisutamisam vighnarajam namami ॥ 1 ॥

sakalavighnavinasanadvara srimahaganapatiprasadasiddhyarthe jape viniyogah ॥

sriganapatiruvaca ।
atha sriganapatisahasranamavalih ।
Om ganesvaraya namah ।
Om ganakridaya namah ।
Om gananathaya namah ।
Om ganadhipaya namah ।
Om ekadamstraya namah ।
Om vakratundaya namah ।
Om gajavaktraya namah ।
Om mahodaraya namah ।
Om lambodaraya namah ।
Om dhumravarnaya namah ।
Om vikataya namah ।
Om vighnanayakaya namah ।
Om sumukhaya namah ।
Om durmukhaya namah ।
Om buddhaya namah ।
Om vighnarajaya namah ।
Om gajananaya namah ।
Om bhimaya namah ।
Om pramodaya namah ।
Om amodaya namah ।
Om suranandaya namah ।
Om madotkataya namah ।
Om herambaya namah ।
Om sambaraya namah ।
Om sambhave namah ।
Om lambakarnaya namah ।
Om mahabalaya namah ।
Om nandanaya namah ।
Om alampataya namah ।
Om abhirave namah ।
Om meghanadaya namah ।
Om gananjayaya namah ।
Om vinayakaya namah ।
Om virupaksaya namah ।
Om dhirasuraya namah ।
Om varapradaya namah ।
Om mahaganapataye namah ।
Om buddhipriyaya namah ।
Om ksipraprasadanaya namah ।
Om rudrapriyaya namah ।
Om ganadhyaksaya namah ।
Om umaputraya namah ।
Om aghanasanaya namah ।
Om kumaragurave namah ।
Om isanaputraya namah ।
Om musakavahanaya namah ।
Om siddhipriyaya namah ।
Om siddhipataye namah ।
Om siddhaye namah ।
Om siddhivinayakaya namah ।
Om avighnaya namah ।
Om tumburave namah ।
Om simhavahanaya namah ।
Om mohinipriyaya namah ।
Om katankataya namah ।
Om rajaputraya namah ।
Om salakaya namah ।
Om sammitaya namah ।
Om amitaya namah ।
Om kusmanda samasambhutaye namah ।
Om durjayaya namah ।
Om dhurjayaya namah ।
Om jayaya namah ।
Om bhupataye namah ।
Om bhuvanapataye namah ।
Om bhutanam pataye namah ।
Om avyayaya namah ।
Om visvakartre namah ।
Om visvamukhaya namah ।
Om visvarupaya namah ।
Om nidhaye namah ।
Om ghrnaye namah ।
Om kavaye namah ।
Om kavinamrsabhaya namah ।
Om brahmanyaya namah ।
Om brahmanaspataye namah ।
Om jyestharajaya namah ।
Om nidhipataye namah ।
Om nidhipriyapatipriyaya namah ।
Om hiranmayapurantahsthaya namah ।
Om suryamandalamadhyagaya namah ।
Om karahatividhvastasindhusalilaya namah ।
Om pusadamtabhide namah ।
Om umankakelikutukine namah ।
Om muktidaya namah ।
Om kulapalanaya namah ।
Om kiritine namah ।
Om kundaline namah ।
Om harine namah ।
Om vanamaline namah ।
Om manomayaya namah ।
Om vaimukhyahatadaityasriye namah ।
Om padahatijitaksitaye namah ।
Om sadyojatasvarnamunjamekhaline namah ।
Om durnimittahrte namah ।
Om duhsvapnahrte namah ।
Om prasahanaya namah ।
Om gunine namah ।
Om nadapratisthitaya namah ।
Om surupaya namah ॥ 100 ॥

Om sarvanetradhivasaya namah ।
Om virasanasrayaya namah ।
Om pitambaraya namah ।
Om khandaradaya namah ।
Om khandendukrtasekharaya namah ।
Om citrankasyamadasanaya namah ।
Om bhalacandraya namah ।
Om caturbhujaya namah ।
Om yogadhipaya namah ।
Om tarakasthaya namah ।
Om purusaya namah ।
Om gajakarnaya namah ।
Om ganadhirajaya namah ।
Om vijayasthiraya namah ।
Om gajapatirdhvajine namah ।
Om devadevaya namah ।
Om smarapranadipakaya namah ।
Om vayukilakaya namah ।
Om vipascid varadaya namah ।
Om nadonnadabhinnabalahakaya namah ।
Om varaharadanaya namah ।
Om mrtyumjayaya namah ।
Om vyaghrajinambaraya namah ।
Om icchasaktidharaya namah ।
Om devatratre namah ।
Om daityavimardanaya namah ।
Om sambhuvaktrodbhavaya namah ।
Om sambhukopaghne namah ।
Om sambhuhasyabhuve namah ।
Om sambhutejase namah ।
Om sivasokaharine namah ।
Om gaurisukhavahaya namah ।
Om umangamalajaya namah ।
Om gauritejobhuve namah ।
Om svardhunibhavaya namah ।
Om yajnakayaya namah ।
Om mahanadaya namah ।
Om girivarsmane namah ।
Om subhananaya namah ।
Om sarvatmane namah ।
Om sarvadevatmane namah ।
Om brahmamurdhne namah ।
Om kakup srutaye namah ।
Om brahmandakumbhaya namah ।
Om cid vyomabhalaya namah ।
Om satyasiroruhaya namah ।
Om jagajjanmalayonmesanimesaya namah ।
Om agnyarkasomadrse namah ।
Om girindraikaradaya namah ।
Om dharmadharmosthaya namah ।
Om samabrmhitaya namah ।
Om graharksadasanaya namah ।
Om vanijihvaya namah ।
Om vasavanasikaya namah ।
Om kulacalamsaya namah ।
Om somarkaghantaya namah ।
Om rudrasirodharaya namah ।
Om nadinadabhujaya namah ।
Om sarpangulikaya namah ।
Om tarakanakhaya namah ।
Om bhrumadhyasamsthitakaraya namah ।
Om brahmavidyamadotkataya namah ।
Om vyomanabhaye namah ।
Om srihrdayaya namah ।
Om meruprsthaya namah ।
Om arnavodaraya namah ।
Om kuksisthayaksagandharva raksahkinnaramanusaya namah ।
Om prthvikataye namah ।
Om srstilingaya namah ।
Om sailorave namah ।
Om dasrajanukaya namah ।
Om patalajamghaya namah ।
Om munipade namah ।
Om kalangusthaya namah ।
Om trayitanave namah ।
Om jyotirmandalalamgulaya namah ।
Om hrdayalananiscalaya namah ।
Om hrtpadmakarnikasaliviyatkelisarovaraya namah ।
Om sadbhaktadhyananigadaya namah ।
Om pujavarinivaritaya namah ।
Om pratapine namah ।
Om kasyapasutaya namah ।
Om ganapaya namah ।
Om vistapine namah ।
Om baline namah ।
Om yasasvine namah ।
Om dharmikaya namah ।
Om svojase namah ।
Om prathamaya namah ।
Om prathamesvaraya namah ।
Om cintamanidvipa pataye namah ।
Om kalpadrumavanalayaya namah ।
Om ratnamandapamadhyasthaya namah ।
Om ratnasimhasanasrayaya namah ।
Om tivrasiroddhrtapadaya namah ।
Om jvalinimaulilalitaya namah ।
Om nandananditapithasriye namah ।
Om bhogadabhusitasanaya namah ।
Om sakamadayinipithaya namah ।
Om sphuradugrasanasrayaya namah ॥ 200 ॥

Om tejovatisiroratnaya namah ।
Om satyanityavatamsitaya namah ।
Om savighnanasinipithaya namah ।
Om sarvasaktyambujasrayaya namah ।
Om lipipadmasanadharaya namah ।
Om vahnidhamatrayasrayaya namah ।
Om unnataprapadaya namah ।
Om gudhagulphaya namah ।
Om samvrtaparsnikaya namah ।
Om pinajamghaya namah ।
Om slistajanave namah ।
Om sthulorave namah ।
Om pronnamatkataye namah ।
Om nimnanabhaye namah ।
Om sthulakuksaye namah ।
Om pinavaksase namah ।
Om brhadbhujaya namah ।
Om pinaskandhaya namah ।
Om kambukanthaya namah ।
Om lambosthaya namah ।
Om lambanasikaya namah ।
Om bhagnavamaradaya namah ।
Om tungasavyadantaya namah ।
Om mahahanave namah ।
Om hrasvanetratrayaya namah ।
Om surpakarnaya namah ।
Om nibidamastakaya namah ।
Om stabakakarakumbhagraya namah ।
Om ratnamaulaye namah ।
Om nirankusaya namah ।
Om sarpaharakatisutraya namah ।
Om sarpayajnopavitaye namah ।
Om sarpakotirakatakaya namah ।
Om sarpagraiveyakangadaya namah ।
Om sarpakaksyodarabandhaya namah ।
Om sarparajottariyakaya namah ।
Om raktaya namah ।
Om raktambaradharaya namah ।
Om raktamalyavibhusanaya namah ।
Om rakteksanaya namah ।
Om raktakaraya namah ।
Om raktatalvosthapallavaya namah ।
Om svetaya namah ।
Om svetambaradharaya namah ।
Om svetamalyavibhusanaya namah ।
Om svetatapatraruciraya namah ।
Om svetacamaravijitaya namah ।
Om sarvavayavasampurnasarvalaksanalaksitaya namah ।
Om sarvabharanasobhadhyaya namah ।
Om sarvasobhasamanvitaya namah ।
Om sarvamangalamangalyaya namah ।
Om sarvakaranakaranaya namah ।
Om sarvadaikakaraya namah ।
Om sarngine namah ।
Om bijapurine namah ।
Om gadadharaya namah ।
Om iksucapadharaya namah ।
Om suline namah ।
Om cakrapanaye namah ।
Om sarojabhrte namah ।
Om pasine namah ।
Om dhrtotpalaya namah ।
Om salimanjaribhrte namah ।
Om svadantabhrte namah ।
Om kalpavallidharaya namah ।
Om visvabhayadaikakaraya namah ।
Om vasine namah ।
Om aksamaladharaya namah ।
Om jnanamudravate namah ।
Om mudgarayudhaya namah ।
Om purnapatrine namah ।
Om kambudharaya namah ।
Om vidhrtalisamudgakaya namah ।
Om matulingadharaya namah ।
Om cutakalikabhrte namah ।
Om kutharavate namah ।
Om puskarasthasvarnaghatipurnaratnabhivarsakaya namah ।
Om bharatisundarinathaya namah ।
Om vinayakaratipriyaya namah ।
Om mahalaksmi priyatamaya namah ।
Om siddhalaksmimanoramaya namah ।
Om ramaramesapurvangaya namah ।
Om daksinomamahesvaraya namah ।
Om mahivarahavamangaya namah ।
Om ravikandarpapascimaya namah ।
Om amodapramodajananaya namah ।
Om sapramodapramodanaya namah ।
Om samedhitasamrddhisriye namah ।
Om rddhisiddhipravartakaya namah ।
Om dattasaukhyasumukhaya namah ।
Om kantikandalitasrayaya namah ।
Om madanavatyasritamghraye namah ।
Om krttadaurmukhyadurmukhaya namah ।
Om vighnasampallavopaghnaya namah ।
Om sevonnidramadadravaya namah ।
Om vighnakrnnighnacaranaya namah ।
Om dravinisakti satkrtaya namah ।
Om tivraprasannanayanaya namah ।
Om jvalinipalataikadrse namah ।
Om mohinimohanaya namah ॥ 300 ॥

Om bhogadayinikantimanditaya namah ।
Om kaminikantavaktrasriye namah ।
Om adhisthita vasundharaya namah ।
Om vasundharamadonnaddhamahasankhanidhiprabhave namah ।
Om namadvasumatimaulimahapadmanidhiprabhave namah ।
Om sarvasadgurusamsevyaya namah ।
Om sociskesahrdasrayaya namah ।
Om isanamurdhne namah ।
Om devendrasikhayai namah ।
Om pavananandanaya namah ।
Om agrapratyagranayanaya namah ।
Om divyastranam prayogavide namah ।
Om airavatadisarvasavaranavaranapriyaya namah ।
Om vajradyastraparivaraya namah ।
Om ganacandasamasrayaya namah ।
Om jayajayaparivaraya namah ।
Om vijayavijayavahaya namah ।
Om ajitarcitapadabjaya namah ।
Om nityanityavatamsitaya namah ।
Om vilasinikrtollasaya namah ।
Om saundisaundaryamanditaya namah ।
Om anantanantasukhadaya namah ।
Om sumangalasumangalaya namah ।
Om icchasaktijnanasaktikriyasaktinisevitaya namah ।
Om subhagasamsritapadaya namah ।
Om lalitalalitasrayaya namah ।
Om kaminikamanaya namah ।
Om kamamalinikelilalitaya namah ।
Om sarasvatyasrayaya namah ।
Om gaurinandanaya namah ।
Om sriniketanaya namah ।
Om guruguptapadaya namah ।
Om vacasiddhaya namah ।
Om vagisvaripataye namah ।
Om nalinikamukaya namah ।
Om vamaramaya namah ।
Om jyesthamanoramaya namah ।
Om raudrimudritapadabjaya namah ।
Om humbijaya namah ।
Om tungasaktikaya namah ।
Om visvadijananatranaya namah ।
Om svahasaktaye namah ।
Om sakilakaya namah ।
Om amrtabdhikrtavasaya namah ।
Om madaghurnitalocanaya namah ।
Om ucchistaganaya namah ।
Om ucchistaganesaya namah ।
Om gananayakaya namah ।
Om sarvakalikasamsiddhaye namah ।
Om nityasaivaya namah ।
Om digambaraya namah ।
Om anapaya namah ।
Om anantadrstaye namah ।
Om aprameyaya namah ।
Om ajaramaraya namah ।
Om anavilaya namah ।
Om apratirathaya namah ।
Om acyutaya namah ।
Om amrtaya namah ।
Om aksaraya namah ।
Om apratarkyaya namah ।
Om aksayaya namah ।
Om ajayyaya namah ।
Om anadharaya namah ।
Om anamayaya namah ।
Om amalaya namah ।
Om amoghasiddhaye namah ।
Om advaitaya namah ।
Om aghoraya namah ।
Om apramitananaya namah ।
Om anakaraya namah ।
Om abdhibhumyagnibalaghnaya namah ।
Om avyaktalaksanaya namah ।
Om adharapithaya namah ।
Om adharaya namah ।
Om adharadheyavarjitaya namah ।
Om akhuketanaya namah ।
Om asapurakaya namah ।
Om akhumaharathaya namah ।
Om iksusagaramadhyasthaya namah ।
Om iksubhaksanalalasaya namah ।
Om iksucapatirekasriye namah ।
Om iksucapanisevitaya namah ।
Om indragopasamanasriye namah ।
Om indranilasamadyutaye namah ।
Om indivaradalasyamaya namah ।
Om indumandalanirmalaya namah ।
Om ismapriyaya namah ।
Om idabhagaya namah ।
Om iradhamne namah ।
Om indirapriyaya namah ।
Om iaksvakuvighnavidhvamsine namah ।
Om itikartavyatepsitaya namah ।
Om isanamaulaye namah ।
Om isanaya namah ।
Om isanasutaya namah ।
Om itighne namah ।
Om isanatrayakalpantaya namah ।
Om ihamatravivarjitaya namah ।
Om upendraya namah ॥ 400 ॥

Om udubhrnmaulaye namah ।
Om underakabalipriyaya namah ।
Om unnatananaya namah ।
Om uttungaya namah ।
Om udaratridasagranye namah ।
Om urjasvate namah ।
Om usmalamadaya namah ।
Om uhapohadurasadaya namah ।
Om rgyajussamasambhutaye namah ।
Om rddhisiddhipravartakaya namah ।
Om rjucittaikasulabhaya namah ।
Om rnatrayamocakaya namah ।
Om svabhaktanam luptavighnaya namah ।
Om suradvisamluptasaktaye namah ।
Om vimukharcanam luptasriye namah ।
Om lutavisphotanasanaya namah ।
Om ekarapithamadhyasthaya namah ।
Om ekapadakrtasanaya namah ।
Om ejitakhiladaityasriye namah ।
Om edhitakhilasamsrayaya namah ।
Om aisvaryanidhaye namah ।
Om aisvaryaya namah ।
Om aihikamusmikapradaya namah ।
Om airammadasamonmesaya namah ।
Om airavatanibhananaya namah ।
Om omkaravacyaya namah ।
Om omkaraya namah ।
Om ojasvate namah ।
Om osadhipataye namah ।
Om audaryanidhaye namah ।
Om auddhatyadhuryaya namah ।
Om aunnatyanissvanaya namah ।
Om suranaganamankusaya namah ।
Om suravidvisamankusaya namah ।
Om ahsamastavisargantapadesu parikirtitaya namah ।
Om kamandaludharaya namah ।
Om kalpaya namah ।
Om kapardine namah ।
Om kalabhananaya namah ।
Om karmasaksine namah ।
Om karmakartre namah ।
Om karmakarmaphalapradaya namah ।
Om kadambagolakakaraya namah ।
Om kusmandagananayakaya namah ।
Om karunyadehaya namah ।
Om kapilaya namah ।
Om kathakaya namah ।
Om katisutrabhrte namah ।
Om kharvaya namah ।
Om khadgapriyaya namah ।
Om khadgakhantantah sthaya namah ।
Om khanirmalaya namah ।
Om khalvatasa‍rmganilayaya namah ।
Om khatvangine namah ।
Om khadurasadaya namah ।
Om gunadhyaya namah ।
Om gahanaya namah ।
Om ga-sthaya namah ।
Om gadyapadyasudharnavaya namah ।
Om gadyaganapriyaya namah ।
Om garjaya namah ।
Om gitagirvanapurvajaya namah ।
Om guhyacararataya namah ।
Om guhyaya namah ।
Om guhyagamanirupitaya namah ।
Om guhasayaya namah ।
Om guhabdhisthaya namah ।
Om gurugamyaya namah ।
Om gurorgurave namah ।
Om ghantaghargharikamaline namah ।
Om ghatakumbhaya namah ।
Om ghatodaraya namah ।
Om candaya namah ।
Om candesvarasuhrde namah ।
Om candisaya namah ।
Om candavikramaya namah ।
Om caracarapataye namah ।
Om cintamanicarvanalalasaya namah ।
Om chandase namah ।
Om chandovapuse namah ।
Om chandodurlaksyaya namah ।
Om chandavigrahaya namah ।
Om jagadyonaye namah ।
Om jagatsaksine namah ।
Om jagadisaya namah ।
Om jaganmayaya namah ।
Om japaya namah ।
Om japaparaya namah ।
Om japyaya namah ।
Om jihvasimhasanaprabhave namah ।
Om jhalajjhalollasaddana jhamkaribhramarakulaya namah ।
Om tankaraspharasamravaya namah ।
Om tankarimaninupuraya namah ।
Om thadvayipallavantahstha sarvamantraikasiddhidaya namah ।
Om dindimundaya namah ।
Om dakinisaya namah ।
Om damaraya namah ।
Om dindimapriyaya namah ।
Om dhakkaninadamuditaya namah ।
Om dhaukaya namah ॥500 ॥

Om dhundhivinayakaya namah ।
Om tatvanam paramaya tatvaya namah ।
Om tatvampadanirupitaya namah ।
Om tarakantarasamsthanaya namah ।
Om tarakaya namah ।
Om tarakantakaya namah ।
Om sthanave namah ।
Om sthanupriyaya namah ।
Om sthatre namah ।
Om sthavaraya jangamaya jagate namah ।
Om daksayajnapramathanaya namah ।
Om datre namah ।
Om danavamohanaya namah ।
Om dayavate namah ।
Om divyavibhavaya namah ।
Om dandabhrte namah ।
Om dandanayakaya namah ।
Om dantaprabhinnabhramalaya namah ।
Om daityavaranadaranaya namah ।
Om damstralagnadvipaghataya namah ।
Om devarthanrgajakrtaye namah ।
Om dhanadhanyapataye namah ।
Om dhanyaya namah ।
Om dhanadaya namah ।
Om dharanidharaya namah ।
Om dhyanaikaprakataya namah ।
Om dhyeyaya namah ।
Om dhyanaya namah ।
Om dhyanaparayanaya namah ।
Om nandyaya namah ।
Om nandipriyaya namah ।
Om nadaya namah ।
Om nadamadhyapratisthitaya namah ।
Om niskalaya namah ।
Om nirmalaya namah ।
Om nityaya namah ।
Om nityanityaya namah ।
Om niramayaya namah ।
Om parasmai vyomne namah ।
Om parasmai dhamme namah ।
Om paramatmane namah ।
Om parasmai padaya namah ।
Om paratparaya namah ।
Om pasupataye namah ।
Om pasupasavimocakaya namah ।
Om purnanandaya namah ।
Om paranandaya namah ।
Om puranapurusottamaya namah ।
Om padmaprasannanayanaya namah ।
Om pranatajnanamocakaya namah ।
Om pramanapratyayatitaya namah ।
Om pranatartinivaranaya namah ।
Om phalahastaya namah ।
Om phanipataye namah ।
Om phetkaraya namah ।
Om phanitapriyaya namah ।
Om banarcitamghriyugulaya namah ।
Om balakelikutuhaline namah ।
Om brahmane namah ।
Om brahmarcitapadaya namah ।
Om brahmacarine namah ।
Om brhaspataye namah ।
Om brhattamaya namah ।
Om brahmaparaya namah ।
Om brahmanyaya namah ।
Om brahmavitpriyaya namah ।
Om brhannadagryacitkaraya namah ।
Om brahmandavalimekhalaya namah ।
Om bhruksepadattalaksmikaya namah ।
Om bhargaya namah ।
Om bhadraya namah ।
Om bhayapahaya namah ।
Om bhagavate namah ।
Om bhaktisulabhaya namah ।
Om bhutidaya namah ।
Om bhutibhusanaya namah ।
Om bhavyaya namah ।
Om bhutalayaya namah ।
Om bhogadatre namah ।
Om bhrumadhyagocaraya namah ।
Om mantraya namah ।
Om mantrapataye namah ।
Om mantrine namah ।
Om madamattamanoramaya namah ।
Om mekhalavate namah ।
Om mandagataye namah ।
Om matimatkamaleksanaya namah ।
Om mahabalaya namah ।
Om mahaviryaya namah ।
Om mahapranaya namah ।
Om mahamanase namah ।
Om yajnaya namah ।
Om yajnapataye namah ।
Om yajnagopte namah ।
Om yajnaphalapradaya namah ।
Om yasaskaraya namah ।
Om yogagamyaya namah ।
Om yajnikaya namah ।
Om yajakapriyaya namah ।
Om rasaya namah ॥ 600 ॥

Om rasapriyaya namah ।
Om rasyaya namah ।
Om ranjakaya namah ।
Om ravanarcitaya namah ।
Om raksoraksakaraya namah ।
Om ratnagarbhaya namah ।
Om rajyasukhapradaya namah ।
Om laksyaya namah ।
Om laksyapradaya namah ।
Om laksyaya namah ।
Om layasthaya namah ।
Om laddukapriyaya namah ।
Om lanapriyaya namah ।
Om lasyaparaya namah ।
Om labhakrllokavisrutaya namah ।
Om varenyaya namah ।
Om vahnivadanaya namah ।
Om vandyaya namah ।
Om vedantagocaraya namah ।
Om vikartre namah ।
Om visvatascaksuse namah ।
Om vidhatre namah ।
Om visvatomukhaya namah ।
Om vamadevaya namah ।
Om visvanete namah ।
Om vajrivajranivaranaya namah ।
Om visvabandhanaviskambhadharaya namah ।
Om visvesvaraprabhave namah ।
Om sabdabrahmane namah ।
Om samaprapyaya namah ।
Om sambhusaktiganesvaraya namah ।
Om sastre namah ।
Om sikhagranilayaya namah ।
Om saranyaya namah ।
Om sikharisvaraya namah ।
Om sad rtukusumasragvine namah ।
Om sadadharaya namah ।
Om sadaksaraya namah ।
Om samsaravaidyaya namah ।
Om sarvajnaya namah ।
Om sarvabhesajabhesajaya namah ।
Om srstisthitilayakridaya namah ।
Om surakunjarabhedanaya namah ।
Om sinduritamahakumbhaya namah ।
Om sadasad vyaktidayakaya namah ।
Om saksine namah ।
Om samudramathanaya namah ।
Om svasamvedyaya namah ।
Om svadaksinaya namah ।
Om svatantraya namah ।
Om satyasankalpaya namah ।
Om samaganarataya namah ।
Om sukhine namah ।
Om hamsaya namah ।
Om hastipisacisaya namah ।
Om havanaya namah ।
Om havyakavyabhuje namah ।
Om havyaya namah ।
Om hutapriyaya namah ।
Om harsaya namah ।
Om hrllekhamantramadhyagaya namah ।
Om ksetradhipaya namah ।
Om ksamabhartre namah ।
Om ksamaparaparayanaya namah ।
Om ksipraksemakaraya namah ।
Om ksemanandaya namah ।
Om ksonisuradrumaya namah ।
Om dharmapradaya namah ।
Om arthadaya namah ।
Om kamadatre namah ।
Om saubhagyavardhanaya namah ।
Om vidyapradaya namah ।
Om vibhavadaya namah ।
Om bhuktimuktiphalapradaya namah ।
Om abhirupyakaraya namah ।
Om virasripradaya namah ।
Om vijayapradaya namah ।
Om sarvavasyakaraya namah ।
Om garbhadosaghne namah ।
Om putrapautradaya namah ।
Om medhadaya namah ।
Om kirtidaya namah ।
Om sokaharine namah ।
Om daurbhagyanasanaya namah ।
Om prativadimukhastambhaya namah ।
Om rustacittaprasadanaya namah ।
Om parabhicarasamanaya namah ।
Om duhkhabhanjanakarakaya namah ।
Om lavaya namah ।
Om trutaye namah ।
Om kalayai namah ।
Om kastayai namah ।
Om nimesaya namah ।
Om tatparaya namah ।
Om ksanaya namah ।
Om ghatyai namah ।
Om muhurtaya namah ।
Om praharaya namah ।
Om diva namah ।
Om naktam namah ॥ 700 ॥

Om aharnisam namah ।
Om paksaya namah ।
Om masaya namah ।
Om ayanaya namah ।
Om varsaya namah ।
Om yugaya namah ।
Om kalpaya namah ।
Om mahalayaya namah ।
Om rasaye namah ।
Om tarayai namah ।
Om tithaye namah ।
Om yogaya namah ।
Om varaya namah ।
Om karanaya namah ।
Om amsakaya namah ।
Om lagnaya namah ।
Om horayai namah ।
Om kalacakraya namah ।
Om merave namah ।
Om saptarsibhyo namah ।
Om dhruvaya namah ।
Om rahave namah ।
Om mandaya namah ।
Om kavaye namah ।
Om jivaya namah ।
Om budhaya namah ।
Om bhaumaya namah ।
Om sasine namah ।
Om ravaye namah ।
Om kalaya namah ।
Om srstaye namah ।
Om sthitaye namah ।
Om visvasmai sthavaraya jangamaya namah ।
Om bhuve namah ।
Om adbhyo namah ।
Om agnaye namah ।
Om marute namah ।
Om vyomne namah ।
Om ahamkrtaye namah ।
Om prakrtaye namah ।
Om pumse namah ।
Om brahmane namah ।
Om visnave namah ।
Om sivaya namah ।
Om rudraya namah ।
Om isaya namah ।
Om saktaye namah ।
Om sadasivaya namah ।
Om tridasebhyo namah ।
Om pitrbhyo namah ।
Om siddhebhyo namah ।
Om yaksebhyo namah ।
Om raksobhyo namah ।
Om kinnarebhyo namah ।
Om sadhyebhyo namah ।
Om vidyadharebhyo namah ।
Om bhutebhyo namah ।
Om manusyebhyo namah ।
Om pasubhyo namah ।
Om khagebhyo namah ।
Om samudrebhyo namah ।
Om saridbhyo namah ।
Om sailebhyo namah ।
Om bhutaya namah ।
Om bhavyaya namah ।
Om bhavodbhavaya namah ।
Om sankhyaya namah ।
Om patanjalaya namah ।
Om yogaya namah ।
Om puranebhyo namah ।
Om srutyai namah ।
Om smrtyai namah ।
Om vedangebhyo namah ।
Om sadacaraya namah ।
Om mimamsayai namah ।
Om nyayavistaraya namah ।
Om ayurvedaya namah ।
Om dhanurvediya namah ।
Om gandharvaya namah ।
Om kavyanatakaya namah ।
Om vaikhanasaya namah ।
Om bhagavataya namah ।
Om satvataya namah ।
Om pancaratrakaya namah ।
Om saivaya namah ।
Om pasupataya namah ।
Om kalamukhaya namah ।
Om bhairavasasanaya namah ।
Om saktaya namah ।
Om vainayakaya namah ।
Om sauraya namah ।
Om jainaya namah ।
Om arhata sahitayai namah ।
Om sate namah ।
Om asate namah ।
Om vyaktaya namah ।
Om avyaktaya namah ।
Om sacetanaya namah ।
Om acetanaya namah ।
Om bandhaya namah ॥ 800 ॥

Om moksaya namah ।
Om sukhaya namah ।
Om bhogaya namah ।
Om ayogaya namah ।
Om satyaya namah ।
Om anave namah ।
Om mahate namah ।
Om svasti namah ।
Om hum namah ।
Om phat namah ।
Om svadha namah ।
Om svaha namah ।
Om srausannamah ।
Om vausannamah ।
Om vasannamah ।
Om namo namah ।
Om jnanaya namah ।
Om vijnanaya namah ।
Om anamdaya namah ।
Om bodhaya namah ।
Om samvide namah ।
Om samaya namah ।
Om yamaya namah ।
Om ekasmai namah ।
Om ekaksaradharaya namah ।
Om ekaksaraparayanaya namah ।
Om ekagradhiye namah ।
Om ekaviraya namah ।
Om ekanekasvarupadhrte namah ।
Om dvirupaya namah ।
Om dvibhujaya namah ।
Om dvyaksaya namah ।
Om dviradaya namah ।
Om dviparaksakaya namah ।
Om dvaimaturaya namah ।
Om dvivadanaya namah ।
Om dvandvatitaya namah ।
Om dvyatigaya namah ।
Om tridhamne namah ।
Om trikaraya namah ।
Om tretatrivargaphaladayakaya namah ।
Om trigunatmane namah ।
Om trilokadaye namah ।
Om trisaktisaya namah ।
Om trilocanaya namah ।
Om caturbahave namah ।
Om caturdantaya namah ।
Om caturatmane namah ।
Om caturmukhaya namah ।
Om caturvidhopayamayaya namah ।
Om caturvarnasramasrayaya namah ।
Om caturvidhavacovrttiparivrttipravartakaya namah ।
Om caturthipujanapritaya namah ।
Om caturthitithisambhavaya namah ।
Om pancaksaratmane namah ।
Om pancatmane namah ।
Om pancasyaya namah ।
Om pancakrtyakrte namah ।
Om pancadharaya namah ।
Om pancavarnaya namah ।
Om pancaksaraparayanaya namah ।
Om pancatalaya namah ।
Om pancakaraya namah ।
Om pancapranavabhavitaya namah ।
Om pancabrahmamayasphurtaye namah ।
Om pancavaranavaritaya namah ।
Om pancabhaksyapriyaya namah ।
Om pancabanaya namah ।
Om pancasivatmakaya namah ।
Om satkonapithaya namah ।
Om satcakradhamne namah ।
Om sadgranthibhedakaya namah ।
Om sadadhvadhvantavidhvamsine namah ।
Om sadangulamahahradaya namah ।
Om sanmukhaya namah ।
Om sanmukhabhratre namah ।
Om satsaktiparivaritaya namah ।
Om sadvairivargavidhvamsine namah ।
Om sadurmimayabhanjanaya namah ।
Om sattarkaduraya namah ।
Om satkarmanirataya namah ।
Om sadrasasrayaya namah ।
Om saptapatalacaranaya namah ।
Om saptadviporumandalaya namah ।
Om saptasvarlokamukutaya namah ।
Om saptasaptivarapradaya namah ।
Om saptamgarajyasukhadaya namah ।
Om saptarsiganamanditaya namah ।
Om saptachandonidhaye namah ।
Om saptahotre namah ।
Om saptasvarasrayaya namah ।
Om saptabdhikelikasaraya namah ।
Om saptamatrnisevitaya namah ।
Om saptachando modamadaya namah ।
Om saptachandomakhaprabhave namah ।
Om astamurtidhyeyamurtaye namah ।
Om astaprakrtikaranaya namah ।
Om astangayogaphalabhuve namah ।
Om astapatrambujasanaya namah ।
Om astasaktisamrddhasriye namah ॥ 900 ॥

Om astaisvaryapradayakaya namah ।
Om astapithopapithasriye namah ।
Om astamatrsamavrtaya namah ।
Om astabhairavasevyaya namah ।
Om astavasuvandyaya namah ।
Om astamurtibhrte namah ।
Om astacakrasphuranmurtaye namah ।
Om astadravyahavih priyaya namah ।
Om navanagasanadhyasine namah ।
Om navanidhyanusasitaya namah ।
Om navadvarapuradharaya namah ।
Om navadharaniketanaya namah ।
Om navanarayanastutyaya namah ।
Om navadurga nisevitaya namah ।
Om navanathamahanathaya namah ।
Om navanagavibhusanaya namah ।
Om navaratnavicitrangaya namah ।
Om navasaktisirodhrtaya namah ।
Om dasatmakaya namah ।
Om dasabhujaya namah ।
Om dasadikpativanditaya namah ।
Om dasadhyayaya namah ।
Om dasapranaya namah ।
Om dasendriyaniyamakaya namah ।
Om dasaksaramahamantraya namah ।
Om dasasavyapivigrahaya namah ।
Om ekadasadibhirudraih stutaya namah ।
Om ekadasaksaraya namah ।
Om dvadasoddandadordandaya namah ।
Om dvadasantaniketanaya namah ।
Om trayodasabhidabhinnavisvedevadhidaivataya namah ।
Om caturdasendravaradaya namah ।
Om caturdasamanuprabhave namah ।
Om caturdasadividyadhyaya namah ।
Om caturdasajagatprabhave namah ।
Om samapancadasaya namah ।
Om pancadasisitamsunirmalaya namah ।
Om sodasadharanilayaya namah ।
Om sodasasvaramatrkaya namah ।
Om sodasanta padavasaya namah ।
Om sodasendukalatmakaya namah ।
Om kalayaisaptadasyai namah ।
Om saptadasaya namah ।
Om saptadasaksaraya namah ।
Om astadasadvipa pataye namah ।
Om astadasapuranakrte namah ।
Om astadasausadhisrstaye namah ।
Om astadasavidhismrtaya namah ।
Om astadasalipivyastisamastijnanakovidaya namah ।
Om ekavimsaya pumse namah ।
Om ekavimsatyangulipallavaya namah ।
Om caturvimsatitatvatmane namah ।
Om pancavimsakhyapurusaya namah ।
Om saptavimsatitaresaya namah ।
Om saptavimsati yogakrte namah ।
Om dvatrimsadbhairavadhisaya namah ।
Om catustrimsanmahahradaya namah ।
Om sat trimsattattvasambhutaye namah ।
Om astatrimsakalatanave namah ।
Om namadekonapancasanmarudvarganirargalaya namah ।
Om pancasadaksarasrenyai namah ।
Om pancasad rudravigrahaya namah ।
Om pancasad visnusaktisaya namah ।
Om pancasanmatrkalayaya namah ।
Om dvipancasadvapuhsrenyai namah ।
Om trisastyaksarasamsrayaya namah ।
Om catusastyarnanirnetre namah ।
Om catuhsastikalanidhaye namah ।
Om catuhsastimahasiddhayoginivrndavanditaya namah ।
Om astasastimahatirthaksetrabhairavabhavanaya namah ।
Om caturnavatimantratmane namah ।
Om sannavatyadhikaprabhave namah ।
Om satanandaya namah ।
Om satadhrtaye namah ।
Om satapatrayateksanaya namah ।
Om satanikaya namah ।
Om satamakhaya namah ।
Om satadharavarayudhaya namah ।
Om sahasrapatranilayaya namah ।
Om sahasraphanabhusanaya namah ।
Om sahasrasirsne purusaya namah ।
Om sahasraksaya namah ।
Om sahasrapade namah ।
Om sahasranama samstutyaya namah ।
Om sahasraksabalapahaya namah ।
Om dasasahasraphanabhrtphanirajakrtasanaya namah ।
Om astasitisahasradyamaharsi stotrayantritaya namah ।
Om laksadhisapriyadharaya namah ।
Om laksyadharamanomayaya namah ।
Om caturlaksajapapritaya namah ।
Om caturlaksaprakasitaya namah ।
Om caturasitilaksanam jivanam dehasamsthitaya namah ।
Om kotisuryapratikasaya namah ।
Om koticandramsunirmalaya namah ।
Om sivabhavadhyustakotivinayakadhurandharaya namah ।
Om saptakotimahamantramantritavayavadyutaye namah ।
Om trayasrimsatkotisurasrenipranatapadukaya namah ।
Om anantanamne namah ।
Om anantasriye namah ।
Om anantanantasaukhyadaya namah ॥ 1000 ॥

iti ganesapuranantargata sriganapatisahasranamavalih samapta ।

Also Read 1000 Names of Shri Ganapaty:

1000 Names of Sri Ganapati | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Ads