Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Gorak | Sahasranama Havan Mantra Lyrics in Kannada

Shri Gorak Sahasranama Havan Mantra Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಗೋರಕ್ಷಸಹಸ್ರನಾಮ ಹವನಮನ್ತ್ರಾಃ ॥
॥ ನಮೋ ಆದೇಶ ॥

ಓಂ ಗೋಸೇವ್ಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಇನ್ದ್ರಿಯಸೇವಾಧಾರಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಗೌರಕ್ಷಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಽಽರ್ವಿಭೂತಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಯೋಗೀನ್ದ್ರಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿದಾಯಕಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸಂಸಾರರಕ್ಷಕಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಯೋಗೀನಾಥಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಯುಗೇಶ್ವರಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಯತಯೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 10 ।

ಓಂ ಧಾರ್ಮಿಕಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿನೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಲಂಕಾನಾಥಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ದಿಗಮ್ಬರಯೋಗಿನೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸರ್ವದಾಯೋಗವಿಚರಣಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಯತಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಯೋಗವೃನ್ದಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಯೋಗಿರಾಜಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಯೋಗಜ್ಞಾತವ್ಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 20 ।

ಓಂ ಯೋಗಿವೃನ್ದಸಮ್ರಾಜೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಯೋಗವಿತ್ತಮಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಯೋಗಮಾರ್ಗಯುಕ್ತಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಯೋಗಮಾರ್ಗಚಾರಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಉಗ್ರತಪಸ್ವಿನೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಶಂಕರಸ್ವರುಪಸ್ಥಿತಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಶಂಕರಧ್ಯಾನತತ್ಪರಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಯೋಗಾನನ್ದಸ್ಥಿತಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಯೋಗಧಾರೀಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 30 ।

ಓಂ ಯೋಗಮಾಯಾಸೇವಕಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಯೋಗಸಂಯುಕ್ತಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮನೋವೃತ್ತಿನಿರೋಧಕಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಗುಪ್ತವಿಷಯಜ್ಞಾನಿನೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ।
ಓಂ ಯೋಗವಿದ್ಯಾರಚಯಿತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಯುಕ್ತಾಹಾರಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸರ್ಪಪರಾಭವಕಾರಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸರ್ಪರುಪಧಾರಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸರ್ಪಮಾಲಾಧಾರಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 40 ।

ಓಂ ಕೈಲಾಶಗಿರೀಶಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸರ್ವದಾನಾಗಧಾರಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ನಾಗಸ್ವರುಪಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ನಾನಾವರ್ಣವಿಭೂಷಿತಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ನಾನಾವೇಷಧಾರಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮನುಷ್ಯಾಕಾರಧಾರಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ನಾನಾರುಪಧರನಿರ್ಗುಣಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಆದಿನಾಥಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸೋಮನಾಥಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧಿನಾಥಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 50 ।

ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ನಾಥನಾಥಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮಹಾನಾಥಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸರ್ವನಾಥಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮಾನವೇಶ್ವರಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಅಜಪಾಮನ್ತ್ರಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಬಾಲಕರಕ್ಷಾಕರ್ತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ವಾಣೀಪತಯೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಗಂಗಾಧರಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 60 ।

ಓಂ ಕಮಂಡಲೂಧಾರಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಭಸ್ಮಭೂಷಿತಾಂಗಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮೃಗಚರ್ಮಧಾರಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಯೋಗೀವೃನ್ದಧ್ಯೇಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮೃಗನಯನಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮೃಗವೇಷಧೃತತಾಪಸಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮೇಘನಾದಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮೇಘವರ್ಣಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮಹಾಬಲಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮನಸ್ವಿನೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 70 ।

ಓಂ ದಿಶಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ದಯಾಲವೇ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ದಿವ್ಯಽಽಭೂಷಣಧಾರಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ದಿಗಮ್ಬರಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಽತಿಸೂಕ್ಷ್ಮಜ್ಞಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸ್ವರ್ಗವಿಹಾರಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ದೇವಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಇನ್ದ್ರಿಯಸಂಯಮಿನೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಜಲನಾಥಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಜಗನ್ನಾಥಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 80 ।

ಓಂ ಜನನಾಥಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಲೋಕನಾಥಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಭೂತನಾಥಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ವಿಪತ್ತಿನಾಶಕಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಪೃಥ್ವೀನಾಥಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಚತುರ್ದಶ್ಭುವನೇಶ್ವರಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ವಿದುಷಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಗೋಪಿಪ್ರೇಮಭಾಜನಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಹೃಷೀಕೇಶಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಗುಪ್ತಗೋಪಶತ್ರುನಾಶಕಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 90 ।

ಓಂ ಜಗದ್ಗುರವೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸರಸ್ವತೀಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮತತ್ಪರಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಯಜ್ಞನಾಥಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಯಜ್ಞಪುರುಷಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸರ್ವದಾಽಽನನ್ದಮಗ್ನಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮಹಾಯತಯೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಆತ್ಮವಶಿನೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಅತ್ಯನ್ತಪರಾಕ್ರಮಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಕಾನ್ತಿಮತೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 100 ।

ಓಂ ಧೀರಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮನೋವಶಂಕರಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧನಾಥಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ವೃದ್ಧನಾಥಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಅತ್ಯನ್ತವೃದ್ಧಮಾರ್ಗಪ್ರಿಯಾಯ ನಮ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಆಕಾಶಚಾರಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಆಕಾಶಚಾರಿಣಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ವಿದ್ಯಾನನ್ದಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ವಿದ್ಯಾದಾತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 110 ।

ಓಂ ಮನ್ತ್ರನಾಥಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಧ್ಯಾನನಾಥಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಧನದಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾರಧ್ಯಪೂರ್ಣನಾಥಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ತೇಜೋನಾಥಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಕಾನ್ತಿತೇಜಪ್ರಿಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸೃಷ್ಟಿಪಾಲಕಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಜಗತಪ್ರಲಯಕರ್ತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಭೈರವನಾಥಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 120 ।

ಓಂ ಭೈರವಾಕಾರಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಭಯಹರಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸಂಸಾರದುಃಖಹರಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸೃಷ್ಟಿನಾಥಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸ್ಥಿತಿನಾಥಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಾಽಽರಾಧ್ಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮಹಾಬುದ್ಧಿಮತೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ದಿವ್ಯನಾದಕರಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ದಿಕ್ಪಾಲಕಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ದಿವ್ಯಭೋಗಯುಕ್ತಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 130 ।

ಓಂ ಆಕಾಶಾದಿರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಅಸಂಖ್ಯಶರೀರಧಾರಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸನಾತನಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುರಹಿತಾಯ
ಓಂ ಪೂರ್ಣನಾಥಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ತೇಜೋನಾಥಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸೂರ್ಯಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಹೃದಯವಾಸಿನೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಅಂಗದೇಶನಾಥಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ನಟವರರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 140 ।

ಓಂ ಮಂಗಲಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮಂಗಲಕರ್ತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಶೂನ್ಯಮಾತೃಕಾಭಕ್ತಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಧೀರನಾಥಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಶರೀರಪಾಲಕಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸರ್ವಭೂತಹೃದಯಸ್ಥಿತಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಣುರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಅಮರಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ದಿವ್ಯರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 150 ।

ಓಂ ಪರೋಪಕಾರಿನೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ವ್ರತಪರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಆತ್ಮದರ್ಶಿನೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸುನ್ದರರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಇನ್ದ್ರಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವಾನ್ವೇಷಕಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಪ್ರಶಂಸನೀಯಶ್ಚಧನದಾತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಶಂಕರಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಅಮರರಕ್ಷಕಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮಾಯಾಪತಯೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 160 ।

ಓಂ ತಪಸ್ವೀರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಏಕಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಏಕಮೂರ್ತಯೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಆದಿಯೋಗಿನೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ತ್ರಿಲೋಚನಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಶಿವಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಗಾಯತ್ರೀಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 170 ।

ಓಂ ಚರ್ತುದಶಭುವನಪತಯೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಅಸುರಹನ್ತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ನಾದಕಾರಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಇನ್ದ್ರೋಪೇನ್ದ್ರರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಲಾಭಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಭಯಹರಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಪ್ರಲಯಕಾರಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ದೀಪ್ತಿಮತೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಕೃಷ್ಣವರ್ಣಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಹೃಸ್ವಹಸ್ತಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 180 ।

ಓಂ ಪ್ರಕಾಶಖಗೇಶ್ವರಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಗೌರಾನಾಥಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ವಾಣೀಪತಯೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಪೂಜ್ಯಗರ್ಗಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಗಣೇಶ್ವರಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಗಾನಪತಯೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಗಂಗಾಸೇವಿನೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಗುರುಪ್ರಿಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸೂರ್ಯಚನ್ದ್ರಶೇಖರಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 190 ।

ಓಂ ಚಕಾರೋಚ್ಚಾರಕಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಅಜ್ಞಾನನಾಶಕಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿನೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ದಂಡಕರ್ತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಚೋರನಾಥಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ದೇವನಾಥಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಶಿವಾಕೃತಯೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಚಮ್ಪಾನಗರಪತಯೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಪತಿವಿಷ್ಣುವೃದ್ಧಿನಾಥಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 200 ।

ಓಂ ಅಗ್ನಿಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಆದಿನಾಥಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಸುನ್ದರಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮಹಾಕವಯೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಕವಿತಾಪತಯೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಋದ್ಧಿದಾತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸರ್ವಯೋಗಕ್ರಿಯೋಪದೇಶಕಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿನೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸ್ಥಾವರಜಂಗಮವಿರಾಟ್ಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸುನ್ದರಶೃಂಗಧಾರಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 210 ।

ಓಂ ಪ್ರಕಾಶಮಾನಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಚಿತ್ರನಾಥಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಚಿರಕಾಲತಪಸ್ವಿನೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಬುದ್ಧಿದಾತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಪಾಪನಾಶಕಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸರ್ವಗುಣಭಂಡಾರಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ವಿಜಯದಾತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಜಯಾಧಾರಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಜಯಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಜಯಶೀಲಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 220 ।

ಓಂ ಜಪಾಧೀಶಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಜಪಾಧಾರಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಜಪದಾನಕರ್ತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಅಜಪಾಮನ್ತ್ರಜಾಪಕಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಪಂಚಜನ್ಯಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಗಮ್ಭೀರವಕ್ತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಶಂಖಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಜನೇಶ್ವರಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿನೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 230 ।

ಓಂ ಜೀವನಮುಕ್ತಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಅಜನ್ಮಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಅವಿನಾಶಿನೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮಾಯಾಜೀವಾಚ್ಛಾದನಕರ್ತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಜೀವರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸಂಸಾರಪ್ರಪಂಚಕರ್ತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸುನ್ದರರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಶೂನ್ಯಾಧಾರಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಯೋಗಿರಾಜಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಓಂಕಾರಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 240 ।

ಓಂ ಇನ್ದ್ರನಾಥಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಇನ್ದ್ರರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಶುಭಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಜಯರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಅತ್ಯನ್ತಜಾಪಕವಾಯುರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮನನಶೀಲಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಧ್ವನಿರೂಪಗೋರಕ್ಷಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಶಬ್ದಕರ್ತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಪೃಥ್ವೀಪತಯೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 250 ।

ಓಂ ಪ್ರಲಯರುದ್ರರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ವಿಜಯರುಪಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಆಕಾಶನಾಥಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಶೂನ್ಯಮಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಶೂನ್ಯವೇಷಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸದಾಯೋಗಸಮಾಧಿಸ್ಥಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ನಿರ್ಗುಣಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ತ್ರಿಕಾಲಸ್ಥಿತಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಢಕ್ಕಾವಾದ್ಯಪ್ರಿಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಡಮರೂಧಾರಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 260 ।

ಓಂ ಸರ್ವಕಾಮನಾಪೂರ್ಣಕರ್ತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಅಭಯಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಭೋಗಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸಕಲಜಗದುತ್ಪತ್ತಿಹೇತವೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ
ಓಂ ದುರ್ಜನಭಯಂಕರಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಅಧಾರ್ಮಿಕದಂಡದಾತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಯಮಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ದಂಡರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ದುಷ್ಕೃತೋದ್ಧಾರಕಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಗುಣಾಶ್ರಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 270 ।

ಓಂ ದಂಡದಾತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ದುಷ್ಟದಂಡಕರ್ತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ದಮ್ಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮೇಘಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ದಾನ್ತಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ದುಷ್ಕೃತದಂಡದಾತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ನಿರ್ದಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ನನ್ದಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ವಿದ್ವತ್ಪತಯೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 280 ।

ಓಂ ರೋಗರಹಿತನನ್ದೀಭಕ್ತಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ನಮಸ್ಕಾರಪ್ರಿಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಲೋಕಪ್ರಿಯನರಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ನೀತಿಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ರಕ್ಷಕಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸ್ತುತ್ಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ವಿಜಯಶಾಲಿನೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಭಕ್ತವಶಂಕರಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ಮೋಕ್ಷಸ್ಥಾನಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಹಿಮಾಲಯವಿರಾಜಮಾನಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 290 ।

ಓಂ ಶಬ್ದಕರ್ತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ರೈವತಪರ್ವತನಿಲಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಕಾಮಕ್ರೋಧಜಿತೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಜಯಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ದಾನದಾತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ದಾನಸಿದ್ಧಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಅಜ್ಞಾನವಿನಾಶಕರ್ತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನದಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ದಯಾಕಾರಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ದೀನಪ್ರೇಮಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 300 ।

ಓಂ ದೂರದರ್ಶಯೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಉದಾರಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಅನುಪಮಸೌನ್ದರ್ಯಯುಕ್ತಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸ್ವರ್ಗೀಯಾಸನವಿರಾಜಮಾನಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ತೇಜೋರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ದಯಾಕರಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸರ್ವಪ್ರಿಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಅನ್ತರಿನ್ದ್ರಿಯರಕ್ಷಕಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸನ್ತತಸಹಚಾರಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ದೂರದರ್ಶನೀಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 310 ।

ಓಂ ದಿನಸನ್ನಿಭದೀಪ್ತಯೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ದಿವ್ಯಮಾಲಾಧಾರಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ದಿವ್ಯಭೋಗಭೋಕ್ತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ದಿವ್ಯವಸ್ವಧಾರಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸೂರ್ಯಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಧನದಾತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಧರ್ಮದಾತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಧನರಹಿತಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಧನಿನೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 320 ।

ಓಂ ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪನಕರ್ತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಧೈರ್ಯವತೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಪೃಥ್ವೀಪತಯೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಬುದ್ಧಿಮತೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಯೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಪರ್ವತಧಾರಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ತಿಮಿರಹರಾಯ / ತಿಮಿರಹನ್ತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಅಧರ್ಮೋದ್ಧಾರಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಶ್ರದ್ಧಾಲವೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಚಾರಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 330 ।

ಓಂ ಶ್ರೇಷ್ಟಕಾಮಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । ರ್
ಓಂ ಕ್ರೋಧಾದಿನಾಶಕಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧಾನ್ತಕಾರಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಶುದ್ಧಬುದ್ಧಿಯುಕ್ತಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಪವಿತ್ರಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಪಾವಕಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ತಿಮಿರನಾಶಕಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸದಾಪ್ರಸನ್ನಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಹರ್ಷಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 340 ।

ಓಂ ಹರ್ಷಪ್ರದಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಪಾಂಡುದೇಶಾಧಿಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಪೀತವರ್ಣಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸರ್ಪಾಸನಧಾರಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನಮುಖಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸರ್ವದುಃಖಹಾರಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಪರಮಪವಿತ್ರಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಶೇಷರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಕೃಷ್ಣರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 350 ।

ಓಂ ನಾಗರಾಜಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ತಪಧರ್ಮಫಲದಾತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಚತುರ್ವರ್ಣಫಲಪುಣ್ಯಕರ್ಮಫಲಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ನಿಜಜ್ಯೋತಿಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಬಹ್ಮಶಬ್ದಪ್ರಿಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಕಲಶಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಬಲಿಧ್ವಂಸಿನೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಪವಿತ್ರಜಲಾಧಿಷ್ಠಾತೃದೇವಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ವರದಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 360 ।

ಓಂ ಸದಾಪಂಚವರ್ಷಾಯವೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಬಾಲಪ್ರಿಯಬಲಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ವರಾಹರುಪಧಾರಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಪಶ್ಚಿಮದಿಕ್ಪತಯೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಪಂಡಿತಪ್ರಿಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಬಲವತೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಪಾರ್ವತ್ಯುಪಾಸಕಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಪೃಥ್ವೀವಿಹಾರಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸೌಮ್ಯಮೂರ್ತಯೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಪ್ರಲಯರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 370 ।

ಓಂ ಶಿಷ್ಟಪ್ರಿಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಬಾಲಕಾನನ್ದದಾಯಿನೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಶಿವಸೇವಕಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸಂಸಾರಪ್ರೇಮಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸಂಸಾರಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸರ್ವೋತ್ಪತ್ತಿಸ್ಥಾನಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಭವ್ಯತ್ರಿವಿಧತಾಪಹರಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮಹಾದೇವಪ್ರಿಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸಮ್ಮಾನನೀಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಯೋಗಿಚಿತ್ತಧ್ಯಾನಮೂರ್ತಯೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 380 ।

ಓಂ ಗಮ್ಭೀರಹೃದಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮಹಾಯೋಗಿನೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮಹಾಧೀರಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮಹಾಸಿದ್ಧಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಶೂನ್ಯಾಶ್ರಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮನೋಜ್ಞಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮನಸ್ವಿನೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಅತಿಪ್ರಸನ್ನಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಉತ್ಸವಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮಾರ್ಗಪ್ರೇಮಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 390 ।

ಓಂ ಸನ್ಮಾರ್ಗಸೇವನಧಾರಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮಹಾತ್ಮನೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನಸ್ವರುಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮಧ್ಯನಾಥಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮಹಾಪರಿಣಾಮಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಶೂನ್ಯಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಯಾಜ್ಞಪೂಜಿತಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಯಶಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಯಜ್ಞಕರ್ತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 400 ।

ಓಂ ಮೋಹರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮೋಹಘ್ನಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಯಜ್ಞಕರ್ತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಯಮಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಯೋಗಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಯಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಯಶಧಾರಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಯಶಸ್ವಿನೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಯಶದಾಯಕಯಶಪ್ರೇಮಿನೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ನಮಸ್ಕಾರಪ್ರಿಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 410 ।

ಓಂ ನಾಥಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮನುಷ್ಯನಾಥಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ನೀರೋಗಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಯೋಗಯುಕ್ತಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಅವಿನಾಶಿನೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ನನ್ದೀನಾಥಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ನರಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಆನನ್ದದಾತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ರಾಮಚನ್ದ್ರಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಯೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 420 ।

ಓಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಬೀಜಮನ್ತ್ರಜಾಪಕಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ರಾಮರಮಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸಕಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಕಮಲನೇತ್ರಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸುನ್ದರಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ರಾಗಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಕನ್ದರ್ಪಲಾವಣ್ಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ರಾಜಧರ್ಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ರಾಜನೀತಿತತ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಲೋಕರಂಜಕಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 430 ।

ಓಂ ರಣಮೂರ್ತಯೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ರಾಜ್ಯಭೋಗದಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸಮರ್ಥಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರಿಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸೌಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀವರ್ಧಕಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ರಕ್ತಚನ್ದನಚರ್ಚಿತಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ರಕ್ತತ್ರಿಪುಂಡ್ರಧಾರಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ರಕ್ತಗನ್ಧಲಿಪ್ತಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಪ್ರವಾಚಕರಕ್ಷಕಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ರಕ್ತವಸ್ತ್ರಧಾರಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 440 ।

ಓಂ ಪ್ರೇಮೀಭಕ್ತಫಲದಾತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಇನ್ದ್ರಿಯಾತೀತಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವೋತ್ಪತ್ತಿಹೇತವೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಅಜ್ಞೇಯಾತ್ಮನೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಪುನಃಶರೀರನಿವಾಸಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸತ್ಯಧರ್ಮವತೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮಹಾವ್ಯಾಪಕರುಪಧಾರಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಅನನ್ತರುಪಧಾರಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಪೃಥ್ವೀಧಾರಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಅದೃಶ್ಯರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 450 ।

ಓಂ ಅವ್ಯಕ್ತರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸಹಸ್ರಬಾಹವೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸ್ವೇ ಮಹಿಮ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಅತುಲನೀಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ವರದಾಯಕಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಗೋದಾನಕೃತೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಭಯಭಂಜಕಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸರ್ವೋತ್ತಮವಿಭೂತಿಮತೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಪವಿತ್ರದರ್ಶನಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಪ್ರಸೂತಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 460 ।

ಓಂ ಓಂಕಾರರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮೋಕ್ಷದಾತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಕೃತೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಭಕ್ತವಲ್ಲಭಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮಹಾವೀರಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮುಕ್ತಸಿಂಹವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಯಜ್ಞದಕ್ಷಿಣಾದಾತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಶಿವಶಿಷ್ಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಪ್ರಶಂಸನೀಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ನೀರಾಗಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 470 ।

ಓಂ ದ್ವೇಷರಹಿತಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧಸ್ತುತಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ವಿಶ್ರುತಚರಿತಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಗುಣಪಾತ್ರಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಗುಣನಿಧಯೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ದೃಷ್ಟಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಶ್ರುತಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ವರ್ತಮಾನಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಭೂತಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸಮಬುದ್ಧಯೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 480 ।

ಓಂ ಸಮಾನತೇಜಸೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಪ್ರಲಯವಾಯುರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮಹಾಭೂತಿಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಪ್ರಾಣೀಹೃದಯವಿರಾಜಮಾನಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ನಕ್ಷತ್ರಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಅಮೃತಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಪ್ರಲಯಭಯಂಕರರೂಪಧಾರಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸರ್ವದೃಷ್ಟಿಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸರ್ವದರ್ಶಿನೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ವಿದ್ಯಾಪತಯೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 490 ।

ಓಂ ಅಯೋನಿಜಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮಂಗಲಮಯಾಂಗಯುಕ್ತಾಯ ಸೇ ಯುಕ್ತ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸರ್ವದಾನನ್ದಮಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಯಶೋವರಿಷ್ಠಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಅವಿನಾಶಿನೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ನಿಶ್ಚಲಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಅಶೋಕಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಚಿನ್ತಾಹರಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸೌಮ್ಯಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 500 ।

ಓಂ ವಾಂಛಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಪೂರ್ಣಕಲಾಧರಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ನಿಷ್ಕಲಂಕಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಯಜ್ಞಕರ್ತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋಪಾಸಕಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸರ್ವಶಕ್ತಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಆತ್ಮಸ್ತುತ್ಯಾಯ ಯೋಗ್ಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸ್ತುತಿರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸ್ತುತ್ಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 510 ।

ಓಂ ಮನೋಜವಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಹಿತೈಷಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸ್ವಯಂವೇದಸ್ಮರಣೀಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯೈಶ್ವರ್ಯಕರ್ತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ತತ್ವಜ್ಞಾಗ್ರಣಯೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಪ್ರಕೃತಿಪುರುಷಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಕರ್ಮಫಲಭೋಕ್ತ್ರೇ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸುಖದಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ತಾಪತ್ರಯಶಾನ್ತಿದಾತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 520 ।

ಓಂ ಸರ್ವಭೂತಸಮದರ್ಶನಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಕೇವಲಸತ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ರಜೋರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ತಮಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸೋಮಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮನೋಹರರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ತ್ರಿಗುಣಮಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ತ್ರಿವೇದಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ತ್ರಿಲೋಕರಕ್ಷಕಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮಹಾಬಲಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 530 ।

ಓಂ ಸುಮನಸೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸುಕರ್ಮಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸುನ್ದರವದನಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸುಬುದ್ಧಯೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಪುಣ್ಯವದನಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ದುಷ್ಪ್ರಾಪ್ಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ದುಃಖನಾಶಕಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಶೋಕಕ್ರೋಧರಹಿತಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಗಮ್ಭೀರಾತ್ಮನೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಪ್ರಾಣಮಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 540 ।

ಓಂ ದೇವತಾಽಽಜ್ಞಾಪಕಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸರ್ವಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮುಕುಟಧರಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಕುಂಡಲಧರಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸುವರ್ಣಭೂಷಣಧರಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಕಟಕಧರಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ದಿನಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸಂವತ್ಸರಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸಮಯಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 550 ।

ಓಂ ವ್ಯಾಪಕಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಕವಯೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಭೂಲೋಕಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸ್ವರ್ಲೋಕಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸರ್ವಭೂತವಿಶ್ರಾನ್ತಿಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಅವಿವೇಕಜನಶ್ರಾನ್ತಿದಾತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಪ್ರಲಯಂಕರಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಕ್ಷಮಾಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಅತಿಸ್ಥೂಲಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 560 ।

ಓಂ ಸರ್ವಗತಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾನ್ತರ್ಯಾಮಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸರ್ವಮಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸುರೇಶ್ವರಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ದೇವಮುಖ್ಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿನೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸಮಾನಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸತ್ಯಮಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸುನ್ದರಪರ್ವಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಪರಮಪವಿತ್ರಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 570 ।

ಓಂ ಅವಿನಾಶಿನೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಅನಾದಯೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಶರಣಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಶರಣಾಗತದುಃಖಹರಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಶುಭಲಕ್ಷಣಯುಕ್ತಾಂಗಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಶುಭಾಽಂಗಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಶುಭದರ್ಶನಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಅಗ್ನಿರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ವಾಯುರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 580 ।

ಓಂ ಸರ್ವಪಾವಕಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮಹಾಕಾಲಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮದನಾಶಕಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಲಿಂಗಾಕ್ಕಾರಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಅವ್ಯಕ್ತಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮುಂಡಮಾಲಾಧಾರಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಕಪಾಲಧಾರಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 590 ।

ಓಂ ಸಮಯಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ದುಷ್ಟವಿನಾಶಕಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ನರ್ತಕಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಶ್ರೇಷ್ಟನಟಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ನೃತ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವಿದುಷೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಅತ್ಯನ್ತರಾಗಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ರಾಗರಹಿತಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ವಿರಾಗಜ್ಞಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ವಸನ್ತಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ವಸನ್ತಸ್ವಾಮೀನೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 600 ।

ಓಂ ಜೀವಸ್ವಾಮೀನೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ವಸನ್ತೋದ್ಭವಕರ್ತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಜೀವರೂಪಧರಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸ್ವಯಂಜೀವಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಜೀವದಾತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಪ್ರಾಣಿಬನ್ಧನಹರಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಜೀವಜೀವನಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಭೂತಾಧಾರಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ವಜ್ರಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ವಜ್ರಧರಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 610 ।

ಓಂ ಸುಪರ್ಣಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸುವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ರುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲಾಧಾರಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಪನ್ನಗಭೂಷಣಾಯ ಪ್ರಸನ್ನಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ವಕ್ಷಸ್ಥಲೇ ರುದ್ರಾಕ್ಷಧಾರಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸಿರಸಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಧಾರಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ರುದ್ರಾಕ್ಷಭಕ್ಷಣಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ವಾಸುಕಿಶೋಭಿತಕಂಠಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸರ್ಪಕಟಕಧಾರಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ವಾಸುಕಿಶೋಭಿತಕರ್ಣಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 620 ।

ಓಂ ಪನ್ನಗಭೂಷಣಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಭಯಾನಕರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮೋಹನರೂಪಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸಮಸ್ತಭೋಗಯುಕ್ತಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಪ್ರಚಂಡಪರಾಕ್ರಮಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಪರಮಪವಿತ್ರಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಅಹನ್ಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಮತೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಅದ್ವೈತಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸಫಲಪರಾಕ್ರಮಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 630 ।

ಓಂ ಯೋಗಿಜನಕಲ್ಪಿತಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಕಲ್ಪನಾತೀತಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ದಿಗಮ್ಬರಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ವಿಕಲ್ಪರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಪ್ರಲಯಂಕರಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಪ್ರಲಯಾಧಿದೇವಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಪ್ರಲಯಕರ್ತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಪ್ರಲಯಕಾಲಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಕಲ್ಪರಕ್ಷಾಕರ್ತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸುಲಭದುರ್ಲಭಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 640 ।

ಓಂ ತಪಃಸಮಾಧಿಗಮ್ಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಾಲಬ್ಧಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಲಾಭಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಲಾಭದಾತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮುಮುಕ್ಷೂಸುಲಭಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ವೇದಮಯಶರೀರಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಪೃಥ್ವೀತಲಶಾಯಿನೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಅನ್ನಮಯಕೋಷಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಪೃಥಿವೀಪ್ರಸವೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 650 ।

ಓಂ ಅಭೀಷ್ಟಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಪೃಥಿವೀರುಪಧಾರಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ವಿಜ್ಞಾನಮಯಕೋಷಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಆನನ್ದಮಯಕೋಷಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಪ್ರಾಣಮಯಕೋಷಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಅನ್ನದಾತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ದಯಾರೂಪಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಅಮೃತಪೂರ್ಣನಯನಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಅಭೋಕ್ತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಪುತ್ರಕಲತ್ರರಹಿತಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 660 ।

ಓಂ ಪದಾರ್ಥವ್ಯಾಪಿನೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ವರೇಣ್ಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮಾಯಾಧಾರಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮೂಕತಾಽಪಹರ್ತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸರ್ವಹಿತಚಿನ್ತಕಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸಕಲಹಿತಕರ್ತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಯುಗಹೇತವೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಪದಾರ್ಥಪ್ರಯೋಜಕಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಕರ್ಪೂರಗೌರವರ್ಣಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಶತ್ರುನಾಶಕಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 670 ।

ಓಂ ಜಟಾಮಕುಟಶೋಭಿತಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಪ್ರಪಂಚರಹಿತಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ನಿರಾಧಾರಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸತ್ವಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಬಲಜ್ಞಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಕ್ರೋಧನಾಶಕಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸಮಸ್ಸ್ತವಿಶ್ವಾಧಾರಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸಮಸ್ತಾನನ್ದಕರಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮುನಿವನ್ದಿತಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮುನಿಹೃದಯಕಮಲನಿವಾಸಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 680 ।

ಓಂ ಮುನಿವೃನ್ದಜೀವನಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಉರ್ಧ್ವನಾದಕರ್ತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಶಬ್ದಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸೇನಾಪತಯೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಪಾಪಮೋಚನಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಔಷಧೀಸ್ಥಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸುಸ್ಮಿತಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ವನಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಚತುರ್ದಿಗ್ವಿಚರಣಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮನ್ತ್ರಮಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 690 ।

ಓಂ ಮನ್ತ್ರಜ್ಞಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಕಾಲಾಗ್ನಿಸೃಷ್ಟಿಸಂಹಾರಕಾರಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಪೃಷ್ಠಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿನೇತ್ರಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಕ್ಷೋಭರಹಿತಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಭಷ್ಮಭೂಷಿತಶರೀರಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಧಾರಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸಾಮಗಾನಕರ್ತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸಾಮಗಾನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 700 ।

ಓಂ ಕೈಲಾಶಶಿಖರನಿವಾಸಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸ್ವರ್ಣಕೇಶಧಾರಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸುವರ್ಣನಯನಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸ್ವತನ್ತ್ರಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಮಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಪ್ರಣತಜನಪೀಡಾನ್ತಕಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸಮೀಪಸ್ಥಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಅತಿದೂರಸ್ಥಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮಹೋತ್ಸವಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮಹೋದಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 710 ।

ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸದಾಚಾರಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಪುರಾಣಪುರುಷಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಅದಮ್ಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಪೀತನಯನಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸರ್ವಧರ್ಮಫಲದಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಅವಿದ್ಯಾರಹಿತಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ವಿದ್ಯಾಶ್ರಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಗಜಹನ್ತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 720 ।

ಓಂ ದಯಾಸಾಗರಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಶತ್ರುಧ್ನ್ಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಶತ್ರುತಾಪದಾತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಕೂರ್ಮರುಪಧಾರರಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಕಲ್ಕ್ಯವತಾರಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಋಷಭಾವತಾರಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮನ್ತ್ರಮಾರ್ಗಪ್ರಧಾನಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮನ್ತ್ರಮಾರ್ಗಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಜಾತಿಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಅಲಕ್ಷ್ಯನಿರಂಜನಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 730 ।

ಓಂ ಉತ್ಪತ್ತಿಸ್ಥಾನಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಶೂನ್ಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಶೂನ್ಯಲೀನಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ನಿರಾಕಾರಶೂನ್ಯಮೂರ್ತಯೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಪ್ರಕಾಶಪುಂಜಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಅನೀಶಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಗೋಪತಯೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಗೋವೃನ್ದಪರಿವೃತಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಗೋಮೂರ್ತಯೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ನನ್ದೀಸೂರ್ಯಪ್ರಿಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 740 ।

ಓಂ ವೃಷಭಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಗೋದಾನಕರ್ತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಗೋರಕ್ಷಕಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಚೇತನಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಚೇತನಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮಹಾಕಾಶಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ನಿರುಪದ್ರವಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಜಡರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಜಡಸ್ಥಿತಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಜಾಡ್ಯಾಪಹಾರಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 750 ।

ಓಂ ಜಡತಾಪಹರಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ರಾಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣಪೂಜಿತಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ವಿತಸ್ತಾನನ್ದನಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಕಾಶೀವಾಸಪ್ರಿಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ನಾಟ್ಯಕರ್ತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಲೋಕರಂಜಕಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ವಿರಕ್ತಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಪೂಜನೀಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ವೈರಾಗ್ಯಧನಸಮ್ಪನ್ನಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 760 ।

ಓಂ ಸರ್ವಭೃತೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಗಣಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಗ್ರಹಣಶೀಲಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ವೃಷಭದೇವಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಗೌತಮಮಾಲಾಧಾರಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಬುದ್ಧಿಮತೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಪ್ರಾಜ್ಞಗುರುನೀರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮಮತಾರಹಿತಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಶಾನ್ತಿಶೀಲಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ದೋಷರಹಿತಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 770 ।

ಓಂ ಆಗ್ರಹರಹಿತಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ದಮ್ಭರಹಿತಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ರಸರಹಿತಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ನೀಲರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ನಾಯಕಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಧಿಪತಯೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮುಕ್ತ್ಯಾದಿಪತಯೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಸ್ಥಿತಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ನಿರ್ಣಯಕರ್ತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣಭಾವಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 780 ।

ಓಂ ಭಾವಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸಂಸಾರಾತ್ಮನೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸಂಸಾರಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಭವಬನ್ಧನಹರಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣದಾತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಭಯಮೋಚಕಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಐಶ್ವರ್ಯವತೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಶಿವಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಪ್ರಿಯತಮಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸರ್ವಪ್ರಿಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 790 ।

ಓಂ ಪ್ರೇಮಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ನೀತಿರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ನೀತ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಕರ್ತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮಹಾತೇಜಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಪರಮಪದಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಲೀನಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಪರಮಪುರಾತನಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಪುಷ್ಕರರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಪುಷ್ಕರಾಧ್ಯಕ್ಷ್ಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 800 ।

ಓಂ ಪುಷ್ಕರವಾಸಿನೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಅದ್ವೈತಾತ್ಮನೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಅಶಗನಿಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ರಾಜಪೂಜಿತಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಜಗತ್ಪೋಷಕಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಾಶ್ರಿತಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ವಾಯುದಾತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಪವನಹಾರಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 810 ।

ಓಂ ವಾಯುಸೇವನಧಾರಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮಾತ್ಸರ್ಯರಹಿತಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಬಿಲ್ವಪತ್ರಧಾರಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಬಿಲ್ವಮಾಲಾಧಾರಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಶೂನ್ಯಾಶ್ರಿತಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಬಿಲ್ವಮೂಲತಪಸ್ಕರ್ತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಬಿಲ್ವವೃಕ್ಷಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಬಿಲ್ವಭಕ್ತಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಇನ್ದ್ರಿಯನಿಗ್ರಹಕರ್ತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಶಿವಮನ್ತ್ರಧಾರಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 820 ।

ಓಂ ಶಿವಯೋಗಧಾರಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಶಿವಪ್ರಿಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸಂಸಾರಸಂಹಾರಕರ್ತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸ್ಕನ್ದಪ್ರಿಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಅನಾಕರ್ಷ್ಯಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸರಲಯೋಗೀನೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಕ್ಷಮಾರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಶಕ್ತಿಮತೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಅಕ್ಷಮಾರಹಿತಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನಾಜ್ಞಾನೀನೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 830 ।

ಓಂ ಜ್ಞಾನದಾತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನವತೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಅಗಮ್ಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಕ್ಷಮಾಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಪೃಥ್ವೀವಿಚರಣಕರ್ತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಕ್ಷಮಾಶೀಲಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿನೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ತನ್ತ್ರಜ್ಞಾನಿನೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ತನ್ತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಕರ್ತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ತನ್ತ್ರಸಿದ್ಧಕರ್ತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 840 ।

ಓಂ ತನ್ತ್ರಸಿದ್ಧಿತತ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ತನ್ತ್ರಮಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಬಾಲತನ್ತ್ರಜ್ಞಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಯನ್ತ್ರಮನ್ತ್ರಫಲದಾತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮನ್ತ್ರಜ್ಞಾನಿನೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮನ್ತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಕರ್ತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮನ್ತ್ರಸಿದ್ಧಿಕರ್ತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮನ್ತ್ರಸಿದ್ಧಿತತ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮನ್ತ್ರಸಿದ್ಧಿತತ್ವಗಾತಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮನ್ತ್ರಮಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 850 ।

ಓಂ ಸರ್ವಮನ್ತ್ರಜ್ಞಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮನ್ತ್ರಫಲದಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಗೋರಕ್ಷರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಗೋರಕ್ಷಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಗೋಸಿದ್ಧಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಗೋಮತೀಪ್ರಿಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಗೋರಕ್ಷಕಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಗೋಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಗೋಪತಯೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಗೋಪಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 860 ।

ಓಂ ಅಜ್ಞಾನವಿನಾಶಕಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸಕಲಕಾಮನಾಪರಿಪೂರಕಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸಕಲೇಷ್ಟದೇವಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸಕಲೇಷ್ಟದಾತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸರ್ವಮಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಇನ್ದ್ರಿಯಶಮನೀಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಶುದ್ಧಜ್ಯೋತಿಃಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸ್ವತನ್ತ್ರಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಅವಿರೋಧಿನೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸದಾಜಾಗರೂಕಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 870 ।

ಓಂ ಸಿದ್ಧಸೇವಿತಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕರ್ತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸರ್ವಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕರ್ತೃಮುಖ್ಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಜ್ಞಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಧಾರಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಸೇತವೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಧರ್ಮರಾಜಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಮಾರ್ಗಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 880 ।

ಓಂ ಧರ್ಮಪ್ರಧಾನಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಾಚರಣಕರ್ತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಯುಕ್ತಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಜ್ಞಾನಿನೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಜ್ಞಾಗ್ರಗಣ್ಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಾತ್ಮನೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಕಪಿಲಾವತಾರಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಮರ್ಮಜ್ಞಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಪಾರಂಗತಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 890 ।

ಓಂ ಸಂಸಾರಕರ್ತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಲೋಕಧಾರಣೀಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸಂಸಾರಭರಣಪೋಷಣಕರ್ತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಅಸುರರಾಕ್ಷಸಸಂಹಾರಕರ್ತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸಂಸಾರದುಃಖಹರಣಕರ್ತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಪಾಪನಿವಾರಕಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಪುಣ್ಯಕರ್ತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಗುಣಿನೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಗುಣಯುಕ್ತಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 900 ।

ಓಂ ಗುಣಯೋಗ್ಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಗಣ್ಯಮಾನಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಗುಣಪ್ರೇಮಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಗುಣಜ್ಞಾನಿನೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಪೂಜನೀಯಗುಣಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಗುಣತನ್ತ್ರಮಾರ್ಗಪ್ರಧಾನಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಗುಣಮನ್ತ್ರಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಜನಾನನ್ದಕರಗುಣಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಗುಣಾಧಾರಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಗುಣಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 910 ।

ಓಂ ಗುಣಿಜನಪ್ರಶಂಸಿತಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಗುಣಿಜನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಗುಣೋದ್ಭವಸ್ಥಾನಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠಗುಣಸಮ್ಪನ್ನಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಗುಣಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಗುಣಶೋಭಿತಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಗರ್ಗಮುನಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಗರ್ಗೇಷ್ಟದೇವಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಗರ್ಗವನ್ದಿತಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಗರ್ಗಾನನ್ದಕರಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 920 ।

ಓಂ ಗರ್ಗಪ್ರಶಂಸಿತಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಗರ್ಗವರಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ವೇದಗಮ್ಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ವೇದವಿದ್ಯಾಸಮ್ಪಾನ್ನಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ವೇದವನ್ದನೀಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ವೇದಜ್ಞಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ವೇದಾನ್ತಗಮ್ಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ವೇದಾನ್ತಪ್ರಣೇತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ವೇದಾನ್ತಪಾರಂಗತಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸುವರ್ಣವೀರ್ಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 930 ।

ಓಂ ಹವ್ಯಾಶನಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಶ್ವೇತವರ್ಣಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಹಿಮಾಲಯಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಹಯಗ್ರೀವಾವತಾರಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸುವರ್ಣಮಾಲಾವಿಭೂಷಿತಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಅಶ್ವಪತಯೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಉಚ್ಚಶ್ರವಸೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸುವರ್ಣಶರೀರಧಾರಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಶಕ್ತಿಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಶಕ್ತಿದಾತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 940 ।

ಓಂ ಶಕ್ತಿನಾಥಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಅತ್ಯನ್ತಶಕ್ತಿಸಮ್ಪನ್ನಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸಮರ್ಥಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮಾಯಾರಹಿತಶುದ್ಧಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಶಕ್ತಿಸಿದ್ಧಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಶಕ್ತಿಹರ್ತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಶಕ್ತಿಕಾರಣಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸರ್ವಗುಣಯುಕ್ತಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯದಾತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪುಂಡ್ರಚನ್ದನಧಾರಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 950 ।

ಓಂ ವೈರಾಗ್ಯವತೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸನ್ಯಾಸರೂಪಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಹಸ್ತೀಚರ್ಮಧಾರಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಶಿವಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಗಜಾಸುರಸೂದನಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಭೂತವೇತಾಲಸುಶೋಭಿತಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಶ್ಮಶಾನವಾಸಿನೇ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ವನವಿಹಾರಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಕಪಾಲಧಾರಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಕರ್ಮಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 960 ।

ಓಂ ಕರ್ಮಕರ್ತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಕರ್ಮಾಕರ್ಮಫಲದಾತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಕರ್ಮಕುಶಲಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಶುಭಕರ್ಮದಾತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಶುಭಕರ್ಮಕರ್ತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಕರ್ಮಬನ್ಧವಿಮೋಚಕಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಶುಭಂಕರಗುರವೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಗೋಪೀಡಾಹರಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಗೋದುಃಖಹರಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಗೌವೃದ್ಧಿಕರಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 970 ।

ಓಂ ಗೋದಾನದಾತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಗೋಸೌಭಾಗ್ಯವರ್ಧಕಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಗೋಗಾಯತ್ರೀಕೃತೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಕಾಮಧೇನುಪ್ರಿಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನಚಕ್ಷುಧಾರಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಚಕ್ಷುದಾತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಗುಪ್ತಾತಿಗುಪ್ತಗೋರಕ್ಷಕಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಪೂರ್ಣಾವತಾರಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಜ್ಯೋತಿಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸತ್ಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 980 ।

ಓಂ ಶೂನ್ಯಧ್ಯಾತ್ರೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮತ್ಸ್ಯೇನ್ದ್ರಪ್ರಿಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಅತ್ಯನ್ತಪ್ರಿಯಶಿಷ್ಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮಹಾಯೋಗಸಿದ್ಧಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಪಂಚತತ್ವವಶೀಕರಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ತ್ರೋಲೋಕಪ್ರಿಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಯೋಗೈಕಗಮ್ಯಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಭೈರವಶಕ್ತಿರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಶಾಬರಮನ್ತ್ರಪ್ರಚಿತಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 990 ।

ಓಂ ತನ್ತ್ರಮನ್ತ್ರಮಹಾಸಿದ್ಧಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಯೋಗ್ಯಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸದ್ಗುರುಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಗೂಢಾತ್ಮನೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಗುಹ್ಯಾತೀತಗುಹ್ಯಜ್ಞಾನಿನೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಅಪೂರ್ವಪುರುಷಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ನಾಥಪನ್ಥಾವಿರ್ಭಾವಕಾರಿಣೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸಕಲಜನಸುಖದಾಯಕಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಅಸಂಖ್ಯಮಾರ್ಗಪ್ರಕಟೀಕೃತಾತ್ಮಜ್ಞಾನಾಯ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಶಿವಗೋರಕ್ಷಯೋಗಿನೇ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ । 100 ।
0 ।

ಹವನ ಕ್ರಿಯಾ ಕೇ ಪಶ್ಚಾತ ಸಾಧಕ ಯೋಗೇಶ್ವರ ನೇ ಅಗ್ನಿ ದೇವತಾ ಕೋ
ಬೇಲಪತ್ರೀ ಪುಷ್ಪ ಅಷ್ಟಗಂಧ ಅಕ್ಷದಾ ಇ0 ।
ಸಮೋಪಚಾರೇ ಯಾ ಪಂಚೋಪಚಾರ ಯಾ
ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಯಾ ಯಥಾ ಲಬ್ಧೋಪಚಾರ ಸೇ ಪೂಜನ ಕರೇ ತಥಾ ನಿಮ್ನ ಪಂಚ
ಅಗ್ನಿ ಪಾಠ ಪಢಕರ ಹವನ ಕರೇ ।

ಪಂಚ ಅಗ್ನಿಪಾಠ ತಥಾ ಹವನ
ಹವನ – ಗೌಧೂತ, ಸಾಕಲ್ಯ, ಪಂಚಾಮೃತ, ಖೀರ ಇ0 ।
ಹವನೀಯ ಸಾಮಗ್ರೀ
ದಿಶಾ – ಅಗ್ನೇಯ, ಮುದ್ರಾ – ಶುಕರೀ, ಸಂಖ್ಯಾ – 5 ಬಾರ ಯಾ 10 ।
8 ಬಾರ

(1) ಸತ ನಮೋ ಆದೇಶ । ಗುರುಜೀ ಕೋ ಆದೇಶ । ಓಂ ಗುರು ಜೀ । ಓಂ ಮೂಲ ಅಗ್ನಿ ಕೋ
ನಮೋ ಆದೇಶ । ಓಂ ಮೂಲ ಅಗ್ನಿ ಕಾ ರೇಚಕ ನಾಮ । ಸೋಖಲೇ ರಕ್ತ ಪೀತ ಔರ ಆವ ।
ಪೇಟ ಪೂಠ ದೋ ಸಮ ರಹೇ । ತೋ ಮೂಲ ಅಗ್ನಿ ಜತೀ ಗೋರಖ ಕಹೇ ॥ ಓಂ ಮೂಲ ಅಗ್ನಿ
ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ॥

(2) ಓಂ ಭುಯಂಗಮ ಅಗ್ನಿ ಕೋ ನಮೋ ಆದೇಶ । ಭುಯಂಗಮ ಅಗ್ನಿ ಕಾ ಭುಯಂಗಮ
ನಾಮ । ತಜಿ ಬಾ ಭಿಕ್ಷಾ ಭೋಜನ ಗ್ರಾಮ । ಮೂಲ ಕೀ ಮೂಸ ಅಮೃತ ಸ್ಥಿರ ।
ಉಸೇ ಕಹೋ ಹೇ ಸಿದ್ಧೋ ಪವನ ಕಾ ಶರೀರ ॥ ಓಂ ಭುಯಂಗಮ ಅಗ್ನಿ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ।

(3) ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಗ್ನಿ ಕೋ ನಮೋ ಆದೇಶ । ಬ್ರಹ್ಮ ಅಗ್ನಿ ಬ್ರಹ್ಮ ನಲೀ ಧರೀ ಲೈಊ
ಜಾನ । ಉಲಟಂತ ಪವನಾ ರವಿ-ಶಶೀ ಗಗನ ಸಮಾನ । ಬ್ರಹ್ಮ ಅಗ್ನಿ ಮಧ್ಯೇ
ಸೀಝಿಬಾ ಕಪೂರಂ ತಿಸ ಕೋ ದೇಖ ಮನ ಜಾಯೇ ಬಾ ದೂರ । ಶಿವ ಧರೇ, ಶಕ್ತಿ
ಅಹೇನಿಸ ರಹೇ । ಬ್ರಹ್ಮ ಅಗ್ನಿ ಜತೀ ಗೋರಖ ಕಹೇ ॥ ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಗ್ನಿ ನಮೋ
ಸ್ವಾಹಾ ॥

(4) ಓಂ ಕಾಲ ಅಗ್ನಿ ಕೋ ನಮೋ ಆದೇಶ । ಕಾಲ ಅಗ್ನಿ ತಿನ ಭವನ ಪ್ರವಾನೀ ಉಲಟಂತ
ಪವನಾ ಮೋಖಂತ ಪಾನೀ। ಖಾಯಾ ಪಿಯಾ ಖಾಖ ಹೋಯ ರಹೇ । ಕಾಲ ಅಗ್ನಿ ಜತೀ
ಗೋರಖ ಕಹೇ । । ಓಂ ಕಾಲ ಅಗ್ನಿ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ॥

(5) ಓಂ ರುದ್ರ ಅಗ್ನಿ ಕೋ ನಮೋ ಆದೇಶ । ರುದ್ರ ಅಗ್ನಿ ಕಾ ತ್ರಾಟಿಕಾ ನಾಮ । ಸುಖ
ಲೇ ಹೋಠ ಕಂಠ ಪೇಟ ಪೀಠ ನವ ಠಾಮ । ಉಲಟಂತ ಕೇಸ ಪಲಟಂತ ಚಾಮ ।
ಉಸೇ ಕಹೇ ಸಿದ್ಧೋಂ ತ್ರಾಟಿಕಾ ನಾಮಾ ॥ ಓಂ ರುದ್ರ್ ಅಗ್ನಿ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ॥

ರುದ್ರ ರೇವತೀ ಸಂಜಮೇ ಖಿವನ್ತೀ। ಯೋಗ ಜುಗತೀ ಕರಿ ಸಾಧತ ಯೋಗೀ। ಪಂಚ
ಅಗ್ನಿ ಭರಪೂರ ರಹೇ । ಸಿದ್ಧೋಂ ಸಂಕೇತ ಶ್ರೀ ಗೋರಖ ಕಹೇ । । ಓಂ ಪಂಚ
ಅಗ್ನಿ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ॥

ಪೂರಿಕೋ ಪಿಬತ ವಾಯು ಕುಂಭಕ ಕೋ ಕಾಯಾ ಶೋಧನ । ರೇಚಕೋಂ ತಜತ ವಿಕಾರ
ತ್ರಾಟಿಕೋ ಅವಾಗಮನ ಬಿಬರಜಂತ । ಸಿದ್ಧೋಂ ಕಾ ಮಾರ್ಗ ಕೋಈ ಸಾಧು ಜಾನೇ । ಪಂಚ
ಅಗ್ನಿ ಗುರು ಗೋರಖ ಬಖಾನೇ । ಪಾಚೋ ಅಗ್ನಿ ಸಮ್ಪೂರ್ಣ ಭಯಾ। ಅನಂತ ಸಿದ್ಧೋಂ
ತ್ರ್ಯಂಬಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅನುಪಾನ ಶಿಲಾ ಬೈಠಕರ ಪढ़ ಕಥ ಕರ ಸುನಾಯಾ। ಇತಿ
ಗುರು ಗೋರಕ್ಷನಾಥ ನಮೋ ಸ್ವಾಹಾ ॥ ಇತನಾ ಹವನ – ಕ್ರಿಯಾಯೇಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣ ಭಯಾ।
ಶ್ರೀ ನಾಥ ಜೀ ಗುರು ಜೀ ಕೋ ಆದೇಶ ॥

॥ ನಮೋ ಆದೇಶ ॥

Also Read 1000 Names of Shri Gorak Havan Mantra:

1000 Names of Sri Gorak | Sahasranama Havan Mantra Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top