Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Gorak | Sahasranama Havan Mantra Lyrics in Hindi

Shri Gorak Sahasranama Havan Mantra Lyrics in Hindi:

॥ श्रीगोरक्षसहस्रनाम हवनमन्त्राः ॥
॥ नमो आदेश ॥

ॐ गोसेव्याय नमो स्वाहा ।
ॐ इन्द्रियसेवाधारिणे नमो स्वाहा ।
ॐ गौरक्षाय नमो स्वाहा ।
ॐ ब्रह्माऽऽर्विभूताय नमो स्वाहा ।
ॐ योगीन्द्राय नमो स्वाहा ।
ॐ सर्वसिद्धिदायकाय नमो स्वाहा ।
ॐ संसाररक्षकाय नमो स्वाहा ।
ॐ योगीनाथाय नमो स्वाहा ।
ॐ युगेश्वराय नमो स्वाहा ।
ॐ यतये नमो स्वाहा । १० ।

ॐ धार्मिकाय नमो स्वाहा ।
ॐ धैर्यशालिने नमो स्वाहा ।
ॐ लङ्कानाथाय नमो स्वाहा ।
ॐ दिगम्बरयोगिने नमो स्वाहा ।
ॐ सर्वदायोगविचरणाय नमो स्वाहा ।
ॐ योगशास्त्रज्ञाय नमो स्वाहा ।
ॐ यतिप्रियाय नमो स्वाहा ।
ॐ योगवृन्दाय नमो स्वाहा ।
ॐ योगिराजाय नमो स्वाहा ।
ॐ योगज्ञातव्याय नमो स्वाहा । २० ।

ॐ योगिवृन्दसम्राजे नमो स्वाहा ।
ॐ योगवित्तमाय नमो स्वाहा ।
ॐ योगमार्गयुक्ताय नमो स्वाहा ।
ॐ योगमार्गचारिणे नमो स्वाहा ।
ॐ ब्रह्मचारिणे नमो स्वाहा ।
ॐ उग्रतपस्विने नमो स्वाहा ।
ॐ शङ्करस्वरुपस्थिताय नमो स्वाहा ।
ॐ शङ्करध्यानतत्पराय नमो स्वाहा ।
ॐ योगानन्दस्थिताय नमो स्वाहा ।
ॐ योगधारीणे नमो स्वाहा । ३० ।

ॐ योगमायासेवकाय नमो स्वाहा ।
ॐ योगसंयुक्ताय नमो स्वाहा ।
ॐ मनोवृत्तिनिरोधकाय नमो स्वाहा ।
ॐ योगशास्त्रज्ञाय नमो स्वाहा ।
ॐ गुप्तविषयज्ञानिने नमो स्वाहा।
ॐ योगविद्यारचयित्रे नमो स्वाहा ।
ॐ युक्ताहाराय नमो स्वाहा ।
ॐ सर्पपराभवकारिणे नमो स्वाहा ।
ॐ सर्परुपधारिणे नमो स्वाहा ।
ॐ सर्पमालाधारिणे नमो स्वाहा । ४० ।

ॐ कैलाशगिरीशाय नमो स्वाहा ।
ॐ सर्वदानागधारिणे नमो स्वाहा ।
ॐ नागस्वरुपिणे नमो स्वाहा ।
ॐ नानावर्णविभूषिताय नमो स्वाहा ।
ॐ नानावेषधारिणे नमो स्वाहा ।
ॐ मनुष्याकारधारिणे नमो स्वाहा ।
ॐ नानारुपधरनिर्गुणाय नमो स्वाहा ।
ॐ आदिनाथाय नमो स्वाहा ।
ॐ सोमनाथाय नमो स्वाहा ।
ॐ सिद्धिनाथाय नमो स्वाहा । ५० ।

ॐ महेश्वराय नमो स्वाहा ।
ॐ नाथनाथाय नमो स्वाहा ।
ॐ महानाथाय नमो स्वाहा ।
ॐ सर्वनाथाय नमो स्वाहा ।
ॐ मानवेश्वराय नमो स्वाहा ।
ॐ क्षेत्रस्वामिने नमो स्वाहा ।
ॐ अजपामन्त्रस्वामिने नमो स्वाहा ।
ॐ बालकरक्षाकर्त्रे नमो स्वाहा ।
ॐ वाणीपतये नमो स्वाहा ।
ॐ गङ्गाधराय नमो स्वाहा । ६० ।

ॐ कमण्डलूधारिणे नमो स्वाहा ।
ॐ भस्मभूषिताङ्गाय नमो स्वाहा ।
ॐ मृगचर्मधारिणे नमो स्वाहा ।
ॐ योगीवृन्दध्येयाय नमो स्वाहा ।
ॐ मृगनयनाय नमो स्वाहा ।
ॐ मृगवेषधृततापसाय नमो स्वाहा ।
ॐ मेघनादाय नमो स्वाहा ।
ॐ मेघवर्णाय नमो स्वाहा ।
ॐ महाबलाय नमो स्वाहा ।
ॐ मनस्विने नमो स्वाहा । ७० ।

ॐ दिशां पतये नमो स्वाहा ।
ॐ दयालवे स्वाहा ।
ॐ दिव्यऽऽभूषणधारिणे नमो स्वाहा ।
ॐ दिगम्बराय नमो स्वाहा ।
ॐ सूक्ष्माऽतिसूक्ष्मज्ञाय नमो स्वाहा ।
ॐ स्वर्गविहारिणे नमो स्वाहा ।
ॐ देवश्रेष्ठाय नमो स्वाहा ।
ॐ इन्द्रियसंयमिने नमो स्वाहा ।
ॐ जलनाथाय नमो स्वाहा ।
ॐ जगन्नाथाय नमो स्वाहा । ८० ।

ॐ जननाथाय नमो स्वाहा ।
ॐ लोकनाथाय नमो स्वाहा ।
ॐ भूतनाथाय नमो स्वाहा ।
ॐ विपत्तिनाशकाय नमो स्वाहा ।
ॐ पृथ्वीनाथाय नमो स्वाहा ।
ॐ चतुर्दश्भुवनेश्वराय नमो स्वाहा ।
ॐ विदुषां पतये नमो स्वाहा ।
ॐ गोपिप्रेमभाजनाय नमो स्वाहा ।
ॐ हृषीकेशाय नमो स्वाहा ।
ॐ गुप्तगोपशत्रुनाशकाय नमो स्वाहा । ९० ।

ॐ जगद्गुरवे नमो स्वाहा ।
ॐ सरस्वतीस्वामिने नमो स्वाहा ।
ॐ प्राणायामतत्पराय नमो स्वाहा ।
ॐ यज्ञनाथाय नमो स्वाहा ।
ॐ यज्ञपुरुषाय नमो स्वाहा ।
ॐ सर्वदाऽऽनन्दमग्नाय नमो स्वाहा ।
ॐ महायतये नमो स्वाहा ।
ॐ आत्मवशिने नमो स्वाहा ।
ॐ अत्यन्तपराक्रमिणे नमो स्वाहा ।
ॐ कान्तिमते नमो स्वाहा । १०० ।

ॐ धीराय नमो स्वाहा ।
ॐ मनोवशङ्कराय नमो स्वाहा ।
ॐ सिद्धनाथाय नमो स्वाहा ।
ॐ वृद्धनाथाय नमो स्वाहा ।
ॐ अत्यन्तवृद्धमार्गप्रियाय नम स्वाहा ।
ॐ आकाशचारिणे नमो स्वाहा ।
ॐ आकाशचारिणां पतये नमो स्वाहा ।
ॐ विद्यानन्दाय नमो स्वाहा ।
ॐ गणाध्यक्षाय नमो स्वाहा ।
ॐ विद्यादात्रे नमो स्वाहा । ११० ।

ॐ मन्त्रनाथाय नमो स्वाहा ।
ॐ ध्याननाथाय नमो स्वाहा ।
ॐ धनदाय नमो स्वाहा ।
ॐ सर्वारध्यपूर्णनाथाय नमो स्वाहा ।
ॐ तेजोनाथाय नमो स्वाहा ।
ॐ कान्तितेजप्रियाय नमो स्वाहा ।
ॐ सृष्टिकर्त्रे नमो स्वाहा ।
ॐ सृष्टिपालकाय नमो स्वाहा ।
ॐ जगतप्रलयकर्त्रे नमो स्वाहा ।
ॐ भैरवनाथाय नमो स्वाहा । १२० ।

ॐ भैरवाकाराय नमो स्वाहा ।
ॐ भयहराय नमो स्वाहा ।
ॐ संसारदुःखहराय नमो स्वाहा ।
ॐ सृष्टिनाथाय नमो स्वाहा ।
ॐ स्थितिनाथाय नमो स्वाहा ।
ॐ विश्वाऽऽराध्याय नमो स्वाहा ।
ॐ महाबुद्धिमते नमो स्वाहा ।
ॐ दिव्यनादकराय नमो स्वाहा ।
ॐ दिक्पालकाय नमो स्वाहा ।
ॐ दिव्यभोगयुक्ताय नमो स्वाहा । १३० ।

ॐ आकाशादिरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ वासुदेवाय नमो स्वाहा ।
ॐ असङ्ख्यशरीरधारिणे नमो स्वाहा ।
ॐ सनातनाय नमो स्वाहा । जन्ममृत्युरहिताय
ॐ पूर्णनाथाय नमो स्वाहा ।
ॐ तेजोनाथाय नमो स्वाहा ।
ॐ सूर्यस्वरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ हृदयवासिने नमो स्वाहा ।
ॐ अङ्गदेशनाथाय नमो स्वाहा ।
ॐ नटवररूपाय नमो स्वाहा । १४० ।

ॐ मङ्गलस्वरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ मङ्गलकर्त्रे नमो स्वाहा ।
ॐ शून्यमातृकाभक्ताय नमो स्वाहा ।
ॐ धीरनाथाय नमो स्वाहा ।
ॐ शरीरपालकाय नमो स्वाहा ।
ॐ सर्वभूतहृदयस्थिताय नमो स्वाहा ।
ॐ विष्णुरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ अमराय नमो स्वाहा ।
ॐ नित्याय नमो स्वाहा ।
ॐ दिव्यरूपाय नमो स्वाहा । १५० ।

ॐ परोपकारिने नमो स्वाहा ।
ॐ व्रतपरायणाय नमो स्वाहा ।
ॐ आत्मदर्शिने नमो स्वाहा ।
ॐ सुन्दररूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ इन्द्रस्वामिने नमो स्वाहा ।
ॐ ब्रह्मतत्वान्वेषकाय नमो स्वाहा ।
ॐ प्रशंसनीयश्चधनदात्रे नमो स्वाहा ।
ॐ शङ्करस्वरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ अमररक्षकाय नमो स्वाहा ।
ॐ मायापतये नमो स्वाहा । १६० ।

ॐ तपस्वीरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ विष्णवे नमो स्वाहा ।
ॐ एकब्रह्मरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ महेश्वराय नमो स्वाहा ।
ॐ एकमूर्तये नमो स्वाहा ।
ॐ आदियोगिने नमो स्वाहा ।
ॐ त्रिलोचनाय नमो स्वाहा ।
ॐ शिवस्वरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ गायत्रीस्वरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ कृष्णस्वरूपाय नमो स्वाहा । १७० ।

ॐ चर्तुदशभुवनपतये नमो स्वाहा ।
ॐ असुरहन्त्रे नमो स्वाहा ।
ॐ नादकारिणे नमो स्वाहा ।
ॐ इन्द्रोपेन्द्ररूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ लाभस्वरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ भयहराय नमो स्वाहा ।
ॐ प्रलयकारिणे नमो स्वाहा ।
ॐ दीप्तिमते नमो स्वाहा ।
ॐ कृष्णवर्णाय नमो स्वाहा ।
ॐ हृस्वहस्ताय नमो स्वाहा । १८० ।

ॐ प्रकाशखगेश्वराय नमो स्वाहा ।
ॐ गौरानाथाय नमो स्वाहा ।
ॐ वाणीपतये नमो स्वाहा ।
ॐ पूज्यगर्गपूज्याय नमो स्वाहा ।
ॐ गणेश्वराय नमो स्वाहा ।
ॐ गानपतये नमो स्वाहा ।
ॐ गङ्गासेविने नमो स्वाहा ।
ॐ गुरुप्रियाय नमो स्वाहा ।
ॐ सूर्यचन्द्रशेखराय नमो स्वाहा ।
ॐ चन्द्रस्वरूपाय नमो स्वाहा । १९० ।

ॐ चकारोच्चारकाय नमो स्वाहा ।
ॐ अज्ञाननाशकाय नमो स्वाहा ।
ॐ सर्वव्यापिने नमो स्वाहा ।
ॐ दण्डकर्त्रे नमो स्वाहा ।
ॐ चोरनाथाय नमो स्वाहा ।
ॐ देवनाथाय नमो स्वाहा ।
ॐ शिवाकृतये नमो स्वाहा ।
ॐ चम्पानगरपतये नमो स्वाहा ।
ॐ चन्द्रपतिविष्णुवृद्धिनाथाय नमो स्वाहा ।
ॐ ब्रह्मरूपाय नमो स्वाहा । २०० ।

ॐ अग्निस्वरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ आदिनाथाय नमो स्वाहा ।
ॐ नित्यसुन्दरस्वरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ महाकवये नमो स्वाहा ।
ॐ कवितापतये नमो स्वाहा ।
ॐ ऋद्धिदात्रे नमो स्वाहा ।
ॐ सर्वयोगक्रियोपदेशकाय नमो स्वाहा ।
ॐ सर्वव्यापिने नमो स्वाहा ।
ॐ स्थावरजङ्गमविराट्स्वरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ सुन्दरश‍ृङ्गधारिणे नमो स्वाहा । २१० ।

ॐ प्रकाशमानाय नमो स्वाहा ।
ॐ चित्रनाथाय नमो स्वाहा ।
ॐ चिरकालतपस्विने नमो स्वाहा ।
ॐ बुद्धिदात्रे नमो स्वाहा ।
ॐ पापनाशकाय नमो स्वाहा ।
ॐ सर्वगुणभण्डाराय नमो स्वाहा ।
ॐ विजयदात्रे नमो स्वाहा ।
ॐ जयाधाराय नमो स्वाहा ।
ॐ जयप्रदात्रे नमो स्वाहा ।
ॐ जयशीलाय नमो स्वाहा । २२० ।

ॐ जपाधीशाय नमो स्वाहा ।
ॐ जपाधाराय नमो स्वाहा ।
ॐ जपदानकर्त्रे नमो स्वाहा ।
ॐ अजपामन्त्रजापकाय नमो स्वाहा ।
ॐ पञ्चजन्यस्वामिने नमो स्वाहा ।
ॐ गम्भीरवक्त्रे नमो स्वाहा ।
ॐ शङ्खस्वरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ जनेश्वराय नमो स्वाहा ।
ॐ आत्मज्ञानिने नमो स्वाहा ।
ॐ ब्रह्मस्वरूपाय नमो स्वाहा । २३० ।

ॐ जीवनमुक्ताय नमो स्वाहा ।
ॐ अजन्माय नमो स्वाहा ।
ॐ अविनाशिने नमो स्वाहा ।
ॐ मायाजीवाच्छादनकर्त्रे नमो स्वाहा ।
ॐ जीवरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ संसारप्रपञ्चकर्त्रे नमो स्वाहा ।
ॐ सुन्दररूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ शून्याधाराय नमो स्वाहा ।
ॐ योगिराजाय नमो स्वाहा ।
ॐ ओङ्कारस्वरूपाय नमो स्वाहा । २४० ।

ॐ इन्द्रनाथाय नमो स्वाहा ।
ॐ इन्द्ररूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ शुभाय नमो स्वाहा ।
ॐ जयरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ अत्यन्तजापकवायुरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ मृत्युञ्जयाय नमो स्वाहा ।
ॐ मननशीलाय नमो स्वाहा ।
ॐ ध्वनिरूपगोरक्षाय नमो स्वाहा ।
ॐ शब्दकर्त्रे नमो स्वाहा ।
ॐ पृथ्वीपतये नमो स्वाहा । २५० ।

ॐ प्रलयरुद्ररूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ विजयरुपस्वामिने नमो स्वाहा ।
ॐ आकाशनाथाय नमो स्वाहा ।
ॐ शून्यमयाय नमो स्वाहा ।
ॐ शून्यवेषाय नमो स्वाहा ।
ॐ सदायोगसमाधिस्थाय नमो स्वाहा ।
ॐ निर्गुणस्वरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ त्रिकालस्थिताय नमो स्वाहा ।
ॐ ढक्कावाद्यप्रियाय नमो स्वाहा ।
ॐ डमरूधारिणे नमो स्वाहा । २६० ।

ॐ सर्वकामनापूर्णकर्त्रे नमो स्वाहा ।
ॐ अभयस्वरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ भोगस्वरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ सकलजगदुत्पत्तिहेतवे नमो स्वाहा
ॐ दुर्जनभयङ्कराय नमो स्वाहा ।
ॐ अधार्मिकदण्डदात्रे नमो स्वाहा ।
ॐ यमस्वरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ दण्डरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ दुष्कृतोद्धारकाय नमो स्वाहा ।
ॐ गुणाश्रयाय नमो स्वाहा । २७० ।

ॐ दण्डदात्रे नमो स्वाहा ।
ॐ दुष्टदण्डकर्त्रे नमो स्वाहा ।
ॐ दम्याय नमो स्वाहा ।
ॐ मेघस्वरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ दान्ताय नमो स्वाहा ।
ॐ दुष्कृतदण्डदात्रे नमो स्वाहा ।

ॐ निर्दपाय नमो स्वाहा ।
ॐ नन्दस्वामिने नमो स्वाहा ।
ॐ श्रीकृष्णस्वरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ विद्वत्पतये नमो स्वाहा । २८० ।

ॐ रोगरहितनन्दीभक्ताय नमो स्वाहा ।
ॐ नमस्कारप्रियाय नमो स्वाहा ।
ॐ लोकप्रियनरस्वरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ नीतिस्वरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ रक्षकाय नमो स्वाहा ।
ॐ स्तुत्याय नमो स्वाहा ।
ॐ विजयशालिने नमो स्वाहा ।
ॐ भक्तवशङ्कराय नमो स्वाहा ।
ॐ प्राणिनां मोक्षस्थानाय नमो स्वाहा ।
ॐ हिमालयविराजमानाय नमो स्वाहा । २९० ।

ॐ शब्दकर्त्रे नमो स्वाहा ।
ॐ रैवतपर्वतनिलयाय नमो स्वाहा ।
ॐ कामक्रोधजिते नमो स्वाहा ।
ॐ जयस्वरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ दानदात्रे नमो स्वाहा ।
ॐ दानसिद्धाय नमो स्वाहा ।
ॐ अज्ञानविनाशकर्त्रे नमो स्वाहा ।
ॐ ज्ञानदाय नमो स्वाहा ।
ॐ दयाकारिणे नमो स्वाहा ।
ॐ दीनप्रेमिणे नमो स्वाहा । ३०० ।

ॐ दूरदर्शये नमो स्वाहा ।
ॐ उदाराय नमो स्वाहा ।
ॐ अनुपमसौन्दर्ययुक्ताय नमो स्वाहा ।
ॐ स्वर्गीयासनविराजमानाय नमो स्वाहा ।
ॐ तेजोरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ दयाकराय नमो स्वाहा ।
ॐ सर्वप्रियाय नमो स्वाहा ।
ॐ अन्तरिन्द्रियरक्षकाय नमो स्वाहा ।
ॐ सन्ततसहचारिणे नमो स्वाहा ।
ॐ दूरदर्शनीयाय नमो स्वाहा । ३१० ।

ॐ दिनसन्निभदीप्तये नमो स्वाहा ।
ॐ दिव्यमालाधारिणे नमो स्वाहा ।
ॐ दिव्यभोगभोक्त्रे नमो स्वाहा ।
ॐ दिव्यवस्वधारिणे नमो स्वाहा ।
ॐ सूर्यस्वरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ ब्रह्मस्वरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ धनदात्रे नमो स्वाहा ।
ॐ धर्मदात्रे नमो स्वाहा ।
ॐ धनरहिताय नमो स्वाहा ।
ॐ धनिने नमो स्वाहा । ३२० ।

ॐ धर्मस्थापनकर्त्रे नमो स्वाहा ।
ॐ धैर्यवते नमो स्वाहा ।
ॐ पृथ्वीपतये नमो स्वाहा ।
ॐ बुद्धिमते नमो स्वाहा ।
ॐ लक्ष्मीपतये नमो स्वाहा ।
ॐ पर्वतधारिणे नमो स्वाहा ।
ॐ तिमिरहराय / तिमिरहन्त्रे नमो स्वाहा ।
ॐ अधर्मोद्धारिणे नमो स्वाहा ।
ॐ धर्मश्रद्धालवे नमो स्वाहा ।
ॐ धर्मचारिणे नमो स्वाहा । ३३० ।

ॐ श्रेष्टकामाय नमो स्वाहा । र्
ॐ क्रोधादिनाशकाय नमो स्वाहा ।
ॐ सिद्धान्तकारिणे नमो स्वाहा ।
ॐ शुद्धबुद्धियुक्ताय नमो स्वाहा ।
ॐ पवित्राय नमो स्वाहा ।
ॐ पावकाय नमो स्वाहा ।
ॐ प्रयत्नशीलाय नमो स्वाहा ।
ॐ तिमिरनाशकाय नमो स्वाहा ।
ॐ सदाप्रसन्नाय नमो स्वाहा ।
ॐ हर्षाय नमो स्वाहा । ३४० ।

ॐ हर्षप्रदाय नमो स्वाहा ।
ॐ पाण्डुदेशाधिपाय नमो स्वाहा ।
ॐ पीतवर्णाय नमो स्वाहा ।
ॐ सर्पासनधारिणे नमो स्वाहा ।
ॐ प्रसन्नमुखाय नमो स्वाहा ।
ॐ सर्वदुःखहारिणे नमो स्वाहा ।
ॐ परमपवित्राय नमो स्वाहा ।
ॐ सर्वश्रेष्ठाय नमो स्वाहा ।
ॐ शेषरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ कृष्णरूपाय नमो स्वाहा । ३५० ।

ॐ नागराजाय नमो स्वाहा ।
ॐ धर्मार्थकाममोक्षाध्यक्षाय नमो स्वाहा ।
ॐ तपधर्मफलदात्रे नमो स्वाहा ।
ॐ चतुर्वर्णफलपुण्यकर्मफलस्वरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ निजज्योतिस्वरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ बह्मशब्दप्रियाय नमो स्वाहा ।
ॐ कलशस्वरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ बलिध्वंसिने नमो स्वाहा ।
ॐ पवित्रजलाधिष्ठातृदेवाय नमो स्वाहा ।
ॐ वरदाय नमो स्वाहा । ३६० ।

ॐ सदापञ्चवर्षायवे नमो स्वाहा ।
ॐ बालप्रियबलस्वरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ वराहरुपधारिणे नमो स्वाहा ।
ॐ पश्चिमदिक्पतये नमो स्वाहा ।
ॐ पण्डितप्रियाय नमो स्वाहा ।
ॐ बलवते नमो स्वाहा ।
ॐ पार्वत्युपासकाय नमो स्वाहा ।
ॐ पृथ्वीविहारिणे नमो स्वाहा ।
ॐ सौम्यमूर्तये नमो स्वाहा ।
ॐ प्रलयरूपाय नमो स्वाहा । ३७० ।

ॐ शिष्टप्रियाय नमो स्वाहा ।
ॐ बालकानन्ददायिने नमो स्वाहा ।
ॐ शिवसेवकाय नमो स्वाहा ।
ॐ संसारप्रेमिणे नमो स्वाहा ।
ॐ संसारस्वामिने नमो स्वाहा ।
ॐ सर्वोत्पत्तिस्थानाय नमो स्वाहा ।
ॐ भव्यत्रिविधतापहराय नमो स्वाहा ।
ॐ महादेवप्रियाय नमो स्वाहा ।
ॐ सम्माननीयाय नमो स्वाहा ।
ॐ योगिचित्तध्यानमूर्तये नमो स्वाहा । ३८० ।

ॐ गम्भीरहृदयाय नमो स्वाहा ।
ॐ महायोगिने नमो स्वाहा ।
ॐ महाधीराय नमो स्वाहा ।
ॐ महासिद्धाय नमो स्वाहा ।
ॐ शून्याश्रयाय नमो स्वाहा ।
ॐ मनोज्ञाय नमो स्वाहा ।
ॐ मनस्विने नमो स्वाहा ।
ॐ अतिप्रसन्नाय नमो स्वाहा ।
ॐ उत्सवस्वरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ मार्गप्रेमिणे नमो स्वाहा । ३९० ।

ॐ सन्मार्गसेवनधारिणे नमो स्वाहा ।
ॐ महात्मने नमो स्वाहा ।
ॐ प्रसन्नस्वरुपाय नमो स्वाहा ।
ॐ मध्यनाथाय नमो स्वाहा ।
ॐ महापरिणामाय नमो स्वाहा ।
ॐ शून्यस्वरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ चन्द्रस्वरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ याज्ञपूजिताय नमो स्वाहा ।
ॐ यशस्वरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ यज्ञकर्त्रे नमो स्वाहा । ४०० ।

ॐ मोहरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ मोहघ्नाय नमो स्वाहा ।
ॐ यज्ञकर्त्रे नमो स्वाहा ।
ॐ यमस्वरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ योगस्वरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ यमप्रियाय नमो स्वाहा ।
ॐ यशधारिणे नमो स्वाहा ।
ॐ यशस्विने नमो स्वाहा ।
ॐ यशदायकयशप्रेमिने नमो स्वाहा ।
ॐ नमस्कारप्रियाय नमो स्वाहा । ४१० ।

ॐ नाथाय नमो स्वाहा ।
ॐ मनुष्यनाथाय नमो स्वाहा ।
ॐ नीरोगाय नमो स्वाहा ।
ॐ योगयुक्ताय नमो स्वाहा ।
ॐ अविनाशिने नमो स्वाहा ।
ॐ नन्दीनाथाय नमो स्वाहा ।
ॐ नरश्रेष्ठाय नमो स्वाहा ।
ॐ आनन्ददात्रे नमो स्वाहा ।
ॐ रामचन्द्रस्वामिने नमो स्वाहा ।
ॐ लक्ष्मीपतये नमो स्वाहा । ४२० ।

ॐ परब्रह्मबीजमन्त्रजापकाय नमो स्वाहा ।
ॐ रामरमिणे नमो स्वाहा ।
ॐ परब्रह्मोपासकाय नमो स्वाहा ।
ॐ कमलनेत्राय नमो स्वाहा ।
ॐ सुन्दरस्वरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ रागशास्त्रज्ञात्रे नमो स्वाहा ।
ॐ कन्दर्पलावण्याय नमो स्वाहा ।
ॐ राजधर्मप्रियाय नमो स्वाहा ।
ॐ राजनीतितत्वज्ञाय नमो स्वाहा ।
ॐ लोकरञ्जकाय नमो स्वाहा । ४३० ।

ॐ रणमूर्तये नमो स्वाहा ।
ॐ राज्यभोगदाय नमो स्वाहा ।
ॐ सर्वसमर्थाय नमो स्वाहा ।
ॐ लक्ष्मीप्रियाय नमो स्वाहा ।
ॐ सौभाग्यलक्ष्मीवर्धकाय नमो स्वाहा ।
ॐ रक्तचन्दनचर्चिताय नमो स्वाहा ।
ॐ रक्तत्रिपुण्ड्रधारिणे नमो स्वाहा ।
ॐ रक्तगन्धलिप्ताय नमो स्वाहा ।
ॐ प्रवाचकरक्षकाय नमो स्वाहा ।
ॐ रक्तवस्त्रधारिणे नमो स्वाहा । ४४० ।

ॐ प्रेमीभक्तफलदात्रे नमो स्वाहा ।
ॐ इन्द्रियातीताय नमो स्वाहा ।
ॐ विश्वोत्पत्तिहेतवे नमो स्वाहा ।
ॐ अज्ञेयात्मने नमो स्वाहा ।
ॐ पुनःशरीरनिवासाय नमो स्वाहा ।
ॐ सत्यधर्मवते नमो स्वाहा ।
ॐ महाव्यापकरुपधारिणे नमो स्वाहा ।
ॐ अनन्तरुपधारिणे नमो स्वाहा ।
ॐ पृथ्वीधारिणे नमो स्वाहा ।
ॐ अदृश्यरूपाय नमो स्वाहा । ४५० ।

ॐ अव्यक्तरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ सहस्रबाहवे नमो स्वाहा ।
ॐ स्वे महिम्नि प्रतिष्ठिताय नमो स्वाहा ।
ॐ अतुलनीयाय नमो स्वाहा ।
ॐ वरदायकाय नमो स्वाहा ।
ॐ गोदानकृते नमो स्वाहा ।
ॐ जन्ममृत्युभयभञ्जकाय नमो स्वाहा ।
ॐ सर्वोत्तमविभूतिमते नमो स्वाहा ।
ॐ पवित्रदर्शनाय नमो स्वाहा ।
ॐ हिरण्यगर्भप्रसूताय नमो स्वाहा । ४६० ।

ॐ ओङ्काररूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ मोक्षदात्रे नमो स्वाहा ।
ॐ श्रुतिस्मृतिकृते नमो स्वाहा ।
ॐ भक्तवल्लभाय नमो स्वाहा ।
ॐ महावीराय नमो स्वाहा ।
ॐ मुक्तसिंहविक्रमाय नमो स्वाहा ।
ॐ यज्ञदक्षिणादात्रे नमो स्वाहा ।
ॐ शिवशिष्याय नमो स्वाहा ।
ॐ प्रशंसनीयाय नमो स्वाहा ।
ॐ नीरागाय नमो स्वाहा । ४७० ।

ॐ द्वेषरहिताय नमो स्वाहा ।
ॐ सिद्धस्तुताय नमो स्वाहा ।
ॐ विश्रुतचरिताय नमो स्वाहा ।
ॐ गुणपात्राय नमो स्वाहा ।
ॐ गुणनिधये नमो स्वाहा ।
ॐ दृष्टाय नमो स्वाहा ।
ॐ श्रुताय नमो स्वाहा ।
ॐ वर्तमानाय नमो स्वाहा ।
ॐ भूताय नमो स्वाहा ।
ॐ समबुद्धये नमो स्वाहा । ४८० ।

ॐ समानतेजसे नमो स्वाहा ।
ॐ प्रलयवायुरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ महाभूतिस्वरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ प्राणीहृदयविराजमानाय नमो स्वाहा ।
ॐ नक्षत्रस्वामिने नमो स्वाहा ।
ॐ अमृतस्वामिने नमो स्वाहा ।
ॐ प्रलयभयङ्कररूपधारिणे नमो स्वाहा ।
ॐ सर्वदृष्टिस्वरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ सर्वदर्शिने नमो स्वाहा ।
ॐ विद्यापतये नमो स्वाहा । ४९० ।

ॐ अयोनिजाय नमो स्वाहा ।
ॐ मङ्गलमयाङ्गयुक्ताय से युक्त नमो स्वाहा ।
ॐ लक्ष्मीप्रदायकाय नमो स्वाहा ।
ॐ सर्वदानन्दमयाय नमो स्वाहा ।
ॐ यशोवरिष्ठाय नमो स्वाहा ।
ॐ अविनाशिने नमो स्वाहा ।
ॐ निश्चलाय नमो स्वाहा ।
ॐ अशोकाय नमो स्वाहा ।
ॐ भक्तचिन्ताहराय नमो स्वाहा ।
ॐ सौम्यस्वरूपाय नमो स्वाहा । ५०० ।

ॐ वाञ्छितार्थप्रदायकाय नमो स्वाहा ।
ॐ पूर्णकलाधराय नमो स्वाहा ।
ॐ निष्कलङ्काय नमो स्वाहा ।
ॐ यज्ञकर्त्रे नमो स्वाहा ।
ॐ ब्रह्मज्ञाय नमो स्वाहा ।
ॐ ब्राह्मणोपासकाय नमो स्वाहा ।
ॐ सर्वशक्ताय नमो स्वाहा ।
ॐ आत्मस्तुत्याय योग्य नमो स्वाहा ।
ॐ स्तुतिरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ स्तुत्याय नमो स्वाहा । ५१० ।

ॐ मनोजवाय नमो स्वाहा ।
ॐ ब्राह्मणहितैषिणे नमो स्वाहा ।
ॐ स्वयंवेदस्मरणीयाय नमो स्वाहा ।
ॐ ब्रह्मस्वरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ नित्यैश्वर्यकर्त्रे नमो स्वाहा ।
ॐ तत्वज्ञाग्रणये नमो स्वाहा ।
ॐ प्रकृतिपुरुषस्वरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ कर्मफलभोक्त्रे स्वाहा ।
ॐ सुखदाय नमो स्वाहा ।
ॐ तापत्रयशान्तिदात्रे नमो स्वाहा । ५२० ।

ॐ सर्वभूतसमदर्शनाय नमो स्वाहा ।
ॐ केवलसत्वरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ रजोरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ तमस्वरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ सोमपाय नमो स्वाहा ।
ॐ मनोहररूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ त्रिगुणमयाय नमो स्वाहा ।
ॐ त्रिवेदस्वरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ त्रिलोकरक्षकाय नमो स्वाहा ।
ॐ महाबलाय नमो स्वाहा । ५३० ।

ॐ सुमनसे नमो स्वाहा ।
ॐ सुकर्मणे नमो स्वाहा ।
ॐ सुन्दरवदनाय नमो स्वाहा ।
ॐ सुबुद्धये नमो स्वाहा ।
ॐ पुण्यवदनाय नमो स्वाहा ।
ॐ दुष्प्राप्याय नमो स्वाहा ।
ॐ दुःखनाशकाय नमो स्वाहा ।
ॐ शोकक्रोधरहिताय नमो स्वाहा ।
ॐ गम्भीरात्मने नमो स्वाहा ।
ॐ प्राणमयाय नमो स्वाहा । ५४० ।

ॐ देवताऽऽज्ञापकाय नमो स्वाहा ।
ॐ सर्वकर्मफलप्रदाय नमो स्वाहा ।
ॐ मुकुटधराय नमो स्वाहा ।
ॐ कुण्डलधराय नमो स्वाहा ।
ॐ सुवर्णभूषणधराय नमो स्वाहा ।
ॐ कटकधराय नमो स्वाहा ।
ॐ दिनस्वरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ संवत्सरस्वरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ समयस्वरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ ज्ञानप्रदाय नमो स्वाहा । ५५० ।

ॐ व्यापकाय नमो स्वाहा ।
ॐ कवये नमो स्वाहा ।
ॐ भूलोकस्वरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ स्वर्लोकस्वरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ सर्वभूतविश्रान्तिस्वरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ अविवेकजनश्रान्तिदात्रे नमो स्वाहा ।
ॐ प्रलयङ्कराय नमो स्वाहा ।
ॐ क्षमास्वरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ अतिसूक्ष्माय नमो स्वाहा ।
ॐ अतिस्थूलाय नमो स्वाहा । ५६० ।

ॐ सर्वगताय नमो स्वाहा ।
ॐ सर्वान्तर्यामिणे नमो स्वाहा ।
ॐ सर्वमयाय नमो स्वाहा ।
ॐ सुरेश्वराय नमो स्वाहा ।
ॐ देवमुख्याय नमो स्वाहा ।
ॐ सर्वव्यापिने नमो स्वाहा ।
ॐ सर्वसमानाय नमो स्वाहा ।
ॐ सत्यमयाय नमो स्वाहा ।
ॐ सुन्दरपर्वाय नमो स्वाहा ।
ॐ परमपवित्राय नमो स्वाहा । ५७० ।

ॐ अविनाशिने नमो स्वाहा ।
ॐ अनादये नमो स्वाहा ।
ॐ कल्याणकारिणे नमो स्वाहा ।
ॐ शरणप्रदात्रे नमो स्वाहा ।
ॐ शरणागतदुःखहराय नमो स्वाहा ।
ॐ शुभलक्षणयुक्ताङ्गाय नमो स्वाहा ।
ॐ शुभाऽङ्गाय नमो स्वाहा ।
ॐ शुभदर्शनाय नमो स्वाहा ।
ॐ अग्निरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ वायुरूपाय नमो स्वाहा । ५८० ।

ॐ सर्वपावकाय नमो स्वाहा ।
ॐ महाकालस्वरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ मदनाशकाय नमो स्वाहा ।
ॐ लिङ्गाक्काराय नमो स्वाहा ।
ॐ अव्यक्ताय नमो स्वाहा ।
ॐ व्यक्ताव्यक्ताय नमो स्वाहा ।
ॐ मुण्डमालाधारिणे नमो स्वाहा ।
ॐ कपालधारिणे नमो स्वाहा ।
ॐ विष्णुप्रियाय नमो स्वाहा ।
ॐ मृत्युञ्जयाय नमो स्वाहा । ५९० ।

ॐ समयप्रवर्तकाय नमो स्वाहा ।
ॐ दुष्टविनाशकाय नमो स्वाहा ।
ॐ नर्तकाय नमो स्वाहा ।
ॐ श्रेष्टनटाय नमो स्वाहा ।
ॐ नृत्यशास्त्रविदुषे नमो स्वाहा ।
ॐ अत्यन्तरागिणे नमो स्वाहा ।
ॐ रागरहिताय नमो स्वाहा ।
ॐ विरागज्ञाय नमो स्वाहा ।
ॐ वसन्तस्वरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ वसन्तस्वामीने नमो स्वाहा । ६०० ।

ॐ जीवस्वामीने नमो स्वाहा ।
ॐ वसन्तोद्भवकर्त्रे नमो स्वाहा ।
ॐ जीवरूपधराय नमो स्वाहा ।
ॐ स्वयञ्जीवाय नमो स्वाहा ।
ॐ जीवदात्रे नमो स्वाहा ।
ॐ प्राणिबन्धनहराय नमो स्वाहा ।
ॐ जीवजीवनाय नमो स्वाहा ।
ॐ भूताधाराय नमो स्वाहा ।
ॐ वज्रस्वरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ वज्रधराय नमो स्वाहा । ६१० ।

ॐ सुपर्णाय नमो स्वाहा ।
ॐ सुविक्रमाय नमो स्वाहा ।
ॐ रुद्राक्षमालाधारिणे नमो स्वाहा ।
ॐ पन्नगभूषणाय प्रसन्नाय नमो स्वाहा ।
ॐ वक्षस्थले रुद्राक्षधारिणे नमो स्वाहा ।
ॐ सिरसि रुद्राक्षधारिणे नमो स्वाहा ।
ॐ रुद्राक्षभक्षणाय नमो स्वाहा ।
ॐ वासुकिशोभितकण्ठाय नमो स्वाहा ।
ॐ सर्पकटकधारिणे नमो स्वाहा ।
ॐ वासुकिशोभितकर्णाय नमो स्वाहा । ६२० ।

ॐ पन्नगभूषणाय नमो स्वाहा ।
ॐ भयानकरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ मोहनरूपिणे नमो स्वाहा ।
ॐ समस्तभोगयुक्ताय नमो स्वाहा ।
ॐ प्रचण्डपराक्रमाय नमो स्वाहा ।
ॐ परमपवित्राय नमो स्वाहा ।
ॐ अहन्याय नमो स्वाहा ।
ॐ सर्वशक्तिमते नमो स्वाहा ।
ॐ अद्वैताय नमो स्वाहा ।
ॐ सफलपराक्रमाय नमो स्वाहा । ६३० ।

ॐ योगिजनकल्पिताय नमो स्वाहा ।
ॐ कल्पनातीताय नमो स्वाहा ।
ॐ दिगम्बराय नमो स्वाहा ।
ॐ विकल्परूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ प्रलयङ्कराय नमो स्वाहा ।
ॐ प्रलयाधिदेवाय नमो स्वाहा ।
ॐ प्रलयकर्त्रे नमो स्वाहा ।
ॐ प्रलयकालस्वरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ कल्परक्षाकर्त्रे नमो स्वाहा ।
ॐ सुलभदुर्लभाय नमो स्वाहा । ६४० ।

ॐ तपःसमाधिगम्याय नमो स्वाहा ।
ॐ भक्तालब्धसिद्धिदात्रे नमो स्वाहा ।
ॐ लाभस्वरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ लाभदात्रे नमो स्वाहा ।
ॐ मुमुक्षूसुलभाय नमो स्वाहा ।
ॐ विश्वामित्राय नमो स्वाहा ।
ॐ वेदमयशरीराय नमो स्वाहा ।
ॐ पृथ्वीतलशायिने नमो स्वाहा ।
ॐ अन्नमयकोषाय नमो स्वाहा ।
ॐ पृथिवीप्रसवे नमो स्वाहा । ६५० ।

ॐ अभीष्टाय नमो स्वाहा ।
ॐ पृथिवीरुपधारिणे नमो स्वाहा ।
ॐ विज्ञानमयकोषाय नमो स्वाहा ।
ॐ आनन्दमयकोषाय नमो स्वाहा ।
ॐ प्राणमयकोषाय नमो स्वाहा ।
ॐ अन्नदात्रे नमो स्वाहा ।
ॐ दयारूपिणे नमो स्वाहा ।
ॐ अमृतपूर्णनयनाय नमो स्वाहा ।
ॐ अभोक्त्रे नमो स्वाहा ।
ॐ पुत्रकलत्ररहिताय नमो स्वाहा । ६६० ।

ॐ पदार्थव्यापिने नमो स्वाहा ।
ॐ वरेण्याय नमो स्वाहा ।
ॐ मायाधारिणे नमो स्वाहा ।
ॐ मूकताऽपहर्त्रे नमो स्वाहा ।
ॐ सर्वहितचिन्तकाय नमो स्वाहा ।
ॐ सकलहितकर्त्रे नमो स्वाहा ।
ॐ युगहेतवे नमो स्वाहा ।
ॐ पदार्थप्रयोजकाय नमो स्वाहा ।
ॐ कर्पूरगौरवर्णाय नमो स्वाहा ।
ॐ शत्रुनाशकाय नमो स्वाहा । ६७० ।

ॐ जटामकुटशोभिताय नमो स्वाहा ।
ॐ प्रपञ्चरहिताय नमो स्वाहा ।
ॐ निराधाराय नमो स्वाहा ।
ॐ सत्वस्वामिने नमो स्वाहा ।
ॐ बलज्ञाय नमो स्वाहा ।
ॐ क्रोधनाशकाय नमो स्वाहा ।
ॐ समस्स्तविश्वाधाराय नमो स्वाहा ।
ॐ समस्तानन्दकराय नमो स्वाहा ।
ॐ मुनिवन्दिताय नमो स्वाहा ।
ॐ मुनिहृदयकमलनिवासाय नमो स्वाहा । ६८० ।

ॐ मुनिवृन्दजीवनाय नमो स्वाहा ।
ॐ उर्ध्वनादकर्त्रे नमो स्वाहा ।
ॐ शब्दस्वरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ सेनापतये नमो स्वाहा ।
ॐ पापमोचनाय नमो स्वाहा ।
ॐ औषधीस्थाय नमो स्वाहा ।
ॐ सुस्मिताय नमो स्वाहा ।
ॐ वनस्वामिने नमो स्वाहा ।
ॐ चतुर्दिग्विचरणाय नमो स्वाहा ।
ॐ मन्त्रमयाय नमो स्वाहा । ६९० ।

ॐ मन्त्रज्ञश्रेष्ठाय नमो स्वाहा ।
ॐ कालाग्निसृष्टिसंहारकारिणे नमो स्वाहा ।
ॐ पृष्ठाय नमो स्वाहा ।
ॐ चन्द्रसूर्याग्निनेत्राय नमो स्वाहा ।
ॐ अक्षोभ्याय नमो स्वाहा ।
ॐ क्षोभरहिताय नमो स्वाहा ।
ॐ भष्मभूषितशरीराय नमो स्वाहा ।
ॐ व्याघ्रचर्मधारिणे नमो स्वाहा ।
ॐ सामगानकर्त्रे नमो स्वाहा ।
ॐ सामगानप्रियाय नमो स्वाहा । ७०० ।

ॐ कैलाशशिखरनिवासाय नमो स्वाहा ।
ॐ स्वर्णकेशधारिणे नमो स्वाहा ।
ॐ सुवर्णनयनाय नमो स्वाहा ।
ॐ स्वतन्त्राय नमो स्वाहा ।
ॐ सर्वशास्त्रमयाय नमो स्वाहा ।
ॐ प्रणतजनपीडान्तकाय नमो स्वाहा ।
ॐ समीपस्थाय नमो स्वाहा ।
ॐ अतिदूरस्थाय नमो स्वाहा ।
ॐ महोत्सवाय नमो स्वाहा ।
ॐ महोदयाय नमो स्वाहा । ७१० ।

ॐ ब्रह्मचारिणे नमो स्वाहा ।
ॐ सदाचारिणे नमो स्वाहा ।
ॐ पुराणपुरुषाय नमो स्वाहा ।
ॐ अदम्याय नमो स्वाहा ।
ॐ पीतनयनाय नमो स्वाहा ।
ॐ सर्वधर्मफलदाय नमो स्वाहा ।
ॐ अविद्यारहिताय नमो स्वाहा ।
ॐ विद्याश्रयाय नमो स्वाहा ।
ॐ क्षेत्रपालाय नमो स्वाहा ।
ॐ गजहन्त्रे नमो स्वाहा । ७२० ।

ॐ दयासागराय नमो स्वाहा ।
ॐ शत्रुध्न्याय नमो स्वाहा ।
ॐ शत्रुतापदात्रे नमो स्वाहा ।
ॐ कूर्मरुपधाररिणे नमो स्वाहा ।
ॐ कल्क्यवताराय नमो स्वाहा ।
ॐ ऋषभावताराय नमो स्वाहा ।
ॐ मन्त्रमार्गप्रधानाय नमो स्वाहा ।
ॐ मन्त्रमार्गप्रवर्तकाय नमो स्वाहा ।
ॐ जातिस्वरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ अलक्ष्यनिरञ्जनस्वरूपाय नमो स्वाहा । ७३० ।

ॐ उत्पत्तिस्थानाय नमो स्वाहा ।
ॐ शून्याय नमो स्वाहा ।
ॐ शून्यलीनाय नमो स्वाहा ।
ॐ निराकारशून्यमूर्तये नमो स्वाहा ।
ॐ प्रकाशपुञ्जाय नमो स्वाहा ।
ॐ अनीशाय नमो स्वाहा ।
ॐ गोपतये नमो स्वाहा ।
ॐ गोवृन्दपरिवृताय नमो स्वाहा ।
ॐ गोमूर्तये नमो स्वाहा ।
ॐ नन्दीसूर्यप्रियाय नमो स्वाहा । ७४० ।

ॐ वृषभस्वरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ गोदानकर्त्रे नमो स्वाहा ।
ॐ गोरक्षकाय नमो स्वाहा ।
ॐ चेतनस्वरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ चेतनाध्यक्षाय नमो स्वाहा ।
ॐ महाकाशाय नमो स्वाहा ।
ॐ निरुपद्रवाय नमो स्वाहा ।
ॐ जडरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ जडस्थिताय नमो स्वाहा ।
ॐ जाड्यापहारिणे नमो स्वाहा । ७५० ।

ॐ जडतापहराय नमो स्वाहा ।
ॐ रामप्रियाय नमो स्वाहा ।
ॐ लक्ष्मणपूजिताय नमो स्वाहा ।
ॐ वितस्तानन्दनाय नमो स्वाहा ।
ॐ काशीवासप्रियाय नमो स्वाहा ।
ॐ नाट्यकर्त्रे नमो स्वाहा ।
ॐ लोकरञ्जकाय नमो स्वाहा ।
ॐ विरक्ताय नमो स्वाहा ।
ॐ पूजनीयाय नमो स्वाहा ।
ॐ वैराग्यधनसम्पन्नाय नमो स्वाहा । ७६० ।

ॐ सर्वभृते नमो स्वाहा ।
ॐ भक्तगणकल्पवृक्षाय नमो स्वाहा ।
ॐ ग्रहणशीलाय नमो स्वाहा ।
ॐ वृषभदेवाय नमो स्वाहा ।
ॐ गौतममालाधारिणे नमो स्वाहा ।
ॐ बुद्धिमते नमो स्वाहा ।
ॐ प्राज्ञगुरुनीरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ ममतारहिताय नमो स्वाहा ।
ॐ शान्तिशीलाय नमो स्वाहा ।
ॐ दोषरहिताय नमो स्वाहा । ७७० ।

ॐ आग्रहरहिताय नमो स्वाहा ।
ॐ दम्भरहिताय नमो स्वाहा ।
ॐ रसरहिताय नमो स्वाहा ।
ॐ नीलरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ नायकाय नमो स्वाहा ।
ॐ श्रेष्ठाधिपतये नमो स्वाहा ।
ॐ मुक्त्यादिपतये नमो स्वाहा ।
ॐ नित्यस्थिताय नमो स्वाहा ।
ॐ निर्णयकर्त्रे नमो स्वाहा ।
ॐ कल्याणभावाय नमो स्वाहा । ७८० ।

ॐ भावस्वरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ संसारात्मने नमो स्वाहा ।
ॐ संसारस्वरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ भवबन्धनहराय नमो स्वाहा ।
ॐ कल्याणदात्रे नमो स्वाहा ।
ॐ भयमोचकाय नमो स्वाहा ।
ॐ ऐश्वर्यवते नमो स्वाहा ।
ॐ शिवस्वरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ प्रियतमाय नमो स्वाहा ।
ॐ सर्वप्रियाय नमो स्वाहा । ७९० ।

ॐ प्रेमस्वरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ नीतिरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ नीत्युत्पत्तिकर्त्रे नमो स्वाहा ।
ॐ महातेजाय नमो स्वाहा ।
ॐ परब्रह्मणे नमो स्वाहा ।
ॐ परमपदाय नमो स्वाहा ।
ॐ परब्रह्मलीनाय नमो स्वाहा ।
ॐ परमपुरातनाय नमो स्वाहा ।
ॐ पुष्कररूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ पुष्कराध्यक्ष्याय नमो स्वाहा । ८०० ।

ॐ पुष्करवासिने नमो स्वाहा ।
ॐ अद्वैतात्मने नमो स्वाहा ।
ॐ अशगनियाय नमो स्वाहा ।
ॐ राजपूजिताय नमो स्वाहा ।
ॐ जगत्पोषकाय नमो स्वाहा ।
ॐ पुण्यात्मप्रियाय नमो स्वाहा ।
ॐ पुण्यात्माश्रिताय नमो स्वाहा ।
ॐ विष्णुप्रियाय नमो स्वाहा ।
ॐ वायुदात्रे नमो स्वाहा ।
ॐ पवनहारिणे नमो स्वाहा । ८१० ।

ॐ वायुसेवनधारिणे नमो स्वाहा ।
ॐ मात्सर्यरहिताय नमो स्वाहा ।
ॐ बिल्वपत्रधारिणे नमो स्वाहा ।
ॐ बिल्वमालाधारिणे नमो स्वाहा ।
ॐ शून्याश्रिताय नमो स्वाहा ।
ॐ बिल्वमूलतपस्कर्त्रे नमो स्वाहा ।
ॐ बिल्ववृक्षस्वामिने नमो स्वाहा ।
ॐ बिल्वभक्ताय नमो स्वाहा ।
ॐ इन्द्रियनिग्रहकर्त्रे नमो स्वाहा ।
ॐ शिवमन्त्रधारिणे नमो स्वाहा । ८२० ।

ॐ शिवयोगधारिणे नमो स्वाहा ।
ॐ शिवप्रियाय नमो स्वाहा ।
ॐ संसारसंहारकर्त्रे नमो स्वाहा ।
ॐ स्कन्दप्रियाय नमो स्वाहा ।
ॐ अनाकर्ष्याय स्वाहा ।
ॐ सरलयोगीने नमो स्वाहा ।
ॐ क्षमारूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ शक्तिमते नमो स्वाहा ।
ॐ अक्षमारहिताय नमो स्वाहा ।
ॐ ज्ञानाज्ञानीने नमो स्वाहा । ८३० ।

ॐ ज्ञानदात्रे नमो स्वाहा ।
ॐ ज्ञानवते नमो स्वाहा ।
ॐ अगम्याय नमो स्वाहा ।
ॐ क्षमास्वामिने नमो स्वाहा ।
ॐ पृथ्वीविचरणकर्त्रे नमो स्वाहा ।
ॐ क्षमाशीलाय नमो स्वाहा ।
ॐ तत्वज्ञानिने नमो स्वाहा ।
ॐ तन्त्रज्ञानिने नमो स्वाहा ।
ॐ तन्त्रशास्त्रकर्त्रे नमो स्वाहा ।
ॐ तन्त्रसिद्धकर्त्रे नमो स्वाहा । ८४० ।

ॐ तन्त्रसिद्धितत्वज्ञाय नमो स्वाहा ।
ॐ तन्त्रमयाय नमो स्वाहा ।
ॐ बालतन्त्रज्ञाय नमो स्वाहा ।
ॐ यन्त्रमन्त्रफलदात्रे नमो स्वाहा ।
ॐ मन्त्रज्ञानिने नमो स्वाहा ।
ॐ मन्त्रशास्त्रकर्त्रे नमो स्वाहा ।
ॐ मन्त्रसिद्धिकर्त्रे नमो स्वाहा ।
ॐ मन्त्रसिद्धितत्वज्ञाय नमो स्वाहा ।
ॐ मन्त्रसिद्धितत्वगाताय नमो स्वाहा ।
ॐ मन्त्रमयाय नमो स्वाहा । ८५० ।

ॐ सर्वमन्त्रज्ञाय नमो स्वाहा ।
ॐ मन्त्रफलदाय नमो स्वाहा ।
ॐ गोरक्षरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ गोरक्षस्वामिने नमो स्वाहा ।
ॐ गोसिद्धाय नमो स्वाहा ।
ॐ गोमतीप्रियाय नमो स्वाहा ।
ॐ गोरक्षकाय नमो स्वाहा ।
ॐ गोस्वामिने नमो स्वाहा ।
ॐ गोपतये नमो स्वाहा ।
ॐ गोपस्वामिने नमो स्वाहा । ८६० ।

ॐ अज्ञानविनाशकाय नमो स्वाहा ।
ॐ सकलकामनापरिपूरकाय नमो स्वाहा ।
ॐ सकलेष्टदेवाय नमो स्वाहा ।
ॐ सकलेष्टदात्रे नमो स्वाहा ।
ॐ सर्वमयाय नमो स्वाहा ।
ॐ इन्द्रियशमनीयाय नमो स्वाहा ।
ॐ शुद्धज्योतिःस्वरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ स्वतन्त्राय नमो स्वाहा ।
ॐ अविरोधिने नमो स्वाहा ।
ॐ सदाजागरूकाय नमो स्वाहा । ८७० ।

ॐ सिद्धसेविताय नमो स्वाहा ।
ॐ धर्मस्वरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ धर्मशास्त्रकर्त्रे नमो स्वाहा ।
ॐ सर्वधर्मशास्त्रकर्तृमुख्याय नमो स्वाहा ।
ॐ धर्मज्ञाय नमो स्वाहा ।
ॐ धर्मधारिणे नमो स्वाहा ।
ॐ धर्मसेतवे नमो स्वाहा ।
ॐ धर्मराजाय नमो स्वाहा ।
ॐ धर्ममार्गप्रवर्तकाय नमो स्वाहा ।
ॐ धर्मप्रवर्तकाय नमो स्वाहा । ८८० ।

ॐ धर्मप्रधानाय नमो स्वाहा ।
ॐ धर्माचार्याय नमो स्वाहा ।
ॐ धर्माचरणकर्त्रे नमो स्वाहा ।
ॐ धर्मयुक्ताय नमो स्वाहा ।
ॐ धर्मज्ञानिने नमो स्वाहा ।
ॐ धर्मज्ञाग्रगण्याय नमो स्वाहा ।
ॐ धर्मात्मने नमो स्वाहा ।
ॐ कपिलावताराय नमो स्वाहा ।
ॐ धर्ममर्मज्ञाय नमो स्वाहा ।
ॐ धर्मशास्त्रपारङ्गताय नमो स्वाहा । ८९० ।

ॐ संसारकर्त्रे नमो स्वाहा ।
ॐ लोकधारणीयाय नमो स्वाहा ।
ॐ संसारभरणपोषणकर्त्रे नमो स्वाहा ।
ॐ असुरराक्षससंहारकर्त्रे नमो स्वाहा ।
ॐ सर्वज्ञाय नमो स्वाहा ।
ॐ संसारदुःखहरणकर्त्रे नमो स्वाहा ।
ॐ पापनिवारकाय नमो स्वाहा ।
ॐ पुण्यकर्त्रे नमो स्वाहा ।
ॐ गुणिने नमो स्वाहा ।
ॐ गुणयुक्ताय नमो स्वाहा । ९०० ।

ॐ गुणयोग्याय नमो स्वाहा ।
ॐ गण्यमानाय नमो स्वाहा ।
ॐ गुणप्रेमिणे नमो स्वाहा ।
ॐ गुणज्ञानिने नमो स्वाहा ।
ॐ पूजनीयगुणाय नमो स्वाहा ।
ॐ गुणतन्त्रमार्गप्रधानप्रवर्तकाय नमो स्वाहा ।
ॐ गुणमन्त्राय नमो स्वाहा ।
ॐ जनानन्दकरगुणाय नमो स्वाहा ।
ॐ गुणाधाराय नमो स्वाहा ।
ॐ गुणस्वामिने नमो स्वाहा । ९१० ।

ॐ गुणिजनप्रशंसिताय नमो स्वाहा ।
ॐ गुणिजनप्रियाय नमो स्वाहा ।
ॐ गुणोद्भवस्थानाय नमो स्वाहा ।
ॐ सर्वश्रेष्ठगुणसम्पन्नाय नमो स्वाहा ।
ॐ गुणप्रदात्रे नमो स्वाहा ।
ॐ गुणशोभिताय नमो स्वाहा ।
ॐ गर्गमुनिप्रियाय नमो स्वाहा ।
ॐ गर्गेष्टदेवाय नमो स्वाहा ।
ॐ गर्गवन्दिताय नमो स्वाहा ।
ॐ गर्गानन्दकराय नमो स्वाहा । ९२० ।

ॐ गर्गप्रशंसिताय नमो स्वाहा ।
ॐ गर्गवरप्रदात्रे नमो स्वाहा ।
ॐ वेदगम्याय नमो स्वाहा ।
ॐ वेदविद्यासम्पान्नाय नमो स्वाहा ।
ॐ वेदवन्दनीयाय नमो स्वाहा ।
ॐ वेदज्ञाचार्याय नमो स्वाहा ।
ॐ वेदान्तगम्याय नमो स्वाहा ।
ॐ वेदान्तप्रणेत्रे नमो स्वाहा ।
ॐ वेदान्तपारङ्गताय नमो स्वाहा ।
ॐ सुवर्णवीर्याय नमो स्वाहा । ९३० ।

ॐ हव्याशनाय नमो स्वाहा ।
ॐ श्वेतवर्णाय नमो स्वाहा ।
ॐ हिमालयस्वरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ हयग्रीवावतारिणे नमो स्वाहा ।
ॐ सुवर्णमालाविभूषिताय नमो स्वाहा ।
ॐ अश्वपतये नमो स्वाहा ।
ॐ उच्चश्रवसे नमो स्वाहा ।
ॐ सुवर्णशरीरधारिणे नमो स्वाहा ।
ॐ शक्तिस्वरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ शक्तिदात्रे नमो स्वाहा । ९४० ।

ॐ शक्तिनाथाय नमो स्वाहा ।
ॐ अत्यन्तशक्तिसम्पन्नाय नमो स्वाहा ।
ॐ समर्थाय नमो स्वाहा ।
ॐ मायारहितशुद्धाय नमो स्वाहा ।
ॐ शक्तिसिद्धाय नमो स्वाहा ।
ॐ शक्तिहर्त्रे नमो स्वाहा ।
ॐ शक्तिकारणाय नमो स्वाहा ।
ॐ सर्वगुणयुक्ताय नमो स्वाहा ।
ॐ सकलैश्वर्यदात्रे नमो स्वाहा ।
ॐ त्रिपुण्ड्रचन्दनधारिणे नमो स्वाहा । ९५० ।

ॐ वैराग्यवते नमो स्वाहा ।
ॐ सन्यासरूपिणे नमो स्वाहा ।
ॐ हस्तीचर्मधारिणे नमो स्वाहा ।
ॐ शिवस्वरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ गजासुरसूदनाय नमो स्वाहा ।
ॐ भूतवेतालसुशोभिताय नमो स्वाहा ।
ॐ श्मशानवासिने स्वाहा ।
ॐ वनविहारिणे नमो स्वाहा ।

ॐ कपालधारिणे नमो स्वाहा ।
ॐ कर्मसाक्षिणे नमो स्वाहा । ९६० ।

ॐ कर्मकर्त्रे नमो स्वाहा ।
ॐ कर्माकर्मफलदात्रे नमो स्वाहा ।
ॐ कर्मकुशलाय नमो स्वाहा ।
ॐ शुभकर्मदात्रे नमो स्वाहा ।
ॐ शुभकर्मकर्त्रे नमो स्वाहा ।
ॐ कर्मबन्धविमोचकाय नमो स्वाहा ।
ॐ शुभङ्करगुरवे नमो स्वाहा ।
ॐ गोपीडाहराय नमो स्वाहा ।
ॐ गोदुःखहराय नमो स्वाहा ।
ॐ गौवृद्धिकराय नमो स्वाहा । ९७० ।

ॐ गोदानदात्रे नमो स्वाहा ।
ॐ गोसौभाग्यवर्धकाय नमो स्वाहा ।
ॐ गोगायत्रीकृते नमो स्वाहा ।
ॐ कामधेनुप्रियाय नमो स्वाहा ।
ॐ ज्ञानचक्षुधारिणे नमो स्वाहा ।
ॐ चक्षुदात्रे नमो स्वाहा ।
ॐ गुप्तातिगुप्तगोरक्षकाय नमो स्वाहा ।
ॐ पूर्णावताराय नमो स्वाहा ।
ॐ ज्योतिस्वरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ सत्स्वरूपाय नमो स्वाहा । ९८० ।

ॐ शून्यध्यात्रे नमो स्वाहा ।
ॐ मत्स्येन्द्रप्रियाय नमो स्वाहा ।
ॐ अत्यन्तप्रियशिष्याय नमो स्वाहा ।
ॐ महायोगसिद्धाय नमो स्वाहा ।
ॐ पञ्चतत्ववशीकराय नमो स्वाहा ।
ॐ त्रोलोकप्रियाय नमो स्वाहा ।
ॐ मृत्युञ्जयस्वरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ योगैकगम्याय नमो स्वाहा ।
ॐ भैरवशक्तिरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ शाबरमन्त्रप्रचिताय नमो स्वाहा । ९९० ।

ॐ तन्त्रमन्त्रमहासिद्धाय नमो स्वाहा ।
ॐ योग्यमार्गदर्शकाय नमो स्वाहा ।
ॐ सर्वसद्गुरुस्वरूपाय नमो स्वाहा ।
ॐ गूढात्मने नमो स्वाहा ।
ॐ गुह्यातीतगुह्यज्ञानिने नमो स्वाहा ।
ॐ अपूर्वपुरुषाय नमो स्वाहा ।
ॐ नाथपन्थाविर्भावकारिणे नमो स्वाहा ।
ॐ सकलजनसुखदायकाय नमो स्वाहा ।
ॐ असङ्ख्यमार्गप्रकटीकृतात्मज्ञानाय नमो स्वाहा।
ॐ शिवगोरक्षयोगिने नमो स्वाहा । १०० ।

हवन क्रिया के पश्चात साधक योगेश्वर ने अग्नि देवता को
बेलपत्री पुष्प अष्टगंध अक्षदा इ० ।
समोपचारे या पंचोपचार या
षोडशोपचार या यथा लब्धोपचार से पूजन करे तथा निम्न पंच
अग्नि पाठ पढकर हवन करे ।

पञ्च अग्निपाठ तथा हवन
हवन – गौधूत, साकल्य, पंचामृत, खीर इ० ।
हवनीय सामग्री
दिशा – अग्नेय, मुद्रा – शुकरी, संख्या – ५ बार या १० ।
८ बार

(१) सत नमो आदेश । गुरुजी को आदेश । ॐ गुरु जी । ॐ मूल अग्नि को
नमो आदेश । ॐ मूल अग्नि का रेचक नाम । सोखले रक्त पीत और आव ।
पेट पूठ दो सम रहे । तो मूल अग्नि जती गोरख कहे ॥ ॐ मूल अग्नि
नमो स्वाहा ॥

(२) ॐ भुयंगम अग्नि को नमो आदेश । भुयंगम अग्नि का भुयंगम
नाम । तजि बा भिक्षा भोजन ग्राम । मूल की मूस अमृत स्थिर ।
उसे कहो हे सिद्धो पवन का शरीर ॥ ॐ भुयंगम अग्नि नमो स्वाहा ।

(३) ॐ ब्रह्म अग्नि को नमो आदेश । ब्रह्म अग्नि ब्रह्म नली धरी लैऊ
जान । उलटंत पवना रवि-शशी गगन समान । ब्रह्म अग्नि मध्ये
सीझिबा कपूरं तिस को देख मन जाये बा दूर । शिव धरे, शक्ति
अहेनिस रहे । ब्रह्म अग्नि जती गोरख कहे ॥ ॐ ब्रह्म अग्नि नमो
स्वाहा ॥

(४) ॐ काल अग्नि को नमो आदेश । काल अग्नि तिन भवन प्रवानी उलटंत
पवना मोखंत पानी। खाया पिया खाख होय रहे । काल अग्नि जती
गोरख कहे । । ॐ काल अग्नि नमो स्वाहा ॥

(५) ॐ रुद्र अग्नि को नमो आदेश । रुद्र अग्नि का त्राटिका नाम । सुख
ले होठ कंठ पेट पीठ नव ठाम । उलटंत केस पलटंत चाम ।
उसे कहे सिद्धों त्राटिका नामा ॥ ॐ रुद्र् अग्नि नमो स्वाहा ॥

रुद्र रेवती संजमे खिवन्ती। योग जुगती करि साधत योगी। पंच
अग्नि भरपूर रहे । सिद्धों संकेत श्री गोरख कहे । । ॐ पंच
अग्नि नमो स्वाहा ॥

पूरिको पिबत वायु कुंभक को काया शोधन । रेचकों तजत विकार
त्राटिको अवागमन बिबरजंत । सिद्धों का मार्ग कोई साधु जाने । पंच
अग्नि गुरु गोरख बखाने । पाचो अग्नि सम्पूर्ण भया। अनंत सिद्धों
त्र्यंबक क्षेत्र अनुपान शिला बैठकर पढ़ कथ कर सुनाया। इति
गुरु गोरक्षनाथ नमो स्वाहा ॥ इतना हवन – क्रियायें सम्पूर्ण भया।
श्री नाथ जी गुरु जी को आदेश ॥

॥ नमो आदेश ॥

Also Read 1000 Names of Shri Gorak Havan Mantra:

1000 Names of Sri Gorak | Sahasranama Havan Mantra Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top