1008 - Sahasranamavali

1000 Names of Sri Hayagriva | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Malayalam

Shri Hayagriva Sahasranamavali Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീഹയഗ്രീവസഹസ്രനാമാവലിഃ ॥

ഓം ശ്രീഹയഗ്രീവായ നമഃ । ശ്രീം ഹംസായ । ഹം ഹയഗ്രീവായ ।
ഐം ഓം ക്ലീം । ശ്രീയഃ ശ്രിയൈ । ശ്രീവിഭൂഷണായ । പരോരജസേ । പരബ്രഹ്മണേ ।
ഭൂർഭുവസ്സുവരാദിമായ । ഭാസ്വതേ । ഭഗായ । ഭഗവതേ । സ്വസ്തി ।
സ്വാഹാ । നമഃ । സ്വധായൈ । ശ്രൗഷട് । വൗഷട് । നമഃ । 20 ।

ഓം അലം നമഃ । ഹും । ഫട് । ഹും । ഹ്രീം । ക്രോം । ഹ്ലൗം । കർകഗ്രീവായ ।
കലാനാഥായ । കാമദായ । കരുണാകരായ । കമലാധ്യുഷിതോത്സംഗായ ।
ക്ഷ്യ കാലീവശാനുഗായ । നിഷദേ । ഉപനിഷദേ । നീചൈഃ । ഉച്ചൈഃ ।
സമം । സഹ । ശശ്വത് നമഃ । 40 ।

ഓം യുഗപത് നമഃ । അഹ്നായ । ശനൈഃ । ഏകസ്മൈ । ബഹവേ । ധ്രുവായ
ഭൂതഭൃതേ । ഭൂരിദായ । സാക്ഷിണേ । ഭൂതാദയേ । പുണ്യകീർതനായ । ഭൂമ്നേ ।
ഭൂമിരഥോന്നദ്ധപുരുഹൂതായ । പുരുഷ്ടുതായ । പ്രഫുല്ലപുണ്ഡരീകാക്ഷായ ।
പരമേഷ്ഠിനേ । പ്രഭാവനായ । പ്രഭവേ । ഭർഗായ ।
സതാം ബന്ധവേ നമഃ । 60 ।

ഓം ഭയധ്വംസിനേ നമഃ । ഭവാപനായ । ഉദ്യതേ । ഉരുശയായ । ഹുങ്കൃതേ ।
ഉരുഗായായ । ഉരുക്രമായ । ഉദാരായ । ത്രിയുഗായ । ത്ര്യാത്മനേ । നിദാനായ ।
നിലയായ । ഹരയേ । ഹിരണ്യഗർഭായ । ഹേമാംഗായ । ഹിരണ്യശ്മശ്രവേ ।
ഈശിത്രേ ഹിരണ്യകേശായ । ഹിമഘ്നേ । ഹേമവാസസേ നമഃ । 80 ।

ഓം ഹിതൈഷണായ നമഃ । ആദിത്യമണ്ഡലാന്തസ്സ്ഥായ । മോദമാനായ । സമൂഹനായ ।
സർവാത്മനേ । ജഗദാധാരായ । സന്നിധയേ । സാരവതേ । സ്വഭുവേ ।
ഗോപതയേ । ഗോഹിതായ । ഗോമിനേ । കേശവായ । കിന്നരേശ്വരായ । മായിനേ ।
മായാവികൃതികൃതേ । മഹേശാനായ । മഹാമഹസേ । മ । മാ നമഃ । 100 ।

ഓം മി । മീ മു । മൂ । മൃ । മൄ । മ്ലൃ । മ്ലൄ । മേ । മൈ । മോ । മൗ ।
ബിന്ദവേ । വിസർഗായ । ഹ്രസ്വായ । ദീർഘായ । പ്ലുതായ । സ്വരായ ।
ഉദാത്തായ । അനുദാത്തായ നമഃ । 120 ।

ഓം സ്വരിതായ നമഃ । പ്രചയായ । കം । ഖം । ഗം ।
ഘം । ങം । ചം । ഛം । ജം । ഝം । ഞം ।
ടം । ഠം । ഡം । ഢം । ണം । തം । ഥം । ദം നമഃ । 140 ।
ധം । നം । പം । ഫം । ബം । ഭം । മം । യം । രം ।
ര്ലം । വം । ശം । ഷം । സം । ഹം । ലം । ക്ഷം ।
യമായ । വ്യഞ്ജനായ । ജിഹ്വാമൂലീയായ നമഃ । 160 ।

ഓം അർധവിസർഗവതേ । ഉപധ്മാനീയായ । സംയുക്താക്ഷരായ । പദായ ।
ക്രിയായൈ । കാരകായ । നിപാതായ । ഗതയേ । അവ്യയായ । സന്നിധയേ ।
യോഗ്യതായൈ । ആകാങ്ക്ഷായൈ । പരസ്പരസമന്വയായ । വാക്യായ । പദ്യായ ।
സമ്പ്രദായായ । ഭാവായ । ശബ്ദാർഥലാലിതായ । വ്യഞ്ജനായൈ ।
ലക്ഷണായൈ നമഃ । 180 ।

ഓം ശക്ത്യൈ । പാകായ । രീതയേ । അലങ്കൃതയേ । ശയ്യായൈ ।
പ്രൗഢധ്വനയേ । ധ്വനിമത്കാവ്യായ । സർഗായ । ക്രിയായൈ ।
രുചയേ । നാനാരൂപപ്രബന്ധായ । യശസേ । പുണ്യായ । മഹതേ ധനായ ।
വ്യവഹാരപരിജ്ഞാനായ । ശിവേതരപരിക്ഷയായ । സദ്യഃ പരമനിർവാണായ ।
പ്രിയപഥ്യോപദേശകായ । സംസ്കാരായ । പ്രതിഭായൈ നമഃ । 200 ।

ഓം ശിക്ഷായൈ നമഃ । ഗ്രഹണായ । ധാരണായ । ശ്രമായ । ആശുതായൈ ।
സ്വാദിമ്നേ । ചിത്രായ । വിസ്താരായ । ചിത്രസംവിധയേ । പുരാണായ । ഇതിഹാസായ ।
സ്മൃതയേ । സൂത്രായ । സംഹിതായൈ । ആചാരായ । ആത്മനസ്തുഷ്ടയേ ।
ആചാര്യാജ്ഞാനതിക്രമായ । ശ്രീമതേ । ശ്രീഗിരേ । ശ്രിയഃകാന്തായ നമഃ । 220 ।

ഓം ശ്രീനിധയേ നമഃ । ശ്രീനികേതനായ । ശ്രേയസേ । ഹയാനനായ । ശ്രീദായ ।
ശ്രീമയായ । ശ്രിതവത്സലായ । ഹംസായ । ശുചിഷദേ । ആദിത്യായ । വസവേ ।
ചന്ദ്രായ । അന്തരിക്ഷസദേ । ഹോത്രേ । വേദിഷദേ । യോനയേ । അതിഥയേ ।
ദ്രോണസദേ । ഹവിഷേ । നൃഷദേ । 220 ।

ഓം മൃത്യവേ നമഃ । വരസദേ । അമൃതായ । ഋതസദേ । വൃഷായ ।
വ്യോമസദേ । വിവിധസ്ഫോടശബ്ദാർഥവ്യംഗ്യവൈഭവായ । അബ്ജായ । രസായ ।
സ്വാദുതമായ । ഗോജായ । ഗേയായ । മനോഹരായ । ഋതജായ । സകലായ ।
ഭദ്രായ । അദ്രിജായ । ഉത്തമസ്ഥൈര്യായ । ഋതായ ।
സമജ്ഞായൈ നമഃ । 240 ।

ഓം അനൃതായ നമഃ । ബൃഹത്സൂക്ഷ്മവശാനുഗായ । സത്യായ । ജ്ഞാനായ ।
അനന്തായ । യതേ । തതേ । സതേ । ബ്രഹ്മമയായ । അച്യുതായ । അഗ്രേഭവതേ ।
അഗായ । നിത്യായ । പരമായ । പുരുഷോത്തമായ । യോഗനിദ്രാപരായ । സ്വാമിനേ ।
നിധ്യാനപരനിർവൃതായ । രസായ । രസ്യായ । രസയിത്രേ നമഃ । 260 ।

ഓം രസവതേ നമഃ । രസികപ്രിയായ । ആനന്ദായ । സർവാൻ നന്ദയതേ । ആനന്ദിനേ ।
ഹയകന്ധരായ । കാലായ । കാല്യായ । കാലാത്മനേ । കാലാഭ്യുത്ഥിതായ ।
കാലജാഗരായ । കാലസാചിവ്യകൃതേ । കാന്താകഥിതവ്യാധികാര്യകായ ।
ദൃങ്ന്യഞ്ചനോദ്യല്ലയായ । ദൃഗുദഞ്ചനോദ്യത്സർഗായ । ലഘുക്രിയായ ।
വിദ്യാസഹായായ । വാഗീശായ । മാതൃകാമണ്ഡലീകൃതായ ।
ഹിരണ്യായ നമഃ । 280 ।

ഓം ഹംസമിഥുനായ നമഃ । ഈശാനായ । ശക്തിമതേ । ജയിനേ ।
ഗൃഹമേധിനേ । ഗുണിനേ । ശ്രീഭൂനീലാലീലൈകലാലസായ ।
അങ്കോദൂഢവാഗ്ദേവീകായോപാശ്രിതാചാര്യകായ ।
വേദവേദാന്തശാസ്ത്രാർഥതത്ത്വവ്യാഖ്യാനതത്പരായ । ഹ്ലൗം । ഹ്ലൂം । ഹംഹം ।
ഹയായ । ഹംസൂം । ഹംസാം । ഹംസീം । ഹസൂം । ഹസൗം । ഹസൂംഹം ।
ഹരിണായ നമഃ । 300 ।

ഓം ഹാരിണേ നമഃ । ഹരികേശായ । ഹരേഡിതായ । സനാതനായ । നിബീജായ । സതേ ।
അവ്യക്തായ । ഹൃദയേശയായ । അക്ഷരായ । ക്ഷരജീവേശായ । ക്ഷമിണേ ।
ക്ഷയകരായാച്യുതായ । കർത്രേ । കാരയിത്രേ । കാര്യായ । കാരണായ ।
പ്രകൃതയേ । കൃതയേ । ക്ഷയക്ഷയമനസേ । മാർഥായ നമഃ । 320 ।

ഓം വിഷ്ണവേ നമഃ । ജിഷ്ണവേ । ജഗന്മയായ । സങ്കുചതേ । വികചതേ ।
സ്ഥാണവേ । നിർവികാരായ । നിരാമയായ । ശുദ്ധായ । ബുദ്ധായ । പ്രബുദ്ധായ ।
സ്നിഗ്ധായ । മുഗ്ധായ । സമുദ്ധതായ । സങ്കൽപദായ । ബഹുഭവതേ ।
സർവാത്മനേ । സർവനാമഭൃതേ । സഹസ്രശീർഷായ । സർവജ്ഞായ നമഃ । 340 ।

ഓം സഹസ്രാക്ഷായ । സഹസ്രപദേ । വ്യക്തായ । വിരാജേ । സ്വരാജേ ।
സമ്രാജേ । വിഷ്വഗ്രൂപവപുഷേ । വിധവേ । മായാവിനേ । പരമാനന്ദായ ।
മാന്യായ । മായാതിഗായ । മഹതേ । വടപത്രശയായ । ബാലായ । ലലതേ ।
ആമ്നായസൂചകായ । മുഖന്യസ്തകരഗ്രസ്തപാദാഗ്രപടലായ । പ്രഭവേ ।
നൈദ്രീഹാസാശ്വസംഭൂതജ്ഞാജ്ഞസാത്ത്വികതാമസായ നമഃ । 360 ।

ഓം മഹാർണവാംബുപര്യങ്കായ നമഃ । പദ്മനാഭായ ।
പരാത്പരായ । ബ്രഹ്മഭുവേ । ബ്രഹ്മഭയഹൃതേ । ഹരയേ ।
ഓമുപദേശകൃതേ । മധുകൈടഭനിർമാഥായ । മത്തബ്രഹ്മമദാപഹായ ।
വേധോവിലാപവാഗാവിർദയാസാരായ । അമൃഷാർഥദായ । നാരായണാസ്ത്രനിർമാത്രേ ।
മധുകൈടഭമർദനായ । വേദകർത്രേ । വേദഭർത്രേ । വേദാഹർത്രേ ।
വിദാം വരായ । പുംഖാനപുംഖഹേഷാഢ്യായ । പൂർണഷാംഗുണ്യവിഗ്രഹായ ।
ലാലാമൃതകണവ്യാജ വാന്തനിർദോഷവർണകായ നമഃ । 380 ।

ഓം ഉല്ലോലധ്വാനധീരോദ്യദുച്ചൈർഹലഹലധ്വനയേ നമഃ ।
കർണാ(ണ്ഠാ)ദാരഭ്യ കർകാത്മനേ । കവയേ । ക്ഷീരാർണവോപമായ ।
ശംഖീനേ । ചക്രിണേ । ഗദിനേ । ഖഡ്ഗിനേ । ശാർങ്ഗിണേ ।
നിർഭയമുദ്രകായ । ചിന്മുദ്രാചിഹ്നിതായ । ഹസ്തതലവിന്യസ്തപുസ്തകായ ।
ശിഷ്യഭൂതവിദ്യാശ്രീനിജവൈഭവവേദകായ । അഷ്ടാർണഗമ്യായ ।
അഷ്ടഭുജായ । വ്യഷ്ടിസൃഷ്ടികരായ । പിത്രേ । അഷ്ടൈശ്വര്യപ്രദായ ।
ഹൃഷ്യദഷ്ടമൂർതിപിതൃസ്തുതായ । ആനീതവേദപുരുഷായ നമഃ । 400 ।

ഓം വിധിവേദോപദേശകൃതേ നമഃ ।
വേദവേദാംഗവേദാന്തപുരാണസ്മൃതിമൂർതിമതേ । സർവകർമസമാരാധ്യായ ।
സർവവേദമയായ । വിഭവേ । സർവാർഥതത്ത്വവ്യാഖ്യാത്രേ ।
ചതുഷ്ഷഷ്ടികലാധിപായ । ശുഭയുജേ । സുമുഖായ । ശുദ്ധായ ।
സുരൂപായ । സുഗതയേ । സുധിയേ । സുവൃതയേ । സംവൃതയേ । ശൂരായ ।
സുതപസേ । സുഷ്ടുതയേ । സുഹൃദേ । സുന്ദരായ നമഃ । 420 ।

ഓം സുഭഗായ നമഃ । സൗമ്യായ । സുഖദായ । സുഹൃദാം പ്രിയായ ।
സുചരിത്രായ । സുഖതരായ । ശുദ്ധസത്ത്വപ്രദായകായ । രജസ്തമോഹരായ ।
വീരായ । വിശ്വരക്ഷാധുരന്ധരായ । നരനാരായണാകൃത്യാ
ഗുരുശിഷ്യത്വമാസ്ഥിതായ । പരാവരാത്മനേ । പ്രബലായ । പാവനായ ।
പാപനാശനായ । ദയാഘനായ । ക്ഷമാസാരായ । വാത്സല്യൈകവിഭൂഷണായ ।
ആദികൂർമായ । ജഗദ്ഭർത്രേ നമഃ । 440 ।

ഓം മഹാപോത്രിണേ നമഃ । മഹീധരായ । മഹീഭിത്സ്വാമിനേ । ഹരയേ । യക്ഷായ ।
ഹിരണ്യരിപവേ । ഏച്ഛികായ । പ്രഹ്ലാദപാലകായ । സർവഭയഹർത്രേ ।
പ്രിയവദായ । ശ്രീമുഖാലോകനസ്രംസത്ക്രൗഞ്ചകായ । കുഹകാഞ്ചനായ ।
ഛത്രിണേ । കമണ്ഡലുധരായ । വാമനായ । വദതാംവരായ ।
പിശുനാത്മോശനോദൃഷ്ടിലോപനായ । ബലിമർദനായ । ഉരുക്രമായ ।
ബലിശിരോന്യസ്താംഘ്രയേ നമഃ । 460 ।

ഓം ബലിമർദനായ നമഃ । ജാമദഗ്ന്യായ । പരശുഭൃതേ ।
കൃത്തക്ഷത്രകുലോത്തമായ । രാമായ । അഭിരാമായ । ശാന്താത്മനേ ।
ഹരകോദണ്ഡഖണ്ഡനായ । ശരണാഗതസന്ത്രാത്രേ । സർവായോധ്യകമുക്തിദായ ।
സങ്കർഷണായ । മദോദഗ്രായ । ബലവതേ । മുസലായുധായ ।
കൃഷ്ണാക്ലേശഹരായ । കൃഷ്ണായ । മഹാവ്യസനശാന്തിദായ ।
ഇംഗാലിതോത്തരാഗർഭപ്രാണദായ । പാർഥസാരഥയേ ।
ഗീതാചാര്യായ നമഃ । 480 ।

ഓം ധരാഭാരഹാരിണേ നമഃ । ഷട്പുരമർദനായ । കൽകിനേ ।
വിഷ്ണുയശസ്സൂനവേ । കലികാലുഷ്യനാശനായ । സാധുപരിത്രാണ
വിഹോതിദയായ । ദുഷ്കൃദ്വിനാശവിഹിതോദയായ । പരമവൈകുണ്ഠസ്ഥായ ।
സുകുമാരയുവാകൃതയേ । വിശ്വോദയസങ്കൽപസ്വയമ്പ്രഭവേ ।
വിശ്വസ്ഥിതിസങ്കൽപസ്വയമ്പ്രഭവേ । വിശ്വധ്വംസങ്കൽപസ്വയമ്പ്രഭവേ ।
മദനാനാം മദനായ । മണികോടീരമാനിതായ । മന്ദാരമാലികാപീഡായ ।
മണികുണ്ഡലമണ്ഡിതായ । സുസ്നിഗ്ധനീലകുടിലകുന്തലായ । കോമലാകൃതയേ ।
സുലലാടായ । സുതിലകായ നമഃ । 500 ।

ഓം സുഭ്രൂകായ നമഃ । സുകപോലകായ । സദാസിദ്ധായ । സദാലോക-
സുധാസ്യന്ദിരദച്ഛദായ । താരകാകോരകാകാരവിനിർമിതരദച്ഛദായ ।
സുധാവർതിപരിസ്ഫൂർതിശോഭമാനരദച്ഛദായ । വിഷ്ടബ്ധായ ।
വിപുലഗ്രീവായ । നിഭൃതോച്ചൈശ്ശ്രവസ്സിഥതയേ ।
സമാവൃത്താവദാതോരുമുക്താപ്രാലംബഭൂഷണായ । രത്നാംഗദിനേ ।
വജ്രനിഷ്കിണേ । നീലരത്നാങ്കകങ്കണായ । ഹരിന്മണിഗണാബദ്ധ
ശൃംഖലാകങ്കണോർമികായ । സിതോപവീതസംശ്ലിഷ്യത്പദ്മാക്ഷമണിമാലികായ ।
ശ്രീചൂർണവദ്ദ്വാദശോർധ്വപുണ്ഡ്രരേഖാപരിഷ്കൃതായ ।
പട്ടതന്തുഗ്രഥനവത്പവിത്രസരശോഭിതായ । പീനവക്ഷസേ । മഹാസ്കന്ധായ ।
വിപുലോരുകടീതടായ നമഃ । 520 ।

ഓം കൗസ്തുഭിനേ നമഃ । വനമാലിനേ । കാന്ത്യാ ചന്ദ്രായുതോപമായ ।
മന്ദാരമാലികാമോദിനേ । മഞ്ജുവാചേ । അമലച്ഛവയേ । ദിവ്യഗന്ധായ ।
ദിവ്യരസായ । ദിവ്യതേജസേ । ദിവസ്പതയേ । വാചാലായ । വാക്പതയേ ।
വക്ത്രേ । വ്യാഖ്യാത്രേ । വാദിനാമ്പ്രിയായ । ഭക്തഹൃന്മധുരായ ।
വാദിജിഹ്വാഭദ്രാസനസ്ഥിതയേ । സ്മൃതിസന്നിഹിതായ । സ്നിഗ്ധായ ।
സിദ്ധിദായ നമഃ । 540 ।

ഓം സിദ്ധസന്നുതായ നമഃ । മൂലകന്ദായ । മുകുന്ദായ । ഗ്ലാവേ । സ്വയംഭുവേ ।
ശംഭവേ । ഏന്ദവായ । ഇഷ്ടായ । മനവേ । യമായ । അകാലകാല്യായ ।
കംബുകലാനിധയേ । കല്യായ । കാമയിത്രേ । ഭീമായ । കാതര്യഹരണായ ।
കൃതയേ । സമ്പ്രിയായ । പക്കണായ । തർകായ നമഃ । 560 ।

ഓം ചർചായൈ നമഃ । നിർധാരണോദയായ । വ്യതിരേകായ । വിവേകായ ।
പ്രവേകായ । പ്രക്രമായ । ക്രമായ । പ്രമാണായ । പ്രതിഭുവേ । പ്രാജ്ഞായ ।
പഥ്യായൈ പ്രജ്ഞായൈ । ധാരണായ । വിധയേ । വിധാത്രേ । വ്യവധയേ ।
ഉദ്ഭവായ । പ്രഭവായ । സ്ഥിതയേ । വിഷയായ । സംശയായ നമഃ । 580 ।

ഓം പുർവസ്മൈ പക്ഷായ നമഃ । കക്ഷ്യോപപാദകായ । രാദ്ധാന്തായ ।
വിഹിതായ । ന്യായഫലനിഷ്പത്തയേ । ഉദ്ഭവായ । നാനാരൂപതന്ത്രാത്മനേ ।
വ്യവഹാര്യായ । വ്യവസ്ഥിതയേ । സർവസാധാരണായ ദേവായ । സാധ്വസാധുഹിതേ
രതായ । സന്ധായൈ । സനാതനായ ധർമായ । മഹാത്മഭിഃ ധർമൈരർച്യായ ।
ഛന്ദോമയായ । ത്രിധാമാത്മനേ । സ്വച്ഛന്ദായ । ഛാന്ദസേഡിതായ । യജ്ഞായ ।
യജ്ഞാത്മകായ നമഃ । 600 ।

ഓം യഷ്ട്രേ നമഃ । യജ്ഞാംഗായ । അപഘനായ । ഹവിഷേ । സമിധേ । ആജ്യായ ।
പുരോഡാശായ । ശാലായൈ । സ്ഥാല്യൈ । സ്രുവായ । സ്രുഗ്ഭ്യോ । പ്രാഗ്വംശായ ।
ദേവയജനായ । പരിധയേ । പരിസ്തരായ । വേദയേ । വിഹരണായ । ത്രേതായൈ ।
പശവേ । പാശായ നമഃ । 620 ।

ഓം സംസ്കൃതയേ നമഃ । വിധയേ । മന്ത്രായ । അർഥവാദായ । ദ്രവ്യായ ।
അംഗായ । ദൈവതായ । സ്തോത്രായ । ശസ്ത്രായ । സാമ്നേ । ഗീതയേ । ഉദ്ഗീഥായ ।
സർവസാധനായ । യാജ്യായൈ । പുരോഽനുവാക്യായൈ । സാമിധേന്യൈ । സമൂഹനായ ।
പ്രയോക്തൃഭ്യോ । പ്രയോഗായ । പ്രപഞ്ചായ നമഃ । 640 ।

ഓം പ്രാശുഭാശ്രമായ നമഃ । ശ്രദ്ധായൈ । പ്രധ്വംസനായൈ । തുഷ്ടയേ ।
പുഷ്ടയേ । പുണ്യായ । പ്രതയേ । ഭവായ । സദസേ । സദസ്യസമ്പാതായ ।
പ്രശ്നായ । പ്രതിവചസേ । സ്ഥിതയേ । പ്രായശ്ചിത്തായ । പരിഷ്കാരായ ।
ധൃതയേ । നിർവഹണായ । ഫലായ । നിയോഗായ । ഭാവനായൈ നമഃ । 660 ।

ഓം ഭാവ്യായ നമഃ । ഹിരണ്യായ । ദക്ഷിണായൈ । നുതയേ । ആശിഷേ ।
അഭ്യുപപത്തയേ । തൃപ്തയേ । സ്വായ ശർമണേ കേവലായ । പുണ്യക്ഷയായ ।
പുനഃപാതഭയായ । ശിക്ഷാശുഗർദനായ । കാർപണ്യായ । യാതനായൈ ।
ചിന്തായൈ । നിർവേദായ । വിഹസ്തതായൈ । ദേഹഭൃത്കർമസമ്പാതായ ।
കിഞ്ചിത്കർമാനുകൂലകായ । അഹേതുകദയായൈ । പ്രേമ്ണേ നമഃ । 680 ।

ഓം സാമ്മുഖ്യായ നമഃ । അനുഗ്രഹായ । ശുചയേ । ശ്രീമത്കുലജനായ ।
നേത്രേ । സത്ത്വാഭിമാനവതേ । പിത്രോരന്തരായഹരായ । അദുഷ്ടാഹാരദായകായ ।
ശുദ്ധാഹാരാനുരൂപാംഗപരിണാമവിധായകായ । സ്രാവപാതാദിവിപദാം പരിഹത്രേ ।
പരായണായ । ശിരഃപാണ്യാദിസന്ധാത്രേ । ക്ഷേമകൃതേ । പ്രാണദായ ।
പ്രഭവേ । അനിർഘൃണായ । അവിഷമായ । ശക്തിത്രിതയദായകായ ।
സ്വേച്ഛാപ്രസംഗസമ്പത്തിവ്യാജഹർഷവിശേഷവതേ ।
സംവിത്സന്ധായകായ നമഃ । 700 ।

ഓം സർവജന്മക്ലേശസ്മൃതിപ്രദായ നമഃ । വിവേകവിധായകായ ।
ശോകവിധായകായ । വൈരാഗ്യവിധായകായ । ഭവഭീതി-
വിധായകായ । ഗർഭസ്യ അനുകൂലാദിനാസാന്താധ്യവസായദായ ।
ശുഭവൈജനനോപേതസദനേഹായ । ജനിപ്രദായ । ഉത്തമായുഃപ്രദായ ।
ബ്രഹ്മനിഷ്ഠാനുഗ്രഹകാരകായ । സ്വദാസജനനിസ്തീർണതദംശജപരമ്പരായ ।
ശ്രീവൈഷ്ണവോത്പാദകൃതസ്വസ്തികാവനിമണ്ഡലായ ।
ആഥർവണോക്തൈകശതമൃത്യുദൂരക്രിയാപരായ । ദയാദ്യഷ്ടാഗുണാധാത്രേ ।
തത്തത്സംസ്കൃതിസാധകായ । മേധാവിധാത്രേ । ശ്രദ്ധാകൃതേ । സൗസ്ഥ്യദായ ।
ജാമിതാഹരായ । വിഘ്നനുദേ നമഃ । 720 ।

ഓം വിജയാധാത്രേ നമഃ । ദേശകാലാനുകൂല്യകൃതേ । വിനേത്രേ । സത്പഥാനേത്രേ ।
ദോഷഹൃതേ । ശുഭദായ । സഖ്യേ । ഹ്രീദായ । ഭീദായ । രുചികരായ ।
വിശ്വായ । വിശ്വഹിതേ രതായ । പ്രമാദഹൃതേ । പ്രാപ്തകാരിണേ । പ്രദ്യുമ്നായ ।
ബലവത്തരായ । സാംഗവേദസമായോക്ത്രേ । സർവശാസ്ത്രാർഥവിത്തിദായ ।
ബ്രഹ്മചര്യാന്തരായഘ്നായ । പ്രിയകൃതേ നമഃ । 740 ।

ഓം ഹിതകൃതേ നമഃ । പരായ । ചിത്തശുദ്ധിപ്രദായ । ഛിന്നാക്ഷചാപല്യായ ।
ക്ഷമാവഹായ । ഇന്ദ്രിയാർഥരതിച്ഛേത്രേ । വിദ്യൈകവ്യസനാവഹായ ।
ആത്മാനുകൂല്യരുചികൃതേ । അഖിലാർതിവിനാശകായ । തിതീർഷുഹൃത്ത്വരാവേദിനേ ।
ഗുരുസദ്ഭക്തിതേജനായ । ഗുരുസംബന്ധഘടകായ । ഗുരുവിശ്വാസവർധനായ ।
ഗുരൂപാസനാസന്ധാത്രേ । ഗുരുപ്രേമപ്രവർധനായ । ആചാര്യാഭിമതൈര്യോക്ത്ത്രേ ।
പഞ്ചസംസ്കൃതിഭാവനായ । ഗുരൂക്തവൃത്തിനൈശ്ചല്യസന്ധാത്രേ ।
അവഹിതസ്ഥിതയേ । ആപന്നാഖിലരക്ഷാർഥായ നമഃ । 760 ।

ഓം ആചാര്യകമുപാശ്രിതായ നമഃ । ശാസ്ത്രപാണിപ്രദാനേന ഭവമഗ്നാൻ
സമുദ്ധരതേ । പാഞ്ചകാലികധർമേഷു നൈശ്ചല്യം യതേപ്രതിപാദകായ ।
സ്വദാസാരാധനാദ്യർഥശുദ്ധദ്രവ്യപ്രദായകായ । ന്യാസവിദ്യാവിനിർവോഢ്രേ ।
ന്യസ്താത്മഭരരക്ഷകായ । സ്വകൈങ്കര്യൈകരുചിദായ ।
സ്വദാസ്യപ്രേമവർധനായ । ആചാര്യാർഥഖിലദ്രവ്യസംഭൃത്യർപണരോചകായ ।
ആചാര്യസ്യ സ്വസച്ഛിഷ്യോജ്ജീവനൈകരുചിപ്രദായ । ആഗത്യ യോജയതേ ।
ദാസഹിതൈകകൃതിജാഗരായ । ബ്രഹ്മവിദ്യാസമാസ്വാദസുഹിതായ ।
കൃതസംസ്കൃതയേ । സത്കാരേ വിഷധീദാത്രേ । തരുണ്യാം ശവബുദ്ധിദായ ।
സഭാം വ്യാലീം പ്രത്യായയതേ । സർവത്ര സമബുദ്ധിദായ ।
സംഭാവിതാശേഷദോഷഹൃതേ । പുനർന്യാസരോചകായ നമഃ । 780 ।

ഓം മഹാവിശ്വാസസന്ധാത്രേ നമഃ । സ്ഥൈര്യദാത്രേ । മദാപഹായ ।
വാദവ്യാഖ്യാസ്വസിദ്ധാന്തരക്ഷാഹേതുസ്വമന്ത്രദായ ।
സ്വമന്ത്രജപസംസിദ്ധിജംഘാലകവിതോദയായ ।
അദുഷ്ടഗുണവത്കാവ്യബന്ധവ്യാമുഗ്ധചേതനായ ।
വ്യംഗ്യപ്രധാനരസവദ്ഗദ്യപദ്യാദിനിർമിതയേ । സ്വഭക്തസ്തുതിസന്തുഷ്ടായ ।
ഭൂയോഭക്തിപ്രദായകായ । സാത്ത്വികത്യാഗസമ്പന്നസത്കർമകൃദതിപ്രിയായ ।
നിരന്തരാനുസ്മരണനിജദാസൈകദാസ്യകൃതേ । നിഷ്കാമവത്സലായ ।
നൈച്യഭാവനേഷു വിനിർവിശതേ । സർവഭൂതഭവദ്ഭാവം
സമ്പശ്യത്സു സദാസ്ഥിതായ । കരണത്രയസാരൂപ്യകല്യാണവതി
സാദരായ । കദാകദേതികൈങ്കര്യകാമിശേഷിതാം ഭജതേ ।
പരവ്യൂഹാദിനിർദോഷശുഭാശ്രയപരിഗ്രഹായ ।
ചന്ദ്രമണ്ഡലമധ്യസ്ഥശ്വേതാംഭോരുഹവിഷ്ടരായ ।
ജ്യോത്സ്നായമാനാംഗരുചിനിർധൂതാന്തർബഹിസ്തമസേ । ഭാവ്യായ നമഃ । 800 ।

ഓം ഭദ്രഭാവയിത്രേ നമഃ । പാരിജാതവനാലയായ ।
ക്ഷീരാബ്ധിമധ്യമദ്വീപപാലകായ । പ്രപിതാമഹായ ।
നിരന്തരനമോവാകശുദ്ധയാജിഹൃദാശ്രയായ ।
മുക്തിദശ്വേതമൃദ്രൂപശ്വേതദ്വീപവിഭാവനായ ।
ഗരുഡാഹാരിതശ്വേതമൃത്പൂതയദുഭൂധരായ । ഭദ്രാശ്വവർഷനിലയായ ।
ഭയഹാരിണേ । ശുഭാശ്രയായ । ഭദ്രശ്രീവത്സഹാരാഢ്യായ ।
പഞ്ചരാത്രപ്രവർതകായ । ഭക്താത്മഭാവഭവനായ । ഹാർദായ ।
അംഗുഷ്ഠപ്രമാണവതേ । സ്വദാസസത്കൃത്യാകൃത്യേ തന്മിത്രാരിഷു
യോജയതേ । പ്രാണാനുത്ക്രാമയതേ । ഊരീകൃതപ്രാരബ്ധലോപനായ ।
ലഘുശിക്ഷാനിർണുന്നാശേഷപാപായ । ത്രിസ്ഥൂണക്ഷോഭതോ ഭൂതസൂക്ഷ്മൈഃ
സൂക്ഷ്മവപുസ്സൃജതേ നമഃ । 820 ।

ഓം നിരങ്കുശകൃപാപൂരായ നമഃ । നിത്യകല്യാണകാരകായ । മൂർധന്യനാഡ്യാ
സ്വാന്ദാസാൻ ബ്രഹ്മരന്ധ്രാദുദഞ്ചയതേ । ഉപാസനപരാൻ സർവാൻ
പ്രാരബ്ധമനുഭാവയതേ । സർവപ്രാരബ്ധദേഹാന്തേഽപി അന്തിമസ്മരണം
ദിശതേ । പ്രപേദുഷാം ഭേജുഷാം ച യമദൃഷ്ടിമഭാവയതേ ।
ദിവ്യദേഹപ്രദായ । മോക്ഷമേയുഷാം സൂര്യം ദ്വാരയതേ ।
ആതിവാഹികസത്കാരാൻ അധ്വന്യാപാദ്യ മാനയതേ । സർവാൻ ക്രതുഭുജഃ
ശശ്വത് പ്രാഭൃതാനി പ്രദാപയതേ । ദുരന്തമായാകാന്താരം ദ്രുതം
യോഗേന ലംഘയതേ । സ്ഫായത്സുദർശവിവിധവീഥ്യന്തേനാധ്വനാ
നയതേ । സീമാന്തസിന്ധുവിരജാം യോഗേനോത്താരയതേ । വശിനേ ।
അമാനവസ്യ ദേവസ്യ കരം ശിരസി ധാരയതേ । അനാദിവാസനാം ധൂന്വതേ ।
വൈകുണ്ഠാപ്ത്യാ സലോകയതേ । അഹേയമംഗലോദാരതനുദാനാത് സരൂപയതേ ।
സൂരിജുഷ്ടസുഖൈകാന്തപരമപദമാപയതേ । അരണ്യം അമൃതാംഭോധീ
ദർശയതേ നമഃ । 840 ।

ഓം ശ്രമനാശനായ നമഃ । ദിവ്യോദ്യാനസരോവാപീസരിന്മണിനഗാൻ നയതേ ।
ഐരമ്മദാമൃതസരോ ഗമയതേ । സൂപബൃംഹണായ । അശ്വത്ഥം സോമസവനം
പ്രാപയതേ । വിഷ്ഠരശ്രവസേ । ദിവ്യാപ്സരസ്സമാനീത ബ്രഹ്മാലങ്കാരദായകായ ।
ദിവ്യവാസോഽഞ്ജനക്ഷൗമമാല്യൈഃ സ്വാൻ ബഹു മാനയതേ । സ്വീയാം
അയോധ്യാം നഗരീം സാദരം സമ്പ്രവേശയതേ । ദാസാൻ ദിവ്യരസാലോക
ഗന്ധാംസലശരീരയതേ । സ്വദാസാൻ സൂരിവർഗേണ സസ്നേഹം ബഹുമാനയതേ ।
സൂരിസേവോദിതാനന്ദനൈച്യാൻ സ്വാനതിശായയതേ । സ്വാം നമോ വീപ്സാം വാചയതേ ।
പ്രഹ്വാൻ കൃതാഞ്ജലീൻ കുർവതേ । പ്രാകാരഗോപുരാരാമപ്രാസാദേഭ്യഃ പ്രണാമയതേ ।
ഇന്ദ്രപ്രജാപതിദ്വാരപാലസമ്മാനമാപയതേ । മാലികാഞ്ചന്മഹാരാജവീഥീമധ്യം
നിവാസയതേ । ശ്രീവൈകുണ്ഠപുരന്ധ്രീഭിഃ നാനാസത്കാരകായ ദിവ്യം വിമാനം
ഗമയതേ । ബ്രഹ്മകാന്ത്യാഽഭിപൂരയതേ നമഃ । 860 ।

ഓം മഹാനന്ദാത്മകശ്രീമന്മണിമണ്ഡപമാപയതേ ।
ഹൃഷ്യത്കുമുദചണ്ഡാദ്യൈർവിഷ്വക്സേനാന്തികം നയതേ ।
സേനേശചിദിതാസ്ഥാനനായകായ । ഹേതിനായകായ । ദിവ്യമാസ്ഥാനം പ്രാപയതേ ।
വൈനതേയം പ്രണാമയതേ । ശ്രീമത്സുന്ദരസൂരീന്ദ്രദിവ്യപങ്ക്തിം പ്രണാമയതേ ।
ഭാസ്വരാസനപര്യങ്കപ്രാപണേന കൃതാർഥയതേ । പര്യങ്കവിദ്യാസംസിദ്ധ-
സർവവൈഭവസംഗതായ । സ്വാത്മാനമേവ ശ്രീകാന്തം സാദരം ഭൂരി
ദർശയതേ । ശേഷതൈകരതിം ശേഷം ശയ്യാത്മാനം പ്രണാമയതേ ।
അനന്താക്ഷിദ്വിസാഹസ്രസാദരാലോകപാത്രയതേ । അകുമാരയുവാകാരം ശ്രീകാന്തം
സമ്പ്രണാമയതേ । അതടാനന്ദതോ ഹേതോഃ കിലികിഞ്ചിതമഞ്ചയതേ ।
ദാസാനത്യുത്ഥിതിമുഹുഃകൃതിദൃഷ്ടിപ്രസന്നഹൃതേ । ശ്രിയം പ്രാപ്തം
സ്വയം താതം ജീവം പുത്രം പ്രഹർഷയതേ । സ്വസുഖാംഭോധൗ മജ്ജയതേ ।
സ്വകകീർതിരുചിം ദിശതേ । ദയാർദ്രാപാംഗവലനാകൃതാഹ്ണാദൈഃ
കൃതാർഥയതേ ।
പര്യങ്കാരോഹണപ്രഹ്ണം ലക്ഷ്മ്യാ സമമുപപാദയതേ നമഃ । 880 ।

ഓം കസ്ത്വമിത്യനുയുഞ്ജാനായ നമ । ദാസോഽസ്മീത്യുക്തിവിസ്മിതായ ।
അപൃഥക്ത്വപ്രകാരോഽസ്മിവാചാ സ്വാശ്രിതവദ്ഭവതേ । വിദുഷാം തത്ക്രതുനയാത് ।
ഹയാസ്യവപുഷാ ഭവതേ । വാസുദേവാത്മനാ ഭൂയോ ഭവതേ । വൈകുണ്ഠനായകായ ।
ജഗന്മോഹനമൂർതിമതേ । യഥാതഥൈവ സ്വരൂപം പ്രകാശയതേ ।
ദ്വിമൂർതീ പ്രകാശയതേ । ബഹുമൂർതീഃ പ്രകാശയതേ । യഥാതഥൈവ സ്വരൂപം
പ്രകാശയതേ । ദ്വിമൂർതീ പ്രകാശയതേ । ബഹുമൂർതീഃ പ്രകാശയതേ । സ്വാത്മനഃ
പ്രകാശയതേ । യുഗപത് സകലം സാക്ഷാത്സ്വതഃ കർതും സമർഥയതേ ।
കവീനാം നിത്യമാദിശതേ । മുക്താനാമാദിമായ കവയേ । ഷഡർണമനുനിഷ്ഠാനാം
ശ്വേതദ്വീപസ്ഥിതിം ദിശതേ । ദ്വാദശാക്ഷരനിഷ്ഠാനം സന്താനികം
ലോകം ദിശതേ । അഷ്ടാക്ഷരൈകനിഷ്ഠാനാം കാര്യം വൈകുണ്ഠമർപയതേ ।
ശരണാഗതിനിഷ്ഠാനാം സാക്ഷാദ്വൈകുണ്ഠമർപയതേ । സ്വമന്ത്രരാജനിഷ്ഠാനാം
സ്വസ്മാദതിശയം ദിശതേ । ശ്രിയാ ഗാഢോപഗൂഢാത്മനേ നമഃ । 900 ।

ഓം ഭൂതധാത്രീരുചിം ദിശതേ നമഃ । നീലാവിഭൂതിവ്യാമുഗ്ധായ ।
മഹാശ്വേതാശ്വമസ്തകായ । ത്ര്യക്ഷായ । ത്രിപുരസംഹാരിണേ । രുദ്രായ ।
സ്കന്ദായ । വിനായകായ । അജായ । വിരിഞ്ചായ । ദ്രുഹിണായ । വ്യാപ്തമൂർതയേ ।
അമൂർതികായ । അസംഗായ । അനന്യധീസംഗവിഹംഗായ । വൈരിഭംഗദായ ।
സ്വാമിനേ । സ്വസ്മൈ । സ്വേന സന്തുഷ്യതേ । ശക്രായ നമഃ । 920 ।

ഓം സർവാധികസ്യദായ നമഃ । സ്വയഞ്ജ്യോതിഷേ । സ്വയംവേദ്യായ ।
ശൂരായ । ശൂരകുലോദ്ഭവായ । വാസവായ । വസുരണ്യായ । അഗ്നയേ ।
വാസുദേവായ । സുഹൃദേ । വസവേ । ഭൂതായ । ഭാവിനേ । ഭവതേ । ഭവ്യായ ।
വിഷ്ണുസ്ഥാനായ । സനാതനായ । നിത്യാനുഭാവായ । നേദീയസേ ।
ദവീയസേ നമഃ । 940 ।

ഓം ദുർവിഭാവനായ നമഃ । സനത്കുമാരായ । സന്ധാത്രേ । സുഗന്ധയേ ।
സുഖദർശനായ । തീർഥായ । തിതിക്ഷവേ । തീർഥാംഘ്രയേ ।
തീർഥസ്വാദുശുഭായ । ശുചയേ । വീര്യവദ്ദീധിതയേ । തിഗ്മതേജസേ ।
തീവ്രായ । അനാമയായ । ഈശാദ്യുപനിഷദ്വേദ്യായ । പഞ്ചോപനിഷദാത്മകായ ।
ഈശേ । അന്തഃസ്ഥായ । ദൂരസ്ഥായ । കല്യാണതമരൂപവതേ നമഃ । 960 ।

ഓം പ്രാണാനാം പ്രാണനായ നമഃ । പൂർണജ്ഞാനൈരപി സുസുദുർഗ്രഹായ ।
നാചികേതോപാസനാർച്യായ । ത്രിമാത്രപ്രണവോദിതായ । ഭൂതയോനയേ ।
സർവജ്ഞായ । അക്ഷരായ । അക്ഷരപരാത്പരായ । അകാരാദിപദജ്ഞേയവ്യൂഹായ ।
താരാർഥപൂരുഷായ । മനോമയായ । അമൃതായ । നന്ദമയായ ।
ദഹരരൂപധൃതേ । ന്യാസവിദ്യാവേദ്യരൂപായ । ആദിത്യാന്തർഹിരൺമയായ ।
ഇദന്ദ്രായ । ആത്മനേ । ഉദ്ഗീഥാദിപ്രതീകോപാസനാന്വയിനേ ।
മധുവിദ്യോപാസനീയായ നമഃ । 980 ।

ഓം ഗായത്രീധ്യാനഗോചരായ നമഃ । ദിവ്യകൗക്ഷേയസജ്ജ്യോതിഷേ ।
ശാണ്ഡില്യോപാസ്തിവീക്ഷിതായ । സംവർഗവിദ്യാവേദ്യാത്മനേ ।
പരസ്മൈ ഷോഡശകലായ । തസ്മൈ । ഉപകോസലവിദ്യേക്ഷ്യായ ।
പഞ്ചാഗ്ന്യാത്മശരീരകായ । വൈശ്വാനരായ । സതേ । ഭൂമ്നേ । ജഗത്കർമണേ ।
ആദിപൂരുഷായ । മൂർതാമൂർതബ്രഹ്മണേ । സർവപ്രേഷ്ഠായ । അന്യപ്രിയതാകാരായ ।
സർവാന്തരായ । അപരോക്ഷായ । അന്തര്യാമിണേ । അമൃതായ ।
അനഘായ । അഹർനാമാദിത്യരൂപായ നമഃ । 1000 ।

ഓം അഹന്നാമാക്ഷിസംശ്രിതായ നമഃ । സതുര്യഗായത്ര്യർഥായ ।
യഥോപാസ്ത്യാപ്യസദ്വപുഷേ । ചന്ദ്രാദിസായുജ്യപൂർവമോക്ഷദന്യാസഗോചരായ ।
ന്യാസനാശ്യാനഭ്യുപേതപ്രാരബ്ധാംശായ । മഹാദയായ ।
അവതാരരഹസ്യാദിജ്ഞാനിപ്രാരബ്ധനാശനായ । സ്വേന സ്വാർഥം പരേണാപി ന്യാസേ
കൃതേ ഫലപ്രദായ । അസാഹസായ । അനപായശ്രിയേ । സസഹായായ ।
ശ്രിയൈവ സതേ । ശ്രീമന്നാരായണായ । വാസുദേവായ । വിഷ്ണവേ ।
ഉത്തമായ നമഃ । 1016 ।

ശ്രീമതേ ഹയഗ്രീവായ നമഃ ।

ഇതി ശ്രീഹയഗ്രീവസഹസ്രനാമാവലിഃ സമാപ്താ ।

Also Read 1000 Names of Hayagriva Namavali:

1000 Names of Sri Hayagriva Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment