Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Mahakulakundalini | Sahasranama Stotram Lyrics in English

Shri MahakulakundaliniSahasranamastotram Lyrics in English:

॥ srimahakulakundalinisahasranamastotram ॥
atha sadastrimsah patalah

srianandabhairavi uvaca
atha kanta pravaksyami kundalicetanadikam ।
sahasranamasakalam kundalinyah priyam sukham ॥ 36-1 ॥

astottaram mahapunyam saksat siddhipradayakam ।
tava premavasenaiva kathayami srnusva tat ॥ 36-2 ॥

vina yajanayogena vina dhyanena yatphalam ।
tatphalam labhate sadyo vidyayah sukrpa bhavet ॥ 36-3 ॥

ya vidya bhuvanesani trailokyaparipujita ।
sa devi kundali mata trailokyam pati sarvada ॥ 36-4 ॥

tasya nama sahasrani astottarasatani ca ।
sravanatpathananmantri mahabhakto bhavediha ॥ 36-5 ॥

ehike sa bhavennatha jivanmukto mahabali ॥ 36-6 ॥

asya srimanmahakundalisastottarasahasranamastotrasya
brahmasirjagaticchando bhagavati
srimanmahakundalidevata sarvayogasamrddhisiddhyarthe viniyogah ॥

kulesvari kulananda kulina kulakundali ।
srimanmahakundali ca kulakanya kulapriya ॥ 36-7 ॥

kulaksetrasthita kauli kulinarthaprakasini ।
kulakhya kulamargastha kulasastrarthapatini ॥ 36-8 ॥

kulajna kulayogya ca kulapuspaprakasini
kulina ca kuladhyaksa kulacandanalepita ॥ 36-9 ॥

kularupa kulodbhuta kulakundalivasini ।
kulabhinna kulotpanna kulacaravinodini ॥ 36-10 ॥

kulavrksasamudbhuta kulamala kulaprabha ।
kulajna kulamadhyastha kulakankanasobhita ॥ 36-11 ॥

kulottara kaulapuja kulalapa kulakriya ।
kulabheda kulaprana kuladevi kulastutih ॥ 36-12 ॥

kaulika kalika kalya kalibhinna kalakala ।
kalikalmasahantri ca kalidosavinasini ॥ 36-13 ॥

kankali kevalananda kalajna kaladharini ।
kautuki kaumudi keka kaka kakalayantara ॥ 36-14 ॥

komalangi karalasya kandapujya ca komala ।
kaisori kakapucchastha kambalasanavasini ॥ 36-15 ॥

kaikeyipujita kola kolaputri kapidhvaja ।
kamala kamalaksi ca kambalasvatarapriya ॥ 36-16 ॥

kalikabhangadosastha kalajna kalakundali ।
kavyada kavita vani kalasandarbhabhedini ॥ 36-17 ॥

kumari karunakara kurusainyavinasini ।
kanta kulagata kama kamini kamanasini ॥ 36-18 ॥

kamodbhava kamakanya kevala kalaghatini ।
kailasasikhararudha kailasapatisevita ॥ 36-19 ॥

kailasanathanamita keyuraharamandita ।
kandarpa kathinananda kulaga kicakrtyaha ॥ 36-20 ॥

kamalasya kathora ca kitarupa katisthita ।
kandesvari kandarupa kolika kandavasini ॥ 36-21 ॥

kutastha kutabhaksa ca kalakutavinasini ।
kamakhya kamala kamya kamarajatanudbhava ॥ 36-22 ॥

kamarupadhara kamra kamaniya kavipriya ।
kanjanana kanjahasta kanjapatrayateksana ॥ 36-23 ॥

kakini kamarupastha kamarupaprakasini ।
kolavidhvamsini kanka kalankarkakalankini ॥ 36-24 ॥

mahakulanadi karna karnakandavimohini ।
kandastha kandakaruna karmakastha kutumbini ॥ 36-25 ॥

kamalabha bhava kalla karuna karunamayi ।
karunesi karakartri kartrhasta kalodaya ॥ 36-26 ॥

karunyasagarodbhuta karunyasindhuvasini ।
kattikesi kattikastha kattikapranapalani ॥ 36-27 ॥

karunanidhipujya ca karaniya kriya kala ।
kalpastha kalpanilaya kalpatita ca kalpita ॥ 36-28 ॥

kulaya kulavijnana kasini kalaratrika ।
kaivalyada kokarastha kalamanjiraranjani ॥ 36-29 ॥

kalayanti kalajihva kinkarasanakarini ।
kumuda kusalananda kausalyakasavasini ॥ 36-30 ॥

kasapahasahantri ca kaivalyagunasambhava ।
ekakini arkarupa kuvala karkatasthita ॥ 36-31 ॥

karkotaka kostharupa kutavahnikarasthita ।
kujanti madhuradhvanam kamayanti sulaksanam ॥ 36-32 ॥

ketaki kusumananda ketakipunyamandita ।
karpurapurarucira karpurabhaksanapriya ॥ 36-33 ॥

kapalapatrahasta ca kapalacandradharini ।
kamadhenusvarupa ca kamadhenuh kriyanvita ॥ 36-34 ॥

kasyapi kasyapa kunti kesanta kesamohini ।
kalakartri kupakartri kulapa kamacarini ॥ 36-35 ॥

kunkumabha kajjalastha kamita kopaghatini ।
kelistha kelikalita kopana karpatasthita ॥ 36-36 ॥

kalatita kalavidya kalatmapurusodbhava ।
kastastha kastakusthastha kusthaha kastaha kusa ॥ 36-37 ॥

kalika sphutakartri ca kamboja kamala kula ।
kusalakhya kakakustha karmastha kurmamadhyaga ॥ 36-38 ॥

kundalakaracakrastha kundagolodbhava kapha ।
kapitthagravasakasa kapittharodhakarini ॥ 36-39 ॥

kahoda। kahada। kada। kankala bhasakarini ।
kanaka kanakabha ca kanakadrinivasini ॥ 36-40 ॥

karpasayajnasutrastha kutabrahmarthasadhini ।
kalanjabhaksini krura krodhapunja kapisthita ॥ 36-41 ॥

kapali sadhanarata kanisthakasavasini ।
kunjaresi kunjarastha kunjara kunjaragatih ॥ 36-42 ॥

kunjastha kunjaramani kunjamandiravasini ।
kupita kopasunya ca kopakopavivajita ॥ 36-43 ॥

kapinjalastha kapinja kapinjalatarudbhava
kuntipremakathavista kuntimanasapujita ॥ 36-44 ॥

kuntala kuntahasta ca kulakuntalalohini ।
kantanghrasevika kantakusala kosalavati ॥ 36-45 ॥

kesihantri kakutstha ca kakutsthavanavasini ।
kailasasikharananda kailasagiripujita ॥ 36-46 ॥

kilalanirmalakara(?) kilalamugdhakarini ।
kutuna kuttahi kuttha kutana modakarini ॥ 36-47 ॥

kraunkari kraunkari kasi kuhusabdastha kiratini ।
kujanti sarvavacanam karayanti krtakrtam ॥ 36-48 ॥

krpanidhisvarupa ca krpasagaravasini ।
kevalanandanirata kevalanandakarini ॥ 36-49 ॥

krmila krmidosaghni krpa kapatakuttita ।
krsangi kramabhangastha kinkarastha katasthita ॥ 36-50 ॥

kamarupa kantarata kamarupasya siddhida ।
kamarupapithadevi kamarupankuja kuja ॥ 36-51 ॥

kamarupa kamavidya kamarupadikalika ।
kamarupakala kamya kamarupakulesvari ॥ 36-52 ॥

kamarupajanananda kamarupakusagradhih ।
kamarupakarakasa kamarupatarusthita ॥ 36-53 ॥

kamatmaja kamakala kamarupaviharini ।
kamasastrarthamadhyastha kamarupakriyakala ॥ 36-54 ॥

kamarupamahakali kamarupayasomayi ।
kamarupaparamananda kamarupadikamini ॥ 36-55 ॥

kulamula kamarupapadmamadhyanivasini ।
krtanjalipriya krtya krtyadevisthita kata ॥ 36-56 ॥

kataka kataka kotikatighantavinodini ।
katisthulatara kastha katyayanasusiddhida ॥ 36-57 ॥

katyayani kacalastha kamacandranana katha ।
kasmiradesanirata kasmiri krsikarmaja ॥ 36-58 ॥

krsikarmasthita kaurma kurmaprsthanivasini ।
kalaghanta nadarata kalamanjiramohini ॥ 36-59 ॥

kalayanti satruvargan krodhayanti gunagunam
kamayanti sarvakamam kasayanti jagattrayam ॥ 36-60 ॥

kaulakanya kalakanya kaulakalakulesvari
kaulamandirasamstha ca kuladharmavidambini ॥ 36-61 ॥

kuladharmaratakara kuladharmavinasini ।
kuladharmapandita ca kuladharmasamrddhida ॥ 36-62 ॥

kaulabhogamoksada ca kaulabhogendrayogini ।
kaulakarma navakula svetacampakamalini ॥ 36-63 ॥

kulapuspamalyakanta kulapuspabhavodbhava ।
kaulakolahalakara kaulakarmapriya para ॥ 36-64 ॥

kasisthita kasakanya kasi caksuhpriya kutha
kasthasanapriya kaka kakapaksakapalika ॥ 36-65 ॥

kapalarasabhojya ca kapalanavamalini ।
kapalastha ca kapali kapalasiddhidayini ॥ 36-66 ॥

kapala kulakartri ca kapalasikharasthita ।
kathana krpanasrida krpi krpanasevita ॥ 36-67 ॥

karmahantri karmagata karmakarmavivajita ।
karmasiddhirata kami karmajnananivasini ॥ 36-68 ॥

karmadharmasusila ca karmadharmavasankari ।
kanakabjasunirmanamahasimhasanasthita ॥ 36-69 ॥

kanakagranthimalyadhya kanakagranthibhedini ।
kanakodbhavakanya ca kanakambhojavasini ॥ 36-70 ॥

kalakutadikutastha kitisabdantarasthita ।
kankapaksinadamukha kamadhenudbhava kala ॥ 36-71 ॥

kankanabha dhara kardda karddama karddamasthita ।
karddamasthajalacchanna karddamasthajanapriya ॥ 36-72 ॥

kamathastha karmukastha kamrastha kamsanasini ।
kamsapriya kamsahantri kamsajnanakaralini ॥ 36-73 ॥

kancanabha kancanada kamada kramada kada ।
kantabhinna kantacinta kamalasanavasini ॥ 36-74 ॥

kamalasanasiddhistha kamalasanadevata ।
kutsita kutsitarata kutsa sapavivajita ॥ 36-75 ॥

kuputraraksika kulla kuputramanasapaha ।
kujaraksakari kauji kubjakhya kubjavigraha ॥ 36-76 ॥

kunakhi kupadiksustha kukari kudhani kuda ।
kupriya kokilananda kokila kamadayini ॥ 36-77 ॥

kukamina kubuddhistha kurpavahana mohini ।
kulaka kulalokastha kusasanasusiddhida ॥ 36-78 ॥

kausiki devata kasya kannadanadasupriya ।
kusausthava kumitrastha kumitrasatrughatini ॥ 36-79 ॥

kujnananikara kustha kujistha karjadayini ।
kakarja karjjakarini karjavaddhavimohini ॥ 36-80 ॥

karjasodhanakartri ca kalastradharini sada ।
kugatih kalasugatih kalibuddhivinasini ॥ 36-81 ॥

kalikalaphalotpanna kalipavanakarini ।
kalipapahara kali kalisiddhisusuksmada ॥ 36-82 ॥

kalidasavakyagata kalidasasusiddhida ।
kalisiksa kalasiksa kandasiksaparayana ॥ 36-83 ॥

kamaniyabhavarata kamaniyasubhaktida ।
karakajanarupa ca kaksavadakara। kara ॥ 36-84 ॥

kancuvarna kakavarna krosturupa kasamala ।
krostrnadarata kita katara katarapriya ॥ 36-85 ॥

katarastha katarajna kataranandakarini ।
kasamarddatarudbhuta kasamarddavibhaksini ॥ 36-86 ॥

kastahanih kastadatri kastalokaviraktida ।
kayagata kayasiddhih kayanandaprakasini ॥ 36-87 ॥

kayagandhahara kumbha kayakumbha kathorini ।
kathoratarusamstha ca kathoralokanasini ॥ 36-88 ॥

kumargasthapita kupra karpasatarusambhava ।
karpasavrksasutrastha kuvargastha karottara ॥ 36-89 ॥

karnatakarnasambhuta karnati karnapujita ।
karnastraraksika karna karnaha karnakundala ॥ 36-90 ॥

kuntaladesanamita kutumba kumbhakarika ।
karnasarasana krsta krsnahastambujajita ॥ 36-91 ॥

krsnangi krsnadehastha kudesastha kumangala ।
krurakarmasthita kora kirata kulakamini ॥ 36-92 ॥

kalavaripriya kama kavyavakyapriya krudha ।
kanjalata kaumudi ca kujyotsna kalanapriya ॥ 36-93 ॥

kalana sarvabhutanam kapitthavanavasini ।
katunimbasthita kakhya kavargakhya kavagika ॥ 36-94 ॥

kiratacchedini karya karyakaryavivajita ।
katyayanadikalpastha katyayanasukhodaya ॥ 36-95 ॥

kuksetrastha kulavighna karanadipravesini ।
kankali kinkala kala kilita sarvakamini ॥ 36-96 ॥

kilitapeksita kuta kutakunkumacacita ।
kunkumagandhanilaya kutumbabhavanasthita ॥ 36-97 ॥

kukrpa karanananda kavitarasamohini ।
kavyasastranandarata kavyapujya kavisvari ॥ 36-98 ॥

katakadihastirathahayadundubhisabdini ।
kitava kruradhurtastha kekasabdanivasini ॥ 36-99 ॥

kem kevalambita keta ketakipuspamohini ।
kaim kaivalyagunodvasya kaivalyadhanadayini ॥ 36-100 ॥

kari dhanindrajanani kaksataksakalankini ।
kuduvanta kantisanta kamksa paramahamsyaga ॥ 36-101 ॥

kartri citta kantavitta krsana krsibhojini ।
kunkumasaktahrdaya keyuraharamalini ॥ 36-102 ॥

kisvari kesava kumbha kaisorajanapujita ।
kalikamadhyanirata kokilasvaragamini ॥ 36-103 ॥

kuradehahara kumba kudumba kurabhedini ।
kundalisvarasamvada kundalisvaramadhyaga ॥ 36-104 ॥

kalasuksma kalayajna kalaharakari kaha ।
kahalastha kalahastha kalaha kalahankari ॥ 36-105 ॥

kurangi srikurangastha korangi kundalapaha ।
kukalanki krsnabuddhih krsna dhyananivasini ॥ 36-106 ॥

kutava kasthavalata krtarthakarani kusi ।
kalanakastha kasvarastha kalika dosabhangaja ॥ 36-107 ॥

kusumakarakamala kusumasragvibhusana ।
kinjalka kaitavarkasa kamaniyajalodaya ॥ 36-108 ॥

kakarakutasarvangi kakarambaramalini ।
kalabhedakara kata karpavasa kakutsthala ॥ 36-109 ॥

kuvasa kabari karva kusavi kurupalani ।
kuruprstha kurusrestha kurunam jnananasini ॥ 36-110 ॥

kutuhalarata kanta kuvyapta kastabandhana ।
kasayanatarustha ca kasayanarasodbhava ॥ 36-111 ॥

katividya kusthadatri kusthisokavisarjani ।
kasthasanagata karyasraya ka srayakaulika ॥ 36-112 ॥

kalika kalisantrasta kaulikadhyanavasini ।
kḷptastha kḷptajanani kḷptacchanna kalidhvaja ॥ 36-113 ॥

kesava kesavananda kesyadidanavapaha ।
kesavangajakanya ca kesavangajamohini ॥ 36-114 ॥

kisorarcanayogya ca kisoradevadevata ।
kantasrikarani kutya kapata priyaghatini ॥ 36-115 ॥

kukamajanita kaunca kauncastha kauncavasini ।
kupastha kupabuddhistha kupamala manorama ॥ 36-116 ॥

kupapuspasraya kantih kramadakramadakrama ।
kuvikrama kukramastha kundalikundadevata ॥ 36-117 ॥

kaundilyanagarodbhuta kaundilyagotrapujita ।
kapirajasthita kapi kapibuddhibalodaya ॥ 36-118 ॥

kapidhyanapara mukhya kuvyavastha kusaksida ।
kumadhyastha kukalpa ca kulapanktiprakasini ॥ 36-119 ॥

kulabhramaradehastha kulabhramaranadini ।
kulasanga kulaksi ca kulamatta kulanila ॥ 36-120 ॥

kalicinha kalacinha kanthacinha kavindraja ।
karindra kamalesasrih kotikandarpadarpaha ॥ 36-121 ॥

kotitejomayi kotya kotirapadmamalini ।
kotiramohini kotih kotikotividhudbhava ॥ 36-122 ॥

kotisuryasamanasya kotikalanalopama ।
kotiraharalalita kotiparvatadharini ॥ 36-123 ॥

kucayugmadhara devi kucakamaprakasini ।
kucananda kucacchanna kucakathinyakarini ॥ 36-124 ॥

kucayugmamohanastha kucamayatura kuca ।
kucayauvanasammoha kucamarddanasaukhyada ॥ 36-125 ॥

kacastha kacadeha ca kacapuranivasini ।
kacagrastha kacavarna kicakaprananasini ॥ 36-126 ॥

kamala locanaprema komalaksi manupriya ।
kamalaksi kamalaja kamalasya karalaja ॥ 36-127 ॥

kamalanghiradvaya kamya karakhya karamalini ।
karapadmadhara kanda kandabuddhipradayini ॥ 36-128 ॥

kamalodbhavaputri ca kamala putrakamini ।
kiranti kiranacchanna kiranapranavasini ॥ 36-129 ॥

kavyaprada kavyacitta kavyasaraprakasini ।
kalamba kalpajanani kalpabhedasanasthita ॥ 36-130 ॥

kaleccha kalasarastha kalamaranaghatini ।
kiranakramadipastha karmastha kramadipika ॥ 36-131 ॥

kalalaksmih kalacanda kulacandesvarapriya ।
kakinisaktidehastha kitava kintakarini ॥ 36-132 ॥

karanca kancuka kraunca kakacancuputasthita ।
kakakhya kakasabdastha kalagnidahanathika ॥ 36-133 ॥

kucaksanilaya kutra kuputra kraturaksika ।
kanakapratibhakara karabandhakrtisthita ॥ 36-134 ॥

krtirupa krtiprana krtikrodhanivarini ।
kuksiraksakara kuksa kuksibrahmandadharini ॥ 36-135 ॥

kuksidevasthita kuksih kriyadaksa kriyatura ।
kriyanistha kriyananda kratukarma kriyapriya ॥ 36-136 ॥

kusalasavasamsakta kusaripranavallabha ।
kusarivrksamadira kasirajavasodyama ॥ 36-137 ॥

kasirajagrhastha ca karnabhratrgrhasthita ।
karnabharanabhusadhya kanthabhusa ca kanthika ॥ 36-138 ॥

kanthasthanagata kantha kanthapadmanivasini ।
kanthaprakasakarini kanthamanikyamalini ॥ 36-139 ॥

kanthapadmasiddhikari kanthakasanivasini
kanthapadmasakinistha kanthasodasapatrika ॥ 36-140 ॥

krsnajinadhara vidya krsnajinasuvasasi ।
kutakastha kukhelastha kundavalankrtakrta ॥ 36-141 ॥

kalagita kalaghaja kalabhangaparayana ।
kalicandra kala kavya kucastha kucalaprada ॥ 36-142 ॥

kucauraghatini kaccha kacchadastha kajatana ।
kanjachadamukhi kanja kanjatunda kajivali ॥ 36-143 ॥

kamarabharsuravadyastha kiyadhamkaranadini ।
kanadayajnasutrastha kilalayajnasanjnaka ॥ 36-144 ॥

katuhasa kapatastha katadhumanivasini ।
katinadaghoratara kuttala patalipriya ॥ 36-145 ॥

kamacarabjanetra ca kamacodgarasamkrama ।
kasthaparvatasamdaha kusthakustha nivarini ॥ 36-146 ॥

kahodamantrasiddhastha kahala dindimapriya ।
kuladindimavadyastha kamadamarasiddhida ॥ 36-147 ॥

kulamaravadhyastha kulakekaninadini ।
kojagaradholanada kasyaviraranasthita ॥ 36-148 ॥

kaladikaranacchidra karunanidhivatsala ।
kratusrida krtarthasrih kalatara kulottara ॥ 36-149 ॥

kathapujya kathananda kathana kathanapriya ।
karthacinta karthavidya kamamithyapavadini ॥ 36-150 ॥

kadambapuspasankasa kadambapuspamalini ।
kadambari panatusta kayadambha kadodyama ॥ 36-151 ॥

kunkulepatramadhyastha kuladhara dharapriya ।
kuladevasarirardha kuladhama kaladhara ॥ 36-152 ॥

kamaraga bhusanadhya kaminiragunapriya ।
kulina nagahasta ca kulinanagavahini ॥ 36-153 ॥

kamapurasthita kopa kapali bakulodbhava ।
karagarajanapalya karagaraprapalini ॥ 36-154 ॥

kriyasaktih kalapanktih karnapanktih kaphodaya ।
kamaphullaravindastha kamarupaphalaphala ॥ 36-155 ॥

kayaphala kayaphena kanta nadiphalisvara ।
kamapherugata gauri kayavani kuviraga ॥ 36-156 ॥

kabarimanibandhastha kaveritirthasangama ।
kamabhitihara kanta kamavakubhramatura ॥ 36-157 ॥

kavibhavahara bhama kamaniyabhayapaha ।
kamagarbhadevamata kamakalpalatamara ॥ 36-158 ॥

kamathapriyamamsada kamatha markatapriya ।
kimakara kimadhara kumbhakaramanasthita ॥ 36-159 ॥

kamyayajnasthita canda kamyayajnopavitika ।
kamayagasiddhikari kamamaithunayamini ॥ 36-160 ॥

kamakhya yamalasastha kalayama kuyogini ।
kuruyagahatayogya kurumamsavibhaksini ॥ 36-161 ॥

kururaktapriyakari kinkarapriyakarini ।
kartrisvari karanatma kavibhaksa kavipriya ॥ 36-162 ॥

kavisatruprasthalagna kailasopavanasthita ।
kalitridha trisiddhistha kalitridinasiddhida ॥ 36-163 ॥

kalankarahita kali kalikalmasakamada ।
kulapusparanga sutramanigranthisusobhana ॥ 36-164 ॥

kambojavangadesastha kulavasukiraksika ।
kulasastrakriya santih kulasantih kulesvari ॥ 36-165 ॥

kusalapratibha kasi kulasatcakrabhedini ।
kulasatpadmamadhyastha kulasatpadmadipini ॥ 36-166 ॥

krsnamarjarakolastha krsnamarjarasasthika ।
kulamarjarakupita kulamarjarasodasi ॥ 36-167 ॥

kalantakavalotpanna kapilantakaghatini ।
kalahasa kalahasri kalahartha kalamala ॥ 36-168 ॥

kaksapapaksaraksa ca kuksetrapaksasamksaya ।
kaksaraksasaksini ca mahamoksapratisthita ॥ 36-169 ॥

arkakotisatacchaya anviksikikaracita ।
kaveritirabhumistha agneyarkastradharini ॥ 36-170 ॥

im kim srim kamakamala patu kailasaraksini ।
mama srim im bijarupa patu kali sirasthalam ॥ 36-171 ॥

urusthalabjam sakalam tamolka patu kalika ।
udumbanyarkaramani ustregra kulamatrka ॥ 36-172 ॥

krtapeksa krtimati kunkari kimlipisthita ।
kumdirghasvara kḷpta ca kem kailasakaracika ॥ 36-173 ॥

kaisori kaim kari kaim kem bijakhya netrayugmakam ।
koma matangayajita kausalyadi kumarika ॥ 36-174 ॥

patu me karnayugmantu kraum kraum jivakaralini ।
gandayugmam sada patu kundali ankavasini ॥ 36-175 ॥

arkakotisatabhasa aksaraksaramalini ।
asutosakari hasta kuladevi niranjana ॥ 36-176 ॥

patu me kulapuspadhya prsthadesam sukrttama ।
kumari kamanapurna parsvadesam sadavatu ॥ 36-177 ॥

devi kamakhyaka devi patu pratyangira katim ।
katisthadevata patu lingamulam sada mama ॥ 36-178 ॥

guhyadesam kakini me lingadhah kulasimhika ।
kulanagesvari patu nitambadesamuttamam ॥ 36-179 ॥

kankalamalini devi me patu carumulakam ।
jamghayugmam sada patu kitih cakrapaharini ॥ 36-180 ॥

padayugmam pakasamstha pakasasanaraksika ।
kulalacakrabhramara patu padangulirmama ॥ 36-181 ॥

nakhagrani dasavidha tatha hastadvayasya ca ।
vimsarupa kalanaksa sarvada pariraksatu ॥ 36-182 ॥

kulacchatradhararupa kulamandalagopita ।
kulakundalini mata kulapanditamandita ॥ 36-183 ॥

kakanani kakatundi kakayuh prakhararkaja ।
kakajvara kakajihva kakajijna sanasthita ॥ 36-184 ॥

kapidhvaja kapikrosa kapibala hikasvara ।
kalakanci vimsatistha sada vimsanakhagraham ॥ 36-185 ॥

patu devi kalarupa kalikalaphalalaya ।
vate va parvate vapi sunyagare catuspathe ॥ 36-186 ॥

kulendrasamayacara kulacarajanapriya ।
kulaparvatasamstha ca kulakailasavasini ॥ 36-187 ॥

mahadavanale patu kumarge kutsitagrahe ।
rajno’priye rajavasye mahasatruvinasane ॥ 36-188 ॥

kalikalamahalaksmih kriyalaksmih kulambara ।
kalindrakilita kila kilalasvargavasini ॥ 36-189 ॥

dasadiksu sada patu indradidasalokapa ।
navacchinne sada patu suryadikanavagraha ॥ 36-190 ॥

patu mam kulamamsadhya kulapadmanivasini ।
kuladravyapriya madhya sodasi bhuvanesvari ॥ 36-191 ॥

vidyavade vivade ca mattakale mahabhaye ।
dubhiksadibhaye caiva vyadhisankarapidite ॥ 36-192 ॥

kalikulla kapali ca kamakhya kamacarini ।
sada mam kulasamsarge patu kaule susangata ॥ 36-193 ॥

sarvatra sarvadese ca kularupa sadavatu ।
ityetat kathitam natha matuh prasadahetuna ॥ 36-194 ॥

astottarasatam nama sahasram kundalipriyam ।
kulakundalinidevyah sarvamantrasusiddhaye ॥ 36-195 ॥

sarvadevamanunanca caitanyaya susiddhaye ।
animadyastasiddhyartham sadhakanam hitaya ca ॥ 36-196 ॥

brahmanaya pradatavyam kuladravyaparaya ca ।
akuline’brahmane ca na deyah kundalistavah ।
pravrtte kundalicakre sarve varna dvijatayah ॥ 36-197 ॥

nivrtte bhairavicakre sarve varnah prthak–prthak ।
kulinaya pradatavyam sadhakaya visesatah ॥ 36-198 ॥

danadeva hi siddhih syanmamajnabalahetuna ।
mama kriyayam yastisthetsa me putro na samsayah ॥ 36-199 ॥

sa ayati mama padam jivanmuktah sa vasavah ।
asavena samamsena kulavahnau mahanisi ॥ 36-200 ॥

nama pratyekamuccarya juhuyat kayasiddhaye ।
pancacararato bhuttva udrdhvareta bhavedyatih ॥ 36-201 ॥

samvatsaranmama sthane ayati natra samsayah ।
ehike kayasiddhih syat daihike sarvasiddhidah ॥ 36-202 ॥

vasi bhuttva trimargasthah svargabhutalavasinah ।
asya bhrtyah prabhavanti indradilokapalakah ॥ 36-203 ॥

sa eva yogi paramo yasyarthe’yam suniscalah ।
sa eva khecaro bhakto naradadisukopamah ॥ 36-204 ॥

yo lokah prajapatyevam sa sivo na ca manusah ।
sa samadhigato nityo dhyanastho yogivallabhah ॥ 36-205 ॥

caturvyuhagato devah sahasa natra samsayah ।
yah pradharayate bhaktya kanthe va mastake bhuje ॥ 36-206 ॥

sa bhavet kalikaputro vidyanathah svayambhuvi ।
dhanesah putravan yogi yatisah sarvago bhavet ॥ 36-207 ॥

vama vamakare dhrttva sarvasiddhisvaro bhavet ॥ 36-208 ॥

yadi pathati manusyo manusi va mahatya ।
sakaladhanajanesi putrini jivavatsa ।
kulapatiriha loke svargamoksaikahetuh
sa bhavati bhavanatho yoginivallabhesah ॥ 36-209 ॥

pathati ya iha nityam bhaktibhavena martyo
haranamapi karoti pranavipranayogah ।
stavanapathanapunyam kotijanmaghanasa।
kathitumapi na sakto’ham mahamamsabhaksa ॥ 36-210 ॥

iti srirudrayamale uttaratantre mahatantroddipane
siddhamantraprakarane satcakraprakase
bhairavibhairavasamvade mahakulakundalini
astottarasahasranamastavakavacam nama sattrimsattamah
patalah ॥ 36 ॥

Also Read 1000 Names of Maa Kulakundalini:

1000 Names of Sri Mahakulakundalini | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top