Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Mahakulakundalini | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Shri MahakulakundaliniSahasranamastotram Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീമഹാകുലകുണ്ഡലിനീസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ॥
അഥ ഷഡസ്ത്രിംശഃ പടലഃ

ശ്രീആനന്ദഭൈരവീ ഉവാച
അഥ കാന്ത പ്രവക്ഷ്യാമി കുണ്ഡലീചേതനാദികം ।
സഹസ്രനാമസകലം കുണ്ഡലിന്യാഃ പ്രിയം സുഖം ॥ 36-1 ॥

അഷ്ടോത്തരം മഹാപുണ്യം സാക്ഷാത് സിദ്ധിപ്രദായകം ।
തവ പ്രേമവശേനൈവ കഥയാമി ശൃണുഷ്വ തത് ॥ 36-2 ॥

വിനാ യജനയോഗേന വിനാ ധ്യാനേന യത്ഫലം ।
തത്ഫലം ലഭതേ സദ്യോ വിദ്യായാഃ സുകൃപാ ഭവേത് ॥ 36-3 ॥

യാ വിദ്യാ ഭുവനേശാനീ ത്രൈലോക്യപരിപൂജിതാ ।
സാ ദേവീ കുണ്ഡലീ മാതാ ത്രൈലോക്യം പാതി സര്‍വദാ ॥ 36-4 ॥

തസ്യാ നാമ സഹസ്രാണി അഷ്ടോത്തരശതാനി ച ।
ശ്രവണാത്പഠനാന്‍മന്ത്രീ മഹാഭക്തോ ഭവേദിഹ ॥ 36-5 ॥

ഏഹികേ സ ഭവേന്നാഥ ജീവന്‍മുക്തോ മഹാബലീ ॥ 36-6 ॥

അസ്യ ശ്രീമന്‍മഹാകുണ്ഡലീസാഷ്ടോത്തരസഹസ്രനാമസ്തോത്രസ്യ
ബ്രഹ്മഷീര്‍ജഗതീച്ഛന്ദോ ഭഗവതീ
ശ്രീമന്‍മഹാകുണ്ഡലീദേവതാ സര്‍വയോഗസമൃദ്ധിസിദ്ധ്യര്‍ഥേ വിനിയോഗഃ ॥

കുലേശ്വരീ കുലാനന്ദാ കുലീനാ കുലകുണ്ഡലീ ।
ശ്രീമന്‍മഹാകുണ്ഡലീ ച കുലകന്യാ കുലപ്രിയാ ॥ 36-7 ॥

കുലക്ഷേത്രസ്ഥിതാ കൌലീ കുലീനാര്‍ഥപ്രകാശിനീ ।
കുലാഖ്യാ കുലമാര്‍ഗസ്ഥാ കുലശാസ്ത്രാര്‍ഥപാതിനീ ॥ 36-8 ॥

കുലജ്ഞാ കുലയോഗ്യാ ച കുലപുഷ്പപ്രകാശിനീ
കുലീനാ ച കുലാധ്യക്ഷാ കുലചന്ദനലേപിതാ ॥ 36-9 ॥

കുലരൂപാ കുലോദ്ഭൂതാ കുലകുണ്ഡലിവാസിനീ ।
കുലാഭിന്നാ കുലോത്പന്നാ കുലാചാരവിനോദിനീ ॥ 36-10 ॥

കുലവൃക്ഷസമുദ്ഭൂതാ കുലമാലാ കുലപ്രഭാ ।
കുലജ്ഞാ കുലമധ്യസ്ഥാ കുലകങ്കണശോഭിതാ ॥ 36-11 ॥

കുലോത്തരാ കൌലപൂജാ കുലാലാപാ കുലക്രിയാ ।
കുലഭേദാ കുലപ്രാണാ കുലദേവീ കുലസ്തുതിഃ ॥ 36-12 ॥

കൌലികാ കാലികാ കാല്യാ കലിഭിന്നാ കലാകലാ ।
കലികല്‍മഷഹന്ത്രീ ച കലിദോഷവിനാശിനീ ॥ 36-13 ॥

കങ്കാലീ കേവലാനന്ദാ കാലജ്ഞാ കാലധാരിണീ ।
കൌതുകീ കൌമുദീ കേകാ കാകാ കാകലയാന്തരാ ॥ 36-14 ॥

കോമലാങ്ഗീ കരാലാസ്യാ കന്ദപൂജ്യാ ച കോമലാ ।
കൈശോരീ കാകപുച്ഛസ്ഥാ കംബലാസനവാസിനീ ॥ 36-15 ॥

കൈകേയീപൂജിതാ കോലാ കോലപുത്രീ കപിധ്വജാ ।
കമലാ കമലാക്ഷീ ച കംബലാശ്വതരപ്രിയാ ॥ 36-16 ॥

കലികാഭങ്ഗദോഷസ്ഥാ കാലജ്ഞാ കാലകുണ്ഡലീ ।
കാവ്യദാ കവിതാ വാണീ കാലസന്ദര്‍ഭഭേദിനീ ॥ 36-17 ॥

കുമാരീ കരുണാകാരാ കുരുസൈന്യവിനാശിനീ ।
കാന്താ കുലഗതാ കാമാ കാമിനീ കാമനാശിനീ ॥ 36-18 ॥

കാമോദ്ഭവാ കാമകന്യാ കേവലാ കാലഘാതിനീ ।
കൈലാസശിഖരാരൂഢാ കൈലാസപതിസേവിതാ ॥ 36-19 ॥

കൈലാസനാഥനമിതാ കേയൂരഹാരമണ്ഡിതാ ।
കന്ദര്‍പാ കഠിനാനന്ദാ കുലഗാ കീചകൃത്യഹാ ॥ 36-20 ॥

കമലാസ്യാ കഠോരാ ച കീടരൂപാ കടിസ്ഥിതാ ।
കന്ദേശ്വരീ കന്ദരൂപാ കോലികാ കന്ദവാസിനീ ॥ 36-21 ॥

കൂടസ്ഥാ കൂടഭക്ഷാ ച കാലകൂടവിനാശിനീ ।
കാമാഖ്യാ കമലാ കാംയാ കാമരാജതനൂദ്ഭവാ ॥ 36-22 ॥

കാമരൂപധരാ കംരാ കമനീയാ കവിപ്രിയാ ।
കഞ്ജാനനാ കഞ്ജഹസ്താ കഞ്ജപത്രായതേക്ഷണാ ॥ 36-23 ॥

കാകിനീ കാമരൂപസ്ഥാ കാമരൂപപ്രകാശിനീ ।
കോലാവിധ്വംസിനീ കങ്കാ കലങ്കാര്‍കകലങ്കിനീ ॥ 36-24 ॥

മഹാകുലനദീ കര്‍ണാ കര്‍ണകാണ്ഡവിമോഹിനീ ।
കാണ്ഡസ്ഥാ കാണ്ഡകരുണാ കര്‍മകസ്ഥാ കുടുംബിനീ ॥ 36-25 ॥

കമലാഭാ ഭവാ കല്ലാ കരുണാ കരുണാമയീ ।
കരുണേശീ കരാകര്‍ത്രീ കര്‍തൃഹസ്താ കലോദയാ ॥ 36-26 ॥

കാരുണ്യസാഗരോദ്ഭൂതാ കാരുണ്യസിന്ധുവാസിനീ ।
കാത്തീകേശീ കാത്തീകസ്ഥാ കാത്തീകപ്രാണപാലനീ ॥ 36-27 ॥

കരുണാനിധിപൂജ്യാ ച കരണീയാ ക്രിയാ കലാ ।
കല്‍പസ്ഥാ കല്‍പനിലയാ കല്‍പാതീതാ ച കല്‍പിതാ ॥ 36-28 ॥

കുലയാ കുലവിജ്ഞാനാ കഷീണീ കാലരാത്രികാ ।
കൈവല്യദാ കോകരസ്ഥാ കലമഞ്ജീരരഞ്ജനീ ॥ 36-29 ॥

കലയന്തീ കാലജിഹ്വാ കിങ്കരാസനകാരിണീ ।
കുമുദാ കുശലാനന്ദാ കൌശല്യാകാശവാസിനീ ॥ 36-30 ॥

കസാപഹാസഹന്ത്രീ ച കൈവല്യഗുണസംഭവാ ।
ഏകാകിനീ അര്‍കരൂപാ കുവലാ കര്‍കടസ്ഥിതാ ॥ 36-31 ॥

കര്‍കോടകാ കോഷ്ഠരൂപാ കൂടവഹ്നികരസ്ഥിതാ ।
കൂജന്തീ മധുരധ്വാനം കാമയന്തീ സുലക്ഷണം ॥ 36-32 ॥

കേതകീ കുസുമാനന്ദാ കേതകീപുണ്യമണ്ഡിതാ ।
കര്‍പൂരപൂരരുചിരാ കര്‍പൂരഭക്ഷണപ്രിയാ ॥ 36-33 ॥

കപാലപാത്രഹസ്താ ച കപാലചന്ദ്രധാരിണീ ।
കാമധേനുസ്വരൂപാ ച കാമധേനുഃ ക്രിയാന്വിതാ ॥ 36-34 ॥

കശ്യപീ കാശ്യപാ കുന്തീ കേശാന്താ കേശമോഹിനീ ।
കാലകര്‍ത്രീ കൂപകര്‍ത്രീ കുലപാ കാമചാരിണീ ॥ 36-35 ॥

കുങ്കുമാഭാ കജ്ജലസ്ഥാ കമിതാ കോപഘാതിനീ ।
കേലിസ്ഥാ കേലികലിതാ കോപനാ കര്‍പടസ്ഥിതാ ॥ 36-36 ॥

കലാതീതാ കാലവിദ്യാ കാലാത്മപുരുഷോദ്ഭവാ ।
കഷ്ടസ്ഥാ കഷ്ടകുഷ്ഠസ്ഥാ കുഷ്ഠഹാ കഷ്ടഹാ കുശാ ॥ 36-37 ॥

കാലികാ സ്ഫുടകര്‍ത്രീ ച കാംബോജാ കാമലാ കുലാ ।
കുശലാഖ്യാ കാകകുഷ്ഠാ കര്‍മസ്ഥാ കൂര്‍മമധ്യഗാ ॥ 36-38 ॥

കുണ്ഡലാകാരചക്രസ്ഥാ കുണ്ഡഗോലോദ്ഭവാ കഫാ ।
കപിത്ഥാഗ്രവസാകാശാ കപിത്ഥരോധകാരിണീ ॥ 36-39 ॥

കാഹോഡ। കാഹഡ। കാഡ। കങ്കലാ ഭാഷകാരിണീ ।
കനകാ കനകാഭാ ച കനകാദ്രിനിവാസിനീ ॥ 36-40 ॥

കാര്‍പാസയജ്ഞസൂത്രസ്ഥാ കൂടബ്രഹ്മാര്‍ഥസാധിനീ ।
കലഞ്ജഭക്ഷിണീ ക്രൂരാ ക്രോധപുഞ്ജാ കപിസ്ഥിതാ ॥ 36-41 ॥

കപാലീ സാധനരതാ കനിഷ്ഠാകാശവാസിനീ ।
കുഞ്ജരേശീ കുഞ്ജരസ്ഥാ കുഞ്ജരാ കുഞ്ജരാഗതിഃ ॥ 36-42 ॥

കുഞ്ജസ്ഥാ കുഞ്ജരമണീ കുഞ്ജമന്ദിരവാസിനീ ।
കുപിതാ കോപശൂന്യാ ച കോപാകോപവിവജീതാ ॥ 36-43 ॥

കപിഞ്ജലസ്ഥാ കാപിഞ്ജാ കപിഞ്ജലതരൂദ്ഭവാ
കുന്തീപ്രേമകഥാവിഷ്ടാ കുന്തീമാനസപൂജിതാ ॥ 36-44 ॥

കുന്തലാ കുന്തഹസ്താ ച കുലകുന്തലലോഹിനീ ।
കാന്താങ്ഘ്രസേവികാ കാന്തകുശലാ കോശലാവതീ ॥ 36-45 ॥

കേശിഹന്ത്രീ കകുത്സ്ഥാ ച കകുത്സ്ഥവനവാസിനീ ।
കൈലാസശിഖരാനന്ദാ കൈലാസഗിരിപൂജിതാ ॥ 36-46 ॥

കീലാലനിര്‍മലാകാരാ(?) കീലാലമുഗ്ധകാരിണീ ।
കുതുനാ കുട്ടഹീ കുട്ഠാ കൂടനാ മോദകാരിണീ ॥ 36-47 ॥

ക്രൌങ്കാരീ ക്രൌങ്കരീ കാശീ കുഹുശബ്ദസ്ഥാ കിരാതിനീ ।
കൂജന്തീ സര്‍വവചനം കാരയന്തീ കൃതാകൃതം ॥ 36-48 ॥

കൃപാനിധിസ്വരൂപാ ച കൃപാസാഗരവാസിനീ ।
കേവലാനന്ദനിരതാ കേവലാനന്ദകാരിണീ ॥ 36-49 ॥

കൃമിലാ കൃമിദോഷഘ്നീ കൃപാ കപടകുട്ടിതാ ।
കൃശാങ്ഗീ ക്രമഭങ്ഗസ്ഥാ കിങ്കരസ്ഥാ കടസ്ഥിതാ ॥ 36-50 ॥

കാമരൂപാ കാന്തരതാ കാമരൂപസ്യ സിദ്ധിദാ ।
കാമരൂപപീഠദേവീ കാമരൂപാങ്കുജാ കുജാ ॥ 36-51 ॥

കാമരൂപാ കാമവിദ്യാ കാമരൂപാദികാലികാ ।
കാമരൂപകലാ കാംയാ കാമരൂപകുലേശ്വരീ ॥ 36-52 ॥

കാമരൂപജനാനന്ദാ കാമരൂപകുശാഗ്രധീഃ ।
കാമരൂപകരാകാശാ കാമരൂപതരുസ്ഥിതാ ॥ 36-53 ॥

കാമാത്മജാ കാമകലാ കാമരൂപവിഹാരിണീ ।
കാമശാസ്ത്രാര്‍ഥമധ്യസ്ഥാ കാമരൂപക്രിയാകലാ ॥ 36-54 ॥

കാമരൂപമഹാകാലീ കാമരൂപയശോമയീ ।
കാമരൂപപരമാനന്ദാ കാമരൂപാദികാമിനീ ॥ 36-55 ॥

കൂലമൂലാ കാമരൂപപദ്മമധ്യനിവാസിനീ ।
കൃതാഞ്ജലിപ്രിയാ കൃത്യാ കൃത്യാദേവീസ്ഥിതാ കടാ ॥ 36-56 ॥

കടകാ കാടകാ കോടികടിഘണ്ടവിനോദിനീ ।
കടിസ്ഥൂലതരാ കാഷ്ഠാ കാത്യായനസുസിദ്ധിദാ ॥ 36-57 ॥

കാത്യായനീ കാചലസ്ഥാ കാമചന്ദ്രാനനാ കഥാ ।
കാശ്മീരദേശനിരതാ കാശ്മീരീ കൃഷികര്‍മജാ ॥ 36-58 ॥

കൃഷികര്‍മസ്ഥിതാ കൌര്‍മാ കൂര്‍മപൃഷ്ഠനിവാസിനീ ।
കാലഘണ്ടാ നാദരതാ കലമഞ്ജീരമോഹിനീ ॥ 36-59 ॥

കലയന്തീ ശത്രുവര്‍ഗാന്‍ ക്രോധയന്തീ ഗുണാഗുണം
കാമയന്തീ സര്‍വകാമം കാശയന്തീ ജഗത്ത്രയം ॥ 36-60 ॥

കൌലകന്യാ കാലകന്യാ കൌലകാലകുലേശ്വരീ
കൌലമന്ദിരസംസ്ഥാ ച കുലധര്‍മവിഡംബിനീ ॥ 36-61 ॥

കുലധര്‍മരതാകാരാ കുലധര്‍മവിനാശിനീ ।
കുലധര്‍മപണ്ഡിതാ ച കുലധര്‍മസമൃദ്ധിദാ ॥ 36-62 ॥

കൌലഭോഗമോക്ഷദാ ച കൌലഭോഗേന്ദ്രയോഗിനീ ।
കൌലകര്‍മാ നവകുലാ ശ്വേതചമ്പകമാലിനീ ॥ 36-63 ॥

കുലപുഷ്പമാല്യാകാന്താ കുലപുഷ്പഭവോദ്ഭവാ ।
കൌലകോലാഹലകരാ കൌലകര്‍മപ്രിയാ പരാ ॥ 36-64 ॥

കാശീസ്ഥിതാ കാശകന്യാ കാശീ ചക്ഷുഃപ്രിയാ കുഥാ
കാഷ്ഠാസനപ്രിയാ കാകാ കാകപക്ഷകപാലികാ ॥ 36-65 ॥

കപാലരസഭോജ്യാ ച കപാലനവമാലിനീ ।
കപാലസ്ഥാ ച കാപാലീ കപാലസിദ്ധിദായിനീ ॥ 36-66 ॥

കപാലാ കുലകര്‍ത്രീ ച കപാലശിഖരസ്ഥിതാ ।
കഥനാ കൃപണശ്രീദാ കൃപീ കൃപണസേവിതാ ॥ 36-67 ॥

കര്‍മഹന്ത്രീ കര്‍മഗതാ കര്‍മാകര്‍മവിവജീതാ ।
കര്‍മസിദ്ധിരതാ കാമീ കര്‍മജ്ഞാനനിവാസിനീ ॥ 36-68 ॥

കര്‍മധര്‍മസുശീലാ ച കര്‍മധര്‍മവശങ്കരീ ।
കനകാബ്ജസുനിര്‍മാണമഹാസിംഹാസനസ്ഥിതാ ॥ 36-69 ॥

കനകഗ്രന്ഥിമാല്യാഢ്യാ കനകഗ്രന്ഥിഭേദിനീ ।
കനകോദ്ഭവകന്യാ ച കനകാംഭോജവാസിനീ ॥ 36-70 ॥

കാലകൂടാദികൂടസ്ഥാ കിടിശബ്ദാന്തരസ്ഥിതാ ।
കങ്കപക്ഷിനാദമുഖാ കാമധേനൂദ്ഭവാ കലാ ॥ 36-71 ॥

കങ്കണാഭാ ധരാ കര്‍ദ്ദാ കര്‍ദ്ദമാ കര്‍ദ്ദമസ്ഥിതാ ।
കര്‍ദ്ദമസ്ഥജലാച്ഛന്നാ കര്‍ദ്ദമസ്ഥജനപ്രിയാ ॥ 36-72 ॥

കമഠസ്ഥാ കാര്‍മുകസ്ഥാ കംരസ്ഥാ കംസനാശിനീ ।
കംസപ്രിയാ കംസഹന്ത്രീ കംസാജ്ഞാനകരാലിനീ ॥ 36-73 ॥

കാഞ്ചനാഭാ കാഞ്ചനദാ കാമദാ ക്രമദാ കദാ ।
കാന്തഭിന്നാ കാന്തചിന്താ കമലാസനവാസിനീ ॥ 36-74 ॥

കമലാസനസിദ്ധിസ്ഥാ കമലാസനദേവതാ ।
കുത്സിതാ കുത്സിതരതാ കുത്സാ ശാപവിവജീതാ ॥ 36-75 ॥

കുപുത്രരക്ഷികാ കുല്ലാ കുപുത്രമാനസാപഹാ ।
കുജരക്ഷകരീ കൌജീ കുബ്ജാഖ്യാ കുബ്ജവിഗ്രഹാ ॥ 36-76 ॥

കുനഖീ കൂപദീക്ഷുസ്ഥാ കുകരീ കുധനീ കുദാ ।
കുപ്രിയാ കോകിലാനന്ദാ കോകിലാ കാമദായിനീ ॥ 36-77 ॥

കുകാമിനാ കുബുദ്ധിസ്ഥാ കൂര്‍പവാഹന മോഹിനീ ।
കുലകാ കുലലോകസ്ഥാ കുശാസനസുസിദ്ധിദാ ॥ 36-78 ॥

കൌശികീ ദേവതാ കസ്യാ കന്നാദനാദസുപ്രിയാ ।
കുസൌഷ്ഠവാ കുമിത്രസ്ഥാ കുമിത്രശത്രുഘാതിനീ ॥ 36-79 ॥

കുജ്ഞാനനികരാ കുസ്ഥാ കുജിസ്ഥാ കര്‍ജദായിനീ ।
കകര്‍ജാ കര്‍ജ്ജകരിണീ കര്‍ജവദ്ധവിമോഹിനീ ॥ 36-80 ॥

കര്‍ജശോധനകര്‍ത്രീ ച കാലാസ്ത്രധാരിണീ സദാ ।
കുഗതിഃ കാലസുഗതിഃ കലിബുദ്ധിവിനാശിനീ ॥ 36-81 ॥

കലികാലഫലോത്പന്നാ കലിപാവനകാരിണീ ।
കലിപാപഹരാ കാലീ കലിസിദ്ധിസുസൂക്ഷ്മദാ ॥ 36-82 ॥

കാലിദാസവാക്യഗതാ കാലിദാസസുസിദ്ധിദാ ।
കലിശിക്ഷാ കാലശിക്ഷാ കന്ദശിക്ഷാപരായണാ ॥ 36-83 ॥

കമനീയഭാവരതാ കമനീയസുഭക്തിദാ ।
കരകാജനരൂപാ ച കക്ഷാവാദകരാ। കരാ ॥ 36-84 ॥

കഞ്ചുവര്‍ണാ കാകവര്‍ണാ ക്രോഷ്ടുരൂപാ കഷാമലാ ।
ക്രോഷ്ട്ര്‍നാദരതാ കീതാ കാതരാ കാതരപ്രിയാ ॥ 36-85 ॥

കാതരസ്ഥാ കാതരാജ്ഞാ കാതരാനന്ദകാരിണീ ।
കാശമര്‍ദ്ദതരൂദ്ഭൂതാ കാശമര്‍ദ്ദവിഭക്ഷിണീ ॥ 36-86 ॥

കഷ്ടഹാനിഃ കഷ്ടദാത്രീ കഷ്ടലോകവിരക്തിദാ ।
കായാഗതാ കായസിദ്ധിഃ കായാനന്ദപ്രകാശിനീ ॥ 36-87 ॥

കായഗന്ധഹരാ കുംഭാ കായകുംഭാ കഠോരിണീ ।
കഠോരതരുസംസ്ഥാ ച കഠോരലോകനാശിനീ ॥ 36-88 ॥

കുമാര്‍ഗസ്ഥാപിതാ കുപ്രാ കാര്‍പാസതരുസംഭവാ ।
കാര്‍പാസവൃക്ഷസൂത്രസ്ഥാ കുവര്‍ഗസ്ഥാ കരോത്തരാ ॥ 36-89 ॥

കര്‍ണാടകര്‍ണസംഭൂതാ കാര്‍ണാടീ കര്‍ണപൂജിതാ ।
കര്‍ണാസ്ത്രരക്ഷികാ കര്‍ണാ കര്‍ണഹാ കര്‍ണകുണ്ഡലാ ॥ 36-90 ॥

കുന്തലാദേശനമിതാ കുടുംബാ കുംഭകാരികാ ।
കര്‍ണാസരാസനാ കൃഷ്ടാ കൃഷ്ണഹസ്താംബുജാജീതാ ॥ 36-91 ॥

കൃഷ്ണാങ്ഗീ കൃഷ്ണദേഹസ്ഥാ കുദേശസ്ഥാ കുമങ്ഗലാ ।
ക്രൂരകര്‍മസ്ഥിതാ കോരാ കിരാത കുലകാമിനീ ॥ 36-92 ॥

കാലവാരിപ്രിയാ കാമാ കാവ്യവാക്യപ്രിയാ ക്രുധാ ।
കഞ്ജലതാ കൌമുദീ ച കുജ്യോത്സ്നാ കലനപ്രിയാ ॥ 36-93 ॥

കലനാ സര്‍വഭൂതാനാം കപിത്ഥവനവാസിനീ ।
കടുനിംബസ്ഥിതാ കാഖ്യാ കവര്‍ഗാഖ്യാ കവഗീകാ ॥ 36-94 ॥

കിരാതച്ഛേദിനീ കാര്യാ കാര്യാകാര്യവിവജീതാ ।
കാത്യായനാദികല്‍പസ്ഥാ കാത്യായനസുഖോദയാ ॥ 36-95 ॥

കുക്ഷേത്രസ്ഥാ കുലാവിഘ്നാ കരണാദിപ്രവേശിനീ ।
കാങ്കാലീ കിങ്കലാ കാലാ കിലിതാ സര്‍വകാമിനീ ॥ 36-96 ॥

കീലിതാപേക്ഷിതാ കൂടാ കൂടകുങ്കുമചചീതാ ।
കുങ്കുമാഗന്ധനിലയാ കുടുംബഭവനസ്ഥിതാ ॥ 36-97 ॥

കുകൃപാ കരണാനന്ദാ കവിതാരസമോഹിനീ ।
കാവ്യശാസ്ത്രാനന്ദരതാ കാവ്യപൂജ്യാ കവീശ്വരീ ॥ 36-98 ॥

കടകാദിഹസ്തിരഥഹയദുന്ദുഭിശബ്ദിനീ ।
കിതവാ ക്രൂരധൂര്‍തസ്ഥാ കേകാശബ്ദനിവാസിനീ ॥ 36-99 ॥

കേം കേവലാംബിതാ കേതാ കേതകീപുഷ്പമോഹിനീ ।
കൈം കൈവല്യഗുണോദ്വാസ്യാ കൈവല്യധനദായിനീ ॥ 36-100 ॥

കരീ ധനീന്ദ്രജനനീ കാക്ഷതാക്ഷകലങ്കിനീ ।
കുഡുവാന്താ കാന്തിശാന്താ കാംക്ഷാ പാരമഹംസ്യഗാ ॥ 36-101 ॥

കര്‍ത്രീ ചിത്താ കാന്തവിത്താ കൃഷണാ കൃഷിഭോജിനീ ।
കുങ്കുമാശക്തഹൃദയാ കേയൂരഹാരമാലിനീ ॥ 36-102 ॥

കീശ്വരീ കേശവാ കുംഭാ കൈശോരജനപൂജിതാ ।
കലികാമധ്യനിരതാ കോകിലസ്വരഗാമിനീ ॥ 36-103 ॥

കുരദേഹഹരാ കുംബാ കുഡുംബാ കുരഭേദിനീ ।
കുണ്ഡലീശ്വരസംവാദാ കുണ്ഡലീശ്വരമധ്യഗാ ॥ 36-104 ॥

കാലസൂക്ഷ്മാ കാലയജ്ഞാ കാലഹാരകരീ കഹാ ।
കഹലസ്ഥാ കലഹസ്ഥാ കലഹാ കലഹാങ്കരീ ॥ 36-105 ॥

കുരങ്ഗീ ശ്രീകുരങ്ഗസ്ഥാ കോരങ്ഗീ കുണ്ഡലാപഹാ ।
കുകലങ്കീ കൃഷ്ണബുദ്ധിഃ കൃഷ്ണാ ധ്യാനനിവാസിനീ ॥ 36-106 ॥

കുതവാ കാഷ്ഠവലതാ കൃതാര്‍ഥകരണീ കുസീ ।
കലനകസ്ഥാ കസ്വരസ്ഥാ കലികാ ദോഷഭങ്ഗജാ ॥ 36-107 ॥

കുസുമാകാരകമലാ കുസുമസ്രഗ്വിഭൂഷണാ ।
കിഞ്ജല്‍കാ കൈതവാര്‍കശാ കമനീയജലോദയാ ॥ 36-108 ॥

കകാരകൂടസര്‍വാങ്ഗീ കകാരാംബരമാലിനീ ।
കാലഭേദകരാ കാടാ കര്‍പവാസാ കകുത്സ്ഥലാ ॥ 36-109 ॥

കുവാസാ കബരീ കര്‍വാ കൂസവീ കുരുപാലനീ ।
കുരുപൃഷ്ഠാ കുരുശ്രേഷ്ഠാ കുരൂണാം ജ്ഞാനനാശിനീ ॥ 36-110 ॥

കുതൂഹലരതാ കാന്താ കുവ്യാപ്താ കഷ്ടബന്ധനാ ।
കഷായണതരുസ്ഥാ ച കഷായണരസോദ്ഭവാ ॥ 36-111 ॥

കതിവിദ്യാ കുഷ്ഠദാത്രീ കുഷ്ഠിശോകവിസര്‍ജനീ ।
കാഷ്ഠാസനഗതാ കാര്യാശ്രയാ കാ ശ്രയകൌലികാ ॥ 36-112 ॥

കാലികാ കാലിസന്ത്രസ്താ കൌലികധ്യാനവാസിനീ ।
കൢപ്തസ്ഥാ കൢപ്തജനനീ കൢപ്തച്ഛന്നാ കലിധ്വജാ ॥ 36-113 ॥

കേശവാ കേശവാനന്ദാ കേശ്യാദിദാനവാപഹാ ।
കേശവാങ്ഗജകന്യാ ച കേശവാങ്ഗജമോഹിനീ ॥ 36-114 ॥

കിശോരാര്‍ചനയോഗ്യാ ച കിശോരദേവദേവതാ ।
കാന്തശ്രീകരണീ കുത്യാ കപടാ പ്രിയഘാതിനീ ॥ 36-115 ॥

കുകാമജനിതാ കൌഞ്ചാ കൌഞ്ചസ്ഥാ കൌഞ്ചവാസിനീ ।
കൂപസ്ഥാ കൂപബുദ്ധിസ്ഥാ കൂപമാലാ മനോരമാ ॥ 36-116 ॥

കൂപപുഷ്പാശ്രയാ കാന്തിഃ ക്രമദാക്രമദാക്രമാ ।
കുവിക്രമാ കുക്രമസ്ഥാ കുണ്ഡലീകുണ്ഡദേവതാ ॥ 36-117 ॥

കൌണ്ഡില്യനഗരോദ്ഭൂതാ കൌണ്ഡില്യഗോത്രപൂജിതാ ।
കപിരാജസ്ഥിതാ കാപീ കപിബുദ്ധിബലോദയാ ॥ 36-118 ॥

കപിധ്യാനപരാ മുഖ്യാ കുവ്യവസ്ഥാ കുസാക്ഷിദാ ।
കുമധ്യസ്ഥാ കുകല്‍പാ ച കുലപങ്ക്തിപ്രകാശിനീ ॥ 36-119 ॥

കുലഭ്രമരദേഹസ്ഥാ കുലഭ്രമരനാദിനീ ।
കുലാസങ്ഗാ കുലാക്ഷീ ച കുലമത്താ കുലാനിലാ ॥ 36-120 ॥

കലിചിന്‍ഹാ കാലചിന്‍ഹാ കണ്ഠചിന്‍ഹാ കവീന്ദ്രജാ ।
കരീന്ദ്രാ കമലേശശ്രീഃ കോടികന്ദര്‍പദര്‍പഹാ ॥ 36-121 ॥

കോടിതേജോമയീ കോട്യാ കോടീരപദ്മമാലിനീ ।
കോടീരമോഹിനീ കോടിഃ കോടികോടിവിധൂദ്ഭവാ ॥ 36-122 ॥

കോടിസൂര്യസമാനാസ്യാ കോടികാലാനലോപമാ ।
കോടീരഹാരലലിതാ കോടിപര്‍വതധാരിണീ ॥ 36-123 ॥

കുചയുഗ്മധരാ ദേവീ കുചകാമപ്രകാശിനീ ।
കുചാനന്ദാ കുചാച്ഛന്നാ കുചകാഠിന്യകാരിണീ ॥ 36-124 ॥

കുചയുഗ്മമോഹനസ്ഥാ കുചമായാതുരാ കുചാ ।
കുചയൌവനസമ്മോഹാ കുചമര്‍ദ്ദനസൌഖ്യദാ ॥ 36-125 ॥

കാചസ്ഥാ കാചദേഹാ ച കാചപൂരനിവാസിനീ ।
കാചഗ്രസ്ഥാ കാചവര്‍ണാ കീചകപ്രാണനാശിനീ ॥ 36-126 ॥

കമലാ ലോചനപ്രേമാ കോമലാക്ഷീ മനുപ്രിയാ ।
കമലാക്ഷീ കമലജാ കമലാസ്യാ കരാലജാ ॥ 36-127 ॥

കമലാങ്ഘിരദ്വയാ കാംയാ കരാഖ്യാ കരമാലിനീ ।
കരപദ്മധരാ കന്ദാ കന്ദബുദ്ധിപ്രദായിനീ ॥ 36-128 ॥

കമലോദ്ഭവപുത്രീ ച കമലാ പുത്രകാമിനീ ।
കിരന്തീ കിരണാച്ഛന്നാ കിരണപ്രാണവാസിനീ ॥ 36-129 ॥

കാവ്യപ്രദാ കാവ്യചിത്താ കാവ്യസാരപ്രകാശിനീ ।
കലാംബാ കല്‍പജനനീ കല്‍പഭേദാസനസ്ഥിതാ ॥ 36-130 ॥

കാലേച്ഛാ കാലസാരസ്ഥാ കാലമാരണഘാതിനീ ।
കിരണക്രമദീപസ്ഥാ കര്‍മസ്ഥാ ക്രമദീപികാ ॥ 36-131 ॥

കാലലക്ഷ്മീഃ കാലചണ്ഡാ കുലചണ്ഡേശ്വരപ്രിയാ ।
കാകിനീശക്തിദേഹസ്ഥാ കിതവാ കിന്തകാരിണീ ॥ 36-132 ॥

കരഞ്ചാ കഞ്ചുകാ ക്രൌഞ്ചാ കാകചഞ്ചുപുടസ്ഥിതാ ।
കാകാഖ്യാ കാകശബ്ദസ്ഥാ കാലാഗ്നിദഹനാഥീകാ ॥ 36-133 ॥

കുചക്ഷനിലയാ കുത്രാ കുപുത്രാ ക്രതുരക്ഷികാ ।
കനകപ്രതിഭാകാരാ കരബന്ധാകൃതിസ്ഥിതാ ॥ 36-134 ॥

കൃതിരൂപാ കൃതിപ്രാണാ കൃതിക്രോധനിവാരിണീ ।
കുക്ഷിരക്ഷാകരാ കുക്ഷാ കുക്ഷിബ്രഹ്മാണ്ഡധാരിണീ ॥ 36-135 ॥

കുക്ഷിദേവസ്ഥിതാ കുക്ഷിഃ ക്രിയാദക്ഷാ ക്രിയാതുരാ ।
ക്രിയാനിഷ്ഠാ ക്രിയാനന്ദാ ക്രതുകര്‍മാ ക്രിയാപ്രിയാ ॥ 36-136 ॥

കുശലാസവസംശക്താ കുശാരിപ്രാണവല്ലഭാ ।
കുശാരിവൃക്ഷമദിരാ കാശീരാജവശോദ്യമാ ॥ 36-137 ॥

കാശീരാജഗൃഹസ്ഥാ ച കര്‍ണഭ്രാതൃഗൃഹസ്ഥിതാ ।
കര്‍ണാഭരണഭൂഷാഢ്യാ കണ്ഠഭൂഷാ ച കണ്ഠികാ ॥ 36-138 ॥

കണ്ഠസ്ഥാനഗതാ കണ്ഠാ കണ്ഠപദ്മനിവാസിനീ ।
കണ്ഠപ്രകാശകരിണീ കണ്ഠമാണിക്യമാലിനീ ॥ 36-139 ॥

കണ്ഠപദ്മസിദ്ധികരീ കണ്ഠാകാശനിവാസിനീ
കണ്ഠപദ്മസാകിനീസ്ഥാ കണ്ഠഷോഡശപത്രികാ ॥ 36-140 ॥

കൃഷ്ണാജിനധരാ വിദ്യാ കൃഷ്ണാജിനസുവാസസീ ।
കുതകസ്ഥാ കുഖേലസ്ഥാ കുണ്ഡവാലങ്കൃതാകൃതാ ॥ 36-141 ॥

കലഗീതാ കാലഘജാ കലഭങ്ഗപരായണാ ।
കാലീചന്ദ്രാ കലാ കാവ്യാ കുചസ്ഥാ കുചലപ്രദാ ॥ 36-142 ॥

കുചൌരഘാതിനീ കച്ഛാ കച്ഛാദസ്ഥാ കജാതനാ ।
കഞ്ജാഛദമുഖീ കഞ്ജാ കഞ്ജതുണ്ഡാ കജീവലീ ॥ 36-143 ॥

കാമരാഭാര്‍സുരവാദ്യസ്ഥാ കിയധംകാരനാദിനീ ।
കണാദയജ്ഞസൂത്രസ്ഥാ കീലാലയജ്ഞസഞ്ജ്ഞകാ ॥ 36-144 ॥

കടുഹാസാ കപാടസ്ഥാ കടധൂമനിവാസിനീ ।
കടിനാദഘോരതരാ കുട്ടലാ പാടലിപ്രിയാ ॥ 36-145 ॥

കാമചാരാബ്ജനേത്രാ ച കാമചോദ്ഗാരസംക്രമാ ।
കാഷ്ഠപര്‍വതസംദാഹാ കുഷ്ഠാകുഷ്ഠ നിവാരിണീ ॥ 36-146 ॥

കഹോഡമന്ത്രസിദ്ധസ്ഥാ കാഹലാ ഡിണ്ഡിമപ്രിയാ ।
കുലഡിണ്ഡിമവാദ്യസ്ഥാ കാമഡാമരസിദ്ധിദാ ॥ 36-147 ॥

കുലാമരവധ്യസ്ഥാ കുലകേകാനിനാദിനീ ।
കോജാഗരഢോലനാദാ കാസ്യവീരരണസ്ഥിതാ ॥ 36-148 ॥

കാലാദികരണച്ഛിദ്രാ കരുണാനിധിവത്സലാ ।
ക്രതുശ്രീദാ കൃതാര്‍ഥശ്രീഃ കാലതാരാ കുലോത്തരാ ॥ 36-149 ॥

കഥാപൂജ്യാ കഥാനന്ദാ കഥനാ കഥനപ്രിയാ ।
കാര്‍ഥചിന്താ കാര്‍ഥവിദ്യാ കാമമിഥ്യാപവാദിനീ ॥ 36-150 ॥

കദംബപുഷ്പസങ്കാശാ കദംബപുഷ്പമാലിനീ ।
കാദംബരീ പാനതുഷ്ടാ കായദംഭാ കദോദ്യമാ ॥ 36-151 ॥

കുങ്കുലേപത്രമധ്യസ്ഥാ കുലാധാരാ ധരപ്രിയാ ।
കുലദേവശരീരാര്‍ധാ കുലധാമാ കലാധരാ ॥ 36-152 ॥

കാമരാഗാ ഭൂഷണാഢ്യാ കാമിനീരഗുണപ്രിയാ ।
കുലീനാ നാഗഹസ്താ ച കുലീനനാഗവാഹിനീ ॥ 36-153 ॥

കാമപൂരസ്ഥിതാ കോപാ കപാലീ ബകുലോദ്ഭവാ ।
കാരാഗാരജനാപാല്യാ കാരാഗാരപ്രപാലിനീ ॥ 36-154 ॥

ക്രിയാശക്തിഃ കാലപങ്ക്തിഃ കാര്‍ണപങ്ക്തിഃ കഫോദയാ ।
കാമഫുല്ലാരവിന്ദസ്ഥാ കാമരൂപഫലാഫലാ ॥ 36-155 ॥

കായഫലാ കായഫേണാ കാന്താ നാഡീഫലീശ്വരാ ।
കമഫേരുഗതാ ഗൌരീ കായവാണീ കുവീരഗാ ॥ 36-156 ॥

കബരീമണിബന്ധസ്ഥാ കാവേരീതീര്‍ഥസങ്ഗമാ ।
കാമഭീതിഹരാ കാന്താ കാമവാകുഭ്രമാതുരാ ॥ 36-157 ॥

കവിഭാവഹരാ ഭാമാ കമനീയഭയാപഹാ ।
കാമഗര്‍ഭദേവമാതാ കാമകല്‍പലതാമരാ ॥ 36-158 ॥

കമഠപ്രിയമാംസാദാ കമഠാ മര്‍കടപ്രിയാ ।
കിമാകാരാ കിമാധാരാ കുംഭകാരമനസ്ഥിതാ ॥ 36-159 ॥

കാംയയജ്ഞസ്ഥിതാ ചണ്ഡാ കാംയയജ്ഞോപവീതികാ ।
കാമയാഗസിദ്ധികരീ കാമമൈഥുനയാമിനീ ॥ 36-160 ॥

കാമാഖ്യാ യമലാശസ്ഥാ കാലയാമാ കുയോഗിനീ ।
കുരുയാഗഹതായോഗ്യാ കുരുമാംസവിഭക്ഷിണീ ॥ 36-161 ॥

കുരുരക്തപ്രിയാകാരീ കിങ്കരപ്രിയകാരിണീ ।
കര്‍ത്രീശ്വരീ കാരണാത്മാ കവിഭക്ഷാ കവിപ്രിയാ ॥ 36-162 ॥

കവിശത്രുപ്രഷ്ഠലഗ്നാ കൈലാസോപവനസ്ഥിതാ ।
കലിത്രിധാ ത്രിസിദ്ധിസ്ഥാ കലിത്രിദിനസിദ്ധിദാ ॥ 36-163 ॥

കലങ്കരഹിതാ കാലീ കലികല്‍മഷകാമദാ ।
കുലപുഷ്പരങ്ഗ സൂത്രമണിഗ്രന്ഥിസുശോഭനാ ॥ 36-164 ॥

കംബോജവങ്ഗദേശസ്ഥാ കുലവാസുകിരക്ഷികാ ।
കുലശാസ്ത്രക്രിയാ ശാന്തിഃ കുലശാന്തിഃ കുലേശ്വരീ ॥ 36-165 ॥

കുശലപ്രതിഭാ കാശീ കുലഷട്ചക്രഭേദിനീ ।
കുലഷട്പദ്മമധ്യസ്ഥാ കുലഷട്പദ്മദീപിനീ ॥ 36-166 ॥

കൃഷ്ണമാര്‍ജാരകോലസ്ഥാ കൃഷ്ണമാര്‍ജാരഷഷ്ഠികാ ।
കുലമാര്‍ജാരകുപിതാ കുലമാര്‍ജാരഷോഡശീ ॥ 36-167 ॥

കാലാന്തകവലോത്പന്നാ കപിലാന്തകഘാതിനീ ।
കലഹാസാ കാലഹശ്രീ കലഹാര്‍ഥാ കലാമലാ ॥ 36-168 ॥

കക്ഷപപക്ഷരക്ഷാ ച കുക്ഷേത്രപക്ഷസംക്ഷയാ ।
കാക്ഷരക്ഷാസാക്ഷിണീ ച മഹാമോക്ഷപ്രതിഷ്ഠിതാ ॥ 36-169 ॥

അര്‍കകോടിശതച്ഛായാ ആന്വീക്ഷികികരാചീതാ ।
കാവേരീതീരഭൂമിസ്ഥാ ആഗ്നേയാര്‍കാസ്ത്രധാരിണീ ॥ 36-170 ॥

ഇം കിം ശ്രീം കാമകമലാ പാതു കൈലാസരക്ഷിണീ ।
മമ ശ്രീം ഈം ബീജരൂപാ പാതു കാലീ ശിരസ്ഥലം ॥ 36-171 ॥

ഉരുസ്ഥലാബ്ജം സകലം തമോല്‍കാ പാതു കാലികാ ।
ഊഡുംബന്യര്‍കരമണീ ഉഷ്ട്രേഗ്രാ കുലമാതൃകാ ॥ 36-172 ॥

കൃതാപേക്ഷാ കൃതിമതീ കുങ്കാരീ കിംലിപിസ്ഥിതാ ।
കുംദീര്‍ഘസ്വരാ കൢപ്താ ച കേം കൈലാസകരാചീകാ ॥ 36-173 ॥

കൈശോരീ കൈം കരീ കൈം കേം ബീജാഖ്യാ നേത്രയുഗ്മകം ।
കോമാ മതങ്ഗയജിതാ കൌശല്യാദി കുമാരികാ ॥ 36-174 ॥

പാതു മേ കര്‍ണയുഗ്മന്തു ക്രൌം ക്രൌം ജീവകരാലിനീ ।
ഗണ്ഡയുഗ്മം സദാ പാതു കുണ്ഡലീ അങ്കവാസിനീ ॥ 36-175 ॥

അര്‍കകോടിശതാഭാസാ അക്ഷരാക്ഷരമാലിനീ ।
ആശുതോഷകരീ ഹസ്താ കുലദേവീ നിരഞ്ജനാ ॥ 36-176 ॥

പാതു മേ കുലപുഷ്പാഢ്യാ പൃഷ്ഠദേശം സുകൃത്തമാ ।
കുമാരീ കാമനാപൂര്‍ണാ പാര്‍ശ്വദേശം സദാവതു ॥ 36-177 ॥

ദേവീ കാമാഖ്യകാ ദേവീ പാതു പ്രത്യങ്ഗിരാ കടിം ।
കടിസ്ഥദേവതാ പാതു ലിങ്ഗമൂലം സദാ മമ ॥ 36-178 ॥

ഗുഹ്യദേശം കാകിനീ മേ ലിങ്ഗാധഃ കുലസിംഹികാ ।
കുലനാഗേശ്വരീ പാതു നിതംബദേശമുത്തമം ॥ 36-179 ॥

കങ്കാലമാലിനീ ദേവീ മേ പാതു ചാരുമൂലകം ।
ജംഘായുഗ്മം സദാ പാതു കീതീഃ ചക്രാപഹാരിണീ ॥ 36-180 ॥

പാദയുഗ്മം പാകസംസ്ഥാ പാകശാസനരക്ഷികാ ।
കുലാലചക്രഭ്രമരാ പാതു പാദാങ്ഗുലീര്‍മമ ॥ 36-181 ॥

നഖാഗ്രാണി ദശവിധാ തഥാ ഹസ്തദ്വയസ്യ ച ।
വിംശരൂപാ കാലനാക്ഷാ സര്‍വദാ പരിരക്ഷതു ॥ 36-182 ॥

കുലച്ഛത്രാധാരരൂപാ കുലമണ്ഡലഗോപിതാ ।
കുലകുണ്ഡലിനീ മാതാ കുലപണ്ഡിതമണ്ഡിതാ ॥ 36-183 ॥

കാകാനനീ കാകതുണ്ഡീ കാകായുഃ പ്രഖരാര്‍കജാ ।
കാകജ്വരാ കാകജിഹ്വാ കാകാജിജ്ഞാ സനസ്ഥിതാ ॥ 36-184 ॥

കപിധ്വജാ കപിക്രോശാ കപിബാലാ ഹികസ്വരാ ।
കാലകാഞ്ചീ വിംശതിസ്ഥാ സദാ വിംശനഖാഗ്രഹം ॥ 36-185 ॥

പാതു ദേവീ കാലരൂപാ കലികാലഫലാലയാ ।
വാതേ വാ പര്‍വതേ വാപി ശൂന്യാഗാരേ ചതുഷ്പഥേ ॥ 36-186 ॥

കുലേന്ദ്രസമയാചാരാ കുലാചാരജനപ്രിയാ ।
കുലപര്‍വതസംസ്ഥാ ച കുലകൈലാസവാസിനീ ॥ 36-187 ॥

മഹാദാവാനലേ പാതു കുമാര്‍ഗേ കുത്സിതഗ്രഹേ ।
രാജ്ഞോഽപ്രിയേ രാജവശ്യേ മഹാശത്രുവിനാശനേ ॥ 36-188 ॥

കലികാലമഹാലക്ഷ്മീഃ ക്രിയാലക്ഷ്മീഃ കുലാംബരാ ।
കലീന്ദ്രകീലിതാ കീലാ കീലാലസ്വര്‍ഗവാസിനീ ॥ 36-189 ॥

ദശദിക്ഷു സദാ പാതു ഇന്ദ്രാദിദശലോകപാ ।
നവച്ഛിന്നേ സദാ പാതു സൂര്യാദികനവഗ്രഹാ ॥ 36-190 ॥

പാതു മാം കുലമാംസാഢ്യാ കുലപദ്മനിവാസിനീ ।
കുലദ്രവ്യപ്രിയാ മധ്യാ ഷോഡശീ ഭുവനേശ്വരീ ॥ 36-191 ॥

വിദ്യാവാദേ വിവാദേ ച മത്തകാലേ മഹാഭയേ ।
ദുഭീക്ഷാദിഭയേ ചൈവ വ്യാധിസങ്കരപീഡിതേ ॥ 36-192 ॥

കാലീകുല്ലാ കപാലീ ച കാമാഖ്യാ കാമചാരിണീ ।
സദാ മാം കുലസംസര്‍ഗേ പാതു കൌലേ സുസങ്ഗതാ ॥ 36-193 ॥

സര്‍വത്ര സര്‍വദേശേ ച കുലരൂപാ സദാവതു ।
ഇത്യേതത് കഥിതം നാഥ മാതുഃ പ്രസാദഹേതുനാ ॥ 36-194 ॥

അഷ്ടോത്തരശതം നാമ സഹസ്രം കുണ്ഡലീപ്രിയം ।
കുലകുണ്ഡലിനീദേവ്യാഃ സര്‍വമന്ത്രസുസിദ്ധയേ ॥ 36-195 ॥

സര്‍വദേവമനൂനാഞ്ച ചൈതന്യായ സുസിദ്ധയേ ।
അണിമാദ്യഷ്ടസിദ്ധ്യര്‍ഥം സാധകാനാം ഹിതായ ച ॥ 36-196 ॥

ബ്രാഹ്മണായ പ്രദാതവ്യം കുലദ്രവ്യപരായ ച ।
അകുലീനേഽബ്രാഹ്മണേ ച ന ദേയഃ കുണ്ഡലീസ്തവഃ ।
പ്രവൃത്തേ കുണ്ഡലീചക്രേ സര്‍വേ വര്‍ണാ ദ്വിജാതയഃ ॥ 36-197 ॥

നിവൃത്തേ ഭൈരവീചക്രേ സര്‍വേ വര്‍ണാഃ പൃഥക്–പൃഥക് ।
കുലീനായ പ്രദാതവ്യം സാധകായ വിശേഷതഃ ॥ 36-198 ॥

ദാനാദേവ ഹി സിദ്ധിഃ സ്യാന്‍മമാജ്ഞാബലഹേതുനാ ।
മമ ക്രിയായാം യസ്തിഷ്ഠേത്സ മേ പുത്രോ ന സംശയഃ ॥ 36-199 ॥

സ ആയാതി മമ പദം ജീവന്‍മുക്തഃ സ വാസവഃ ।
ആസവേന സമാംസേന കുലവഹ്നൌ മഹാനിശി ॥ 36-200 ॥

നാമ പ്രത്യേകമുച്ചാര്യ ജുഹുയാത് കായസിദ്ധയേ ।
പഞ്ചാചാരരതോ ഭൂത്ത്വാ ഊദ്ര്‍ധ്വരേതാ ഭവേദ്യതിഃ ॥ 36-201 ॥

സംവത്സരാന്‍മമ സ്ഥാനേ ആയാതി നാത്ര സംശയഃ ।
ഏഹികേ കായസിദ്ധിഃ സ്യാത് ദൈഹികേ സര്‍വസിദ്ധിദഃ ॥ 36-202 ॥

വശീ ഭൂത്ത്വാ ത്രിമാര്‍ഗസ്ഥാഃ സ്വര്‍ഗഭൂതലവാസിനഃ ।
അസ്യ ഭൃത്യാഃ പ്രഭവന്തി ഇന്ദ്രാദിലോകപാലകാഃ ॥ 36-203 ॥

സ ഏവ യോഗീ പരമോ യസ്യാര്‍ഥേഽയം സുനിശ്ചലഃ ।
സ ഏവ ഖേചരോ ഭക്തോ നാരദാദിശുകോപമഃ ॥ 36-204 ॥

യോ ലോകഃ പ്രജപത്യേവം സ ശിവോ ന ച മാനുഷഃ ।
സ സമാധിഗതോ നിത്യോ ധ്യാനസ്ഥോ യോഗിവല്ലഭഃ ॥ 36-205 ॥

ചതുര്‍വ്യൂഹഗതോ ദേവഃ സഹസാ നാത്ര സംശയഃ ।
യഃ പ്രധാരയതേ ഭക്ത്യാ കണ്ഠേ വാ മസ്തകേ ഭുജേ ॥ 36-206 ॥

സ ഭവേത് കാലികാപുത്രോ വിദ്യാനാഥഃ സ്വയംഭുവി ।
ധനേശഃ പുത്രവാന്‍ യോഗീ യതീശഃ സര്‍വഗോ ഭവേത് ॥ 36-207 ॥

വാമാ വാമകരേ ധൃത്ത്വാ സര്‍വസിദ്ധീശ്വരോ ഭവേത് ॥ 36-208 ॥

യദി പഠതി മനുഷ്യോ മാനുഷീ വാ മഹത്യാ ।
സകലധനജനേശീ പുത്രിണീ ജീവവത്സാ ।
കുലപതിരിഹ ലോകേ സ്വര്‍ഗമോക്ഷൈകഹേതുഃ
സ ഭവതി ഭവനാഥോ യോഗിനീവല്ലഭേശഃ ॥ 36-209 ॥

പഠതി യ ഇഹ നിത്യം ഭക്തിഭാവേന മര്‍ത്യോ
ഹരണമപി കരോതി പ്രാണവിപ്രാണയോഗഃ ।
സ്തവനപഠനപുണ്യം കോടിജന്‍മാഘനാശ।
കഥിതുമപി ന ശക്തോഽഹം മഹാമാംസഭക്ഷാ ॥ 36-210 ॥

ഇതി ശ്രീരുദ്രയാമലേ ഉത്തരതന്ത്രേ മഹാതന്ത്രോദ്ദീപനേ
സിദ്ധമന്ത്രപ്രകരണേ ഷട്ചക്രപ്രകാശേ
ഭൈരവീഭൈരവസംവാദേ മഹാകുലകുണ്ഡലിനീ
അഷ്ടോത്തരസഹസ്രനാമസ്തവകവചം നാമ ഷട്ത്രിംശത്തമഃ
പടലഃ ॥ 36 ॥

Also Read 1000 Names of Maa Kulakundalini:

1000 Names of Sri Mahakulakundalini | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Mahakulakundalini | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top